ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solemnly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solemnly*, -solemnly-

solemnly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคร่งขรึม (adv.) solemnly See also: seriously, sternly, gravely, austerely

solemnly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳として[げんとして, gentoshite] (exp,adv) strictly; solemnly
粛として[しゅくとして, shukutoshite] (exp) quietly; softly; solemnly
粛然[しゅくぜん, shukuzen] (adj-t) (1) silent; quiet; solemn; (adv-to) (2) softly; quietly; solemnly
儼として[げんとして, gentoshite] (adv) solemnly; gravely; majestically; authoritatively

solemnly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตั้งใจจริง[adv.] (tangjai jin) EN: seriously ; earnestly ; in earnest ; solemnly ; gravely FR:
ถวาย[v.] (thawāi) EN: offer solemnly ; dedicate ; present FR: offrir solennellement ; offrir aux bonzes
อย่างจริงจัง[adv.] (yāng jingja) EN: seriously ; solemnly ; conscientiously FR: sérieusement ; consciencieusement ; assidûment ; avec détermination
อย่างขรึมขลัง[adv.] (yāng khreum) EN: solemnly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solemnly
Back to top