ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fervently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fervently*, -fervently-

fervently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fervently (adv.) อย่างกระตือรือร้น See also: อย่างสนใจ Syn. ardently, zealously

fervently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一心に[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fervently
Back to top