ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tangibly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tangibly*, -tangibly-

tangibly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นตัวเป็นตน (adv.) tangibly See also: apparently, evidently, vividly, clearly, visibly Syn. ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน, เป็นที่เปิดเผย
เป็นหลักฐาน (adv.) tangibly See also: apparently, evidently, vividly, clearly, visibly Syn. ปรากฏชัด, เป็นที่เปิดเผย

tangibly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นชิ้นเป็นอัน[adv.] (penchinpena) EN: substantially ; tangibly ; considerably FR:
เป็นหลักฐาน[adv.] (pen lakthān) EN: tangibly FR:
เป็นตัวเป็นตน[adv.] (pentūapento) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly FR: en chair et en os

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tangibly
Back to top