ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

means

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *means*, -means-

means ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
means (n.) วิธี See also: วิธีการ, ช่องทาง, หนทาง Syn. channel, medium, factor
means (n.) เงินทอง See also: ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน, ความมั่งคั่ง Syn. resources, property
means test (n.) การตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ
means-test (vt.) ตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ
English-Thai: HOPE Dictionary
means(มีนซฺ) วิธีการ,เครื่องมือ,ทรัพย์สินจำนวนมากมาย,จำนวนมากมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
means(n) วิธี,เครื่องมือ,ทรัพย์สิน,พาหะ,รายได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
meansวิธีการ, วิถีทาง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meansหนทาง, ทาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขันชะเนาะ (v.) twist a rope tight by means of a stick
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
คราวมงคล (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวดี, โอกาสดี
ถุงตะเครียว (n.) a bag which is closed by means of a string run through loops Syn. ถุงตะเคียว
ถุงตะเคียว (n.) a bag which is closed by means of a string run through loops
ศุภเคราะห์ (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, คราวดี, โอกาสดี
วิธี (n.) means See also: way, method, process, mode Syn. แบบ, ทาง, แนว
ตามมีตามเกิด (adv.) according to one´s means See also: according to one´s economic capacity, as best one could Syn. ตามกำลัง
มุบมิบ (v.) line one´s own pocket by unlawful means See also: act in a surreptitious manner, do/agree/behave in secret
สันติวิธี (n.) peaceful means See also: peaceful way
สันติวิธี (n.) peaceful means See also: peaceful way
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It means we're in the wrong place!มันหมายความว่าพวกเราอยู่ผิดที่แล้ว
You know how much your degree means to meลูกรู้ไหมปริญญาของลูกมีความหมายต่อแม่แค่ไหน
It means you have no choiceมันหมายความว่าคุณไม่มีทางเลือก
You know what that means?รู้ไหมว่านั่นหมายความว่าอย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You haven't the experience, you haven't the faintest idea what it means to be a great lady.เธอไม่รู้เลยสักนิดเรื่องการเป็นสุภาพสตรี
"A louse means death" - What to say, then, of an SS officer?"มีเหลือบไร ต้องตาย" แล้วถ้าผู้คุมเป็นล่ะ?
A poorly made bed means twenty baton blows.ถ้าไม่เก็บที่นอน อาจโดนเฆี่ยน 20 ครั้ง
That means we have an excellent chance of losing Sarkhan... and then all the rest of Southeast Asia.{\cHFFFFFF}นั่นหมายความว่าเรามีดี โอกาสของการสูญเสีย Sarkhan ... {\cHFFFFFF}แล้วส่วนที่เหลือทั้งหมด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
This road means a lot to me, and I know what it means to you, but I think the thing for us to do is to stop work on this road.{\cHFFFFFF}This road means a lot to me, and I know what it means to you, {\cHFFFFFF}but I think the thing for us to do is to stop work on this road.
Thank you Father. You don't know how much this boy's life means to me!ขอบคุณหลวงพ่อ ท่านไม่รู้หรอก ว่าชีวิตเจ้าหนุ่มนี่มีค่ากับผมแค่ไหน
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย...
That means you have three days from the time you land behind enemy lines.จากเวลาที่คุณที่ดินหลังเส้นศัตรู มันก็จะเป็นสนามที่ดีเพราะ
It means Luca Brasi sleeps with the fishes.มันหมายความว่า Luca Brasi นอนกับปลา
Too bewildering for the children And that, of course, means youยุ่งยากสับสนเกินไป สำหรับเด็กวัยอย่างเธอ
Means you Means youวัยอย่างเธอ วัยอย่างเธอ
"Amity," as you know, means "friendship.""อามิตี้" อยางที่รู้กัน เเปลว่า "มิตรภาพ"

means ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不一而足[bù yī ér zú, ㄅㄨˋ ㄧ ㄦˊ ㄗㄨˊ, 不一而足] by no means an isolated case; numerous
不择手段[bù zé shǒu duàn, ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, 不择手段 / 不擇手段] by fair means or foul; by hook or by crook; unscrupulously
人氏[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, 人氏] native; a person who comes from a particular place, ie. 河北省人氏 means "a person from Hebei Province"
殊途同归[shū tú tóng guī, ㄕㄨ ㄊㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, 殊途同归 / 殊途同歸] different routes to the same destination (成语 saw); fig. different means of achieve the same end
民穷财尽[mín qióng cái jìn, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ, 民穷财尽 / 民窮財盡] the people are empoverished, their means exhausted (成语 saw); to drive the nation to bankcrupcy
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口风 / 口風] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech
生产资料[shēng chǎn zī liào, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗ ㄌㄧㄠˋ, 生产资料 / 生產資料] means of production
手段[shǒu duàn, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, 手段] method; means (of doing sth); strategy; trick
所有制[suǒ yǒu zhì, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓˋ, 所有制] ownership of the means of production (in Marxism); system of ownership
催情[cuī qíng, ㄘㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 催情] to promote oestrus; to bring an animal to heat by artifial means
切勿[qiè wù, ㄑㄧㄝˋ ˋ, 切勿] by no means
[yóu, ㄧㄡˊ, 繇] cause; means
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 量体裁衣 / 量體裁衣] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means.
各尽所能[gè jìn suǒ néng, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 各尽所能 / 各儘所能] each does his utmost (成语 saw); from each according to his means
量入为出[liàng rù wéi chū, ㄌㄧㄤˋ ㄖㄨˋ ㄨㄟˊ ㄔㄨ, 量入为出 / 量入為出] to assess one's income and spend accordingly (成语 saw); to live within one's means; You can only spend what you earn.
薄产[bó chǎn, ㄅㄛˊ ㄔㄢˇ, 薄产 / 薄產] meager estate; small means
办法[bàn fǎ, ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, 办法 / 辦法] means; method; way (of doing sth)
方法[fāng fǎ, ㄈㄤ ㄈㄚˇ, 方法] method; way; means
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, 只管] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth)
工具[gōng jù, ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ, 工具] tool; instrument; utensil; means
径迹[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 径迹 / 徑跡] track; trajectory; path; way; means; diameter; directly

means ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means
おまんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then
[, de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P)
でもって[, demotte] (prt) (uk) (more emphatic than で) (See で・3) indicates means of action; cause of effect; by
どうにかして[, dounikashite] (exp) by any means (possible); somehow
どうやったら[, douyattara] (exp) (See どうやって) how (can); by what means
と言うことは[ということは, toiukotoha] (exp,adv) (uk) that is to say; so that means
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position)
と言う訳だ[というわけだ, toiuwakeda] (exp) this is why; this means
に依る;に因る;に拠る[による, niyoru] (exp,v5r) (uk) by means of; due to; because of; according to
ボキャ貧[ボキャひん, bokya hin] (n) lacking the words to say what one means
ミーンズテスト[, mi-nzutesuto] (n) means test
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question
一筋縄でいかない;一筋縄で行かない[ひとすじなわでいかない, hitosujinawadeikanai] (exp) (See 一筋縄では行かない) not straight forward; not dealt with by ordinary means
一筋縄では行かない;一筋縄ではいかない[ひとすじなわではいかない, hitosujinawadehaikanai] (exp) (See 一筋縄) not straight forward; not dealt with by ordinary means
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
中中(P);中々[なかなか, nakanaka] (adv) (1) (uk) very; considerably; easily; readily; fairly; quite; highly; rather; (2) by no means (with negative verb); (P)
主客転倒;主客顛倒[しゅかくてんとう, shukakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential; mistaking the means for the end
何でもかでも;何でも彼でも[なんでもかでも, nandemokademo] (exp) anything and everything; all sorts of things; by all means
何でもかんでも;何でも彼んでも[なんでもかんでも, nandemokandemo] (adv) (See 何でもかでも) anything and everything; all sorts of things; by all means
何としても[なんとしても, nantoshitemo] (exp) no matter what it takes; by any means necessary; at all costs; by hook or by crook
分不相応[ぶんふそうおう, bunfusouou] (adj-na) (See 身分不相応) beyond one's means or position
[ゆめ, yume] (adv) (uk) (arch) never; by no means
多芸は無芸[たげいはむげい, tageihamugei] (exp) being multi-talented means never really being especially good at any one thing; jack of all trades, master of none
悪妻は百年の不作[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband
意匠惨憺[いしょうさんたん, ishousantan] (n) taxing one's ingenuity in devising something; agonizing over designing or creating something; making strenuous efforts to devise good ways and means to do something
手を変え品を変え;手を替え品を替え[てをかえしなをかえ, tewokaeshinawokae] (exp) by hook or by crook; by all possible means
手鍋提げても[てなべさげても, tenabesagetemo] (n) even if it means living in dire poverty; by all means
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
是が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp,adv) rightly or wrongly; by all possible means
是非とも(P);是非共[ぜひとも, zehitomo] (adv) by all means (with sense of not taking "no" for an answer); (P)
権道[けんどう, kendou] (n) inappropriate means to a worthy end; expediency
活路開拓[かつろかいたく, katsurokaitaku] (n) developing a way or means
潜脱[せんだつ, sendatsu] (n,vs) circumvention of the law; evasion of the law (by using legal means to obtain a result normally only obtainable by illegal ones)
燻煙[くんえん, kun'en] (n) smoking (esp. as a means of preserving food)
籠絡手段[ろうらくしゅだん, rourakushudan] (n) means of cajolement (trickery)
結果的[けっかてき, kekkateki] (adj-na) concerning the result (as opposed to the means used to achieve this result or the original goal)
至弱をもって至強にあたる[しじゃくをもってしきょうにあたる, shijakuwomotteshikyouniataru] (exp) (id) (obsc) attacking strength by means of (with) weakness
Japanese-English: COMDICT Dictionary
仕様[しよう, shiyou] means, specification

means ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักหน้าไม่ถึงหลัง[v. (loc.)] (chaknāmaith) EN: be unable to make ends meet ; cannot make ends meet ; be unable to live within one's means FR: être incapable de joindre les deux bouts
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
โดย[prep.] (dōi) EN: by ; via ; with ; by means of ; through ; as FR: par ; en ; avec ; au moyen de
โดยอาศัย[X] (dōi āsai) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to FR: à l'aide de ; à force de
โดยปริยายหมายถึง...[xp] (dōi pariyāi) EN: in the figurative sense it means … FR:
อิทธิบาท[n. exp.] (itthi bāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
จักร[n.] (jak) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
จักรธรรม[n.] (jakkratham) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
จับแพะชนแกะ[v.] (japphaechon) EN: use alternative means to achieve success ; do whatever is necessary FR:
กายวิญญาณ[n.] (kāiyawinyān) EN: body-consciousness ; consciousness by means of touch FR:
กรรมบถ[n.] (kammabot) EN: procedure ; way ; means ; course of action ; way of action ; kamma as the way leading to the woeful or blissful existences FR:
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course ; ceremony FR: procédure [f] ; procédé [m]
คหปตานี[n.] (khahapatānī) EN: rich woman ; wealthy woman ; woman of means FR:
คมนาคม[n.] (khamanākhom) EN: communication ; means of communication FR: communication [f] ; communications [fpl]
ขันชะเนาะ[v.] (khanchanǿ) EN: twist a rope tight by means of a stick ; twist tight by means of a lever FR: garroter ; poser un garrot
คมนาคม[n.] (khommanākho) EN: communication ; means of communication FR: communication [f]
เกินตัว[adv.] (koēntūa) EN: beyond one's ability ; beyond one's means FR: au delà de ses moyens
หมายความว่า[v.] (māikhwām wā) EN: mean ; imply ; indicate ; signify ; it means that FR: signifier ; vouloir dire
นัยว่า[X] (naiwā) EN: it means ; it appears ; it seems FR:
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: factor ; cause ; means ; element ; consideration FR: élément [m] ; facteur [m] ; moyen [m] ; cause [f]
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential FR:
ปัจจัยการดำรงชีวิต[n. exp.] (patjai kān ) EN: means of livelihood ; means of subsistence FR:
ปัจจัยการผลิต[n. exp.] (patjai kān ) EN: factors of production ; means of production ; capital goods FR: facteurs de production [mpl]
เป็นอันว่า[X] (pen an wā) EN: so ; it means FR:
พาหนะ[n.] (phāhana) EN: means of transportation ; means of conveyance ; vehicle FR: moyen de transport [m] ; véhicule [m]
ผู้มีอันจะกิน[n. exp.] (phū mī an j) EN: well-to-do ; person of means ; person of substance ; solid citizen ; somebody who is well-off FR: personne aisée [f]
แปลเป็นไทยว่า …[xp] (plaē pen Th) EN: which means in Thai ; which translated into Thai means ... FR: ce qui peut se traduire en thaï par ... ; ce qui signifie en thaï ...
แสดงว่า...[v. exp.] (sadaēng wā ) EN: that means (that) ... FR: cela signifie que ... ; cela veut dire que ... ; cela indique que ...
สันติวิธี[n. exp.] (santi withī) EN: peaceful means ; peaceful way FR: moyens pacifiques [mpl]
ทรัพยากร[n.] (sapphayākøn) EN: ressource ; ressources ; material resource ; resource property ; property ; assets ; resort ; means ; course; device FR: ressources [fpl]
สื่อ[n.] (seū) EN: medium ; media ; vehicle ; intermediary ; go-between : liaison ; vehicle ; means FR: intermédiaire [m] ; agent de liaison [m] ; support [m] ; conducteur [m] ; véhicule [m] ; vecteur [m] ; média [m] ; médias [mpl]
ตามฐานะ[adv.] (tām thāna) EN: according to one's economic capacity ; according to one's status ; in accordance with one's means ; befittingly FR: selon son rang ; selon ses moyens
ทาง[n.] (thāng) EN: way ; means ; chance ; occasion ; opportunity FR: moyen [m] ; métode [f]
เท่ากับ[v.] (thaokap) EN: be equal to ; be equivalent to ; be comparable ; means FR: égaler ; être égal à ; équivaloir à ; correspondre à ; valoir
ฐิติ[n.] (thiti) EN: livelihood ; means of living ; means of existence FR:
วิธี[n.] (withī) EN: method ; way ; means ; procedure ; process ; fashion ; mode ; form ; manner FR: méthode [f] ; moyen [m] ; mode [m] ; solution [f] ; façon [f] ; pratique [f] ; manière [f] ; procédure [f] ; approche [f]
วิธีการ[n.] (withīkān) EN: procedure ; way ; medium ; approach ; means ; methodology ; method ; mode ; technique ; process FR: procédure [f] ; façon [f] ; méthode [f] ; procédé [m] ; processus [m] ; méthodologie [f] ; approche [f] ; manière [f] ; mode [m] ; type [m]
วิถีทาง[n.] (withīthāng) EN: way ; means ; method ; process ; mode FR: moyen [m]
อย่าง[n.] (yāng) EN: sort ; kind ; category ; method ; way ; means ; style ; manner FR: sorte [f] ; espèce [f] ; façon [f] ; genre [m] ; type [m] ; guise [f] ; manière [f]

means ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinterhältig; verschlagen; krumm; trickreich {adj} | auf die krumme Tourdevious | by devious means
Handbetrieb {m} | im Handbetrieb laufen | auf Handbetrieb umstellen | Handbetrieb durch Kettemanual operation; manual | to run on manual | to put on manual | hand-geared operation by means of endless chain
bedeuten; heißen; bezeichnen | bedeutend; heißend; bezeichnend | bedeutet; geheißen; bezeichnet | es bedeutet | es bedeutete | es hat/hatte bedeutetto mean {meant; meant} | meaning | meant | it means | it meant | it has/had meant
meinen; sagen wollen | meinend | gemeint | er/sie meint | ich/er/sie meinte | er/sie hat/hatte gemeint | es ernst meinento mean {meant; meant} | meaning | meant | he/she means | I/he/she meant | he/she has/had meant | to mean business
Mittel {n} | Mittel und Wege | ein Mittel zum Zweckmeans | ways and means | a means to an end
Privateigentum {n} an den Produktionsmittelnprivate ownership of the means of production
Antriebssystem {n}means of propulsion
Arbeitsmittel {pl}means of labour
Betriebsmittel {n}means of production; manufacturing equipment
Lebensunterhalt {m}means of subsistence
Massenvernichtungsmittel {pl}means of mass extermination
Transportmittel {n}means of transportation
Zahlungsmittel {n}means of payment
Zuchtmittel {n}means of correction
Zwangsmittel {n}means of coercion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า means
Back to top