ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

as

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *as*, -as-

as ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
as (conj.) ขณะที่ Syn. while, during the time that
as (conj.) ดังที่ See also: ตามที่
as (conj.) ทั้งๆ ที่
as (conj.) เท่ากันกับ See also: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน Syn. in the same way
as (conj.) เนื่องจาก See also: เพราะว่า Syn. because, since, inasmuc as
as (prep.) ในฐานะ See also: ในตำแหน่ง, ในบทบาท
as (adv.) อย่างเท่าๆ กัน See also: อย่างพอๆ กัน
as a consequence (conj.) ดังนั้น Syn. as a result
as a duck takes to water (idm.) เป็นธรรมชาติ
as a last resort (idm.) ในกรณีสุดท้าย See also: ทางสุดท้าย, ท้ายสุด
as a matter of course (idm.) โดยทั่วไป See also: โดยปกติ
as a matter of fact (idm.) อันที่จริง See also: จริงๆแล้ว, ตามความจริง Syn. actually
as a result (conj.) ดังนั้น Syn. as a consequence
as a result (adv.) เพราะฉะนั้น See also: ดังนั้น Syn. consequently, hence
as a result (conj.) มีผลมาจาก (คำทางการ) See also: จากสาเหตุ
as a result of (conj.) ด้วยเหตุที่ See also: ก็, ด้วยว่า, ดังที่, เนื่องแต่ Syn. because, in consequence of
as a token of something (idm.) เป็นเครื่องเตือน See also: เป็นสัญลักษณ์ของ
as agreed (adv.) ตามเวลาที่คาดไว้ See also: ตามเวลาที่กำหนด Syn. as promised
as bad as all that (idm.) แย่พอๆ กับที่เป็นอยู่ See also: แย่อย่างที่บอก, ใช้ไม่ได้อย่างที่บอก
as before (adv.) ในสภาพเดิม See also: ตามเดิม, เหมือนเดิม Syn. still the same
as easy as falling off a log (idm.) ง่ายมาก (คำไม่เป็นทางการ)
as far as in me lies (idm.) ทำดีที่สุดแล้ว See also: สุดความสามารถ
as far as it goes (idm.) เท่าที่จะเป็นได้ (มักใช้กล่าวถึงสิ่งที่มีไม่พอ)
as far as possible (idm.) มากเท่าที่มากได้
as far as someone is concerned (idm.) เท่าที่ทำได้ See also: เท่าที่ทราบ
as follow (adv.) กล่าวคือ
as follows (adv.) ดังต่อไปนี้ See also: ดังนี้
as for (idm.) ในกรณีของ See also: ในเรื่องของ, เกี่ยวกับ
as good as done (idm.) เกือบจะเสร็จ (อาจใช้กริยาอื่นแทน done ได้เช่น cooked, painted ฯลฯ)
as good as gold (idm.) เป็นระเบียบเรียบร้อย See also: ประพฤติตัวดีมาก
as if (conj.) ราวกับ See also: ประหนึ่ง, เสมือนหนึ่งว่า, เฉกเช่น, เหมือนหนึ่งว่า, คล้ายๆ, ดูประหนึ่งว่า
as long as (conj.) ตราบเท่าที่ See also: จนกว่า
as much as (conj.) มากเท่าที่ Syn. so far as
as one (idm.) (กลุ่ม) รวมเป็นหนึ่งเดียว
as promised (adv.) ตามเวลาที่คาดไว้ See also: ตามเวลาที่กำหนด Syn. as agreed
as right as rain (sl.) น่าพอใจ
as said by (prep.) ตามที่ Syn. according to, on the authority of
as soon as (conj.) ทันทีที่ See also: ทันใดที่ Syn. the second that, at the time that
as such (adv.) โดยตัวเอง See also: เพื่อตัวเอง, ตัวเอง Syn. by oneself, alone
as though (conj.) ราวกับ Syn. as if, just as, just as if
English-Thai: HOPE Dictionary
as(แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่
asaabbr. acetyl salicylate (aspirin)
asafetida(แอสซะเฟท'ทิดะ) n. มหาหิงค์ เป็นยางพืชจำพวก Ferula., Syn. asafoetida, assafetida, assafoetida
asbestos(แอสเบส'ทอส-) n. เยื่อหินทนไฟ,สิ่งทอที่ทำด้วยเยื่อหิน -asbestine, asbestous,asbestoid adj.
asbestosis(แอสบิสโท'ซิส) n. โรคปอดเนื่องจากสูดเอาฝิ่น asbestos เข้าไปในปอด
ascabbr. Air Service Command หน่วยพลาธิการกองบินทหารบก. Army Service Corps กองพลาธิการทหารบก
ascariasis(แอสคะไร'อะซิส) n. ภาวะเป็นพยาธิตัวกลมจำพวก Ascaris เช่น พยาธิเส้นด้ายพยาธิเข็มหมุด (infestation with ascarids)
ascarid(แอส'คะริด) n. พยาธิตัวกลมในตระกูล Ascaridae เช่น พยาธิเส้นด้าย, พยาธิเข็มหมุด
ascend(อะเซนดฺ') vi.,vt. ขึ้น,ประสบความสำเร็จ,เฟื่องฟู, Syn. advance,rise
ascendancy(อะเซน'เดินซี) n. ภาวะขึ้นครองตำแหน่ง,ภาวะมีอำนาจ., Syn. ascendency, ascendance, ascendence
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascender(อะเซน'เดอะ) n. ผู้ขึ้นครองตำแหน่ง,ผู้ขึ้นครองอำนาจ
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ
ascension(อะเซน'เชิน) n. การขึ้น. Ascension การขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์.
ascension dayวันที่ 40 หลัง Easter เป็นวันขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์,Holy Thursday
ascensive(อะเซน'ซิฟว) adj. ซึ่งขึ้น,เกี่ยวกับทางขึ้น, Syn. ascending, rising ###A. falling
ascent(อะเซนทฺ') n. การขึ้น,การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง ,ฐานะ, ปริญญา,ฯลฯ) วิถีทางที่ขึ้น
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)
ascetic(อะเซท'ทิค) n. ผู้ถือสันโดษ,ผู้บำเพ็ญตบะ. -adj. ถือสันโดษ,บำเพ็ญตบะ, Syn. hermit)
ascetical(อะเซน'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวินัยหรือหลักการ (pertaining to ascetic discipline
ascetism(อะเซท'ทิซึม) n. การบำเพ็ญตบะ,วิธีการถือสันโดษ, Syn. arsterity)
asci(แอส'ไซ) n. พหูพจน์ของ ascus
ascidian(อะซิด'เดียน) n. สัตว์จำพวกหนึ่งใจ class Ascidiaceae
asciiคำย่อ American Standard code For Information Interchange, รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศนี้ เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่ใช้เลขฐานสอง รหัสแอสกี, รหัสมาตรฐาน ใช้แทนอักขระด้วย 7 บิต (ถ้ารวม parity check ด้วยจะเป็น 8 บิต)
ascites(อะไซ'ทีซ) n. โรคท้องมาน, ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อบุช่องท้อง. -ascetic (al) adj.
asclepiadaceous(อะคลิพีอะเด'เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชจำพวก milkweed
ascogonium(แอสคะโก'เนียม) n., (pl. -nia) อวัยวะสืบพันธุ์ตัวเมียในเชื้อราบางชนิด. -ascogonial adj. (fungi)
ascomycete(แอสคะไมซีท') n. เชื้อราใน class Ascomycetes เช่น จำพวกยีสต์ซึ่งมีสปอร์เพศในถุง. -ascomycetous adj.
ascorbic acid(แอสคอร์'บิค) วิตามิน-ซี
ascospore(แอสโคสพอร์') สปอร์จากภายในถุง (ascus) . -ascosporic, ascosporous adj. (spore formed within an ascus)
ascot(แอส'คอท) n. ผ้าพันคอมหรือเน็คไทขนาดกว้างที่แผ่ให้เห็นใต้คาง (scarf or necktie)
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล,ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute)
ascription(อัสคริพ'เชิน) n. การให้เหตุผล,การลงความเห็นว่าเป็นของ, Syn. description)
asepsis(อะเซพ'ซิส) n. ภาวะปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์,วิธีการทำให้ปราศจากเชื้อโรค, Syn. antisepsis ###A. sepsis)
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
aseptic(อะเซพ'ทิค) adj. ปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์. -asepticism n., Syn. antiseptic ###A. septic)
asexual(อะเซค'ชวล) adj. ไร้เพศ,ไม่ใช้อวัยวะเพศ. -asexuality n., Syn. nonsexual)
ash 1(แอช) n. เถ้า,ขี้เถ้า,อัฐิ
ash 2(แอช) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Fraxinus (oleaceous tree)
English-Thai: Nontri Dictionary
as(adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน
AS as for(adv) ส่วน,ในส่วน
AS as if(adv) ราวกับ,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า
AS as though(adv) ราวกับว่า,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า
ascend(vi,vt) ขึ้นไป,มีอำนาจ,เฟื่องฟู
ascendancy(n) อำนาจวาสนา,การขึ้นครองตำแหน่ง
ascendant(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล
ascendent(adj) สูงขึ้น,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง,มีอำนาจ,มีอิทธิพลเหนือ
ascension(n) การขึ้น,การขึ้นสวรรค์
ascent(n) การขึ้น,ทางขึ้น,เนินลาด
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม
ascetic(adj) ซึ่งบำเพ็ญทุกรกิริยา,สันโดษ
ascot(n) ผ้าพันคอ
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น
aseptic(adj) ปราศจากเชื้อโรค
asexual(adj) กะเทย,ไร้เพศ
ash(n) ต้นแอ็ช,เถ้า
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย
ashen(adj) เหมือนขี้เถ้า,ทำด้วยไม้จำพวกมะกอก
ashman(n) คนเก็บขยะ
ashore(adv) บนบก,เกยฝั่ง,จอดเทียบฝั่ง,ขึ้นฝั่ง,ขึ้นบก
ashy(adj) เต็มไปด้วยขี้เถ้า
aside(adv) ไปทางหนึ่ง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป
asinine(adj) โง่,ดื้อ
ask(vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askew(adv) เฉ,เฉียง,เบี่ยง,เห,ออกนอกทาง
aslant(adv) เอียง,เบน,เฉ,เฉียง,เบี่ยง
asleep(adj) หลับ,นอนหลับ
asp(n) งูพิษ,งูเห่า
asparagus(n) หน่อไม้ฝรั่ง
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง
asperity(n) ความรุนแรง,ความหยาบ,ความกระด้าง
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ
asphalt(n) ยางมะตอย
aspirant(n) ผู้ออกเสียง,ผู้ใฝ่สูง,ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา
aspirate(vt) ออกเสียง
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
as expiryเมื่อหมดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ASA (American Standards Association)เอเอสเอ (สมาคมมาตรฐานอเมริกา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asbestosแร่ใยหิน, ใยหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asbestosisโรคใยหิน (ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascariasisโรคพยาธิไส้เดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascendantsบุพการี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ascending aortaเอออร์ตาส่วนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascentการสืบมรดกโดยสายตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ascertain the truthสืบสวนหาความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asceticismพรตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)แอสกี (รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ascites, bloodyมานเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascogoniumแอสโคโกเนียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ascosporeแอสโคสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
asepsis๑. ภาวะปลอดเชื้อ๒. การป้องกันเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aseptic๑. -ปลอดเชื้อ๒. -ป้องกันเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asexualไร้เพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ash๑. เถ้า๒. เถ้าธุลีภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Ashcan schoolสกุลศิลปะแอชแคน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asideการพูดป้อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspect ratioอัตราส่วนลักษณะยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspergillomaก้อนราแอสเพอร์จิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspergillosisโรคราแอสเพอร์จิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspermousไร้เมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
asphaltยางแอสฟัลต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asphyxiation; suffocationการขาดอากาศหายใจ, การหยุดหายใจ, การหายใจไม่ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspirate๑. ดูดออก๒. สิ่งดูดออก๓. สูดสิ่งแปลกปลอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspiration๑. การดูดออก๒. การสูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspirator; vacuum pumpปั๊มสุญญากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
assassinผู้ลอบสังหาร, ผู้สังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinationการลอบสังหาร, การสังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assault๑. การประทุษร้าย๒. การขู่ว่าจะประทุษร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assayการสอบปริมาณ, การสอบศักยภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
assemblageการผสมผเส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assembleแปลภาษาแอสเซมบลี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assemblerแอสเซมเบลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assembly๑. สภา๒. สมัชชา๓. การชุมนุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assembly languageภาษาแอสเซมบลี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assemblymanสมาชิกสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assentความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASเอเอส ดู activated sludge หมายถึง จุลินทรีย์ที่เลี้ยงไว้ในถังเติมอากาศเพื่อใช้ กำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Asanaท่าบริหารของโยคะ [การแพทย์]
Asbestosใยหิน [TU Subject Heading]
Asbestosisแอสเบสโทซิส [TU Subject Heading]
Ascabiolแอสคาบิออล [การแพทย์]
Ascariasisพยาธิไส้เดือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ascaridiaพยาธิตัวกลมแอสคาริเดีย [การแพทย์]
Ascendingข้างบน, ลามขึ้น, เพิ่มความดัง, ลามขึ้น, ช่วงขวา [การแพทย์]
Ascension Phenomenonเกิดการเคลื่อนไหวของน้ำวุ้นตาต่อแม้ว่าตาจะหยุด [การแพทย์]
Ascertainmentวิธีการค้นหา [การแพทย์]
Aschhiem-Zondex Testการทดสอบด้วยหนู [การแพทย์]
ASCII artศิลปะแอสกี ศิลปะการวาดแผนภาพโดยใช้อักขระแอสกีซึ่งปกติจะใช้เพียงอักขระง่ายๆ เช่น ! - / เป็นต้น [คอมพิวเตอร์]
Ascitesมานน้ำ [TU Subject Heading]
Ascomycetesแอสโคมัยซีตีส [การแพทย์]
Ascorbic Acidวิตามินซี, ไวตามินซี, กรดแอสคอบิก, กรดแอสคอร์บิค, วิตะมินซี, กรดแอสคอบิค, แอสคอบิคแอซิด, กรดแอสคอร์บิก, แอสคอร์บิกแอซิด, [การแพทย์]
Ascosporesแอสโคสปอร์ [การแพทย์]
ASEAN-Japan Forumการประชุมอาเซียน-ญี่ปุ่น
Asepsisทำให้ปราศจากเชื้อโรค [การแพทย์]
Asepticปราศจากเชื้อ, เทคนิคฆ่าเชื้อ, ปลอดเชื้อ [การแพทย์]
Asexual Formชนิดไม่มีเพศ [การแพทย์]
Ash เถ้า กากที่เหลือจากการเผา [สิ่งแวดล้อม]
Asian Americansชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย [TU Subject Heading]
Askanasy Cellsแอสคานาซีเซลล์ [การแพทย์]
Asparaginaseแอสปาราจิเนส, เอนไซม์, เอ็นซัยม์แอสพาราจิเนส [การแพทย์]
Asparagineแอสพาราจีน, แอสปาราจีน [การแพทย์]
Asparagusหน่อไม้ฝรั่ง [TU Subject Heading]
Aspectการณ์ลักษณะ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Asperger syndromeกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ [TU Subject Heading]
Aspergillosisโรคราแอสเพอร์จิลลัส [TU Subject Heading]
Aspergillusแอสเพอร์จิลลัส [TU Subject Heading]
Asphaltยางมะตอย [ปิโตรเลี่ยม]
Asphyxiationการทำให้สภาวะไม่เหมาะสม [การแพทย์]
Aspirateสูบ, ดูด [การแพทย์]
Aspirationการสูดสำลัก, การสูดสำลักเข้าปอด, การเจาะดูด, การดูด, การเจาะ, วิธีเจาะแล้วดูดออกด้วยเข็ม [การแพทย์]
Aspirinแอสไพริน [TU Subject Heading]
Assassinationการลอบฆ่า [TU Subject Heading]
Assault and Batteryมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย [การแพทย์]
Assay Batchเอสเสย์ชุดนั้นๆ [การแพทย์]
Assay, Quantalแบบตรวจว่ามีหรือไม่มี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก็ดี (v.) may as well See also: be not bad
กระมัง (adv.) like as not See also: perhaps, maybe, probably Syn. มั๊ง, มัง
กระโจมอก (v.) pull up one´s lower garment so as to cover the breasts See also: wear a skirt to cover her breast Syn. นุ่งกระโจมอก
ก้อนเส้า (n.) pieces of stone which used as stove
กัณฑ์มหาพน (n.) name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara
การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา (n.) Test of English as Foreign Language See also: TOFEL
คงเดิม (v.) remain as ever Syn. เหมือนเดิม Ops. เปลี่ยนแปลง
ช้างต่อ (n.) elephant used as an decoy
ตีเสมอ (v.) presume to act as an equal See also: treat as an equal
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง (v.) take someone as a model See also: take someone as an example Syn. ถือเป็นแบบอย่าง
ถือเป็นแบบอย่าง (v.) take someone as a model See also: take someone as an example
ทำเป็นเล่น (v.) treat (a serious matter) as a trifle See also: trifle with
นาค (n.) person about to be ordained as a Buddhist priest
บิณฑบาต (v.) ask as a favour Syn. ขอ, ร้องขอ, ขอร้อง
บุญญาธิการ (n.) power as a result of accumulated merit See also: merits, might of righteousness, power of merit, result of good deeds
บุญญานุภาพ (n.) power as a result of accumulated merit See also: merits, might of righteousness, power of merit, result of good deeds Syn. บุญญาธิการ
ฝักมะขาม (n.) tamarind-pod-shaped club used as a weapon Syn. ไม้ฝักมะขาม
พระยาเทครัว (n.) man who has both the mother and daughter; or both sisters; as his wives
พระเครื่อง (n.) small Buddha image (used as amulet) Syn. พระเครื่องลาง
พระเครื่องลาง (n.) small Buddha image (used as amulet)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's not by my side as he used to beเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันอย่างที่เคยเป็น
I'll do as you sayฉันจะทำอย่างที่คุณพูด
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
Do as I say and everything will be fine!ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
The movie began as soon as we got thereหนังเริ่มทันทีที่พวกเราไปถึง
Do I look as stupid as you think I am?ฉันดูโง่เง่าอย่างที่คุณคิดงั้นหรือ
I suggest you say as little as possibleฉันขอแนะนำให้คุณพูดน้อยเท่าที่จะน้อยได้
You're not charming as you think you areคุณไม่ได้มีเสน่ห์อย่างที่คุณคิดหรอก
You are the same as everybody elseเธอเป็นเช่นเดียวกับคนอื่นๆ
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
People often give me DVDs as giftsผู้คนมักให้ดีวีดีฉันเป็นของขวัญ
You look exactly the same as you didคุณดูเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นจริงๆ
Everyone expects me to do as well as the othersทุกคนคาดหวังให้ฉันทำแบบเดียวกับคนอื่น
We got on the train just as it was startingพวกเราขึ้นรถไฟพอดีกับที่รถไฟกำลังออกเลย
We get on the bus just as it was startingพวกเราขึ้นรถบัสพอดีกับที่รถเริ่มออกเดินทาง
I have never wanted anything as much in my whole lifeฉันไม่เคยต้องการสิ่งใดมากมายในทั้งชีวิตของฉัน
We got as much as we could carryพวกเราได้มามากเท่าที่จะขนมาได้
I felt as though I'd lost one of my best friendsฉันรู้สึกประหนึ่งว่าฉันได้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไป
You can stay as long as you wantคุณสามารถอยู่ที่นี่นานเท่าที่คุณต้องการ
They need me as much as I need themพวกเขาต้องการฉันเท่าๆ กับที่ฉันต้องการพวกเขา
I want to get home as quickly as possibleฉันต้องการกลับบ้านให้เร็วเท่าที่จะเร็วได้
It's not so easy as you thinkมันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดหรอกนะ
I count you as one of my friendsฉันถือว่าคุณเป็นหนึ่งในเพื่อนๆ ของฉัน
They employed him as a consultantพวกเขาจ้างเขาเป็นที่ปรึกษา
It seemed as if there was no way outมันดูเหมือนว่าไม่มีทางออกเลย
His cake is four times as big as mineเค็กของเขาใหญ่กว่าของฉันถึงสี่เท่า
Write me as soon as you get inเขียนถึงฉันทันทีที่ไปถึงนะ
I knew the answer as soon as she asked the questionฉันทราบคำตอบแล้วในทันทีที่เธอถามคำถาม
He is studying hard as everเขากำลังอ่านหนังสือหนักตามเคย
Can I ask you something as our boss?ขอฉันถามอะไรคุณบางอย่างในฐานะที่คุณเป็นเจ้านายได้ไหม?
We're not all as rich as you, you knowรู้ไหม พวกเราทั้งหมดนี้ไม่ได้รวยเท่าคุณหรอกนะ
You just don't seem as close as you used to beพวกคุณดูเหมือนไม่ค่อยสนิทกันอย่างที่เคยเป็น
You can stay as long as you want!คุณสามารถอยู่ได้นานเท่าที่คุณต้องการ
You can only go as far as you can seeคุณสามารถก้าวไปไกลได้แค่เท่าที่คุณสามารถมองเห็น
You can go as far as you believeคุณสามารถก้าวไปไกลเท่าที่คุณเชื่อ
I love taking notes as I readฉันชอบจดบันทึกขณะอ่าน
I'm about to use you as protectionฉันกำลังจะใช้คุณเป็นเครื่องป้องกัน
Good work for a man as young as he wasงานที่ดีสำหรับคนหนุ่มอย่างเขา
Get out of town as soon as you canออกไปจากเมืองเร็วเท่าที่จะเร็วได้
The staff and I will remain here as we attempt to communicateทีมงานและฉันจะยังคงอยู่ที่นี่เนื่องจากเราต้องพยายามติดต่อสื่อสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hair black as ebony.ผมสีดำเป็นไม้มะเกลือ
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้
We're bad as cornets...เราไม่ดีเท่าทองเหลืองขนาดเล็ก
No, no, as bad as... What was I sayin'?ไม่ไม่เลวร้ายอย่างที่ฉันบอกว่า 'คืออะไร?
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсkเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่
That he'll look mighty сute as soon as he's driedว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง
His Excellency seems pleased as he is greeted by Tomainian children.ท่านผู้นำ ดูเหมือนเขาจะยินดีกับการต้อนรับ โดยเด็กๆ
Strange. And I always thought of you as an Aryan.แปลก และผมมักคิดว่า..
A bulletproof uniform. The material is as light as silk.ชุดกันกระสุน ทำจากผ้าไหมครับ
They will love you, they will worship you as a god.พวกเขาจะรักคุณ และบูชาคุณดั่งพระเจ้า
Much as I should like to participate in this ordeal, I cannot...ผมสามารถทำได้ทุกอย่าง แต่เรื่องนี้ผม ขอบาย...
So long as men die liberty will never perish.ตราบใด ชีวิตยังมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เสรีภาพจะยังคงอยู่กับพวกเรา

as ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一如所料[yī rú suǒ liào, ㄧ ㄖㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 一如所料] as expected
能彀[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, 能彀] able to do sth; in a position to do sth; same as 能夠|能够
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 亚伯拉罕 / 亞伯拉罕] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛
拜人为师[bài rén wéi shī, ㄅㄞˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄕ, 拜人为师 / 拜人為師] to acknowledge as one's teacher
阿卡[Ā kǎ, ㄚ ㄎㄚˇ, 阿卡] Acre, city in Israel, also known as Akko
便宜行事[biàn yí xíng shì, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 便宜行事] act at one's discretion; act as one sees fit
本罪[běn zuì, ㄅㄣˇ ㄗㄨㄟˋ, 本罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪)
自罪[zì zuì, ㄗˋ ㄗㄨㄟˋ, 自罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪); conscious sin
承继[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 承继 / 承繼] adoption (e.g. of a nephew as a son); to inherit
柳丁氨醇[liǔ dīng ān chún, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ ㄢ ㄔㄨㄣˊ, 柳丁氨醇] albuterol (also known as proventil, salbutamol, ventolin), an asthma drug
贝多罗树[bèi duō luó shù, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, 贝多罗树 / 貝多羅樹] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media
[yě, ㄧㄝˇ, 也] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula
[yóu, ㄧㄡˊ, 犹 / 猶] also; as if; still; to scheme; a Jew
国际大赦[guó jì dà shè, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄕㄜˋ, 国际大赦 / 國際大赦] Amnesty International; same as 大赦國際
古人类[gǔ rén lèi, ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, 古人类 / 古人類] ancient humanoid species such as Homo erectus, Neanderthal man etc
[kǒu, ㄎㄡˇ, 口] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc)
块体[kuài tǐ, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄧˇ, 块体 / 塊體] a block; body of person or animal as a block
天禄[tiān lù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, 天禄 / 天祿] auspicious animal, depicted as a unicorn or deer with long tail
注音符号[Zhù yīn fú hào, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, 注音符号 / 注音符號] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
注音[zhù yīn, ㄓㄨˋ , 注音 / 註音] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
帝辛[Dì xīn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ, 帝辛] another name for Zhou4 紂|纣, last ruler of Shang (11th Century BC), famous as a tyrant
光复会[guāng fù huì, ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 光复会 / 光復會] anti-Qing revolutionary party set up in 1904 under Cai Yuanpei 蔡元培; same as 復古會|复古会
反导导弹[fǎn dǎo dǎo dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄠˇ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 反导导弹 / 反導導彈] anti-missile missile (such as the Patriot Missile)
消炎片[xiāo yán piàn, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ ㄆㄧㄢˋ, 消炎片] antipyretic tablet (to reduce fever), such as sulfanilamide
退烧药[tuì shāo yào, ㄊㄨㄟˋ ㄕㄠ ㄧㄠˋ, 退烧药 / 退燒藥] antipyretic (drug to reduce fever, such as sulfanilamide)
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, 似乎] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly
[hóu, ㄏㄡˊ, 喉 / 睺] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 授任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
港湾[gǎng wān, ㄍㄤˇ ㄨㄢ, 港湾 / 港灣] natural harbor; bay serving as harbor
等差级数[děng chā jí shù, ㄉㄥˇ ㄔㄚ ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ, 等差级数 / 等差級數] arithmetic series (such as 2+4+6+8+...)
算术[suàn shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, 算术 / 算術] arithmetic; sums (mathematics as primary school subject)
算术级数[suàn shù jí shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ, 算术级数 / 算術級數] arithmetic series (such as 2+4+6+8+...)
亮菌甲素[liàng jūn jiǎ sù, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄚˇ ㄙㄨˋ, 亮菌甲素] armillarisin (fungal enzyme used as antibiotic)
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
芳香环[fāng xiāng huán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄢˊ, 芳香环 / 芳香環] aromatic ring; same as benzene ring C6H6 (in organic chemistry)
偶蹄目[ǒu tí mù, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄇㄨˋ, 偶蹄目] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc)
偶蹄类[ǒu tí lèi, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄌㄟˋ, 偶蹄类 / 偶蹄類] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc)
一望无际[yī wàng wú jì, ㄧ ㄨㄤˋ ˊ ㄐㄧˋ, 一望无际 / 一望無際] as far as the eye can see (成语 saw)

as ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation)
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation)
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes)
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc.
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces)
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks)
アクサン[, akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre
アゲーン;アゲイン;アゲン[, age-n ; agein ; agen] (n) (1) (usu. as ジュースアゲーン, アゲーンワン, etc.) repeat of a deuce (in tennis, etc.) (eng
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
アノフェレス[, anoferesu] (n) (obsc) (See 羽斑蚊) Anopheles (genus of mosquitoes that act as malarial vectors)
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive)
あらん限り;有らん限り[あらんかぎり, arankagiri] (exp,adv,adj-no) all; as much as possible
ある限り;有る限り[あるかぎり, arukagiri] (n) (1) (See 限り・1,有る・1) all (there is); (exp,n-adv) (2) as long as there is
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response
イギリス英語[イギリスえいご, igirisu eigo] (n) (See 英々語) British English (i.e. English as spoken in the UK)
イタメール;イタメル;イタメ[, itame-ru ; itameru ; itame] (n) (See いたずら) nuisance mail (such as chain mail, etc.)
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P)
いつもの通りに;何時もの通りに[いつものとおりに, itsumonotoorini] (adv) as always
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual
いやが上に;弥が上に;嫌が上に(iK)[いやがうえに, iyagaueni] (exp,adv) (usu. as いやが上にも) (See いやが上にも) even more; all the more
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P)
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P)
イングランド[, ingurando] (n,adj-no) (also written as 英蘭) England; (P)
ウィスキー(P);ウイスキー(P);ウヰスキー;ヰスキー;ヰスキ;ウイスキ;ウイスケ;ウヰスケ;ウスケ[, uisuki-(P); uisuki-(P); uisuki-; isuki-; isuki ; uisuki ; uisuke ; uisuke ; usuke] (n) (also written as ウ井スキー) whisky; whiskey; (P)
エドアブラザメ属[エドアブラザメぞく, edoaburazame zoku] (n) Heptranchias (genus of cow shark in the family Hexanchidae containing the sharpnose seven-gill shark as its only member)
エレキ[, ereki] (n) (1) (abbr) (also written as 越歴 and 越歴機) (See エレキテル・2) electricity; (2) (abbr) (See エレキギター) electric guitar; (P)
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt')
オオセ科[オオセか, oose ka] (n) Orectolobidae (family containing 11 species in 3 genera of carpet sharks known as wobbegongs)
オオワニザメ科[オオワニザメか, oowanizame ka] (n) Odontaspididae (family of four species in two genera of lamniform sand sharks, also known as sand tiger sharks or ragged tooth sharks)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
台数[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs)
アサターム[あさたーむ, asata-mu] ASATERM
アサヒコム[あさひこむ, asahikomu] asahi.com
アスキー[あすきー, asuki-] ASCII
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file
アスター[あすたー, asuta-] asterisk (abbr)
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*)
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language
アセンブル[あせんぶる, asenburu] assemble (vs)
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder
アノニマスエフティーピー[あのにますえふていーぴー, anonimasuefutei-pi-] anonymous FTP
あらまし[あらまし, aramashi] abstract
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing
アンパサンド[あんぱさんど, anpasando] ampersand
イラストラ[いらすとら, irasutora] Illustra
イレーズ[いれーず, ire-zu] erase
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal
インフラ[いんふら, infura] infrastructure
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure
ウルトラスカジー[うるとらすかじー, urutorasukaji-] Ultla SCSI
ウルトラスパーク[うるとらすぱーく, urutorasupa-ku] UltraSPARC
エーエスーピーアイ[えーえすーぴーあい, e-esu-pi-ai] ASPI
エーエスピー[えーえすぴー, e-esupi-] ASP
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
同大[どうだい, doudai] Thai: มีขนาดโตเท่ากัน English: as big
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: มา English: come
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: ไป(รูปสุภาพ) English: go
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] Thai: ฐานข้อมูล English: database
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion
下調べ[したしらべ, shitashirabe] Thai: การเตรียมหาข้อมูลไว้ล่วงหน้า
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: ออกเรือ English: embark on
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: เริ่มลงมือ
争う[あらそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete
争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute
伸ばす[のばす, nobasu] Thai: ยืดเส้นยืดสาย English: to stretch (vt)
伸ばす[のばす, nobasu] Thai: ขยาย English: to extend
併せる[あわせる, awaseru] Thai: ร่วมกัน English: to unite
併せる[あわせる, awaseru] Thai: นำมาไว้รวมกัน English: to put together
促す[うながす, unagasu] Thai: กระตุ้น English: to urge
促す[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest
促す[うながす, unagasu] Thai: บีบให้กระทำ English: to press
充てる[あてる, ateru] Thai: กำหนดขึ้น English: to set aside
写真[しゃしん, shashin] Thai: รูปถ่าย English: photograph
冷やす[ひやす, hiyasu] Thai: ดับร้อน English: to cool
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
別物[べつもの, betsumono] Thai: กรณีพิเศษ English: special case
助かる[たすかる, tasukaru] Thai: รอดตัว English: to be saved
助け合う[たすけあう, tasukeau] Thai: ร่วมมือกัน English: to cooperate
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage
励ます[はげます, hagemasu] Thai: เชียร์ English: to cheer
協会[きょうかい, kyoukai] Thai: สมาคม English: association
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
反らす[そらす, sorasu] Thai: แอ่น
味わう[あじわう, ajiwau] Thai: ลิ้มรส English: to taste
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกออกมา English: to summon
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกมารับสาย English: to call (e.g. phone)
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad
回す[まわす, mawasu] Thai: หมุน English: to turn
回す[まわす, mawasu] Thai: เวียนให้ทั่ว English: to revolve
団体[だんたい, dantai] Thai: สมาคม English: association
地下[ちか, chika] Thai: ชั้นใต้ดิน English: basement

as ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact ; de facto ; actually ; in truth ; in reality ; after all FR: en fait ; à vrai dire ; en vérité ; en réalité ; après tout
อปโลกน์[adv.] (apalōk) EN: as stated FR:
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthi chen) EN: for example ; like ; for instance ; such as FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit FR: protection [f]
บังควร[adj.] (bangkhūan) EN: appropriate ; fitting ; proper ; fitting and proper ; as behooves FR:
เบามาก[adj.] (bao māk) EN: as light as a feather (loc.) FR: léger comme une plume (fig.)
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour ; beg alms ; seek alms ; ask for as a gift ; FR: demander la charité ; demander l'aumône
บูชายัญ[v.] (būchāyan) EN: offer as a sacrifice ; sacrifice FR: sacrifier
ใช้ชื่อเดียวกับ[n. prop.] (chai cheū d) EN: bear the same name as FR: porter le même nom que
ใช้ได้เป็นอาวัล[X] (chaidāi pen) EN: good as aval FR:
ใช้แทน[v. exp.] (chai thaēn) EN: use as a substitute FR:
ฉัน[X] (chan) EN: equivalent to ; like ; as ; as if ; on the basis of FR: à titre de ; en tant que ; comme
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: alors ; dans ce cas ; donc ; en conséquence ; par conséquent
ฉันใด[adv.] (chandai) EN: why ; just as ; whatever FR:
ช้างผะชด[n.] (chāngphacho) EN: elephant used as an decoy FR:
ช้างต่อ[n.] (chāngtø) EN: elephant used as an decoy FR:
ฉะนี้[adv.] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; consequently ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: de cette façon ; pour cette raison ; ainsi
ฉันมิตร[adv.] (chan mit) EN: as friends ; like friends FR:
ชัดแจ๋ว[adj.] (chat jaeo) EN: perfectly clear ; as clear as anything FR:
เช่น[conj.] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นเดียวกัน[adv.] (chen dīokan) EN: also ; as well ; too ; similarly ; likewise FR: aussi ; également ; de même
เช่นเดียวกับ[conj.] (chen dīokap) EN: like ; as FR: semblable à ; similaire à ; tout comme
เช่นกัน[adv.] (chen kan) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too FR: de même ; il en va de même
เช่นเคย[adv.] (chen khoēi) EN: as usual ; as before ; usually FR: comme d'habitude
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance FR:
เชิญตามสบาย[v. exp.] (choēn tām s) EN: as you please FR: Faites comme chez vous
ได้ชื่อ[v.] (dāicheū) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of FR:
ได้รับการขนานนามว่า[v. exp.] (dāi rap kān) EN: be known as FR: être connu comme
ได้รับเลือกเป็น[v. exp.] (dāi rap leū) EN: be elected as FR:
ได้ส่วน[X] (dāisuan) EN: in the right proportion ; as for ; as regards ; so far as ;on the part of FR:
ดำเหมือนอีกา[adj.] (dam meūoen ) EN: as black as a raven FR: couleur corbeau ; noiraud ; moricaud (fam., péj.)
ดัง[prep.] (dang) EN: like ; as ; as if ; according to FR: comme ; de même que ; ainsi que ; à l'instar de
ดังเดิม[adv.] (dang doēm) EN: as before ; unchanged FR: comme avant
ดังใจ[X] (dang jai) EN: as desired ; as wanted FR:
ดั่งใจนึก[adv.] (dang jai ne) EN: as ones wish FR:
ดังคาด[X] (dang khāt) EN: as expected ; as planned ; as anticipated FR:
ดังกล่าว[X] (dangklāo) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid FR: comme mentionné ci-dessus ; susvisé ; susmentionné ; susdit ; supra

as ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ass {n}; As
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food)
baldmöglichst; schnellstmöglich {adv}as soon as possible (asap)
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.]
Gegensatz {m}; Unterschied (zu) | im Gegensatz zu | im Gegensatz stehen; im Kontrast stehen (zu) | in scharfem Gegensatz (zu)contrast (with; to) | in contrast to; by contrast; contrary to; as opposed to | to contrast (with) | in marked contrast (to)
totenblass; totenbleich {adj}deathly pale; pale as death
Formalprüfung {f}examination as to formal requirements
Neuheitsprüfung {f}examination as to novelty
Laune {f} | nur so eine Laune | ganz nach Lust und Launefancy | a passing fancy | just as the fancy takes me / you
Form {f} | in aller Form | der Form halber; der Ordnung halber | in absoluter Hochform seinform | in due form | as a matter of form | to be in formidable form
ultimativ {adj}given as an ultimatum
kreuzfidel {adj}happy as a king
Liebhaberei {f} | aus Liebhabereihobby | as a hobby
hungrig {adj} | hungriger | am hungrigsten | hungrig wie ein Wolf [übtr.]hungry | hungrier | hungriest | hungry as a hunter [fig.]
Veranschaulichung {f} | zur Veranschaulichungillustration | as an illustration
Beispiel {n} | zum Beispiel | als Beispiel für | Beispiele anführen; anführeninstance | for instance | as an instance of | to instance
Druckmittel {n} | etw. als Druckmittel einsetzenleverage | to use sth. as leverage
schriftstellerisch {adj} | die schriftstellerische Tätigkeitliterary | working as a writer
Zauber {m} | wie durch Zaubermagic | as if by magic
verrückt; hirnrissig; deppert {adj} | total verrücktnutty | nutty as a fruitcake
stachlig; stachelig; dornig {adj} | stachelig wie ein Igelprickly | as prickly as a hedgehog
Prinzip {n} | ein Mann mit Prinzipien | aus Prinzip; grundsätzlich | im Prinzip; an sich | im Prinzipprinciple | a man of principle | on principle | in principle | principally; as a matter of principle
pro forma {adv} as a matter of form; for appearance's sake
sofern {adv}provided (that); as long as
Vertretung {f} | in Vertretung von | zur Vertretung berufenrepresentation | as representative of | appointed to act for
Ergebnis {n} | als Ergebnis vonresult | as a result of
sagen; besagen | sagend | gesagt | er/sie sagt | ich/er/sie sagte | er/sie hat/hatte gesagt | ich/er/sie sagte | (jdm.) guten Tag sagen | wie er zu sagen pflegteto say {said; said} | saying | said | he/she says (saith [obs.]) | I/he/she said | he/she has/had said | I/he/she would say | to say hello (to someone) | as he was wont to say
seidenweich {adj}; weich wie Seidesmooth as silk
solang; solange {conj}so long as; as long as
sobald; sowie {adv}as soon as
felsenfest {adj}steady as a rock
teamfähig {adj} | teamfähig seinable to work as part of a team; team-oriented | to be a good team player
hässlich {adj} | hässlicher | am hässlichsten | hässlich wie die Sündeugly | uglier | ugliest | as ugly as sin
aalglatt {adj}slippery (as an eel); slick
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine)
abartig {adj} | eine abartige Fantasiewarped | a warped mind
Abdeckband {n}cover band; masking tape
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment
Denkvermögen {n} | kreatives Denkvermögen | logisches Denkvermögenability to think | ability to think creatively | ability to reason

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า as
Back to top