ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rightly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rightly*, -rightly-

rightly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rightly (adv.) อย่างถูกต้อง See also: อย่างยุติธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
rightly(ไรทฺ'ลี) adv. อย่างถูกต้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
rightly(adv) อย่างยุติธรรม,อย่างถูกต้อง,อย่างเป็นธรรม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จรัส (adv.) brightly See also: brilliantly, lustrously, shiningly, clearly, prosperously Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง
ตรงๆ (adv.) uprightly See also: honestly Syn. ตรง, ซื่อ
ยอง (adj.) brightly See also: glisteningly, shiningly, glowingly, glitteringly, sparklingly, limpidly, lustrously, incandescently, luminously Syn. สุกใส
สว่างจ้า (v.) be brightly lit See also: be ablaze with light, be flooded with light Ops. มืดมิด
สว่างแจ้ง (adv.) brightly See also: glaringly, luminously, ablaze Syn. สุกสว่าง
สุกสว่าง (adv.) brightly See also: glaringly, luminously, ablaze Syn. สว่างแจ้ง
เฉิดฉาย (adv.) brightly See also: beautifully, gloriously, exquisitely Syn. เฉิดฉัน
เรืองรอง (adv.) brightly See also: brilliantly
แจ๊ด (adv.) brightly See also: strongly, intensely, glaringly Syn. จัด, ยิ่ง, มาก
แจ่มจ้า (adv.) brightly See also: brilliantly, magnificently, gorgeously Syn. สุกใส, เจิดจ้า, สว่างไสว, เรืองรอง
โพลง (adv.) brightly See also: glaringly, luminously, ablaze Syn. สว่างแจ้ง, สุกสว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The forbidden zone has been closed for centuries, and rightly so.เขตต้องห้ามถูกปิดนานนับศตวรรษ
Let me be rightly understood.มาให้ฉันทำความเข้าใจที่ถูกต้องหน่อยสิ
The state school board has rightly ordered it be concealed, a detailed diagram of-- of the--คณะกรรมการโรงเรียนได้มีคำสั่งให้ปกปิดมันเอาไว้ สำหรับภาพประกอบของ... ของ...
I'm afraid, Benjamin, I don't rightly know your last name.เอ่อ... เบนจามิน ฉันว่า ฉันไม่รู้นามสกุลของเธอเลยนะ
No, no, he would have rightly assumed That I was...ไม่ ไม่ เขาคิดว่าตอนนั่นฉัน...
That's what's left of your college education! I don't rightly have no other choice, Beans.ถามมาก็ดีแล้ว ฉันจะเล่าอย่างละเอียด
Ain't always spoken rightly to you, Spirit of the West.ไม่เคยกล่าวคำกับจิตวิญญาณแห่งตะวันตก
And every worthless seaman fears the name, and rightly so,ชาวเืรือทุกคนกลัวชื่อนี้
I was angry, and rightly so, but...ตอนนี้ฉันกำลังโกรธ แต่..
You did it to protect us, Elijah, and rightly so.พี่ทำไปก็เพื่อปกป้องพวกเรา อไลจาห์ และมันถูกต้องแล้ว
Men whose allegiance rightly belongs to me. - You must have faith.คนที่ควรจะต้อง ภักดีต่อข้า
As you rightly said, as chancellor, it would be hypocritical of me to demand that vampires become makers without requiring the same thing of you.อย่างที่เธอพูดไง\ ในฐานะรัฐมนตรี คงจะดูเสแสร้ง ถ้าฉันจะเรียกร้อง ให้แวมไพร์ กลายเป็นผู้สร้าง

rightly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, 熊] bear; to scold; to rebuke; brilliant light; to shine brightly; surname Xiong
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂漫 / 爛漫] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂熳 / 爛熳] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
通明[tōng míng, ㄊㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 通明] brightly lit

rightly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
善かれ悪しかれ;良かれ悪しかれ[よかれあしかれ, yokareashikare] (exp,adv) good or bad; right or wrong; for better or for worse; rightly or wrongly
是が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp,adv) rightly or wrongly; by all possible means
正統カリフ時代[せいとうカリフじだい, seitou karifu jidai] (n) Rashidun period (the period of the Rightly Guided Caliphs, 632-661 CE)
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae)
ピカッと;ぴかっと[, pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining)
冴え冴え;冱え冱え[さえざえ, saezae] (adv-to,adv,vs) clearly; brightly; crisply
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely
明々;明明[あかあか, akaaka] (adv) brightly lit; brightly lighted; lit up; lighted up
有色野菜[ゆうしょくやさい, yuushokuyasai] (n) brightly colored vegetables; brightly coloured vegetables
朗らかに笑う[ほがらかにわらう, hogarakaniwarau] (exp,v5u) to smile brightly; to laugh merrily
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P)
溌剌;溌溂;潑剌;潑溂;発剌(iK)[はつらつ, hatsuratsu] (adj-t,adv-to) (uk) lively; vigorous; sprightly; vivid
照明灯[しょうめいとう, shoumeitou] (n) light used for brightly lighting up a plaza, building, etc.
燃え盛る;燃えさかる[もえさかる, moesakaru] (v5r,vi) to blaze; to burn brightly
皓然;皎然[こうぜん, kouzen] (adj-t,adv-to) shining brightly; shining whitely
色鮮やか;色鮮か(io)[いろあざやか, iroazayaka] (adj-na) (See 鮮やか・1) vivid; brightly colored; brilliant; radiant

rightly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างดี[adv.] (yāngdī) EN: well ; properly ; nicely ; rightly FR:
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously FR:
แจ๊ด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly FR:
กระฉับกระเฉง[adj.] (krachapkrac) EN: vigorous ; energetic ; active ; lively ; strong ; robust ; sprightly FR: énergique
กระปรี้กระเปร่า[adj.] (kraprīkrapr) EN: active ; lively ; spry ; energetic ; vigorous ; sprightly ; hale FR: vif ; énergique
โพลง[adv.] (phlōng) EN: brightly ; glaringly ; luminously FR:
เปรียว[adj.] (prīo) EN: quick ; lively ; spirited ; vivacious ; nimble ; animated ; sprightly ; untamed ; wild FR: agile ; sauvage
โรจ ; โรจน์[adv.] (rōt) EN: brilliantly ; brightly FR:
สัปทน[n.] (sappathon) EN: ceremonial brightly coloured umbrella used in ordination festivities ; long-handled ceremonial umbrella ; ceremonial parasol used to signify royal rank ; ceremonial umbrella used to signify royal rank FR:
สว่างแจ้ง[adv.] (sawāng jaēn) EN: brightly FR:
สว่างไสว[adj.] (sawāngsawai) EN: all lit up ; brightly illuminated ; shining brightly FR:
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement
ตรง[adv.] (trong) EN: straightly ; erectly ; uprightly FR: directement
ตรง ๆ = ตรงๆ[adv.] (trong-trong) EN: uprightly FR:
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

rightly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebhaft {adj} | lebhafter | am lebhaftestensprightly | sprightlier | sprightliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rightly
Back to top