ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consecutively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consecutively*, -consecutively-

consecutively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consecutively (adv.) อย่างค่อยๆ ไปทีละน้อย See also: อย่างค่อยๆ คืบหน้า Syn. gradually
consecutively (adv.) อย่างเป็นลำดับ See also: อย่างติดต่อกัน Syn. respectively
consecutively (adv.) เป็นอนุกรม See also: เป็นลำดับ, ต่อเนื่องกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดต่อกัน (adv.) consecutively See also: continually Syn. ต่อเนื่อง

consecutively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตามลำดับ[adv.] (tām lamdap) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively FR: dans l'ordre
ติด ๆ กัน ; ติดๆกัน[adv.] (tit-tit kan) EN: closely ; frequently ; consecutively ; successively ; back-to-back FR: de suite ; coup sur coup
อย่างต่อเนื่อง[adv.] (yāng tø neū) EN: constantly ; continuously ; consecutively ; regularly ; consistently ; in succession ; in a row ; back-to-back FR: constamment ; continuellement ; de manière continue ; irrémédiablement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consecutively
Back to top