ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

constantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *constantly*, -constantly-

constantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
constantly (adv.) อย่างตลอดกาล See also: อย่างนิรันดร, อย่างชั่วกัลปวสาน, อย่างตลอดไป Ops. inconstantly
constantly (adv.) อย่างต่อเนื่อง See also: อย่างไม่ขาดสาย Ops. inconstantly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คงเส้นคงวา (adv.) constantly See also: consistently, steadily and regularly, invariably, unchangingly Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ
ตะบม (adv.) constantly See also: always, persistently, perpetually, incessantly Syn. ร่ำไป
นิตย์ (adv.) constantly See also: habitually, frequently, perpetually, often, always Syn. เสมอไป, สม่ำเสมอ, เนืองนิจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I constantly tried new methodsฉันลองวิธีใหม่ๆ อยู่เรื่อย

constantly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千变万轸[qiān biàn wàn zhěn, ㄑㄧㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄢˋ ㄓㄣˇ, 千变万轸 / 千變萬軫] constantly changing, ever-varying (成语 saw)
逼死[bī sǐ, ㄅㄧ ㄙˇ, 逼死] hound sb to death; constantly aggravate
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, 一向] all along; the whole time; constantly; earlier; lately
[dú, ㄉㄨˊ, 黩 / 黷] blacken; constantly; to insult
[cháng, ㄔㄤˊ, 长 / 長] length; long; forever; always; constantly
时时[shí shí, ㄕˊ ㄕˊ, 时时 / 時時] often; constantly
不住[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, 不住] repeatedly; continuously; constantly

constantly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P)
一虚一実[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable
思い続ける[おもいつづける, omoitsudukeru] (v1) to think constantly about; to dwell on
油断も隙もない;油断も隙も無い[ゆだんもすきもない, yudanmosukimonai] (exp) one must constantly be on one's guard with ...; one cannot be too careful of ...
鳴き頻る;鳴きしきる[なきしきる, nakishikiru] (v5r) to chirp or buzz constantly (usu. insects or birds)
しょっちゅう[, shocchuu] (adv) always; constantly; frequently; often; (P)
どしどし[, doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P)
変わりなく;変わり無く[かわりなく, kawarinaku] (adv) (1) unchangeably; constantly; uniformly; eternally; (2) uneventfully; peacefully
常住坐臥[じょうじゅうざが, joujuuzaga] (n-adv) at all times; day in, day out; constantly; always
絶えず[たえず, taezu] (adv) constantly; always; continually; steadily; (P)
間断なく[かんだんなく, kandannaku] (adv) continuously; constantly; incessantly

constantly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame ; eat humble pie ; make a humiliating supplication FR:
กระเพลิศ[adv.] (kraphloēt) EN: persistently ; continually ; constantly FR:
มิได้ขาด[adv.] (midāi khāt) EN: regularly ; continually ; constantly ; without fail ; incessantly FR: sans cesse
เนืองนิตย์ ; เนืองนิจ[adv.] (neūang-nit) EN: regularly ; constantly ; often FR:
นิจ[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
นิตย์[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
เป็นนิจ[adv.] (pen nit) EN: regularly ; constantly FR:
พร่ำ[adv.] (phram) EN: continually ; constantly ; ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly ; always FR: continuellement
เสมอ[adv.] (samoē ) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment
ตะบม[adv.] (tabom) EN: constantly ; repeatedly ; incessently ; always FR: constamment
ตากหน้า[v.] (tāknā) EN: endure shame ; be constantly gazed by the public ; be shameless enough to FR:
ตลอดเวลา[adv.] (taløt wēlā) EN: all the time ; always ; the whole time ; constantly ; incessantly FR: tout le temps ; toujours ; continuellement ; en permanence ; sans cesse ; perpétuellement
ตะพึด[adv.] (tapheut) EN: persistently ; continually ; constantly ; all the time FR: continuellement ; sans arrêt
ตะพึดตะพือ[adv.] (tapheuttaph) EN: persistently ; continually ; constantly ; without letup FR: continuellement ; sans arrêt
ต่อเนื่อง[adv.] (tø neūang) EN: continually ; continuously ; constantly ; unceasingly FR: continuellement ; sans discontinuer ; sans arrêt ; sans cesse
อย่างมั่นคง[adv.] (yāng man kh) EN: constantly FR: constamment
อย่างต่อเนื่อง[adv.] (yāng tø neū) EN: constantly ; continuously ; consecutively ; regularly ; consistently ; in succession ; in a row ; back-to-back FR: constamment ; continuellement ; de manière continue ; irrémédiablement
ยันเต[adv.] (yantē) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า constantly
Back to top