ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bravely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bravely*, -bravely-

bravely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bravely (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: ไม่เกรงกลัว Syn. boldly, fearlessly
bravely (adv.) อย่างกล้าหาญ
bravely (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: อย่างท้าทาย, อย่างอาจหาญ Syn. boldly
bravely (adj.) อย่างกล้าหาญ
bravely (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: อย่างเด็ดเดี่ยว
bravely (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. boldly, fearlessly
bravely (adv.) อย่างกล้าหาญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้าหาญ (adv.) bravely See also: fearlessly, boldly
องอาจ (adv.) bravely See also: boldly, courageously Syn. กล้าหาญ Ops. ขลาดกลัว
อาจอง (adv.) bravely See also: boldly, courageously Syn. องอาจ, กล้าหาญ Ops. ขลาดกลัว

bravely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, 不避斧钺 / 不避斧鉞] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely
勇往直前[yǒng wǎng zhí qián, ㄩㄥˇ ㄨㄤˇ ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, 勇往直前] to advance bravely

bravely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勇進[ゆうしん, yuushin] (adj-na,n,vs) dashing forward bravely
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P)
敢闘[かんとう, kantou] (n,vs) fighting bravely; (P)
潔く[いさぎよく, isagiyoku] (adv) (See 潔い・1) bravely; manfully; (P)

bravely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจอง[adv.] (āt-ong) EN: proudly ; boldly ; bravely ; with temerity FR: bravement
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously FR: bravement ; valeureusement
อย่างห้าวหาญ[adv.] (yāng hāohān) EN: bravely FR: bravement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bravely
Back to top