ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broadly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broadly*, -broadly-

broadly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broadly (adv.) อย่างกว้างขวาง See also: อย่างแพร่หลาย Syn. extensively, largely, widely
broadly-based (adj.) ซึ่งมีหลากหลาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผล่ (adv.) broadly See also: widely, expansively
เผล่ (adv.) broadly See also: widely, expansively
แฉ่ง (adv.) broadly See also: cheerfully, pleasantly Syn. เบิกบาน
แต้ (adv.) broadly See also: cheerfully, happily, joyfully Syn. แป้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now the dump sites are far apart, but broadly similar, near trading estates.ทีนี้ตรงสถานที่ทิ้งศพห่างกันไกลลิบตา แต่ทิ้งในที่โล่งเหมือนกัน ใกล้กับอสังหาริมทรัพย์
Yeah, you, you're a detective, broadly speaking. Got a theory?นายนั่นแหละ คุณเป็นนักสืบแล้ว มีทฤษฎีอะไรมั้ย?
A change in any of them affects the climate in ways that are broadly predictable.การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของพวกเขา ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ในรูปแบบที่เป็นที่คาดการณ์ในวงกว้าง คดเคี้ยวเพื่อนของฉัน
So that both His Majesty and the princess can smile so broadly.เพื่อว่าทั้งองค์ชายและองค์หญิงทรงแย้มพระสรวลได้อย่างกว้าง

broadly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down
にたり[, nitari] (adv-to) smirkingly; smugly; broadly
ニヤつく;にやつく[, niya tsuku ; niyatsuku] (v5k) (See にやにや) to smirk; to grin broadly
ニヤリ;にやり[, niyari ; niyari] (adv,adv-to) (on-mim) broadly grinning
破顔一笑[はがんいっしょう, hagan'isshou] (n,vs) smiling broadly
軒平瓦[のきひらがわら, nokihiragawara] (n) (See 平瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a broadly concave tile and near-rectangular decorative cap)
哄然[こうぜん, kouzen] (adv-to,adj-t) (laugh) broadly; (laugh) loudly
綻びる[ほころびる, hokorobiru] (v1,vi) (1) to come apart at the seams; to be ripped; to be torn; (2) (See 綻ぶ・ほころぶ・1) to begin to open; to begin to bloom; (3) (See 綻ぶ・ほころぶ・2) to smile broadly; to break into a smile; (P)
綻ぶ[ほころぶ, hokorobu] (v5b) (1) to begin to open; to come out; (2) to smile broadly; (3) to come apart at the seams (clothes)

broadly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly FR:
คลุม ๆ = คลุมๆ[adv.] (khlum-khlum) EN: broadly FR:
ในวงกว้าง[adv.] (nai wong kw) EN: broadly ; widely FR: largement
แป้น[adj.] (paēn) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly FR:
แป้นแล้น[v. exp.] (paen laēn) EN: smile broadly ; give a happy smile FR:
เผล่[adv.] (phlē) EN: broadly FR: joyeusement
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully FR: forcer un sourire
แต้[adv.] (tāe) EN: broadly ; cheerfully ; all over FR:
ยิ้มกว้าง[v. exp.] (yim kwāng) EN: smile broadly ; give a broad smile FR:
ยิ้มแป้น[v.] (yimpaen) EN: smile broadly ; give a broad smile ; grin FR:
ยิ้มเผล่[v.] (yimphlē) EN: smile broadly FR: rire joyeusement

broadly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ganz allgemein {adv} | ganz allgemein gesprochenbroadly | broadly spoken

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broadly
Back to top