ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smoothly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smoothly*, -smoothly-

smoothly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smoothly (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างราบรื่น, อย่างไหลลื่น, อย่างฉะฉาน Syn. volubly Ops. slowly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราบเรียบ (adv.) smoothly See also: flatly, evenly, levelly Ops. ขรุขระ
อย่างราบรื่น (adv.) smoothly Syn. อย่างสะดวก
อย่างสะดวก (adv.) smoothly
เจื้อย (adv.) smoothly See also: continually, freely, fluently Syn. คล่อง
โดยระเบียบเรียบร้อย (adv.) smoothly See also: neatly, in good condition
โดยเรียบร้อย (adv.) smoothly See also: neatly, in good condition Syn. โดยระเบียบเรียบร้อย
กระยึกกระยัก (adv.) not smoothly See also: roughly
ยึกยัก (adv.) not smoothly See also: roughly Syn. กระยึกกระยัก

smoothly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ˋ ㄕㄡˇ, 得心应手 / 得心應手] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily
操纵自如[cāo zòng zì rú, ㄘㄠ ㄗㄨㄥˋ ㄗˋ ㄖㄨˊ, 操纵自如 / 操縱自如] ease of operation; to control smoothly
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, 自如] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, 一帆风顺 / 一帆風順] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly
顺手[shùn shǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ, 顺手 / 順手] handy; convenient and easy to use; smoothly
顺手儿[shùn shǒu r, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ ㄖ˙, 顺手儿 / 順手兒] handy; convenient and easy to use; smoothly

smoothly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカスカ;すかすか[, sukasuka ; sukasuka] (adj-na) (1) hollow; (adv,adv-to) (2) sharply; cleanly (of cutting); (3) smoothly
そろり[, sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly
つっと;つうと;つうっと;ツーッと[, tsutto ; tsuuto ; tsuutto ; tsu-tsu to] (adv) (on-mim) (つうっと is emphatic) quickly; smoothly
捌ける[さばける;はける, sabakeru ; hakeru] (v1,vi) to be in order; to sell well; to be sociable; to flow smoothly
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P)
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
スイスイ;すいすい[, suisui ; suisui] (adv,adv-to) (on-mim) (swim, work) smoothly; unhindered
すっすっ;スッスッ[, sussutsu ; sussutsu] (adv-to,adv) smoothly; frictionlessly; easily
すらすら[, surasura] (adv,adv-to) (on-mim) smoothly; (P)
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily
つるり;つるん[, tsururi ; tsurun] (adv-to) (on-mim) smoothly; with a slipping or sliding motion
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
円滑に[えんかつに, enkatsuni] (adv) smoothly; harmoniously; without a hitch
円転[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) orotund; smooth circular motion; spherical; rolling smoothly; (with) smooth circular motion
宛転[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) (1) moving smoothly; (2) (of eyebrows) shapely
旨く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously
滑舌[かつぜつ, katsuzetsu] (n) speaking one's lines smoothly; reciting one's lines well
自然に[しぜんに, shizenni] (adv) (See 自然) naturally; smoothly; spontaneously; (P)

smoothly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉิว[adv.] (chiu) EN: swiftly ; smoothly FR:
โดยละม่อม[adv.] (dōi lamǿm) EN: without resistance ; without a fight ; easily ; smoothly FR:
โดยไม่มีปัญหา[adv.] (dōi mai mī ) EN: smoothly FR:
โดยง่าย[adv.] (dōi ngāi) EN: easily ; smoothly ; readily ; without difficulty ; with ease FR: facilement ; aisément
โดยระเบียบเรียบร้อย[adv.] (dōi rabīep-) EN: smoothly FR:
โดยเรียบร้อย[adv.] (dōi rīeprøi) EN: smoothly FR:
เจื้อย[adv.] (jeūay) EN: smoothly ; freely ; fluently FR:
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently ; smoothly ; deftly ; quiclky ; easily FR: facilement ; habilement ; couramment
ขลุกขลัก[adv.] (khlukkhlak) EN: not smoothly ; roughly FR:
กรวดในรองเท้า[n. exp.] (krūat nai r) EN: impediment to working smoothly ; inefficiencies FR:
ละมุนละม่อม[adv.] (lamun lamǿm) EN: ently ; tenderly ; softly ; politely ; smoothly ; mildly FR:
นิ่มนวล[adv.] (nimnūan) EN: gently ; softly ; mildly ; delicately ; with finesse ; smoothly ; diplomatically FR: finement
สะดวก[adv.] (sadūak) EN: conveniently ; comfortably ; smoothly ; expediently ; easily FR:
วิ่งฉุย[v. exp.] (wing chui) EN: run smoothly FR:
อย่างราบรื่น[adv.] (yāng rāpreū) EN: smoothly FR: sans problème

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smoothly
Back to top