ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัน*, -สัน-

สัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สันจมูก (n.) bridge of the nose Syn. ดั้ง, ดั้งจมูก
สันดอน (n.) sand bar Syn. หลังเต่า, สันทราย
สันดาน (n.) inborn trait Syn. อุปนิสัย, ลักษณะพิเศษ, นิสัย
สันดาน (n.) nature See also: character, personality, kind Syn. นิสัยถาวร
สันดานเดิม (n.) nature See also: essence, reality, substance Syn. เนื้อแท้, สันดาน
สันดาป (n.) combustion Syn. การเผาไหม้, การเผาผลาญ
สันตติวงศ์ (n.) royal succession
สันตติวงศ์ (n.) royal succession
สันตะปาปา (n.) pope See also: pontiff
สันติ (n.) peace Syn. ความสงบสุข, ความสงบ, สันติภาพ Ops. ความวุ่นวาย, ความโกลาหล
สันติ (n.) peacefulness See also: tranquility, calmness, quietness Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย Ops. ความวุ่นวาย
สันติบาล (n.) public security officer Syn. ตำรวจสันติบาล
สันติภาพ (n.) peace Syn. ความสงบสุข, ความสงบ, สันติ
สันติภาพ (n.) peace See also: calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose Syn. ความสงบ Ops. สงคราม
สันติวิธี (n.) peaceful means See also: peaceful way
สันติวิธี (n.) peaceful means See also: peaceful way
สันติสุข (n.) calmness See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness Syn. ความสงบสุข
สันถวไมตรี (n.) friendship See also: good will Syn. ไมตรีจิตร, มิตรภาพ
สันทนาการ (n.) recreation See also: diversion, entertainment Syn. นันทนาการ
สันทราย (n.) sand bar Syn. หลังเต่า
สันทัด (adj.) medium-sized See also: moderate-sized, middle-sized, well-proportioned Ops. อ้วน, ใหญ่
สันทัด (v.) master See also: excel, proficient in Syn. ถนัด, จัดเจน, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ
สันทัดกรณี (adj.) skillful See also: well-informed
สันทัดจัดเจน (v.) be skilled See also: be proficient, be expert at/in, be experienced, be skillful, be handy Syn. ิจัดเจน, สันทัด
สันธาน (n.) conjunction Syn. ตัวเชื่อม, คำเชื่อม, คำสันธาน
สันธาน (n.) connection See also: involvement
สันนิบาต (n.) league
สันนิบาต (n.) assembly See also: league, congress, meeting Syn. ที่ประชุม
สันนิษฐาน (v.) presume See also: suppose Syn. คาดการณ์, คาดคะเน, คาดเดา, คะเน
สันนิษฐาน (v.) surmise See also: presume, assume, conjecture, guess Syn. คาดเดา
สันปก (n.) spine Syn. สัน
สันปันน้ำ (n.) watershed See also: water parting
สันสกฤต (n.) Sanskrit
สันสกฤต (n.) Sanskrit Syn. สังสกฤต, ภาษาสันสกฤต
สันหนังสือ (n.) spine Syn. สันปก, สัน
สันหลัง (n.) spine See also: backbone Syn. กระดูกสันหลัง
สันหลังคา (n.) roof ridge
สันหลังยาว (adj.) lazy See also: indolent, slothful, idle Syn. ขี้เกียจ, เกียจคร้าน Ops. ขยัน
สันเขา (n.) mountain ridge
สันโดษ (adv.) in solitude
English-Thai: HOPE Dictionary
acanthaกระดูกสันหลัง,หนาม
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
amoebocyte(อะมี' โบไซทฺ) n. เซลล์เคลื่อนที่ชนิดหนึ่งที่คล้ายตัวอะมีบา พบในสัตว์ไร้กระดูกสันหลังหลายชนิด, Syn. amebocyte
amphictyony(แอมฟิค' ทิโอนี) n. สันติบาทรัฐ (ในสมัยกรีกโบราณ) . -amphictyonic adj.
amphioxus(แอมฟิออค'ซัส) n. (pl. -oxi, -oxuses) สัตว์จำพวก Branchiostoma ซึ่งคล้ายปลาและมีกระดูกสันหลัง
amusement(อะมิวซ' เมินทฺ) n. สิ่งให้ความอภิรมย์, ความขบขัน, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ ,นันทนาการ, กิจกรรมที่เป็นสันทนาการ, มหรสพ
anchoress(แอง' เคอริส) n. หญิงผู้อยู่อย่างสันโดดเพื่อรักษาศีล (female anchorite)
anchorite(แอง' คะไรทฺ) n. โยคี, ฤาษี, ผู้อยู่, อย่างสันโดษเพื่อรักษาศีล. -anchoritic adj.
antihelix(แอนทิฮี' ลิคซ) สันโค้งข้างในของใบหู
antipope(แอน' ทิโพพ) n. ผู้ที่อ้างเป็นสันตะปาปา, การเลือกสันตะปาปาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
arachnoid(อะแรค'นอยด์) n. แมลงมุม, คล้ายใยแมงมุม, เกี่ยวกับเยื่อชั้นกลางที่หุ้มสมองและไขสันหลัง, (resembing a spider's web)
arete(อะเรท') n. สันเขาที่สูงชัน
arris(แอร์'ริส) n. สันคม,สันหรือแนวที่เกิดจากสองผิวหน้าพบกันที่มุมนอก, Syn. piend)
ascetic(อะเซท'ทิค) n. ผู้ถือสันโดษ,ผู้บำเพ็ญตบะ. -adj. ถือสันโดษ,บำเพ็ญตบะ, Syn. hermit)
ascetism(อะเซท'ทิซึม) n. การบำเพ็ญตบะ,วิธีการถือสันโดษ, Syn. arsterity)
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล,ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute)
asocial(เอโซ'เชิล) adj. สันโดษ,ไม่สังคม,เก็บตัว,เห็นแก่ตัว, Syn. selfish,egocentric)
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
assumed(อะซูมดฺ') adj. เสแสร้ง,ซึ่งสันนิษฐาน, Syn. fictitious,pretended,false)
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
assumptive(อะซัมพฺ'ทิฟว) adj. สันนิษฐาน, สมมุติ,หยิ่ง,โอหัง (taken for granted)
asternal(เอสะเทอ'นัล) adj. ไม่ติดกับกระดูกสันอก, ไม่ไปทางกระดูกสันอก (not with the sternum)
asyndeton(อะซิน'ดีทัน) n. การตัดสันธาน (conjunction) ออก. -asyndetic อสมวาร หมายถึง กระบวนการหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ไม่สอดประสานหรือสมนัยกัน (ใช้ในการรับและส่งข้อมูลทางโทรศัพท์)
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
autoignition(ออโทอิกนิช'เชิน) n. การติดไฟโดยอัตโนมัติ, การสันดาปเอง
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
backbone(แบค'โบน) n. กระดูกสันหลัง, Syn. vertebrate,spine
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
bilge keeln. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
bilge piecen. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก
burly(เบอร์'ลี) adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่,กำยำล่ำสัน,กำยำ,ล่ำสัน,โผงผาง,ขวานผ่าซาก., See also: burliness n. ดูburly, Syn. thickest,hefty
carburetor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.
carburettor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.
carina(คะไร'นะ) n. ส่วนที่คล้ายกระดูกของเรือ,สันหลัง,แผ่นหลัง, See also: carinal adj. ดูcarina -pl. carinas,carinae
English-Thai: Nontri Dictionary
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
aloof(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,โดยลำพัง
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ
amusement(n) ความเพลิดเพลิน,ความอภิรมย์,สันทนาการ,ความขบขัน
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
ascetic(adj) ซึ่งบำเพ็ญทุกรกิริยา,สันโดษ
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น
assume(vt) สมมุติ,สันนิษฐาน,ทึกทัก
assumption(n) การสมมุติ,การสันนิษฐาน,การทึกทัก
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา
backbone(n) กระดูกสันหลัง
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
closet(adj) ส่วนตัว,สันโดษ,ลับเฉพาะ
colour(n) สี,สีสัน,สีผิว,รงควัตถุ,สิ่งที่ปรากฏภายนอก,บุคลิกลักษณะ
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์
confederation(n) การร่วมมือกัน,สหภาพ,สมาพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตร
constitution(n) การบัญญัติ,สังขาร,ร่างกาย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ
conversation(n) การสนทนา,การปฏิสันถาร,การติดต่อ,การพูดคุยกัน
coping(n) สันกำแพง,ส่วนครอบ
delta(n) สันดอน,รูปสามเหลี่ยม
distribute(vt) แจก,จำหน่าย,แบ่งสันปันส่วน,จำแนก
distribution(n) การแจก,การจำหน่าย,การแบ่งสันปันส่วน
distributive(adj) เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วน
dove(n) นกพิราบ,นกเขา,สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
dune(n) กองทราย,เนินทราย,สันทราย
edge(n) ขอบ,ริม,ปาก,สัน,คมมีด,ข้าง,ความคม,เหลี่ยมเขา
federal(adj) เกี่ยวกับสหพันธ์,เกี่ยวกับสันนิบาต,เกี่ยวกับพันธมิตร
fillet(n) สันหนังสือ,ปลาแผ่น,มงคลสวมหัว,ริบบิ้น,โบผูกผม
flamboyant(adj) หรูหรา,งามสะดุดตา,แดงฉาน,มีสีสัน
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ,เป็นรากเหง้า,โดยสันดาน,เป็นมูลฐาน
grain(n) เมล็ดข้าว,เมล็ดพืช,น้ำหนักเป็นเกรน,นิสัย,สันดาน
greedily(adv) อย่างตะกละ,อย่างละโมบ,อย่างโลภโมโทสัน
greet(vt) ต้อนรับ,ปฏิสันถาร,ทักทาย,คำนับ,ทำความเคารพ,รับรอง
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
hermit(n) ฤาษี,ดาบส,ผู้ถือสันโดษ
hermitage(n) สำนักฤาษี,การถือสันโดษ,การจำศีล
hilarious(adj) เฮฮา,ร่าเริง,สุขสันต์,สนุกสนาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agger nasi; nasoturbinal concha; ridge of noseสันในจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
crestสัน, ยอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leagueสันนิบาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
League of Nationsสันนิบาตชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
longshore barสันดอนชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pacifismสันตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
presumeสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ribสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ridgeสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slant edgeสันเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
spitสันดอนจะงอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tomboloสันดอนเชื่อมเกาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
axon๑. แกนร่างกาย๒. แกนประสาท, แกนประสาทนำออก๓. ลำกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barrier beachหาดสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carina; keel๑. กลีบคู่ล่าง๒. สัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carinate; cristate; keeledเป็นสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cerebrospinal-สมองร่วมไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clitorisปุ่มกระสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conclaveที่ประชุมเลือกตั้งสันตะปาปา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concordat (Fr.)ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conversation pieceภาพสังสันทน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
correctionการดัดสันดาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cristate; carinate; keeledเป็นสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
CSF (fluid, cerebrospinal)ซีเอสเอฟ (น้ำหล่อสมองไขสันหลัง, น้ำไขสันหลัง) [มีความหมายเหมือนกับ neurolymph] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
descendantผู้สืบสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encephalomyelitisสมองและไขสันหลังอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encyclical, papalสารสันตะปาปา (ใช้ในวงการศาสนา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
erroneous assumptionการหลงสันนิษฐานพลาดไป, การสันนิษฐานผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fetus; foetusทารกในครรภ์ (คน), ลูกในท้อง (คนและสัตว์ มีกระดูกสันหลัง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foldส่วนทบ, รอยทบ, รอยย่น, สัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heir presumptiveทายาทโดยสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hueสีสัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Hutchinson's incisorฟันตัดฮัตชินสัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hypothesisข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
innate๑. -สืบทอด (ทางกรรมพันธุ์)๒. -สันดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
invertebrateสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
local colourสีสันท้องถิ่น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
meninges (พหู.); meninx (เอก.)เยื่อหุ้มสมอง(และไขสันหลัง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningitisเยื่อหุ้มสมอง(และไขสันหลัง)อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
amityสันถวไมตรี [การทูต]
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
Choreaสันนิบาต,การเคลื่อนไหวผิดปกติ,คอเรีย,โฆเรีย,โคเรีย,ประสาทชักกระตุก [การแพทย์]
Conjunctionsสันธาน [TU Subject Heading]
League of Nationsสันนิบาตชาติ [TU Subject Heading]
Pacifismสันตินิยม [TU Subject Heading]
Peaceสันติภาพ [TU Subject Heading]
Popesสันตะปาปา [TU Subject Heading]
Solitudeaสันโดษ [TU Subject Heading]
Spineสันหนังสือส่วนกลางระหว่างปกหน้ากับปกหลัง สำหรับช่วยยึดปกไว้ มักจะมี ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และชื่อสำนักพิมพ์ เป็นส่วนที่ห้องสมุดไว้เขียนเลขเรียกหนังสือ
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อโตเต็มวัยอาศัยอยู่บนบก  เช่น กบ คางคก งูดิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Arachnoidอะแรกนอยด์, เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง; อะแรคนอยด์; เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [การแพทย์]
Axisแกนกลาง, แกน, แนวแกนกลาง, แกนรวมทางไฟฟ้า, แกนไฟฟ้าหัวใจ, กระดูกแอกซิส, กระดูกแอ็กซิส, กระดูกสันหลังชิ้นที่ 2, กระดูกสันหลังระดับคอ [การแพทย์]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Cauda Equinaคอดาอีควินา;คอดาอีไควนา,ไขสันหลัง;คอดาอีไควนา [การแพทย์]
Cervicalกระดูกสันหลังส่วนคอ,กระดูกสันหลังส่วนคอ,ประสาทคอ [การแพทย์]
Clitorisปุ่มกระสัน,คลิตอริส,อิถีลึงค์ [การแพทย์]
Coccygeal Vertebraeกระดูกสันหลังตอนก้นกบ [การแพทย์]
Crab ปู สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง มีระยางค์ 5 คู่ คู่แรกเป็นก้าม มีหลายชนิด เช่น ปูม้า ปูทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Crestลักษณะเป็นสันนูน,ยอดคลื่น,บริเวณสัน [การแพทย์]
Decapitationการตัดให้เหลือไขสันหลัง,การตัดคอเด็ก,การตัดคอ,การตัดคอทารก [การแพทย์]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดหนึ่ง ซึ่งทำงานได้โดยการอัดอากาศในกระบอกสูบให้เกิดความร้อนสูง เมื่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) เข้าไปถูกอากาศร้อน ในกระบอกสูบ จะเกิดสันดาปได้พลังงานไปดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dividedivide, สันปันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Donalson's Applicatorsเครื่องสอดใส่แร่แบบโดแนลสัน [การแพทย์]
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]
Encephalomyelitisสมองและไขสันหลังอักเสบ,ไขสันหลังอักเสบ,การอักเสบของสมองและไขสันหลัง,ไขสันหลังอักเสบ [การแพทย์]
Facetectomyการตัดผิวหน้ากระดูกในข้อหลังกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Filum Terminaleเอ็นยึดปลายล่างไขสันหลัง,ไฟลัมเทอร์มินาเล [การแพทย์]
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Flankส่วนเนื้อพื้นท้องใต้สันนอก,สีข้าง [การแพทย์]
Foldขด,รอยพับ,รอยนูน,สัน,ร่องพับ,เป็นลูกคลื่น,เป็นขอบนูน,พับ [การแพทย์]
Freckle, Hutchinsonตกกระแบบฮัทชินสัน [การแพทย์]
Freemasonsฟรีเมสันส์ [TU Subject Heading]
grey matterเนื้อสีเทา, บริเวณสีเทาของสมองและไขสันหลังที่มีตัวเซลล์ประสาทอยู่เป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Innateเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ, สันดาน [การแพทย์]
Invertebrate Hormonesสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, ฮอร์โมน; ฮอร์โมนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Johnson's Two Componentมาตรวัดความเจ็บปวดของจอห์นสัน [การแพทย์]
Laminaแผ่นกระดูกสันหลัง, ลามิน่า [การแพทย์]
Listท่าเอวกดจากโรคที่กระดูกสันหลังระดับบั้นเอว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bar (n.) สันดอน
sandbank (n.) สันดอนทราย See also: หาดทราย
pope (n.) สันตะปาปา See also: โป๊ป, สังฆราช Syn. Pontiff, Supreme Pontiff
Supreme Pontiff (n.) สันตะปาปา See also: โป๊ป, สังฆราช Syn. Pontiff
antipope (n.) สันตะปาปาที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อค้านกับองค์ที่ถูกเลือกขึ้นตามกฎของคาทอลิก
recreation (n.) สันทนาการ See also: นันทนาการ, การละเล่น Syn. amusement, entertainment, leisure
League of Nations (n.) สันนิบาตชาติ (ตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาแวร์ซายในปี ค.ศ. 1920 และสลายตัวในเดือนเมษายนของปี ค.ศ. 1946)
presuppose (vt.) สันนิษฐาน See also: เชื่อว่าจะเป็นไปได้ (โดยยังไม่ได้รับการพิสูจน์) Syn. presume, suppose
surmise (vi.) สันนิษฐาน See also: คาดเดา, คาดคะเน, ทาย Syn. assume, conjecture, guess, suppose
surmise (vt.) สันนิษฐาน See also: คาดเดา, คาดคะเน, ทาย Syn. assume, conjecture, guess, suppose
Sanskrit (n.) สันสกฤต
spine (n.) สันหนังสือ
rooftree (n.) สันอกไก่ของหลังคา See also: หลังคา
ridge (n.) สันเขา See also: สันปันน้ำ, เทือกเขา Syn. ridgeline, wold
ridgeline (n.) สันเขา See also: สันปันน้ำ, เทือกเขา Syn. wold
escarpment (n.) สันเขาหรือหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการผุกร่อนหรือการแยกตัวของเปลือกโลก Syn. bluff, cliff, scarp
allot (vt.) แบ่งสันปันส่วน See also: แบ่ง, แจกจ่าย, จ่ายแจก Syn. assign, apportion, allocate
allotted (adj.) ที่แบ่งสันปันส่วน Syn. shared, divided
anchoress (n.) ผู้หญิงที่อยู่อย่างสันโดษเพื่อการรักษาศีล
anchoret (n.) ผู้ที่อยู่สันโดษเพื่อรักษาศีล Syn. anchorite
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I assume from your reaction that…ฉันสันนิษฐานเอาจากปฏิกิริยาของคุณว่า
We are here to make peaceพวกเรามาที่นี่เพื่อสร้างสันติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm Dorothy Vaughan. That's Mary Jackson. I believe you met her husband, Levi.ฉันจะโดโรธีวอห์น นี่คือแมรี่แจ็ค สัน ฉันเชื่อว่าคุณได้พบกับสามีของเธอลีวายส์
The child's large, pronounced brow ridge is characteristically Neanderthal while the radius and ulna appear to be Homo sapien.สันคิ้วของเด็ก มีขนาดใหญ่เด่นชัด เป็นลักษณะของ มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล
The prominent brow ridge and the slanted frontal bone indicate the victim is a Caucasian male.สันคิ้วที่โดดเด่น และกระดูกหน้าผาก ระบุว่าเหยื่อเป็นชายผิวขาว
Call it a father's intuition.สันชาตยานของผู้เป็นพ่อ
Just like you Brits, rewriting History, huh?สันดานคนอังกฤษ ชอบบิดเบือนเรื่องในอดีต
Humanity's savage nature will inevitably lead to global annihilation.สันดานป่าเถื่อนของมนุษย์ จะต้องทำให้เกิด สงครามล้างโลกขึ้นสักวัน
He's a traitor! His family has received such grace from the court, and yet he's a disrespectful scum.สันดานมันเหมือนหวังหม่ง มักใหญ่อยากเป็นฮ่องเต้
Old habits may die hard but, they still gotta die.สันดานเดิมมันแก้ยาก แต่ยังไงก็ต้องแก้
You piece o' shit! Jesus Christ. Goddamn.สันดานเอ่ย! พระเจ้า ดูซิว่าใครมา
You haven't changed one damn bit.สันดานแกไม่เคยเปลี่ยนเลยสักนิด
The Pope sent troops to claim the Priory's treasure..สันตปาปา สั่งยึดสมบัติของกลุ่มไพออรี่
The Pope Paul V to my Galileo, the Internet Explorer to my Firefox.สันตะปาปาพอลที่ 5 คู่ปรับกาลิเลโอของฉัน อินเตอร์เน็ทเอ็กซ์พลอเลอร์ คู่ปรับไฟร์เออร์ฟ็อกซ์ของฉัน
I know about the Dialogo and the Discorsi.สันตะปาปาอพาร์ทเมนต์จากนั้นปิดผนึก ในระหว่างวันทุกข์เก้า, ระยะเวลาที่รู้จัก เป็น "sede vacante"
The Papal apartment is then sealed for nine days of mourning, a period known as "Sede Vacante", the time of the empty throne.สันตะปาปาอพาร์ทเมนต์จากนั้นปิดผนึก ในระหว่างวันทุกข์เก้า, ระยะเวลาที่รู้จัก เป็น "sede vacante" "เดี๋ยวนี้ว่างบัลลังก์.
It's a papal symbol.สันตะปาปาอีสัญลักษณ์.
It's the pagan celebration of the unconquered sun.สันตะปาปาอีสัญลักษณ์.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย
Peace, peace, I come in peace!สันติ สันตี ฉันมาอย่างสันติ
Mainstreaming is the only way.สันติ เป็นเพียงทางเดียวเท่านั้น
Peace with the Grounders is the only way we'll survive.สันติกับ Grounder คือทางเดียวที่จะมีชีวิตรอด
Peace with the Grounders is the only way we'll survive.สันติกับพวกชาวดิน เป็นทางเดียวที่พวกเราจะรอด
Friendship has replaced fear.สันติกำลังเข้ามาแทนความกลัว
Tranquility is advancement.สันติคือความก้าวหน้า
Something far more powerful.สันติที่ได้มาอย่างยากยิ่ง
Peace, love, dope. Now get the hell out of here!สันติภาพ ความรัก ยาเสพติด ไปจากที่นี่ได้แล้ว
Long ago, before the founders established this great city of ours that word was all but meaningless, an ideal as elusive as a dream.สันติภาพ นานมาแล้ว ก่อนผู้สร้างจะก่อตั้งเมืองที่แสนยิ่งใหญ่ของพวกเรา
Peace or freedom?สันติภาพ หรือ อิสรภาพ
Well, we all have our roles to play in the events to come.สันติภาพ,ความรุ่งเรือง
Peace is for pussies.สันติภาพของไอ้ขี้ขลาด
Peace, peace, supplant the doom and the gloom.สันติภาพความสงบสุข แทนที่การลงโทษและความเศร้า โศก
Peace is what burns in my heart...สันติภาพคือสิ่งที่เผาไหม้ในหัวใจของฉัน ...
That peace is possible.สันติภาพนั้นเป็นไปได้
This peace dies right here with you!สันติภาพนี้จะตายตรงนี้ำ พร้อมๆ กับนาย!
♪ Peace is in danger and the trust gets broken ♪สันติภาพมีอันตราย ความเชื่อใจอาจคลาย
Peace and tolerance in Botswana.สันติภาพและการให้อภัยในบอตสวานา
Peace and tranquility have been restored to Greendalia.สันติภาพและความสงบ ได้กลับคืนสู่กรีนเดเลีย
The same peace lieutenant falkner gave his life To defend.สันติภาพในแบบเดียวกัน ที่นาวาอากาศโทฟอล์คเนอร์ ได้มอบชีวิตให้เพื่อต่อสู้
Shalom, Mary.สันติมีแด่เจ้า มารีย์
Peace is for queers. And now you're gonna die.สันติมีไว้แด่พวกตุ๊ด ทีนี้แกต้องตาย
Peace between races from all over the world.สันติระหว่างเผ่าพันธุ์ทั่วโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัน
Back to top