ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pontiff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pontiff*, -pontiff-

pontiff ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pontiff (n.) สังฆราช See also: บิชอป, สันตะปาปา Syn. cardinal, prelate, pope
English-Thai: HOPE Dictionary
pontiff(พอน'ทิฟ) n. สังฆราช,บิชอพ,สันตะปาปา, Syn. bishop,Pope
English-Thai: Nontri Dictionary
pontiff(n) สังฆราช,สันตะปาปา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But not- not this little porcelain pontiff right here.แต่ไม่ใช่ตรงนี้ ที่นี่พวกเครื่องชามสังฆโลกนี่อยู่แน่นอน

pontiff ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พระสันตะปาปา[n. exp.] (Phra Santa ) EN: Pope ; Pontiff FR: Sa sainteté le Pape
สันตะปาปา[n.] (santapāpā) EN: Pope ; pontiff FR: pape [m] ; pontife [m] ; souverain pontife [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pontiff
Back to top