ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anchorite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anchorite*, -anchorite-

anchorite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anchorite (n.) ผู้ที่อยู่สันโดษเพื่อรักษาศีล Syn. anchoret
English-Thai: HOPE Dictionary
anchorite(แอง' คะไรทฺ) n. โยคี, ฤาษี, ผู้อยู่, อย่างสันโดษเพื่อรักษาศีล. -anchoritic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
anchorite(n) ฤาษี,โยคี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิสิ (n.) anchorite See also: hermit

anchorite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิสิ ; อิสี[n.] (isi ; isī) EN: anchorite FR:
ฤๅษี[n.] (rāsī) EN: hermit anchorite FR: ermite [m]
ฤษี[n.] (reusī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse ; meditating recluse ; meditating hermit ; anchorite FR: ascète [m] ; ermite [m]
ฤๅษี[n.] (reūsī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse ; meditating recluse ; meditating hermit ; anchorite FR: ascète [m] ; ermite [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anchorite
Back to top