ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

personality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *personality*, -personality-

personality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
personality (n.) บุคลิกลักษณะ See also: ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน, ลักษณะเฉพาะตัว Syn. disposition, nature, temperamant
personality (n.) คนที่มีชื่อเสียง See also: บุคคลมีชื่อเสียง, คนที่เป็นที่รู้จักกันดี Syn. celebrity, personage
English-Thai: HOPE Dictionary
personality(เพอซะแนล'ลิที) n. บุคลิกภาพ,บุคลิกลักษณะ,บุคคล, Syn. character,nature
English-Thai: Nontri Dictionary
personality(n) บุคลิกภาพ,ท่าทาง,บุคคล,ความมีตัวตน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
personalityบุคลิกภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personalityบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุคลิก (n.) personality See also: character Syn. บุคลิกลักษณะ, ท่าทาง
บุคลิกภาพ (n.) personality See also: individuality, character Syn. บุคลิก, บุคลิกลักษณะ
บุคลิกลักษณะ (n.) personality See also: individual characteristic, character Syn. บุคลิก, บุคลิกภาพ
สิทธิส่วนบุคคล (n.) personality See also: personal identity, individuality
ลักษณะนิสัย (n.) characteristic (of one´s personality) See also: distinguishing quality, property, trait
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not a single well-known personality in the hotel.ไม่มีผู้ดีในโรงแรมนี้เลยสักคน
I don't like her much. Her personality just gets on my nerves.ฉันไม่ชอบเธอมากเลย ความเป็นส่วนตัวของเธอทำเอาฉันประสาท
Age range, personality preferences. You know, it's all listed.ช่วงอายุ ลักษณะบุคลิกภาพ มันอยู่ในนี้หมดแล้ว
His personality flaws. Give me adequate causeชนชั้นของเขา มีตำหนิ นั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอ
Would you care to see a demo of the personality chip?อยากดูการสาธิตชิพบุคลิกภาพมั้ยครับ
Is your personality chip turned on?คุณเปิดชิพบุคลิกภาพอยู่หรือเปล่า
I think personality is much more fun than intelligence.ฉันว่าบุคลิกภาพ สนุกกว่าความคิดมากเลย คุณล่ะ
Please give me the old personality chip back.ขอชิพบุคลิกภาพแบบเก่าคืนเถอะ
He's a borderline addictive personality who happens to like alcohol a lot.เขาไม่ได้ดื่มนะ เขาก็แค่เป็นคนที่อยู่ก้ำกึ่ง...
He is no longer certain which personality is the real himเล่นจนเขาไม่แน่ใจว่านิสัยจริงๆของเขาเป็นยังไง
Don't ask me why, and don't read stuff into this, it's just a weird personality thing.อย่าถามเหตุผลนะ แล้วก็อย่าคิดมากด้วย แค่นิสัยเสียของผมน่ะ
To determine the kind of personality that drives the corporation to behave like an externalizing machine we can analyze it like a psychiatrist would a patient.เพื่อชี้ให้เห็นบุคลิกภาพ ที่ผลักดันให้บรรษัท ประพฤติตัวเป็นเครื่องจักรผลักภาระ

personality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个人崇拜[gè rén chóng bài, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄞˋ, 个人崇拜 / 個人崇拜] personality cult
个性[gè xìng, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, 个性 / 個性] individuality; personality
内向[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 内向] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy)
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, 多愁善感] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality
外向[wài xiàng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 外向] outward-looking; extrovert; extroverted (personality); export-oriented (economy)
人格[rén gé, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ, 人格] personality; integrity; dignity
精神分裂症[jīng shén fēn liè zhèng, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄥˋ, 精神分裂症] schizophrenia; split personality

personality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
ヒステリー性格[ヒステリーせいかく, hisuteri-seikaku] (n) hysterical personality
二重人格[にじゅうじんかく, nijuujinkaku] (n,adj-no) dual personality; split personality
人がいい;人が好い[ひとがいい, hitogaii] (exp) generous; soft-hearted; having a good personality
反社会性人格障害[はんしゃかいせいじんかくしょうがい, hanshakaiseijinkakushougai] (n) antisocial personality disorder
境界性人格障害[きょうかいせいじんかくしょうがい, kyoukaiseijinkakushougai] (n) borderline personality disorder; BPD
変り種(io);変わり種[かわりだね, kawaridane] (n) novelty; exception; hybrid; mutation; variety; freak; eccentric personality
多重人格[たじゅうじんかく, tajuujinkaku] (n) multiple personality; split personality
屋;家[や, ya] (suf) (1) (usu. 屋) (See パン屋) (something) shop; (2) (usu. 屋, can be derog.) (See 殺し屋) somebody who sells (something) or works as (something); (3) (usu. 屋) (See 照れ屋) somebody with a (certain) personality trait; (n) (4) (usu. 家) house; (5) roof
根性が曲がる[こんじょうがまがる, konjougamagaru] (exp,v5r) to have a perverse character; to have a twisted personality
法人格[ほうじんかく, houjinkaku] (n) legal personality; juridical personality
温厚篤実[おんこうとくじつ, onkoutokujitsu] (n,adj-na) having a gentle and sincere personality
演技性人格障害[えんぎせいじんかくしょうがい, engiseijinkakushougai] (n) histrionic personality disorder
襟度[きんど, kindo] (n) magnanimity; generosity; welcoming personality
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor
タレント[, tarento] (n) star (esp. television) (from talent); personality; (P)
パーソナリティー(P);パーソナリティ[, pa-sonaritei-(P); pa-sonaritei] (n) personality; (P)
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P)
人柄[ひとがら, hitogara] (adj-na,n) personality; character; personal appearance; gentility; (P)
人格[じんかく, jinkaku] (n) personality; character; individuality; (P)
人物[じんぶつ, jinbutsu] (n) character; personality; person; man; personage; talented man; (P)
個人性[こじんせい, kojinsei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy
個性[こせい, kosei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy; (P)
味のある[あじのある, ajinoaru] (exp,adj-f) (1) interesting (person, personality, manner); tasteful; pleasantly different; charming; (exp) (2) to have an interest (in something)
奇峭[きしょう, kishou] (adj-na,n) (1) (arch) steep; precipitous; (2) (arch) harsh (personality)
枯れる[かれる, kareru] (v1,vi) (1) to wither (of a plant); to be blasted; to die; (2) to mature (of one's personality, abilities, etc.); (P)
生得[せいとく;しょうとく, seitoku ; shoutoku] (n) (1) one's nature or personality; (adj-no) (2) inherent; innate
自分らしさ[じぶんらしさ, jibunrashisa] (n) individuality; personality; sense of oneself
著名人[ちょめいじん, chomeijin] (n) celebrity; personality; prominent figure
風度[ふうど, fuudo] (n) appearance and personality; manner; mien; air

personality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัชฌาสัย[X] (atchāsai) EN: friendly disposition ; pleasant nature ; pleasant personality ; good character FR:
อัธยาศัย[n.] (atthayāsai) EN: friendliness ; friendly personality ; friendly nature FR:
บุคลิก[n.] (bukkhalik) EN: personality ; individuality ; character FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกภาพ[n.] (bukkhalikka) EN: personality ; individuality ; character FR: personnalité [f]
บุคลิกแข็ง[n. exp.] (bukkhalik k) EN: strong character ; strong personality FR: forte personnalité [f] ; caractère bien trempé [m]
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhalikla) EN: personality ; individual characteristic ; personality trait ; character FR: personnalité [f]
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
จิตวิทยาบุคลิกภาพ[n. exp.] (jittawittha) EN: psychology of personality ; personality psychology FR: psychologie de la personnalité [f]
การพัฒนาบุคลิกภาพ[n. exp.] (kān phattha) EN: personality development     FR: développement de la personnalité [m]
มนุษยสัมพันธ์ ; มนุษย์สัมพันธ์[n.] (manutsayasa) EN: personality FR:
หน่วยก้าน[n.] (nūaykān) EN: bearing ; personality FR:
โรคหลงตัวเอง[n. exp.] (rōk long tū) EN: narcissistic personality disorder (NPD) ; narcissism FR: narcissisme [m]
สภาพนิติบุคคล[n. exp.] (saphāp niti) EN: legal personality FR:
สิทธิส่วนบุคคล[n. exp.] (sitthi suan) EN: personality ; personal identity ; individuality FR:
ลักษณะนิสัย[n. exp.] (laksana nis) EN: characteristic (of one's personality) ; distinguishing quality ; property ; trait FR: qualité [f] ; propriété [f]

personality ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Persönlichkeitsstörung {f}personality disorder trait

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า personality
Back to top