ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assign

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assign*, -assign-

assign ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assign (vt.) กำหนด See also: ระบุ, ตั้ง
assign (vt.) มอบหมาย See also: สั่งงาน Syn. appoint, authorize
assign (vt.) ส่งให้ See also: แจกจ่าย, แบ่งปัน Syn. allot, distribute
assign (vt.) โอนทรัพย์สิน See also: โอนสิทธิให้
assign (vi.) โอนทรัพย์สิน See also: โอนสิทธิให้
assign to (phrv.) มอบหมายให้ (มักใช้รูป passive voice) See also: กำหนดให้
assign to (phrv.) จัดเตรียม
assign to (phrv.) เป็นผลจาก Syn. attribute to
assign to (phrv.) ระบุว่าเป็นหรืออยู่ในช่วง See also: ประกาศว่าเป็นของ
assignable (adj.) ซึ่งสามารถเจรจากันได้ Syn. conveyable, transferable Ops. inalienable, unalienable
assigned (n.) ซึ่งได้รับคำสั่ง Syn. adminstered, ordered
assignee (n.) ผู้รับโอน See also: ผู้รับทรัพย์สิน (จากการโอน)
assigner (n.) ผู้โอน Syn. assignor
assignment (n.) การมอบหมาย Syn. designation, authorization, nomination
assignment (n.) งาน See also: งานที่ได้รับมอบหมาย Syn. task, responsibility, job
assignor (n.) ผู้โอน Syn. assigner
English-Thai: HOPE Dictionary
assign(อะไซนฺ') vt. กำหนด,มอบหมาย, นัด,ระบุ,จัดให้,มอบหมายให้,อ้างว่า,โอนสิทธิให้แก่. -vi. โอนทรัพย์สิน. -assigner, assignor n., Syn. designate,appoint, attribute)
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
assignee(อะไซนี') n. ผู้รับโอน (สิทธิ,ทรัพย์สินดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ)
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,การบ้าน,การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task,mission
English-Thai: Nontri Dictionary
assign(vt) กำหนด,มอบหมาย,แต่งตั้ง,จัดให้
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assignกำหนด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assigneeผู้รับโอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignment๑. การโอนสิทธิ์๒. เอกสารการโอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignorผู้โอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assigned accounts receivableการใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน [การบัญชี]
Assigneeผู้ขอถือสิทธิ / เจ้าของสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Assignmentการโอนสิทธิ [การบัญชี]
Assignorผู้โอนสิทธิส่วนใหญ่เป็นนักวิจัย / พนักงานบริษัท ที่โอนสิทธิให้เจ้าของบริษัท / ต้นสังกัด [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอบหน้าที่ (v.) assign See also: commit, entrust Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหมายงาน
มอบหมาย (v.) assign See also: commit, entrust Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหมายงาน, มอบหน้าที่
มอบหมายงาน (v.) assign See also: allocate, allot
มอบหมายงาน (v.) assign See also: commit, entrust Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหน้าที่
มอบหมายให้ (v.) assign See also: commit, entrust Syn. มอบ, มอบหมายงาน, มอบหน้าที่
สั่งงาน (v.) assign See also: allocate, allot Syn. มอบหมายงาน
แบ่งภาระหน้าที่ (v.) assign See also: allocate
แบ่งหน้าที่ (v.) assign See also: allocate Syn. แบ่งภาระหน้าที่
การมอบ (n.) assignation See also: assignment, entrusting, delegation, committing, giving in charge Syn. การมอบอำนาจ, การมอบฉันทะ
การมอบฉันทะ (n.) assignation See also: assignment, entrusting, delegation, committing, giving in charge Syn. การมอบ, การมอบอำนาจ
การมอบหมาย (n.) assignation See also: assignment, entrusting, delegation, committing, giving in charge Syn. การมอบ, การมอบอำนาจ, การมอบฉันทะ
การมอบอำนาจ (n.) assignation See also: assignment, entrusting, delegation, committing, giving in charge Syn. การมอบ, การมอบฉันทะ
รับมอบหมาย (v.) accept an assignment See also: receive responsibility, be entrusted
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you suggesting we assign this job to inferior personnel? no, I understand.- งานนี้เราจะมอบให้ เจ้าหน้าที่ภายในหรือ?
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified,เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน
I've got to assign the proton spectrum for "ebogamine."เพราะชั้นกำลังทำการบ้าน เป็นเคมีมหาโหด ต้องรีบส่งด้วย
Would you like us to assign someone to butter your muffin?อยากให้เราไปช่วยทามัฟฟินให้มั๊ย ?
Why'd your department assign inmates on PI to do a toxic mold removal project?ทำไมแผนกคุณถึงสั่งให้นักโทษไปทำงานพีไอ เรื่องกำจัดเชื้อราที่เป็นพิษ
We'd never assign inmates to do that.เราไม่เคยสั่งให้นักโทษทำงานนั้น
When a defendant has no lawyer, the court will assign one to him. Hey!เมื่อจำเลยมีทนายความไม่มีศาลจะ กำหนดหนึ่งกับเขา เฮ้!
Can't you assign me something good?คุณช่วยหาอะไรดีๆ ให้ผมทำได้ไหม
Let's not assign blame, rita. Nothing good ever comes of that.เลิกโทษกันดีกว่า ริต้า ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก
Now, both of you, go and assign your belongings, and pray to whatever god is yours.นี้ แกสองคน กลับไปเตรียมตัวให้พร้อม แล้วก็สวดขอพรจากพระเจ้าซะ
If you're afraid of the man's wrath, we won't print your name, but if your reporting's as good as your fiction, I'll assign you another piece.ถ้ากลัวว่าเค้าจะโกรธนะ เราจะไม่ลงชื่อคุณ แต่ ถ้าผลงานของคุณ ออกมาดีแล้วหล่ะก็ ผมจะให้งานคุณอีก
Ordinarily, I assign my most experienced teachers to eighth grade, but I am working within constraints.ปรกติแล้ว ฉันจะแต่งตั้งครู ที่มีประสบการณ์มากที่สุดของฉันขึ้นเป็นขั้น 8 ฉันกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจ

assign ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安插[ān chā, ㄢ ㄔㄚ, 安插] place in a certain position; assign to a job; plant
宿题[sù tí, ㄙㄨˋ ㄊㄧˊ, 宿题 / 宿題] assignment
指派[zhǐ pài, ㄓˇ ㄆㄞˋ, 指派] assignment
功课[gōng kè, ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ, 功课 / 功課] homework; assignment; task; classwork; lesson; study
[pài, ㄆㄞˋ, 派] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926
提调[tí diào, ㄊㄧˊ ㄉㄧㄠˋ, 提调 / 提調] to supervise (troops); to appoint (officers); to select and assign
差事[chāi shi, ㄔㄞ ㄕ˙, 差事] errand; assignment
任务[rèn wu, ㄖㄣˋ ˙, 任务 / 任務] mission; assignment; task; duty; role
作业[zuò yè, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, 作业 / 作業] school assignment; homework; work; task; operation; to operate

assign ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサイン[, asain] (n) assign
キーアサイン[, ki-asain] (n) {comp} key assign
割り付ける;割りつける;割付ける;割付る(io)[わりつける, waritsukeru] (v1,vt) to allot; to distribute; to lay out; to divide among; to assign
振り分ける;振分ける[ふりわける, furiwakeru] (v1,vt) (1) to divide in two; to divide in half; (2) to apportion; to divide among; to portion out; to allot; to assign
課す[かす, kasu] (v5s,vt) (See 課する) to levy; to charge; to assess; to impose; to assign
部属[ぶぞく, buzoku] (n) assign to sections; division
アイキャン[, aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN
アサインメント[, asainmento] (n) assignment
キー割り当て;キー割当[キーわりあて, ki-wariate] (n) {comp} key assignment
ポインタ代入[ポインタだいにゅう, pointa dainyuu] (n) {comp} pointer assignment
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] (n) {comp} pointer assignment statement
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] (n) {comp} resource allocation, assignment
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P)
与式[よしき, yoshiki] (n) {math} the assigned equation (used in maths to avoid writing out the original equation again in full)
主任制[しゅにんせい, shuninsei] (n) a system under which schoolteachers are assigned additional administrative duties
人事異動[じんじいどう, jinjiidou] (n) personnel change; personnel shift; reshuffle; (annual) staff reassignment; (P)
充てる[あてる, ateru] (v1,vt) to assign; to set aside; (P)
割(P);割り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P)
割り付け;割付け;割付[わりつけ, waritsuke] (n) allotment; assignment; allocation; distribution; layout; editing
割り当て(P);割当て(P);割当[わりあて(P);かっとう(割当), wariate (P); kattou ( wariate )] (n) (1) allotment; assignment; allocation; quota; rationing; (2) {comp} binding; (P)
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1,vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P)
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.)
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate
受託者[じゅたくしゃ, jutakusha] (n) trustee; assignee; consignee
塩梅(P);按排;按配;案配[あんばい, anbai] (n,vs) (1) (esp. 塩梅) seasoning; flavour; flavor; (2) (esp. 塩梅) condition; state; situation; (3) (esp. 按排, 按配, 案配) arrangement; assignment; adjustment; (P)
待合(P);待ち合い;待合い[まちあい, machiai] (n,vs) (1) meeting place; assignation place; (2) geisha entertaining room; teahouse; machiai; (P)
指定[してい, shitei] (n,vs) designation; specification; assignment; appointment; pointing at; (P)
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration
検番;見番[けんばん, kenban] (n) (1) geisha call-office; assignation office for geisha; (2) (See 検番芸者) geisha on call
満漢偶数官制[まんかんぐうすうかんせい, mankanguusuukansei] (n) Qing-dynasty system assigning equal numbers of Manchurians and Han Chinese to central government agencies
番記者[ばんきしゃ, bankisha] (n) reporter assigned to cover a particular person in order to get the most up-to-date information
白ロム;白ROM[しろロム, shiro romu] (n) contract-free mobile phone; unprogrammed cellphone; mobile telephone without an assigned number
移譲(P);委譲[いじょう, ijou] (n,vs) transfer; assignment; (P)
課する[かする, kasuru] (vs-s,vt) to levy; to charge; to assess; to impose; to assign; (P)
課役[かえき, kaeki] (n) distribution of assignments
課題[かだい, kadai] (n) (1) subject; theme; issue; matter; (2) homework; assignment; (3) task; challenge; problem; question; (P)
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r,vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P)
譲受人;譲り受け人[ゆずりうけにん;じょうじゅにん(譲受人), yuzuriukenin ; joujunin ( yuzuriukenin )] (n) assignee; grantee; transferee
譲渡[じょうと, jouto] (n,vs) transfer; assignment; conveyance; (P)
譲渡人[じょうとにん;ゆずりわたしにん, joutonin ; yuzuriwatashinin] (n) transferor; assignor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
割り付ける[わりつける, waritsukeru] to allocate, to assign
割り当てる[わりあてる, wariateru] to allocate, to assign
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments
ポインタ代入[ポインタだいにゅう, pointa dainyuu] pointer assignment
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] pointer assignment statement
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment
代入[だいにゅう, dainyuu] assignment
代入演算子[だいにゅうえんざんし, dainyuuenzanshi] assignment operator, substitution operator
代行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment
再割当[さいわりあて, saiwariate] reassignment
利用者定義代入文[りようしゃていぎだいにゅうぶん, riyoushateigidainyuubun] defined assignment statement
割当[わりあて, wariate] assignment
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding
未割当てレファレンス[みわりあてレファレンス, miwariate refarensu] unassigned reference
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
指定[してい, shitei] Thai: การกำหนด English: assignment
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ปล่อยให้เขาไป English: to assign

assign ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งหน้าที่[v. exp.] (baeng nāthī) EN: assign ; allocate FR: assigner les tâches
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign FR: occuper
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamna) EN: fill a post ; fill a position ; put in a position ; appoint to a post ; assign someone to a post ; settle someone in a place FR: nommer à un poste ; occuper une position
แจก[v.] (jaēk) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign ; classify ; sort FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer ; classer
แจกจ่ายการบ้าน[v. exp.] (jaēkjāi kān) EN: assign homework FR:
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
กำหนดให้[v. exp.] (kamnot hai) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot FR: assigner ; proposer ; allouer
กำหนดหน้าที่[v. exp.] (kamnot nāth) EN: allot work ; assign a job FR: assigner un travail
ลงวันที่ [v. exp.] (long wanthī) EN: date ; put a date on ; assign a date to FR: dater ; mettre la date sur
มอบอำนาจ[v. exp.] (møp-amnāt) EN: authorize ; assign authority ; grant authority ; delegate FR: accréditer ; mandater ; déléguer
มอบหมาย[v.] (møpmāi) EN: assign ; commit ; entrust FR: charger de ; confier ; assigner
สั่งงาน[v.] (sang-ngān) EN: assign work ; assign FR: assigner un travail
ตั้ง[v.] (tang) EN: appoint ; assign sb to ; fix FR: désigner ; commettre ; fixer
ตัวแปรจัดกระทำ[X] (tūapraē jat) EN: assign variable ; manipulated variable FR:
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
ได้กำหนดไว้[adj.] (dāi kamnot ) EN: assigned FR:
ได้รับมอบหมาย[adj.] (dāi rap møp) EN: assigned FR: assigné
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion ; disseminate ; issue FR: dispenser ; prodiguer ; répartir ; assigner ; partager
กำหนด[n.] (kamnot) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation FR: spécification [f] ; détermination [f] ; fixation [f] ; stipulation [f]
กำหนดไว้ให้[adj.] (kamnot wai ) EN: assigned FR:
การมอบ[n.] (kān møp) EN: assignation ; handover FR:
การมอบอำนาจ[n.] (kān møp-amn) EN: delegation ; assignation FR: délégation [f]
การมอบฉันทะ[n.] (kān møpchan) EN: assignation FR:
การมอบหมาย[n.] (kān møpmāi) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge FR: délégation [f]
การนัด[n.] (kān nat) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting FR: rendez-vous [m]
การโอนสิทธิ์[n. exp.] (kān ōn sit) EN: assignment ; transfer of title FR:
การโอนสิทธิ[n. exp.] (kān ōn sitt) EN: assignment FR:
หมายศาล[n.] (māisān) EN: subpoena ; summons ; writ FR: assignation à comparaître [f] ; assignation [f] ; citation [f]
ผู้โอนสิทธิ์[n. exp.] (phū ōn sit) EN: assignor FR:
ผู้รับโอนสิทธิ์[n. exp.] (phū rap ōn ) EN: assignee FR:
ประจำ[v.] (prajam) EN: be attached to ; be assigned to ; serve FR: être attaché à ; être assigné à
ประจำการ[adj.] (prajamkān) EN: regular ; in service ; serving ; stationed ; posted ; assigned to ; on active duty FR: en service
รับมอบหมาย[v. exp.] (rap møp) EN: accept an assignment ; receive responsibility ; be entrusted FR:
ทนายความที่ศาลตั้ง[n. exp.] (thanāikhwām) EN: court-appointed counsel ; assigned ; court-appointed defense FR:

assign ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forderung {f} (nach) | Forderung abtreten | Forderung anerkennenclaim (for) | to assign a claim | to allow a claim
Ersatzsektorenzuweisung {f}alternate sector assignment
Abtretungsformular {n}assignment form
Auftragserteilung {f}assignment of a mission
Auslosungsanzeige {f}assignment notice
Einkommensverschiebung {f}assignment of income
Forderungsabtretung {f}assignment of claim
Geschäftsverteilung {f}assignment of business
Lohnabtretung {f}assignment of wages
Patentübertragung {f}assignment of patent; transfer of a patent
Prioritätsübertragung {f}assignment of priority
Rückübertragung {f}assignment back
Speicherbelegung {f}assignment of memory space
Prüfungsauftrag {m}audit assignment
Basiswahrscheinlichkeitszuweisung {f}basic probability assignment
Indexierung {f}descriptor assignment
Funktionstastenbelegung {f}function key assignment
Farbzuordnung {f}pen assignment
Anschlusszuordnung {f} (in einem Stecker)pin assignment
Anschlussbelegung {f}terminal assignment
Reisearrangement {n}travel assignment
Konkursverwalter {m}trustee in bankrupty; assignee in bancruptcy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assign
Back to top