ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cliff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cliff*, -cliff-

cliff ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cliff (n.) หน้าผา Syn. precipice
cliff-dweller (sl.) คนที่อาศัยในอาคารสูง
cliffhanger (n.) เรื่องราวที่น่าตื่นเต้น (เนื่องจากคาดเดาความเป็นไปไม่ได้)
cliffy (adj.) ที่เป็นหน้าผาชัน
English-Thai: HOPE Dictionary
cliff(คลีฟ) n. หน้าผาสูง, Syn. precipice
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,
English-Thai: Nontri Dictionary
cliff(n) หน้าผา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cliffหน้าผา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผา (n.) cliff See also: stone, rock, precipice Syn. หน้าผา, เขาหิน
หน้าผา (n.) cliff Syn. ผา
เขาหิน (n.) cliff See also: stone, rock, precipice Syn. หน้าผา
ชะง่อนผา (n.) overhanging rock/ cliff See also: projecting rock, shelf
ชะโงกผา (n.) overhanging rock/ cliff See also: projecting rock, shelf Syn. ชะง่อนผา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you remember that cliff where you first saw me in Monte Carlo?คุณยังจำหน้าผาที่คุณเจอผมครั้งแรก ในมอนติ คาร์โลได้มั้ย
He fell off a cliff and died three months agoเขาตกลงหน้าผาแล้วตายเมื่อสามเดือนที่แล้ว
They're going to the cliff where Yu killed himselfพวกเขาไปหน้าผา ที่ยูฆ่าตัวตาย
Theban going off of a very high cliff in his airplane with the wings flapping and the guys flapping the wings and the wind is in his face and this poor fool thinks he's flying but in fact he's in freefallคนที่กระโดดออกจากหน้าผาสูง ในเครื่องร่อนที่มีปีกกระพือได้ คน ๆ นั้นก็กระพือปีก
That's the way our civilization is the very high cliff represents the virtually unlimited resources we seem to have when we began this journey.อารยธรรมของเราก็เช่นเดียวกัน หน้าผาที่สูงลิบ เปรียบเสมือนทรัพยากรที่ดูเหมือนไม่มีขีดจำกัด
You're so lucky you're a professional cliff diver in Hawaii.คุณโชคดีจังเลยคุณเป็นนักปืนผามืออาชีพในฮาวาย
I'm not a cliff diver, either. I'm afraid of heights.ผมไม่ใช่นักป่ายผาเพราะผมกลัวความสูง
You know, my first week of college, the only book i cracked open was the "bartenders' guide," and even that was the cliff notes version.รู้ไหมว่าสัปดาแรกของมหาลัย หนังสือเล่มเดี่ยวที่ผมเปิดก็คือ "แนะนำการเป็นคนดูแลบาร์เหล้า" และนั่นก็เป็นฉบับย่อ
Hey, don't mind me. Just hanging off the edge of a cliff here.เฮ้ ฉันไม่ขัดข้อง แค่แขวนไว้ที่ขอบ ของหน้าผาที่นี่
You may as well pushed him off that cliff yourself.คุณอาจเป็นคนผลักเขาตกหน้าผานั้นเอง
Look, I'm not about to jump off a cliff after someone who doesn't exist.รอก่อน, ข้าจะไม่ยอมกระโดดหน้าผา เพื่อใครบางคน ที่ไม่ได้มีอยู่จริงด้วยซ้ำ.
They're not really fighting, Bella. They're cliff diving.พวกเขาไม่ได้สู้กันจริงๆ เบลล่า เขากระโดดจากหน้าผาเล่น

cliff ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扣人心弦[kòu rén xīn xián, ㄎㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˊ, 扣人心弦] to excite; to thrill; exciting; thrilling; cliff-hanging
[kàn, ㄎㄢˋ, 墈] cliff
山崖[shān yá, ㄕㄢ ㄧㄚˊ, 山崖] cliff
[yán, ㄧㄢˊ, 岩] cliff; rock
峭壁[qiào bì, ㄑㄧㄠˋ ㄅㄧˋ, 峭壁] cliff; steep; precipice
崿[è, ㄜˋ, 崿] cliff; precipice
[yán, ㄧㄢˊ, 嵒] cliff
[zhàng, ㄓㄤˋ, 嶂] cliff; range of peaks
[chán, ㄔㄢˊ, 巉] cliff
[yán, ㄧㄢˊ, 岩 / 巖] cliff
[chǎng, ㄔㄤˇ, 厂 / 廠] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant
[kàn, ㄎㄢˋ, 磡] dangerous sea-cliff
[yá, ㄧㄚˊ, 厓] old form of 崖 (cliff) and 涯 (bank)
[yá, ㄧㄚˊ, 崖] precipice; cliff; Taiwan pr. yai2

cliff ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
屏風岩[びょうぶいわ, byoubuiwa] (n) sheer cliff
崖道[がけみち, gakemichi] (n) path along a cliff
懸崖[けんがい, kengai] (n) overhanging cliff
断崖[だんがい, dangai] (n) palisade; cliff
海食崖[かいしょくがい, kaishokugai] (n) sea cliff
絶壁[ぜっぺき, zeppeki] (n,adj-no) precipice; cliff
オナガドチザメ[, onagadochizame] (n) pygmy ribbontail catshark (Eridacnis radcliffei, found in the Indo-West Pacific)
山岨[やまそわ, yamasowa] (n) mountain cliff; mountain precipice
岩壁;巌壁[がんぺき, ganpeki] (n) wall of rock; rock cliff; rock face
岸壁[がんぺき, ganpeki] (n) wharf; breakwater; steep cliff; (P)
[がけ, gake] (n) cliff; (P)
崖っ縁;崖っぷち[がけっぷち, gakeppuchi] (n) (uk) edge (e.g. of a cliff, precipice); critical point or moment
断崖絶壁[だんがいぜっぺき, dangaizeppeki] (n) precipitous cliff; sheer precipice
石壁[いしかべ;せきへき, ishikabe ; sekiheki] (n) (1) stone wall; dry wall; (2) rocky cliff; stone precipice
雁垂れ;厂[がんだれ, gandare] (n) (uk) kanji "cliff" radical

cliff ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขาหิน[n. exp.] (khao hin) EN: cliff ; rock FR:
หน้าผา[n.] (nāphā) EN: cliff FR: falaise [f]
ผา[n.] (phā) EN: rock ; rock face ; cliff ; rocky mountain FR: falaise [f] ; rocher [m]
ผามออีแดง[n. prop.] (Phā Mø Ī Da) EN: Mor E-Dang Cliff FR:
ไศล-[pref.] (saila-) EN: cliff FR:
ศิลา[n.] (silā) EN: stone ; rock ; cliff FR: pierre [f] ; roche [f] ; rocher [m]
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf FR: rocher en surplomb [m]

cliff ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klippenschwalbe {f} [ornith.]South African Cliff Swallow
Folge {f} (eines Romans, Films), die in der spannendsten Szene abbrichtcliffhanger
Höhlenbewohner {m}cliff dweller
Schwalbentyrann {m} [ornith.]Cliff Flycatcher
Steilküste {f}steep coast; cliffs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cliff
Back to top