ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

calmness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *calmness*, -calmness-

calmness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
calmness (n.) ความสงบเยือกเย็น
calmness (adj.) สงบ (ใจ) See also: เยือกเย็น, ซึ่งไม่วิตกกังวล Syn. serenity
calmness (n.) ความเยือกเย็น See also: ความสงบเงียบ, ความใจเย็น, การไม่วิตกกังวล Syn. serenity
calmness (n.) ความเงียบ See also: ความสงบ, ความ Syn. ease, serenity, silence, stillness, tranquillity
calmness (n.) ความสงบเงียบ See also: ความสงบ, ความเยือกเย็น Syn. composure, equinimity, tranquility
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสงบ (n.) calmness See also: serenity, tranquillity Syn. ความสุขุม
ความสงบสุข (n.) calmness See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness
ความเยือกเย็น (n.) calmness See also: serenity, tranquillity Syn. ความสงบ, ความสุขุม
สันติสุข (n.) calmness See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness Syn. ความสงบสุข

calmness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment
何の気なし;何の気無し[なんのきなし, nannokinashi] (exp) unintentional; with calmness; casually
平ちゃら[へいちゃら;へっちゃら, heichara ; hecchara] (n,adj-na) coolness; calmness; composure; unconcern
平気[へいき, heiki] (adj-na,n) coolness; calmness; composure; unconcern; (P)
沈着[ちんちゃく, chinchaku] (n,vs) (1) settling or depositing (at the bottom of something); deposition; pigmentation; (n,adj-na) (2) composure; calmness; (P)
落ち着き(P);落着き;落ち付き;落付き[おちつき, ochitsuki] (n) (1) calmness; composure; presence of mind; (2) stability; steadiness; (P)

calmness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity ; serenity FR: tranquilité [f] ; quiétude [f]
สันติ[n.] (santi) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
ศานติ[n.] (sānti) EN: peace ; tranquillity ; calmness FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
ศานติภาพ[n. exp.] (sānti phāp) EN: peace ; tranquility ; calmness FR:
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness FR:
ศานติสุข[n.] (sāntisuk) EN: peace ; tranquility ; calmness FR:

calmness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stille {f}calmness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า calmness
Back to top