ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reality*, -reality-

reality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reality (n.) ความเป็นจริง See also: สภาพที่เป็นจริง
English-Thai: HOPE Dictionary
reality(รีแอล'ลิที) n. ความเป็นจริง,สภาพที่เป็นจริง,การคล้ายของจริง,ของจริง,ความจริง,สิ่งที่เป็นอิสระจากสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด และเป็นที่มาของสิ่งทั้งหลาย -Phr. (in reality ตามความเป็นจริง,จริง ๆ), Syn. genuine,natural ,lifelike
English-Thai: Nontri Dictionary
reality(n) ความจริง,สภาพที่แท้จริง,ของจริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reality๑. ความเป็นจริง๒. สิ่งเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Realityความเป็นจริง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสมจริง (n.) reality Syn. ความเหมือนจริง
ความเหมือนจริง (n.) reality
ความแท้จริง (n.) reality See also: truth, fact Syn. ความจริง, ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง Ops. ความเท็จ
กินรูป (v.) look smaller than reality See also: mistake a small size for a large size Syn. ซ่อนรูป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The reality of these camps, despised by those who built them, and unfathomable to those who endured them.แคมป์เหล่านี้ ถูกรังเกียจโดยคนสร้างมัน และความทรมานเกินบรรยาย ที่ได้กระทำต่อผู้อาศัย
I see. "The only reality in the universe." Well, that's nice to know.เข้าใจล่ะ ความเป็นจริง สิ่งเดียวที่นี่คือห้ามซักถาม
A man so out of touch with reality he even tries to smear the good name of a religious giant.คนที่อยู่ห่างไกลความเป็นจริง และเขาพยายามทำลาย ชื่อเสียงดีๆ ของผู้สอนศาสนา
In a way, I'm grateful, as this delusion spares her the reality of our predicament.ในวิธีที่ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นความเข้าใจผิดนี้ อะไหล่ของเธอเป็นจริงของสถานการณ์ของเรา
The reality of Ray Brower was growing, and kept us moving despite the heat.รายการเรียลลิตี้ของเรย์ บราวเวอร์กำลังไปได้ และทำให้เราเดินต่อไปถึงแม้จะร้อนตับแล่บ
This is the '80s, Mason. Nobody likes reality anymore.นี่ยุค 80 แล้วนะ ไม่มีใครชอบความเป็นจริงแล้ว
Virtual reality holds a key to the evolution of the mind... and that's my focus.ระบบโลกเสมือนนั่น กุมกุญแจแห่งวิวัฒนาการเอาไว้ นั่นคือเป้าหมายของฉัน
I'm into reality reality, not this artificial reality.ฉันอยู่ในความเป็นจริง ไม่ใช่ความจริงเสมือน
In these gyrospheres, we wear full cybersuits... which allow us to enter into virtual reality and move.ในบรรยากาศจำลอง เราต้องใส่ชุดเชื่อมระบบนั่น นั่นจะทำให้เธอรู้สึกเหมือน โลกเสมือนเป็นของจริง
Virtual reality is not just a simulation.โลกเสมือนนี่ ไม่ใช่แค่ระบบจำลองอีกต่อไปแล้ว
Virtual reality will grow... just as the telegraph grew to the telephone.โลกเสมือนกำลังเติบโต เหมือนที่โทรเลขพัฒนาเป็นโทรศัพท์
Let's leave the world of miracles for the sad reality of real life:มาทิ้งโลกแห่งปาฏิหาริย์ สำหรับเรื่องเศร้าความจริง ของชีวิตจริงกันเถอะ:

reality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名不副实[míng bù fù shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄕˊ, 名不副实 / 名不副實] the name does not reflect the reality (成语 saw); more in name than in fact; Reality does not live up to the name.; Excellent theory, but the practise does not bear it out.
名不符实[míng bù fú shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕˊ, 名不符实 / 名不符實] the name does not correspond to reality (成语 saw); it doesn't live up to its reputation
唯心主义[wéi xīn zhǔ yì, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 唯心主义 / 唯心主義] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness
唯心论[wéi xīn lùn, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ, 唯心论 / 唯心論] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness
实际[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, 实际 / 實際] actual; reality; practice
假戏真唱[jiǎ xì zhēn chàng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧˋ ㄓㄣ ㄔㄤˋ, 假戏真唱 / 假戲真唱] fiction comes true; play-acting that turns into reality
不见棺材不落泪[bù jiàn guān cái bù luò lèi, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ, 不见棺材不落泪 / 不見棺材不落淚] fig. not to shed a tear until one sees the coffin (成语 saw); lit. refuse to be convinced until one is faced with grim reality
事实上[shì shí shàng, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄤˋ, 事实上 / 事實上] in fact; in reality; actually; as a matter of fact; de facto; ipso facto
实际上[shí jì shàng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ, 实际上 / 實際上] in fact; in reality; as a matter of fact; in practice
实在[shí zài, ㄕˊ ㄗㄞˋ, 实在 / 實在] in reality; honestly; really; verily; concrete
唯物主义[wéi wù zhǔ yì, ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 唯物主义 / 唯物主義] materialism, philosophical doctrine that physical matter is the whole of reality
实物[shí wù, ㄕˊ ˋ, 实物 / 實物] material object; object for practical use; definite thing; reality; matter (phys.)
质感[zhì gǎn, ㄓˋ ㄍㄢˇ, 质感 / 質感] realism (in art); sense of reality
现实[xiàn shí, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ, 现实 / 現實] reality; actuality; real; actual
真事[zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ, 真事] reality; veracity; the real thing
反映论[fǎn yìng lùn, ㄈㄢˇ ˋ ㄌㄨㄣˋ, 反映论 / 反映論] theory of reflection (in dialectic materialism), i.e. every perception reflects physical reality
虚拟世界[xū nǐ shì jiè, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 虚拟世界 / 虛擬世界] virtual reality; web based fantasy world

reality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
バーチャルリアリティ;バーチャルリアリティー[, ba-charuriaritei ; ba-charuriaritei-] (n) virtual reality
ブラフマン[, burafuman] (n) (See 婆羅門) Bhraman (in Hinduism, the ultimate reality of the universe) (san
一実[いちじつ, ichijitsu] (n) {Buddh} the one absolute truth; the one reality
世離れる[よばなれる, yobanareru] (v1,vi) (See 世間離れ) to become unworldly; to stop keeping up with social norms; to be out of touch with reality
仮想現実[かそうげんじつ, kasougenjitsu] (n) {comp} VR; Virtual Reality
現実認識[げんじつにんしき, genjitsuninshiki] (n) accepting (acknowledging) the reality
現実離れ[げんじつばなれ, genjitsubanare] (n,vs) unreality; becoming disconnected from reality
空即是色[くうそくぜしき, kuusokuzeshiki] (n) {Buddh} (See 色即是空) emptiness is form; illusion of the reality of matter
花実[はなみ;かじつ, hanami ; kajitsu] (n) flowers and fruit; interior and exterior; name and reality
逆夢[さかゆめ, sakayume] (n) a dream which is contradicted by reality
仮想現実感[かそうげんじつかん, kasougenjitsukan] (n) {comp} virtual reality; VR
名実[めいじつ, meijitsu] (n) in name and in reality; nominally and virtually; form and contents; (P)
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P)
拡張現実[かくちょうげんじつ, kakuchougenjitsu] (n) augmented reality; AR
現実逃避[げんじつとうひ, genjitsutouhi] (n,adj-no) escape from reality; escapism; ostrichism
[ま, ma] (adj-na,n,adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P)
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P)
非現実[ひげんじつ, higenjitsu] (n,adj-no) unreality
非現実性[ひげんじつせい, higenjitsusei] (n,adj-no) unreality
Japanese-English: COMDICT Dictionary
仮想現実[かそうげんじつ, kasougenjitsu] VR, Virtual Reality
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本当[ほんとう, hontou] Thai: ความจริง English: reality
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality

reality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact ; de facto ; actually ; in truth ; in reality ; after all FR: en fait ; à vrai dire ; en vérité ; en réalité ; après tout
อันติมสัจ[n.] (antimasat) EN: absolute reality FR: vérité absolue [f]
เอาเข้าจริง[adv.] (aokhaojing) EN: in truth; in reality FR: en vérité
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of FR: réaliser
ความจริง[n.] (khwām jing) EN: truth ; fact ; reality ; actuality FR: vérité [f] ; réalité [f] ; véracité [f] ; fait [m] ; actualité [f]
ความจริงอันติมะ[n. exp.] (khwām jing ) EN: absolute reality FR: vérité absolue [f]
ความเป็นจริง[n. exp.] (khwām pen j) EN: truth ; fact ; reality FR: réalisme [m] ; réalité [f] ; vérité [f]
ความเป็นจริงเสมือน[n. exp.] (khwām pen j) EN: virtual reality (VR) FR: réalité virtuelle [f]
กินรูป[X] (kinrūp) EN: looking smaller than reality ; mistaking a small size for a large size FR:
ไกลปืนเที่ยง[adj. (loc.)] (klaipeūnthī) EN: far from reality ; not in the know ; underdeveloped ; far from civilization FR:
ปรมัตถ์[n.] (paramat = p) EN: absolute truth ; ultimate reality ; ultimate truth ; bare truth FR:
ปฏิเสธความจริง[v. exp.] (patisēt khw) EN: deny reality ; refuse to admit the truth FR: nier la vérité
ปรมัตถ์[n.] (pøramat = p) EN: absolute truth ; ultimate reality ; ultimate truth ; bare truth FR:
สภาพความเป็นจริง[n. exp.] (saphāp khwā) EN: reality FR:
สัจ[n.] (Sat) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัจจะ[n.] (satja) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัจ-[pref.] (satja-) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f]
สัจธรรม[n.] (satjatham) EN: truth ; reality FR: vérité [f]
แท้จริง[adv.] (thaējing) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality FR: vraiment ; réellement
แท้จริง[conj.] (thaējing) EN: in fact ; as a matter of fact ; in reality ; indeed FR: en fait ; en réalité
แท้ที่จริง[adv.] (thaēthījing) EN: in reality ; in fact FR: en réalité
ธาตุ[n.] (thāt) EN: nature ; character ; substance ; essence ; reality ; natural condition FR: nature [f] ; caractère [m] ; essence [f]
ธาตุแท้[n. exp.] (thāt thaē) EN: nature ; essence ; reality ; substance ; essential character ; instinct quality ; very nature FR: nature [f] ; essence [f] ; substance [f] ; réalité [f] ; qualité intrinsèque [f] ; nature réelle [f]
เทคโนโลยีเสมือนจริง[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: augmented reality (AR) FR: réalité augmentée [f]
ที่แท้[X] (thīthaē) EN: in fact ; in reality FR: en fait ; en réalité
อุดมธรรม[n.] (udomtham) EN: righteousness ; ultimate reality FR:
นามรูป[n.] (nāmmarūp) EN: mind and matter ; name and form ; mind and body ; mentality and corporeality FR:
รูปขันธ์[n.] (rūpkhan) EN: corporeality FR:

reality ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(erfolgreiche) Flucht {f} | Flucht vor der Realitätescape | escape from reality
Wirklichkeit {f} | den Bezug zur Wirklichkeit verlierenreality | to lose one's grip on reality
Körperlichkeit {f}corporeality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reality
Back to top