ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entertainment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entertainment*, -entertainment-

entertainment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entertainment (n.) ความบันเทิง See also: ความสนุกสนาน Syn. amusement, enjoyment, pleasure
entertainment (n.) มหรสพ, สันทนาการ Syn. performance, play, show
English-Thai: HOPE Dictionary
entertainmentn. การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับแขก,สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน,การแสดง,การยอมรับ,การรับพิจารณา, Syn. amusement
entertainment taxn. ภาษีมโหรสพ
English-Thai: Nontri Dictionary
entertainment(n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
entertainmentการบันเทิง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entertainment facilities in shopping centersสถานบริการความบันเทิงในศูนย์การค้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความบันเทิง (n.) entertainment Syn. สันทนาการ
มหรสพ (n.) entertainment See also: amusement
มโหรสพ (n.) entertainment See also: amusement Syn. มหรสพ
สาระบันเทิง (n.) entertainment See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, pleasure, recreation
เรื่องบันเทิง (n.) entertainment See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun Syn. เรื่องสนุก Ops. เรื่องเครียด, เรื่องซีเรียส
เรื่องสนุก (n.) entertainment See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun Ops. เรื่องเครียด, เรื่องซีเรียส
แหล่งบันเทิง (n.) entertainment centre See also: amusement centre Syn. สถานเริงรมย์
แหล่งเริงรมย์ (n.) entertainment centre See also: amusement centre Syn. สถานเริงรมย์, แหล่งบันเทิง
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ (n.) entertainment expense Syn. ค่าเลี้ยงดู
สถานบริการ (n.) entertainment spot Syn. สถานบันเทิง, สถานเริงรมย์
สถานที่บันเทิง (n.) place of entertainment Syn. สถานบันเทิง
ให้ความครื้นเครง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความครื้นเครง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความบันเทิง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความสำราญ
ให้ความบันเทิง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความสำราญ
ให้ความรื่นเริง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความรื่นเริง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความสนุกสนาน (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความสนุกสนาน (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความสำราญ (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A little mediaeval entertainment in the ghetto!ไปสนุกกันให้เต็มที่ ในชุมชนยิว
We figure that entertainment would draw gamblers to the casino.We figure that entertainment would draw gamblers to the casino.
Ramica, the wedding tonight... is only temporal entertainment in my long life.รามิกา งานแต่งคืนนี้... ก็แค่ความสุขชั่วครั้งคราว ในชีวิตของพ่อเท่านั้น
Well, if it isn't the entertainment staff.นี่เห็นว่าเป็นพนักงานให้ความบันเทิงน๊ะ
Don't be scared, because I'm funny Steve with a lampshade on his head who is singing and dancing, for your entertainment his own rendition of Singing in the Rain!- อย่ากลัวเลย ผมสตีฟขี้เล่น... ...ใส่โป๊ะไฟที่หัว... ...คนที่ร้องเพลงและเต้นรำ เพื่อความสำราญของคุณ...
Presented by CJ Entertainment in association with Discovery Venture Capitalบทบรรยายไทย จาก โดย IronYoJin, Nizaz, vagabond36, Raito79, arramboy,นายที, เต๋า
As a business though they also know that if they want to get into other forms of entertainment that does not fit family magic they do not brand it Disney.ในความเป็นธุรกิจ พวกเขารู้ว่าถ้าอยากทำอะไร ที่เป็นความบันเทิงรูปแบบอื่น
And I'm Ferrari. You may recognize us as stars of the adult entertainment industry.คุณคงจะจำกันได้ว่าพวกฉัน เป็นดาราหนังอย่างว่า
A Taewon Entertainment ProductionA Taewon Entertainment Production
Co-Presented by CJ Entertainment and Choongmooro FundCo-Presented by CJ Entertainment and Choongmooro Fund
TUBE Entertainment presentsTUBE Entertainment เสนอ
I mean, taking the race by a full lap... Where's the entertainment in that?ผมหมายถึงการแข่งขันโดยรอบเต็มรูปแบบ ... ที่ซึ่งเป็นความบันเทิงในที่?

entertainment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂戏[zá xì, ㄗㄚˊ ㄒㄧˋ, 杂戏 / 雜戲] acrobatics; entertainment at folk festival
社火[shè huǒ, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄛˇ, 社火] festival entertainment (lion dance, dragon lantern etc)
娱乐中心[yú lè zhōng xīn, ㄩˊ ㄌㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 娱乐中心 / 娛樂中心] recreation center; entertainment center; used in names of media companies, schools etc
斯佩林[sī pèi lín, ㄙ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄣˊ, 斯佩林] Spelling (e.g. Spelling Entertainment Group)
娱乐[yú lè, ㄩˊ ㄌㄜˋ, 娱乐 / 娛樂] entertainment
游艺[yóu yì, ㄧㄡˊ ㄧˋ, 游艺 / 遊藝] entertainment
[wán, ㄨㄢˊ, 玩] toy; sth used for amusement; curio or antique (Taiwan pr. wan4); to play; to have fun; to trifle with; to keep sth for entertainment
综艺节目[zōng yì jié mù, ㄗㄨㄥ ㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 综艺节目 / 綜藝節目] Variety show, programme of assorted entertainment

entertainment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンタメ[, entame] (n) (abbr) (See エンターテインメント) entertainment
一興[いっきょう, ikkyou] (n) amusement; fun; brief entertainment
仮名草子[かなぞうし, kanazoushi] (n) story book written in kana (or in kana mixed with Chinese characters) in the early Edo period (primarily for the enlightenment and entertainment of women and children)
呼び込み;呼込み[よびこみ, yobikomi] (n) (1) barker; tout; hawker; someone who attempts to attract patrons to entertainment events, shops, bars, and such, by exhorting passing public; (vs) (2) calling out to potential customers
戯書き[ざれがき, zaregaki] (n) something written for fun; calligraphy written for entertainment
散楽[さんがく, sangaku] (n) (See 猿楽・1) form of ancient Chinese entertainment similar to a circus (brought to Japan during the Nara period)
木戸[きど, kido] (n) (1) wicket gate; wooden door; (2) entrance to an entertainment venue (i.e. sumo arena, etc.); (P)
水商売[みずしょうばい, mizushoubai] (n) (1) chancy trade (business) with a high turnover rate and uncertain profitability; (2) the entertainment, eating, and drinking business; (3) the night entertainment (nightlife) business
興行[こうぎょう, kougyou] (n,vs) entertainment industry; show business; (P)
遊興税[ゆうきょうぜい, yuukyouzei] (n) entertainment tax
アラビア夜話[アラビアよばなし, arabia yobanashi] (n) Arabian Nights; The Thousand and One Nights; The Arabian Nights' Entertainments
エンターテインメント(P);エンタテイメント(P);エンターテイメント;エンタテインメント[, enta-teinmento (P); entateimento (P); enta-teimento ; entateinmento] (n) entertainment; (P)
エンタテイメンツ[, entateimentsu] (n) entertainments
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P)
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period)
ゴチ;ごち[, gochi ; gochi] (n) (sl) (See 馳走) treat; banquet; feast; entertainment; goodies
ご愛嬌;ご愛敬;御愛嬌;御愛敬;ご愛きょう[ごあいきょう, goaikyou] (n) (See 愛嬌・あいきょう・3) entertainment; amusement; fun
付き馬[つきうま, tsukiuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers
付け馬;付馬[つけうま, tsukeuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers
取り持ち;取持ち[とりもち, torimochi] (n) (1) mediation; intermediation; procuration; go-between; facilitating a rendezvous between lovers; (2) (See もてなし) entertainment; treatment; reception
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun
接待(P);摂待[せったい, settai] (n,vs) (1) reception; welcome; serving (food); (2) wining and dining; business entertainment; corporate entertainment; entertaining politicians; (P)
[きょう, kyou] (n) (1) interest; entertainment; pleasure; (2) (See 六義・1) implicit comparison (style of the Shi Jing); (P)
芸能[げいのう, geinou] (n) public entertainment; accomplishments; attainments; (P)
風俗営業[ふうぞくえいぎょう, fuuzokueigyou] (n) (1) business offering food and entertainment; cabaret, club and restaurant business; (2) sex industry
饗応;供応[きょうおう, kyouou] (n,vs) (1) entertainment; treat; feast; banquet; (2) (See 迎合・げいごう) immediately agreeing with someone else
馳走[ちそう, chisou] (n,vs) treat; banquet; feast; entertainment; goodies

entertainment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากรมหรสพ[n. exp.] (ākøn mahøra) EN: entertainment tax FR:
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation FR: distraction [f] ; divertissement [m]
บันเทิงคดี[n.] (banthoēngkh) EN: fiction ; light entertainment FR:
เบี้ยเลี้ยงค่ารับรอง[n. exp.] (bīalīeng kh) EN: entertainment allowance FR:
การบันเทิง[n.] (kān banthoē) EN: entertainment ; recreation FR: loisirs et sports [mpl]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿ) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment FR:
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ[n. exp.] (khā līengdū) EN: entertainment expense FR:
ค่ารับรอง[n. exp.] (khā raprøng) EN: entertainment expenses FR:
ความบันเทิง[n.] (khwām banth) EN: entertainment ; amusement FR: distraction [f]
ความบันเทิงภายในบ้าน[n. exp.] (khwām banth) EN: home entertainment FR:
ความเพลิดเพลิน[n.] (khwām phloē) EN: amusement ; enjoyment ; entertainment FR: distraction [f] ; divertissement [m] ; amusement [m]
กรีฑา[n.] (krīthā) EN: amusement ; entertainment FR:
แหล่งเริงรมย์[n. exp.] (laeng roēng) EN: entertainment centre ; amusement centre FR: lieu de divertissement [m]
มหรสพ[n.] (mahørasop) EN: entertainment ; amusement ; recreation FR: divertissement [m] ; amusement [m] ; animation [f]
มโหรสพ[n.] (mahōrasop) EN: entertainment FR:
งานรื่นเริง[n. exp.] (ngān reūnro) EN: festival ; party ; celebration ; festivities ; entertainment FR: gala [m]
ภาษีการบันเทิง[n. exp.] (phāsī kān b) EN: entertainment tax ; amusement tax FR: taxe d'amusement [f]
ระบบสาระบันเทิง[n. exp.] (rabop sāra ) EN: in-flight entertainment FR:
ระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบิน[n. exp.] (rabop sāra ) EN: in-flight entertainment system FR:
รมณียสถาน[n.] (rommanīyasa) EN: entertainment venue ; pleasure-house FR:
สาระบันเทิง[n. exp.] (sāra bantho) EN: entertainment FR: divertissement [m]
สถานบริการ[n. exp.] (sathān børi) EN: entertainment spot ; service facility FR:
สถานเริงรมย์[n. exp.] (sathān roēn) EN: place of entertainment FR:
สถานที่บันเทิง[n. exp.] (sathānthī b) EN: place of entertainment FR: lieu de distraction [m]
สีสันบันเทิง[TM] (Sīsan Banth) EN: Seesan Entertainment News FR:
ศูนย์บันเทิง[n. exp.] (sūn banthoē) EN: entertainment center FR:
ศูนย์บันเทิงนานาพลาซ่า[TM] (Sūn Banthoē) EN: Nana Entertainment Plaza FR: Nana Entertainment Plaza
ที่พักผ่อน[n. exp.] (thī phakphǿ) EN: recreation place ; resting place ; public place of entertainment FR: lieu de détente [m]
ธุรกิจบันเทิง[n. exp.] (thurakit ba) EN: entertainment industry FR:
โต้โผ[n.] (tōphō) EN: entertainment producer ; kingpin FR:
อุตสาหกรรมบันเทิง[n. exp.] (utsāhakam b) EN: entertainment industry FR:
อุสวะ[n.] (utsawa) EN: entertainment FR:
ย่านเริงรมย์[n. exp.] (yān roēng r) EN: entertainment district FR:

entertainment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterhaltungsfilm {m}entertainment film
Vergnügungssteuer {f} [fin.]entertainment tax; amusement tax

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entertainment
Back to top