ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

backbone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *backbone*, -backbone-

backbone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backbone (n.) กระดูกสันหลัง See also: สิ่งที่เหมือนกระดูกสันหลัง Syn. spine
backbone (n.) ความกล้า See also: ความตั้งใจ, ความเข้มแข็ง Syn. firmness, fortitude
English-Thai: HOPE Dictionary
backbone(แบค'โบน) n. กระดูกสันหลัง, Syn. vertebrate,spine
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
backbone(n) กระดูกสันหลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
backboneแกนหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
BackboneBackbone, เส้นทางหลักของสายสัญญาณของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเข้าไว้ด้วยกัน สายสัญญาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดูกสันหลัง (n.) backbone See also: spine, vertebral column, spinal column
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let him jump so that he will fill the sacs along his backbone with air... ... and then he cannot go deep to die. "ปล่อยให้เขากระโดดเพื่อที่เขา จะเติมถุง พร้อมแกนนำของเขากับอากาศ และแล้วเขาก็ไม่สามารถไปลึก ที่จะตาย
One of them looked down, and among the empty beer cans... ... and dead barracuda, she saw the long backbone of the great fish... ... that was now just garbage waiting to go out with the tide.หนึ่งของพวกเขามองลงไปที่น้ำ และในหมู่กระป๋องเบียร์เปล่า และคนตาย บาราคูดา เธอเห็นกระดูกสัน หลังยาว
Still, a man ought to know what his single tastes like, seeing as how it's the backbone of the whiskey and all.อืม ชายคนนี้อยากรู้ว่า ซิงเกิ้ลของเขารสชาติเป็นอย่างไร ดูซิว่า แก่นของวิสกี้ทั้งหมดนี้ เป็นอย่างไร
Justice is the backbone to every peaceful society.ความยุติธรรม... ...คือเสาหลัก ที่ทำให้เกิดความสงบสุขในสังคม
It's sad. The first time you've shown any backbone and it's such a waste.มันน่าเศร้า, ครั้งแรกที่เจ้าแสดงผีมือ.
If a country opens up gambling to foreigners, it will become a source of major profit and backbone to the country.ถ้าประเทศเปิดการพนันขึ้นกับคนต่างชาติ, มันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของรายได้หลัก และกระดูกสันหลังของประเทศ
But I have the backbone not to run away from my responsibilities.แต่ฉันมีกระดูกสันหลังจะไม่วิ่งหนีออกไปจากความรับผิดชอบของฉัน
It takes backbone to lead the life you want, Frank.มันต้องใช้หัวใจที่จะนำไปสู่​​ชีวิตที่คุณต้องการของแฟรงก์
Now, you place the chicken on its stomach and cut along the backbone to the pope's nose, Like so.เอาไก่มาวางไว้ด้านท้อง แล้วกรีดตามกระดูกหลังมัน อย่างนี้
A backbone is a backbone.backbone ก็คือ backbone
Family dinner-- The backbone of America.กินมื้อค่ำครอบครัว ธรรมเนียมอเมริกา
Later backbone all cool sound of the wind blowing or rain falling. Will let you shiver with goosebumps.เธžเธงเธเธ›เน‰เธฒเธขเน„เธŸเธซเธฅเนˆเธ™เธฅเธ‡เธกเธฒเธเน‡เธ˜เธฃเธฃเธกเธ”เธฒเธญเธญเธ เนƒเธŠเนˆเน„เธซเธก

backbone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主干线[zhǔ gàn xiàn, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 主干线 / 主幹線] backbone (cable)
骨干网路[gǔ gàn wǎng lù, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 骨干网路 / 骨幹網路] backbone network
主干网路[zhǔ gàn wǎng lù, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 主干网路 / 主幹網路] core network; backbone network
志气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, 志气 / 志氣] ambition; resolve; backbone; drive; spirit
脊梁[jǐ liang, ㄐㄧˇ ㄌㄧㄤ˙, 脊梁 / 脊樑] backbone; spine
脊梁骨[jǐ liang gǔ, ㄐㄧˇ ㄌㄧㄤ˙ ㄍㄨˇ, 脊梁骨 / 脊樑骨] backbone
脊骨[jí gǔ, ㄐㄧˊ ㄍㄨˇ, 脊骨] backbone
[lǚ, ㄌㄩˇ, 膂] backbone; strength
骨干[gǔ gàn, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, 骨干 / 骨幹] backbone; diaphysis
校园骨干[xiào yuán gǔ gàn, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, 校园骨干 / 校園骨幹] campus backbone
脊椎[jǐ zhuī, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ, 脊椎] vertebra; backbone
腰椎[yāo zhuī, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ, 腰椎] lumbar vertebra (lower backbone)
顶梁柱[dǐng liáng zhù, ㄉㄧㄥˇ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨˋ, 顶梁柱 / 頂樑柱] pillar; backbone
骨气[gǔ qì, ㄍㄨˇ ㄑㄧˋ, 骨气 / 骨氣] unyielding character; courageous spirit; integrity; moral backbone

backbone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンパスバックボーン[, kyanpasubakkubo-n] (n) {comp} campus backbone
バックボーン[, bakkubo-n] (n) {comp} backbone (e.g. of a network); (P)
バックボーンネットワーク[, bakkubo-nnettowa-ku] (n) {comp} backbone network
マルチキャストバックボーン[, maruchikyasutobakkubo-n] (n) {comp} multicast backbone (Mbone)
大黒柱[だいこくばしら, daikokubashira] (n) (1) central pillar (of a building); (2) mainstay (e.g. of an economy); backbone (e.g. of a family); provider; main man; (P)
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
中枢[ちゅうすう, chuusuu] (n,adj-no) centre; center; pivot; mainstay; nucleus; backbone; central figure; pillar; key man; (P)
反骨の精神;叛骨の精神[はんこつのせいしん, hankotsunoseishin] (n) backbone; spirit of defiance
[みき(P);かん, miki (P); kan] (n) (tree) trunk; (arrow) shaft; (tool) handle; backbone; base; (P)
意地[いじ, iji] (n) disposition; spirit; willpower; obstinacy; backbone; appetite; (P)
意気地[いくじ(P);いきじ, ikuji (P); ikiji] (n) self-respect; self-confidence; guts; backbone; (P)
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed
気概(P);気慨(iK)[きがい, kigai] (n) strong spirit; mettle; backbone; guts; fighting spirit; (P)
気骨[きぼね, kibone] (n) (moral) backbone; spirit; soul; grit
気骨稜々;気骨稜稜[きこつりょうりょう, kikotsuryouryou] (adj-t,adv-to) (a person with) strong moral fiber (backbone, determination)
背骨(P);脊骨;背ぼね[せぼね, sebone] (n,adj-no) spine; backbone; spinal column; (P)
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na,n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P)
骨抜き[ほねぬき, honenuki] (n,adj-no) (1) boned (e.g. fish, etc.); (2) watered down (e.g. plan, bill, etc.); mutilated; (3) lacking integrity or moral backbone; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone
バックボーン[ばっくぼーん, bakkubo-n] backbone (of a network)
バックボーンネットワーク[ばっくぼーんねっとわーく, bakkubo-nnettowa-ku] backbone network

backbone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกนนำ[n.] (kaēnnam) EN: mainstay ; backbone FR: pilier [m]
กระดูกสันหลัง[n.] (kradūksanla) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [pl] FR: épine dorsale [f] ; colonne vertébrale [f] ; vertèbres [fpl]
เพชรสังฆาต[n.] (phetchasang) EN: Veldt Grape ; Devil's Backbone ; Cissus quadrangularis FR:
สัน[n.] (san) EN: edge ; back ; backbone ; back edge ; spine ; ridge ; crest FR: crête [f] ; arête [f] ; bord [m]
สันหลัง[n.] (sanlang) EN: spine ; backbone ; spinal column FR: colonne vertébrale [f] ; échine [f] ; épine dorsale [f]

backbone ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backbone {n}backbone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า backbone
Back to top