ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leisure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leisure*, -leisure-

leisure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leisure (adj.) เกี่ยวกับเวลาว่าง See also: ที่เป็นเวลาว่าง Syn. free, unoccupied
leisure (adj.) เพื่อความบันเทิง
leisure (n.) เวลาว่าง See also: การว่างจากงาน Syn. free time, relaxation, freedom
leisure-time activity (n.) งานพิเศษ See also: งานอดิเรก Syn. avocation, hobby, pastime Ops. vocation, work
leisurely (adj.) ตามสบาย See also: ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ Syn. slow, unhurried Ops. hurried
leisurely (adv.) อย่างไม่รีบร้อน See also: ไปเรื่อยๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
leisured(ลี'เชิร์ด,เลช'เชิร์ด) adj. มีเวลาว่าง,สบาย ๆ ,ไม่รีบร้อน, Syn. leisurely
leisurely(ลี'เชิอลี,เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน,ไม่เร่งร้อน,สบาย ๆ, See also: leisureliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
leisure classชั้นชนสุขสบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leisureการใช้เวลาว่าง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามสบาย (adv.) leisurely See also: easily, comfortably, do as one pleases, do at one´s own convenience
ยืดยาด (adv.) leisurely
ลอยชาย (adv.) leisurely Syn. กรีดกราย
เอ้อระเหย (adv.) leisurely
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ (adv.) leisurely Syn. ยืดยาด
นอนเล่น (v.) lie leisurely See also: take a rest, lie down, lie about, repose
นั่งพักผ่อน (v.) sit leisurely
นั่งเล่น (v.) sit leisurely Syn. นั่งพักผ่อน
หย่อนอารมณ์ (v.) be at leisure See also: relax Syn. หย่อนใจ, พักผ่อน, ผ่อนคลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course. 'Variety,' the Arts and Leisure section of the 'Times'...แน่นอน 'วาไรตี้' ส่วนศิลปะและบันเทิงของ 'ไทม์' ...
... whythey'reso choosyabout how they spend their leisure time.... ทำไมพวกนี้ถึงคิดมาก ในการที่จะใช้เวลาทำในสิ่งต่าง ๆ
Our engineers are currently preparing for the first 20-megaton detonation... to create the subterranean living chambers for Lunar Leisure Living.ฟังข่าวล่ามาแรงของบ้านหรูคู่จันทรา วิศวกรของเรา กำลังเตรียมวางแผนการระเบิดพื้นที่ เพื่อสร้างบ้านใต้ดินที่สวยงาม ให้กับบ้านหรูคู่จันทรา
So contact Lunar Leisure Living today to reserve your own little piece of heaven, because the future is now.รีบจับจองบ้านหรูคู่จันทราเสียแต่วันนี้ เพราะอนาคตมาถึงแล้ว
My mom is an adviser to the Eurasian Leisure Town Association.แม่ของผมท่านเป็นฝ่ายแนะนำ ของสมาพันธ์ชาวยุโรปเก่าด้วยครับ
And that there's ample opportunity for leisure also.เพราะมันยังมีโอกาส ให้คุณได้ผ่อนคลายอย่างเพียงพออีกด้วย
No more tedious work, leaving more time for leisure activities and enjoying the sweet life.งานที่น่าเบื่อหน่ายจะหมดไป ออกไปข้างนอกได้มากขึ้น .. กิจกรรมสังสรรค์ที่มากขึ้น
And in your leisure moments, you facebook and tweet.และเวลาว่างของเธอ เธอเฟสบุคและทวิท
Hey, Claire, don't get too used to your life of leisure here....and they gave me two minutes and a wet towel...
The land of Bermuda shorts, white leisure suits, and sansabelt slacks requests your presence.ดินแดนแห่งกางเกงขาสั้น ชุดลำลองสีขาว และสแลกไร้เข็มขัดต้องการให้ พวกคุณปรากฏตัว
It's my leisure wear, Winston.นี่มันชุดเล่นของฉัน วินสตัน
Has promised me the front page of the life leisure section,สัญญาว่าเรื่องของคุณจะได้ขึ้นหน้าปกในส่วน Life Leisure

leisure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休闲鞋[xiū xián xié, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˊ, 休闲鞋 / 休閒鞋] leisure shoes
自由自在[zì yóu zì zài, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ, 自由自在] carefree; free and easy; leisurely
闲逸[xián yì, ㄒㄧㄢˊ ㄧˋ, 闲逸 / 閑逸] comfort and leisure
悠闲[yōu xián, ㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, 悠闲 / 悠閒] ease; leisurely
[yì, ㄧˋ, 逸] escape; leisurely; outstanding
空暇[kòng xiá, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄚˊ, 空暇] idle; free time; leisure
空闲[kòng xián, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˊ, 空闲 / 空閑] idle; free time; leisure
休闲[xiū xián, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, 休闲 / 休閒] leisure; relaxation; not working; idle
慢腾腾[màn téng téng, ㄇㄢˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ, 慢腾腾 / 慢騰騰] leisurely; unhurried; sluggish
[sǎn, ㄙㄢˇ, 散] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 暇] leisure
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 逍] leisurely; easy-going
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 遑] leisure
闲暇[xián xiá, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˊ, 闲暇 / 閑暇] leisure; free time; unoccupied; not in use
閒暇[xián xià, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˋ, 閒暇] leisure
安閒[ān xián, ㄢ ㄒㄧㄢˊ, 安閒] peaceful and carefree; leisurely
安步当车[ān bù dàng chē, ㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ ㄔㄜ, 安步当车 / 安步當車] walk over leisurely instead of riding in a carriage; walk rather than ride

leisure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトドアレジャー[, autodoareja-] (n) outdoor leisure
アスレチック[, asurechikku] (n) (1) athletic; (2) leisure facilities; (P)
のんどり[, nondori] (n,adv,vs) tranquility; tranquillity; leisure
レジャーウエア[, reja-uea] (n) leisure wear
レジャーランド[, reja-rando] (n) recreational area; leisure land
余暇[よか, yoka] (n,adj-no) leisure; leisure time; spare time; (P)
忙中有閑[ぼうちゅうゆうかん, bouchuuyuukan] (n) having free time to spare in the midst of busyness; leisure in the intervals of one's work
悠々自適;悠悠自適[ゆうゆうじてき, yuuyuujiteki] (adj-na,adj-no,n) living a life of leisure with dignity; living quietly and comfortably free from worldly cares; otium cum dignitate
手透き;手隙;手すき;手空き;手明き[てすき(手透き;手隙;手すき;手空き);てあき(手空き;手明き), tesuki ( te suki ; te geki ; te suki ; te aki ); teaki ( te aki ; te aki )] (n,adj-no) (1) not busy; unengaged; being free; (2) leisure
[かん, kan] (n) spare time; free time; leisure
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P)
のんびり[, nonbiri] (adv,n,vs) carefree; at leisure; (P)
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately
レジャー[, reja-] (n) leisure; (P)
優々閑々;優優閑閑;悠々緩々;悠悠緩緩;悠々閑々;悠悠閑閑[ゆうゆうかんかん, yuuyuukankan] (adj-t,adv-to) composed and unhurried; easygoing and leisurely; in indolence
少閑;小閑;少関[しょうかん, shoukan] (n) short interval of leisure; short break or breather; lull
暇(P);閑;遑[ひま(暇;閑)(P);いとま(暇;遑);ヒマ, hima ( hima ; hima )(P); itoma ( hima ; kou ); hima] (adj-na,n) (1) spare time; free time; leisure; (2) time off; day off; vacation; holiday; leave; (3) quitting (one's job); firing someone; divorcing (one's spouse); (adj-na) (4) (ひま only) (of one's time) free; (of one's business) slow; (n) (5) (いとま only) (See 御暇・1) leaving; departing; (P)
有閑[ゆうかん, yuukan] (n) leisured
有閑階級[ゆうかんかいきゅう, yuukankaikyuu] (n) the leisured class
気長[きなが, kinaga] (adj-na,n) patient; leisurely
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time
緩緩;緩々[ゆるゆる, yuruyuru] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) very loose; slowly; leisurely
長湯[ながゆ, nagayu] (n,vs) long, leisurely bath
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement
閑職[かんしょく, kanshoku] (n) leisurely post; do-nothing job; sinecure
高楊子;高楊枝[たかようじ, takayouji] (n) leisurely, post-meal use of a toothpick

leisure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตวิทยาการบริการ[n. exp.] (jittawittha) EN: psychology of hospitality ; psychology of tourism, hospitality and leisure FR:
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿ) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment FR:
กิจกรรมยามว่าง[n. exp.] (kitjakam yā) EN: leisure FR: activité de loisir [f]
เวลาว่าง[n. exp.] (wēlā wāng) EN: free time ; leisure time ; recreational time FR: temps libre [m] ; loisir [ml] ; loisirs [mpl]
ช้า ๆ = ช้าๆ[adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace FR: lentement
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿ) EN: stroll ; ramble ; saunter ; walk leisurely ; walk in a preoccupied air FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
เอื่อย ๆ = เอื่อยๆ[adv.] (eūay-eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
กินลมชมวิว[v. exp.] (kinlom chom) EN: go for a walk ; stroll ; walk leisurely FR: se promener ; se balader
ไม่รีบร้อน[adv.] (mai rīprøn) EN: leisurely ; in no hurry FR: à son aise
นั่งเล่น[v.] (nanglen) EN: sit leisurely FR:
นั่งพักผ่อน[v. exp.] (nang phakph) EN: sit leisurely FR:
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; sluggishly ; gently ; leisurely FR:
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured ; lie leisurely FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
ตะบอย[adv.] (tabøi) EN: slowly ; slackly ; lingeringly ; leisurely ; clumsily FR:
ตามสบาย[adv.] (tām sabāi) EN: leisurely FR: à l'aise
ทอดน่อง[adv.] (thøtnǿng) EN: leisurely FR: à son aise
ต้วมเตี้ยม[adv.] (tūamtīem) EN: sluggishly ; unsteadily ; awkwardly ; slowly ; tardily ; leisurely ; unhurriedly FR:

leisure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erholungszentrum {n}recreation park; leisure centre
Gemächlichkeit {f}leisureliness
Freizeitaktivität {f}leisure activity
Freizeitbekleidung {f}leisure clothing
Freizeitkleidung {f}leisure wear
Freizeitzentrum {n}leisure centre; recreation center [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leisure
Back to top