ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quiet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quiet*, -quiet-

quiet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quiet (adj.) เงียบ See also: สงบเงียบ, สงบ Syn. peacefu, untroubled, tranquil, calm, noiseless, still, mute
quiet (adj.) สงบเสงี่ยม See also: ไม่เสแสร้ง, ไม่มีมารยา Syn. unostentatious, subdued, unobstrusive, unpretentious
quiet (vt.) ทำให้เงียบ
quiet (n.) ความเงียบ Syn. hush, stillness, speechlessness, silence
quiet (n.) ความสงบ See also: ความสงบเงียบ Syn. calm, relaxation, peace
quiet down (vi.) สงบนิ่ง Syn. subside
quieten (vt.) ทำให้เงียบ
quieter (n.) ผู้ทำให้เงียบ
quietism (n.) ความเงียบสงบ See also: ความสงบทางจิต Syn. mysticism
quietist (n.) ผู้เงียบสงบ
quietistic (n.) เกี่ยวกับความเงียบสงบ
quietly (adv.) อย่างเงียบ See also: อย่างค่อยๆ, อย่างเบาๆ
quietly (adv.) อย่างเงียบๆ
quietness (n.) ความเงียบ See also: ความสงบ, ความ Syn. calmness, ease, serenity, silence, stillness, tranquillity
quietude (n.) ความเยือกเย็น See also: ความใจเย็น, ความสงบ Syn. silence, tranquillity, composure
quietus (n.) การสิ้นสุดลง See also: จบลง Syn. rest
quietus (n.) ช่วงเกษียนอายุ See also: ช่วงเวลาอันเงียบสงบ Syn. peaceful period, retired period
English-Thai: HOPE Dictionary
quiet(ไค'อิท) adj.,vt.,vi. (ทำให้) เงียบ,สงบ,สงัด,ปราศจากสิ่งรบกวน,เรียบ ๆ ,อยู่เฉย,นิ่งเฉย n. ความเงียบ,ความสงบ,การปราศจากสิ่งรบกวน,ความสงัด,สันติ, See also: quietly adv. quietness n., Syn. tranquillity,calm,serene
quieten(ไคว'อิเทิน) vt. ทำให้เงียบ,ทำให้สงบ
quietude(ไคว'อิทูด) n. ภาวะแห่งความสงบเงียบ,ความนิ่งเฉย, Syn. tranquillity
English-Thai: Nontri Dictionary
quiet(adj) สงบ,เงียบ,เรียบๆ,นิ่งเฉย,เงียบสงัด
quietness(n) ความเงียบสงบ,ความเงียบ,ความสงบเงียบ,ความสงบ
quietude(n) ความสงบเงียบ,ความนิ่ง,ความนิ่งเฉย
quietus(n) การดับสูญ,ความยุติ,ความสงบ,การออกจากงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quiet enjoymentการใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สงัด (adj.) quiet See also: tranquil, silent, restful, calm, peaceful Syn. เงียบเชียบ, เงียบ, เงียบสงัด, เงียบสงบ Ops. อึกทึก
สงัดเงียบ (adj.) quiet See also: silent, soundless, noiseless, inaudible, hushed Syn. เงียบกริบ
หงิมๆ (adj.) quiet See also: calm, tranquil, noiseless, still, reserved, reticent Syn. หงิม, เงียบๆ, สงบเสงี่ยม, สงบปากสงบคำ
เงียบสงัด (adj.) quiet See also: silent, soundless, noiseless, inaudible, hushed Syn. เงียบกริบ, สงัดเงียบ
ไพชน (n.) quiet place See also: peaceful place, tranquil place, secluded place Syn. ไพรชน
ค่อย (adv.) quietly See also: silently, softly lightly, gently Syn. เบา, เงียบ Ops. ดัง, อึกทึก
ค่อยๆ (adv.) quietly See also: silently, softly, lightly, gently Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล Ops. ดัง, อึกทึก
สงบ (adv.) quietly See also: silently Syn. นิ่ง
เงียบๆ (adv.) quietly See also: silently Syn. เฉยๆ Ops. อึกทึก, ครึกโครม
เงียบกริบ (adv.) quietly See also: silently, still, reticently, soundlessly Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ Ops. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ
เงียบสนิท (adv.) quietly See also: silently, still, reticently, soundlessly Syn. เงียบเชียบ Ops. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ
เฉย (adv.) quietly See also: silently Syn. นิ่ง, สงบ
เฉยๆ (adv.) quietly See also: silently Ops. อึกทึก, ครึกโครม
ความสงบ (n.) quietness See also: calmness, stillness, tranquillity Syn. ความเงียบสงบ Ops. ความอึกทึก, ความครึกโครม
ความสงบเงียบ (n.) quietness See also: calmness, stillness, tranquillity Syn. ความสงบ, ความเงียบสงบ Ops. ความอึกทึก, ความครึกโครม
สงัดเงียบ (v.) be quiet See also: be silent, be soundless, be noiseless, be inaudible Syn. เงียบกริบ
เงียบๆ (v.) be quiet See also: be silent, be calm Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, เฉยๆ Ops. โวยวาย, เอะอะโวยวาย, กระโตกกระตาก
เงียบสงัด (v.) be quiet See also: be silent, be soundless, be noiseless, be inaudible Syn. เงียบกริบ, สงัดเงียบ
เฉยๆ (v.) be quiet See also: be silent, be calm Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ Ops. โวยวาย, เอะอะโวยวาย, กระโตกกระตาก
เบื้อ (v.) be quiet See also: dumb Syn. เงียบ, เบื้อใบ้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's so quiet at workที่ทำงานเงียบเหงามากเหลือเกิน
Oh it's so quiet tonight!โอ คืนนี้ช่างเงียบเหงาเหลือเกิน
You like to go to more quiet placesคุณชอบไปที่ที่เงียบกว่านี้
Looks pretty quietดูเงียบมากเลย
If you want me to keep quiet, then, do me a favorถ้าอยากให้ฉันปิดปากเงียบล่ะก็ ช่วยอะไรให้ฉันสักอย่างสิ
I want something in exchange for keeping quietฉันต้องการบางสิ่งเป็นการแลกเปลี่ยน สำหรับการปิดปากเงียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're right. Things have been quiet in the ghetto lately.คุณพูดถูก ความสงบพึ่งเกิดขึ้น ในชุมชนยิวไม่นานมานี้
Let's go to some quiet place where we can talk-a things over.เราไปหาที่เงียบๆดีกว่านะ ที่ๆเราพูดได้มากกว่านี้
We're most grateful, Mrs. Van Hopper, but I think we'd both prefer to have it all as quiet as possible.แต่ผมคิดว่าเราอยากจะจัดกันเเบบเงียบๆ มากกว่า
One never knows what goes on in that quiet mind of his.ไม่มีใครรู้หรอกว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่
They'll get a chance to talk. Be quiet a second, will ya?พวกเขาจะได้รับโอกาสที่จะพูดคุย จะเงียบที่สองจะยา?
"I had better keep the fish quiet now and not disturb him too much at sunset.ฉันได้ดีกว่าเก็บเงียบปลาใน ขณะนี้ และไม่รบกวนเขามากเกินไปที่ พระอาทิตย์ตกดิน การตั้งค่าของดวงอาทิตย์
It was quiet in the harbor.มันเป็นที่เงียบสงบในท่าเรือ
Stand quiet with your banners and your signs.{\cHFFFFFF}ยืนเงียบสงบกับคุณ ป้ายและป้ายของคุณ
It'll give things time to quiet down a little.{\cHFFFFFF}It'll give things time to quiet down a little.
How peaceful and quiet amigo.ช่างเงียบสงบเหลือเกิน เพื่อนเอ๋ย
I'll try to keep it as quiet as possible.ผมจะพยายามให้เงียบที่สุด
Now everyone be quiet whilst we listen to Harriet van Johnson, our esteemed schoolmarm as she reads a telegram that she herself has composed to the governor expressing our feelings about the new sheriff.ทุกคนเงียบ ...แล้วฟังแฮเรียต แวน จอห์นสัน คุณครูของเรา... ...เธอจะอ่านโทรเลขที่เธอแต่งถึงผู้ว่าฯ...

quiet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 姽] quiet and nice
安适[ān shì, ㄢ ㄕˋ, 安适 / 安適] quiet and comfortable
平息[píng xī, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧ, 平息] settle (a dispute); quiet down; suppress
悄然无声[qiǎo rán wú shēng, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄕㄥ, 悄然无声 / 悄然無聲] absolutely quiet
[ān, ㄢ, 安] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An
[shàn, ㄕㄢˋ, 掞] easy; quiet
更深人静[gēng shēn rén jìng, ㄍㄥ ㄕㄣ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, 更深人静 / 更深人靜] midnight and all is quiet; deep at night and nobody stirs
[wèi, ㄨㄟˋ, 尉] military officer; to quiet; surname Wei
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 靖] pacify; quiet
安生[ān shēng, ㄢ ㄕㄥ, 安生] peaceful; restful; quiet; still
[tiē, ㄊㄧㄝ, 怗] peaceful; quiet
[xī, ㄒㄧ, 闟] peacefully; quietly
安静[ān jìng, ㄢ ㄐㄧㄥˋ, 安静 / 安靜] quiet; peaceful; calm
寂寂[jì jì, ㄐㄧˋ ㄐㄧˋ, 寂寂] quiet
寂静[jì jìng, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 寂静 / 寂靜] quiet
[yōu, ㄧㄡ, 幽] quiet; secluded; Hades
幽静[yōu jìng, ㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, 幽静 / 幽靜] quiet; secluded; isolated; peaceful
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 恬] quiet; calm; tranquil; peaceful
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 悄] quiet; sad
悄悄[qiǎo qiǎo, ㄑㄧㄠˇ ㄑㄧㄠˇ, 悄悄] quietly
悄然[qiǎo rán, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, 悄然] quietly
轻声[qīng shēng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ, 轻声 / 輕聲] quietly; softly; neutral tone; light stress
安定[ān dìng, ㄢ ㄉㄧㄥˋ, 安定] stable; quiet; settled; stabilize; maintain; stabilized; calm and orderly
恬静[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 恬静 / 恬靜] still; peaceful; quiet
[dàn, ㄉㄢˋ, 澹] tranquil; placid; quiet

quiet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle
ちょこん;ちょこなん[, chokon ; chokonan] (adv-to) (on-mim) slightly (of an action); (looking) small and quiet
どうどう[, doudou] (int) (See どう) whoa, whoa (command used to stop or quiet down a horse, etc.)
ぼくぼく[, bokuboku] (adv,adv-to,vs) (1) (arch) (of soil, etc.) soft, dry and crumbly; (2) sound of quiet walking
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it
借りてきた猫[かりてきたねこ, karitekitaneko] (exp) being quiet and meek (in contrast to normal behaviour) (c.f. meek as a lamb); lit
幽室[ゆうしつ, yuushitsu] (n) darkened room; quiet room
幽寂味[ゆうじゃくみ, yuujakumi] (n) solitude; quiet
幽景[ゆうけい, yuukei] (n) quiet sequestered scene
幽棲;幽栖[ゆうせい, yuusei] (n,vs) living a quiet life in seclusion away from the masses
幽然[ゆうぜん, yuuzen] (adj-t,adv-to) quiet and secluded
幽窓[ゆうそう, yuusou] (n) quiet window (poet.); dark window
幽閑[ゆうかん, yuukan] (adj-na,n) quiet and secluded
水を打ったよう[みずをうったよう, mizuwouttayou] (exp,adj-na) (suddenly) quiet
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)
空々寂々;空空寂寂[くうくうじゃくじゃく(uK), kuukuujakujaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) deserted and lonesome; quiet and alone; innocent and nonattached; All is void
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely
若い時の苦労は買うてもせよ[わかいときのくろうはこうてもせよ, wakaitokinokurouhakoutemoseyo] (exp) spare no effort while you are young; heavy work in youth is quiet rest in old age
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n,adj-na,adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement
閑居[かんきょ, kankyo] (n,vs) quiet and secluded life; quiet retreat; idle life
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly
くすむ[, kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken
しいんと;シーンと[, shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death)
しっとり[, shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P)
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[, sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P)
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P)
そろり[, sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly
ダメる;ダメル;だめる[, dame ru ; dameru ; dameru] (int) "Shut up!"; "Be quiet!"
ひっそり[, hissori] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) quiet; still; silent; deserted; (P)
ひっそり閑[ひっそりかん, hissorikan] (adv,adv-to) (uk) quietly
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth)
不活発;不活溌[ふかっぱつ, fukappatsu] (adj-na,n) dull; slow; sluggish; inactive; inanimate; quiet; lethargic
和める[なごめる, nagomeru] (v1,vt) to calm; to soothe; to quiet; to appease
和やか[なごやか, nagoyaka] (adj-na,n) mild; calm; gentle; quiet; harmonious; (P)
営々黙々;営営黙黙[えいえいもくもく, eieimokumoku] (adj-t,adv-to) quietly and assiduously
大人しい[おとなしい, otonashii] (adj-i) (uk) obedient; docile; quiet; (P)
大人しやか[おとなしやか, otonashiyaka] (adj-na) gentle; quiet; demure; sober; mild-mannered; meek
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バス未使用信号[ばすみしようしんごう, basumishiyoushingou] bus-quiet signal

quiet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื้อ[v.] (beūa) EN: be quiet FR:
ชระงม[adj.] (chara-ngom) EN: quiet FR:
เฉย ๆ = เฉยๆ[adj.] (choēi-choēi) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so ; quiet ; inactive ; placid ; easygoing FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
ดุษณี[n.] (dutsanī) EN: silent acceptance ; quiet acquiescence FR:
ดุษณีภาพ[n.] (dutsanīphāp) EN: silent acceptance ; quiet acquiescence FR:
ห้องเงียบ ๆ[n. exp.] (hǿng ngīep-) EN: quiet room FR: chambre calme [f]
หุบปาก[v.] (huppāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; shut up ; keep quiet FR: clouer le bec
การเมืองนิ่ง[n. exp.] (kānmeūang n) EN: quiet politics FR: politique tranquille [f]
คนนิ่ง ๆ = คนนิ่งๆ[n. exp.] (khon ning-n) EN: quiet type FR:
ความเงียบ[n.] (khwām ngīep) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
กรสานต์[adj.] (krasān) EN: quiet FR:
กระสานติ์[adj.] (krasān) EN: quiet FR:
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet FR:
เงียบ[adj.] (ngīep) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet
เงียบฉี่[adv.] (ngīepchī) EN: absolutely silent ; very quiet ; no voice FR:
เงียบเชียบ[v.] (ngīepchīep) EN: be soundless ; be noiseless ; be silent ; be quiet FR:
เงียบมาก[adj.] (ngīep māk) EN: quiet as a grave ; as quiet as a grave FR:
เงียบงัน[v.] (ngīep-ngan) EN: be silent ; be quiet ; be still ; be speechless FR:
เงียบเหงา[adj.] (ngīepngao) EN: deserted ; quiet FR:
เงียบ ๆ = เงียบๆ[v.] (ngīep-ngīep) EN: be quiet ; be silent ; be calm FR:
เงียบเป็นเป่าสาก[xp] (ngīep pen p) EN: noiseless ; completely soundless ; very quiet ; quiet as a mouse FR:
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ng) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible FR:
เงียบสงัด[adj.] (ngīep sa-ng) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed FR: silencieux ; tranquille
เงียบสงบ[adj.] (ngīep sa-ng) EN: peaceful ; calm ; quiet ; silent FR: calme ; paisible ; silencieux ; serein ; tranquille
เงียบสนิท[X] (ngīep sanit) EN: very quiet FR: très calme
เงียบเสียง[v. exp.] (ngīep sīeng) EN: be soundless ; be quiet ; be silent ; be noiseless FR:
นิ่ง[v.] (ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่งอึ้ง[v. exp.] (ning eung) EN: keep silent ; remain quiet ; be tongue-tied ; be speechless ; be dumbstruck ; be at loss of words FR:
นิ่งเงียบ[v.] (ning-ngīep) EN: keep silence ; remain quiet FR: se taire ; garder le silence
นิ่ง ๆ = นิ่งๆ[v.] (ning-ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่งเสีย[v. exp.] (ning sīa) EN: be still ; keep quiet FR:
นิรโฆษ[adj.] (nirakhōt) EN: quiet FR:
นิวาต[adj.] (niwāt = niw) EN: quiet FR:
อมปาก[v.] (ompāk) EN: keep one's mouth closed ; keep quiet FR:
ไพชน[n.] (phaichon) EN: quiet place FR:
ปิดปาก[v.] (pitpāk) EN: stop from speaking ; close the mouth ; be quiet FR: fermer la bouche ; garder le silence
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage FR:
สงัด[adj.] (sa-ngat) EN: quiet ; tranquil ; silent ; restful FR: tranquille ; paisible
สงบ[adj.] (sa-ngop) EN: calm ; quiet ; still ; peaceful ; tranquil ; stable FR: calme ; tranquille ; serein ; paisible ; accoisé (vx)
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngī) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene FR: être calme ; être paisible

quiet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leise; ruhig; still {adj} | leise seinquiet | to be quiet
Friede {m}quietude
Abendstille {f}quiet of the evening
quietschend {adj} | quietschender | am quietschendstensqueaky; squeaking | squeakier | squeakiest
ruhig; still {adj} | ruhiger | am ruhigstenquiet | more quiet; quieter | most quiet; quietest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quiet
Back to top