ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peacefulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peacefulness*, -peacefulness-

peacefulness ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความร่มเย็น (n.) peacefulness See also: happiness Syn. ความสุขสบาย
ความราบรื่น (n.) peacefulness See also: smoothness Syn. ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย Ops. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย
ความสงบ (n.) peacefulness See also: tranquility, calmness, quietness Syn. สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย Ops. ความวุ่นวาย
ความสงบสุข (n.) peacefulness See also: tranquility, calmness, quietness Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบเรียบร้อย Ops. ความวุ่นวาย
ความสงบสุข (n.) peacefulness See also: smoothness Syn. ความสงบเรียบร้อย Ops. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย
สันติ (n.) peacefulness See also: tranquility, calmness, quietness Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย Ops. ความวุ่นวาย

peacefulness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
和らぎ[やわらぎ, yawaragi] (n) alleviation; abatement; peacefulness

peacefulness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit FR: protection [f]
ความสงบสุข[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: peace ; tranquility ; peacefulness ; serenity FR: tranquilité [f] ; sérénité [f]
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness FR: être serein
สันติ[n.] (santi) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peacefulness
Back to top