ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shared

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shared*, -shared-

shared ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shared (adj.) ที่แบ่งสันปันส่วน Syn. divided
shared (adj.) ที่ร่วมกัน Syn. joint, mutual
shared (adj.) ที่เป็นของสาธารณะ Syn. public
shared (adj.) ซึ่งสัมพันธ์กัน See also: ซึ่งมีร่วมกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ

shared ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共享以太网络[gòng xiǎng yǐ tài wǎng luò, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 共享以太网络 / 共享以太網絡] shared Ethernet
共享带宽[gòng xiǎng dài kuān, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢ, 共享带宽 / 共享帶寬] shared bandwidth
同甘共苦[tóng gān gòng kǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄢ ㄍㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, 同甘共苦] shared delights and common hardships (成语 saw); to share life's joys and sorrows; for better or for worse

shared ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
シェアード[, shiea-do] (n) shared
シェアードハブ[, shiea-dohabu] (n) {comp} shared hub
シェアードメモリ[, shiea-domemori] (n) {comp} shared memory
シェアードメモリー[, shiea-domemori-] (n) {comp} shared memory
シェアードライブラリ[, shiea-doraiburari] (n) {comp} shared library
乗合船;乗り合い船;乗合い船[のりあいぶね;のりあいせん, noriaibune ; noriaisen] (n) (1) ferryboat; ferry; passenger boat; (2) (esp. のりあいせん) shared fishing boat
共同電話[きょうどうでんわ, kyoudoudenwa] (n) party line (telephone line shared by multiple subscribers)
共有フォルダ[きょうゆうフォルダ, kyouyuu foruda] (n) {comp} shared folder
共有鍵暗号方式[きょうゆうかぎあんごうほうしき, kyouyuukagiangouhoushiki] (n) {comp} shared key encryption
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シェアードメモリ[しえあーどめもり, shiea-domemori] shared memory
共有メディア[きょうゆうメディア, kyouyuu medeia] shared (communication) medium
共有メモリ[きゅうゆうメモリ, kyuuyuu memori] shared memory
共有資源[きょうゆうしげん, kyouyuushigen] shared resources
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource
共用仮想領域[きょうようかそうりょういき, kyouyoukasouryouiki] SVA, Shared Virtual Area
共用変数[きょうようへんすう, kyouyouhensuu] shared variable

shared ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่านิยมร่วม[n. exp.] (khāniyom ru) EN: shared values FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shared
Back to top