ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peace*, -peace-

peace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peace (n.) สนธิสัญญาสันติภาพ
peace (n.) ความสงบเรียบร้อย See also: สันติภาพ, ความสงบ, สันติ Syn. concord, conformity, harmony Ops. discord, conflict
Peace Corps (n.) หน่วยอาสาสมัครเพื่อสันติภาพของอเมริกา
peace movement (n.) การลดอาวุธ See also: การปลดอาวุธ Syn. demobilization
peace pipe (n.) กล้องสูบยาของชาวอินเดียนแดงในอเมริกาเหนือ
peaceable (adj.) สงบสุข
peacefu (adj.) เงียบ See also: สงบเงียบ, สงบ Syn. untroubled, tranquil, calm, noiseless, still, mute
peaceful (adj.) สงบ See also: ซึ่งมีระเบียบ, เงียบสงบ Syn. calm, even, impassive Ops. disturbed
peaceful (adj.) ซึ่งยอมตาม See also: ซึ่งโอนอ่อน, ซึ่งผ่อนตาม
peaceful period (n.) ช่วงเกษียนอายุ See also: ช่วงเวลาอันเงียบสงบ Syn. retired period
peacefully (adv.) อย่างสงบ See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ Syn. calmly, quitely
peacekeeping (n.) การรักษาสันติภาพ
peacemaker (n.) ผู้ไกล่เกลี่ย Syn. mediator, pacifist
peacetime (n.) ช่วงสงบ See also: ช่วงปลอดสงคราม Syn. peace
peacetime (adj.) เกี่ยวกับช่วงปลอดสงคราม
English-Thai: HOPE Dictionary
peace(พีส) n. ความสงบ,สันติภาพ
peace breaker n.ผู้ทำลายสันติภาพ
peace conferencen. การประชุมเจรจาสันติภาพ
peace corpsn. หน่วยงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ
peace doveผู้รักสันติภาพ
peace officern. ผู้พิทักษ์สันติราช
peace pipen. กล้องยาสูบของอินเดียนแดง
peaceable(พี'ซะเบิล) adj. สงบ,สงบสุข,สงบได้,รักสันติ.
peaceful(พีส'ฟูล) adj. สงบ,มีสันติภาพ
peacekeepingn. การักษาสันติภาพ
peacemakern. ผู้ไกล่เกลี่ย., See also: peacemaking n.,adj.
peacetimen. ยุคสันติภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
peace(n) สันติภาพ,ความสงบ,ความสงบสุข
peaceable(adj) สงบสุข,เงียบสงบ,รักสงบ,รักสันติ
peaceful(adj) รักสินติภาพ,รักสงบ,สงบ,สงบสุข
peacemaker(n) ผู้ประนีประนอม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace conferenceการประชุมสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Peace Corpsหน่วยสันติภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceable possessionการครอบครองโดยสงบ [ดู quiet possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful settlement; pacific settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peaceสันติภาพ [TU Subject Heading]
Peace corps (United States)หน่วยอาสาสมัครอเมริกัน [TU Subject Heading]
Peaceful change (International relations)การเปลี่ยนแปลงเพื่อสันติภาพ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Peacekeeping forcesกองกำลังรักษาสันติภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความนิ่ง (n.) peace See also: tranquility, calmness Syn. ความสงบ
ความสงบ (n.) peace Syn. ความสงบสุข, สันติภาพ Ops. ความวุ่นวาย, ความโกลาหล
ความสงบ (n.) peace Syn. ความสงบสุข, สันติ
ความสงบ (n.) peace See also: tranquility, calmness Syn. สันติภาพ Ops. สงคราม
ความสงบ (n.) peace See also: calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose Ops. สงคราม
ความสงบ (n.) peace See also: tranquillity, calmness Syn. ความราบรื่น, ความสันติ, สันติสุข, สันติภาพ Ops. วุ่นวาย
ความสงบ (n.) peace See also: tranquility, calmness Syn. ความนิ่ง
ความสงบ (n.) peace See also: harmony, concord Syn. ความเรียบร้อย Ops. ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง
ความสงบ (n.) peace See also: calm, quiet, tranquillity Syn. ความสงบเงียบ, ความเงียบ Ops. ความอึกทึก, ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย
ความสงบสุข (n.) peace Syn. ความสงบ, สันติภาพ Ops. ความวุ่นวาย, ความโกลาหล
ความสงบสุข (n.) peace Syn. ความสงบ, สันติ
ความสงบสุข (n.) peace See also: tranquility, calmness Syn. สันติสุข Ops. ความวุ่นวาย
ความสงบเรียบร้อย (n.) peace See also: harmony, concord Syn. ความสงบ, ความเรียบร้อย Ops. ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง
ความสันติ (n.) peace See also: tranquillity, calmness Syn. ความสงบ, ความราบรื่น, สันติสุข, สันติภาพ Ops. วุ่นวาย
ความเงียบ (n.) peace See also: calm, quiet, tranquillity Syn. ความสงบเงียบ, ความสงบ Ops. ความอึกทึก, ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย
ความเงียบสงบ (n.) peace See also: calm, quiet, tranquillity Syn. ความสงบเงียบ, ความเงียบ, ความสงบ Ops. ความอึกทึก, ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย
ความเรียบร้อย (n.) peace See also: harmony, concord Syn. ความสงบ Ops. ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง
ศานติ (n.) peace See also: tranquillity, calmness Syn. ความสงบ, ความราบรื่น, ความสันติ, สันติสุข, สันติภาพ Ops. วุ่นวาย
ศานติภาพ (n.) peace See also: tranquility, calmness Syn. สันติภาพ, ความสงบ Ops. สงคราม
ศานติสุข (n.) peace See also: tranquility, calmness Syn. สันติสุข, ความสงบสุข Ops. ความวุ่นวาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm enjoying a peaceful lifestyle a lotฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก
We are here to make peaceพวกเรามาที่นี่เพื่อสร้างสันติ
Such a peaceful new year's day!ช่างเป็นปีใหม่ที่สงบสุขอะไรเช่นนี้
You can run away, but you'll never live in peaceเธออาจหนีไปได้ แต่ไม่มีวันที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้
The Phooey remarks that for the world he has peace in his heart.**น่าขยะแขยง ที่สุดในโลก** เขามีใจที่สงบ
We shall never have peace till we have a pure Aryan race.เราไม่เคยสงบสุขเลย จนบัดนี้ เราเป็นอารยัน
Why couldn't they have left it there in peace at the bottom of the sea?ทําไมไม่ปล่อยให้มันนอนสงบอยู่ใต้ท้องทะเล
"May there be peace among all peoples of the world".{\cHFFFFFF}"อาจจะมีความสงบสุขในหมู่ ทุกคนของโลก "
It is their earnest hope that the friendship between our two countries... shall continueing peace and security.{\cHFFFFFF}มันเป็นความหวังของพวกเขาอย่างจริงจังว่า มิตรภาพระหว่างสองประเทศของเรา ... {\cHFFFFFF}จะ continuein สันติภาพและความมั่นคง
Tell him I want to live in peace understand?บอกเขาว่าฉันอยากอยู่อย่างสงบ เข้าใจไหม?
Murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ...
It's up to you to make peace between me and Sonny.มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะทำให้ความสงบสุขระหว่างฉันและซันนี่
Let's face it, with all due respect, the Don - rest in peace - was slipping.ปล่อยให้หน้ามันด้วยความเคารพจากทุกส่วนที่เหลือดอนในความสงบได้รับการลื่นไถล
Let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today.let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today.
As Attorney General, I can assure you that a suitable sheriff will be found to restore the peace in Rock Ridge.ในฐานะอัยการสูงสุด ผมรับรองได้ว่า... ...จะส่ง นอภ.ที่เหมาะสมไปร็อคริดจ์

peace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小康[xiǎo kāng, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ, 小康] comparatively good living standard; a period of peace and prosperity
政通人和[zhèng tōng rén hé, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 政通人和] efficient government, people at peace (成语 saw); all is well with the state and the people
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, 戈尔 / 戈爾] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate
安居乐业[ān jū lè yè, ㄢ ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄧㄝˋ, 安居乐业 / 安居樂業] live and work in peace and contentment
诺贝尔和平奖[Nuò bèi ěr hé píng jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄤˇ, 诺贝尔和平奖 / 諾貝爾和平獎] Nobel peace prize
保安团[bǎo ān tuán, ㄅㄠˇ ㄢ ㄊㄨㄢˊ, 保安团 / 保安團] peace keeping group
和平会谈[hé píng huì tán, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ, 和平会谈 / 和平會談] peace talks; peace discussions
和平条约[hé píng tiáo yuē, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 和平条约 / 和平條約] peace treaty
和平谈判[hé píng tán pàn, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ, 和平谈判 / 和平談判] peace negotiations
和会[hé huì, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 和会 / 和會] peace conference
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, 踏实 / 踏實] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety
塌实[tā shi, ㄊㄚ ㄕ˙, 塌实 / 塌實] solid; on a firm footing; dependable; steady; calm; peace of mind
居安思危[jū ān sī wēi, ㄐㄩ ㄢ ㄙ ㄨㄟ, 居安思危] vigilance in peace time (成语 saw); while living in peace, make provisions for war
[shēng, ㄕㄥ, 升 / 昇] ascend; peaceful
[ān, ㄢ, 安] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An
[yān, ㄧㄢ, 恹 / 懨] contented; peaceful
和平鸽[hé píng gē, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄜ, 和平鸽 / 和平鴿] dove of peace
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, 安顿 / 安頓] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 平] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping
[yú, ㄩˊ, 虞] forewarned; peace; worry; surname Yu
[kāng, ㄎㄤ, 康] healthy; peaceful; abundant; surname Kang; see also 糠
永久和平[yǒng jiǔ hé píng, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, 永久和平] lasting peace; enduring peace
不战不和[bù zhàn bù hé, ㄅㄨˋ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不战不和 / 不戰不和] neither war nor peace
橄榄枝[gǎn lǎn zhī, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄓ, 橄榄枝 / 橄欖枝] olive branch; symbol of peace
先礼后兵[xiān lǐ hòu bīng, ㄒㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄥ, 先礼后兵 / 先禮後兵] peaceful measures before using force (成语 saw); diplomacy before violence; jaw-jaw is better than war-war
和平[hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, 和平] peace
和平共处[hé píng gòng chǔ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, 和平共处 / 和平共處] peaceful coexistence of nations, societies etc
和平利用[hé píng lì yòng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, 和平利用] peaceful use
和睦[hé mù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ, 和睦] peaceful relations; harmonious
安宁[ān níng, ㄢ ㄋㄧㄥˊ, 安宁 / 安寧] peaceful; tranquil; calm; composed; free from worry
安生[ān shēng, ㄢ ㄕㄥ, 安生] peaceful; restful; quiet; still
安閒[ān xián, ㄢ ㄒㄧㄢˊ, 安閒] peaceful and carefree; leisurely
[níng, ㄋㄧㄥˊ, 宁 / 寧] peaceful; rather; Ningxia (abbr.); Nanjing (abbr.); surname Ning
[tiē, ㄊㄧㄝ, 怗] peaceful; quiet
[yīn, , 愔] peaceful; solemn
[xī, ㄒㄧ, 闟] peacefully; quietly
国泰民安[guó tài mín ān, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄣˊ ㄢ, 国泰民安 / 國泰民安] The country is prosperous and the people live in peace
安静[ān jìng, ㄢ ㄐㄧㄥˋ, 安静 / 安靜] quiet; peaceful; calm
幽静[yōu jìng, ㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, 幽静 / 幽靜] quiet; secluded; isolated; peaceful
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 恬] quiet; calm; tranquil; peaceful

peace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness
サンフランシスコ講和条約[サンフランシスコこうわじょうやく, sanfuranshisuko kouwajouyaku] (n) (See 対日講和条約) Treaty of San Francisco; Treaty of Peace with Japan (Sept. 8, 1951)
ノーベル平和賞[ノーベルへいわしょう, no-beru heiwashou] (n) Nobel peace prize
五風十雨[ごふうじゅうう, gofuujuuu] (n) seasonable rains and winds; halcyon weather; halcyon times of peace
仲直り[なかなおり, nakanaori] (n,vs) reconciliation; make peace with; (P)
保安官[ほあんかん, hoankan] (n) peace officer; sheriff
冥土の土産;冥途の土産;冥土のみやげ;冥途のみやげ[めいどのみやげ, meidonomiyage] (exp,n) pleasant memory to take to the afterlife; good memory; something that makes one feel one can die in peace
和平会談[わへいかいだん, waheikaidan] (n) (See 和平会議) peace conference; peace talks
和平会議[わへいかいぎ, waheikaigi] (n) peace conference
和議[わぎ, wagi] (n) peace conference; peace negotiations; (P)
天下太平;天下泰平[てんかたいへい, tenkataihei] (exp) peaceful and tranquil (uneventful); peace reigns over the land; halcyon times of peace
太平無事;泰平無事[たいへいぶじ, taiheibuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful
安寧秩序[あんねいちつじょ, anneichitsujo] (n) peace and order; law and order
安心[あんじん, anjin] (n) {Buddh} obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise)
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful
家内安全[かないあんぜん, kanaianzen] (n) safety (well-being) of one's family; peace and prosperity in the household
平和ボケ;平和呆け;平和ぼけ[へいわボケ(平和ボケ);へいわぼけ(平和呆け;平和ぼけ), heiwa boke ( heiwa boke ); heiwaboke ( heiwa boke ; heiwa boke )] (exp,n,adj-no) (1) peace at any price (attitude); (exp,n) (2) (derog) peace idiot; peace senility; complacency about peace
平和会議[へいわかいぎ, heiwakaigi] (n) peace conference
平和協議[へいわきょうぎ, heiwakyougi] (n) peace conference
平和的生存権[へいわてきせいぞんけん, heiwatekiseizonken] (exp) (abbr. from 平和のうちに生存する権利) right to live in peace
平和部隊[へいわぶたい, heiwabutai] (n) the Peace Corps
気休め;気安め[きやすめ, kiyasume] (n) mere consolation; temporary peace of mind
治乱[ちらん, chiran] (exp) (whether at) peace or at war; in peacetime and at war; order and chaos
治安維持法[ちあんいじほう, chian'ijihou] (n) Peace Preservation Act (1925)
眉を開く[まゆをひらく, mayuwohiraku] (exp,v5k) (id) to feel relieved; to forget about one's troubles; to settle into peace of mind
瞑す[めいす, meisu] (vs-c,vi) (1) (See 瞑する・1) to close one's eyes; to sleep; (2) (See 瞑する・2) to rest in peace
瞑する[めいする, meisuru] (vs-s,vi) (1) to close one's eyes; to sleep; (2) to rest in peace
講和会議[こうわかいぎ, kouwakaigi] (n) peace conference
鼓腹撃壌[こふくげきじょう, kofukugekijou] (n,vs) (people) sing the praises (enjoy the blessings) of peace
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P)
グリーンピース(P);グリンピース(P)[, guri-npi-su (P); gurinpi-su (P)] (n) (1) green peas; (2) Greenpeace; (P)
パグウォッシュ会議[パグウォッシュかいぎ, paguuosshu kaigi] (n) Pugwash conferences (series of international conferences promoting the peaceful application of science)
ピース[, pi-su] (n) (1) peace; (2) peas; (3) piece; (P)
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] Thai: ความสงบ English: peace

peace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive FR:
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เดหลี[n.] (dēlī) EN: Peace lily FR:
เดหลีใบกล้วย [n. exp.] (dēlī bai kl) EN: Peace lily ; Fragrant spathiphyllum FR:
ขบวนการสันติภาพ[n. exp.] (khabūankān ) EN: peace movement FR: mouvement pour la paix [m]
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)[org.] (Khana Raksā) EN: National Council for Peace and Order (NCPO) FR:
ขอสันติจงมีแด่ท่าน[xp] (khø santhi ) EN: may peace be with you! ; may peace prevail on earth! FR: la paix soit avec vous !
คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ)[org.] (Khøsøchø. () EN: NCPO (National Council for Peace and Order) FR:
ความเงียบ[n.] (khwām ngīep) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
ความเงียบสงบ[n. exp.] (khwām ngīep) EN: peace FR: tranquillité [f] ; silence [m]
ความสงบ[n.] (khwām sa-ng) EN: peace FR: tranquillité [f] ; calme [m] ; paix [f] ; apaisement [m]
ความสงบเรียบร้อย[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: peace ; harmony ; concord FR:
ความสงบสุข[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: peace ; tranquility ; peacefulness ; serenity FR: tranquilité [f] ; sérénité [f]
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.)[org.] (Køng Amnūay) EN: Peace and Order Maintaining Command (POMC) FR:
กู้สันติภาพ[v. exp.] (kū santiphā) EN: restore peace FR: restaurer la paix
หลับให้สบาย[v. exp.] (lap hai sab) EN: Rest in peace ; RIP FR:
หลับให้สบายเด้อ[v. exp.] (lap hai sab) EN: Rest in peace ; RIP FR:
นอนตาหลับ[v. exp.] (nøn tā lap) EN: be at peace FR:
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[n.] (phūphithaks) EN: police ; police force ; guardian ; policeman ; cop ; guardian of peace ; protector of the people FR: gardien de la paix [m]
สงบ[n.] (sa gnop) EN: peace FR: paix [f]
ศมะ[n.] (sama) EN: peace FR:
สมะ[n.] (sama) EN: peace FR: tranquilité [f]
ศานต์[n.] (sān) EN: peace ; calm FR:
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop āro) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace FR:
ศานต-[pref.] (sānta-) EN: peace ; calm FR:
ศานติ[n.] (sānti) EN: peace ; tranquillity ; calmness FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
สันติภาพ[n.] (santiphāp) EN: peace FR: paix [f] ; entente [f]
ศานติภาพ[n. exp.] (sānti phāp) EN: peace ; tranquility ; calmness FR:
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness FR:
ศานติสุข[n. exp.] (sānti suk) EN: peace FR:
ศานติสุข[n.] (sāntisuk) EN: peace ; tranquility ; calmness FR:
สรส. (ศูนย์รักษาความสงบ)[org.] (Sørøsø. (Sū) EN: CMPO (The Center for Maintaining Peace and Order) FR:
ทำให้สงบ[v. exp.] (thamhai sa-) EN: calm ; calm down ; make calm ; make quiet ; restore peace ; restore tranquility FR: calmer ; pacifier
วันสันติภาพโลก ; วันสันติภาพสากล[n. prop.] (Wan Santiph) EN: International Day of Peace ; World Peace Day FR: Journée internationale de la paix [f]
วันสันติภาพไทย[n. prop.] (Wan Santiph) EN: Thai Peace Day FR:
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit FR: protection [f]
โดยดี[adv.] (dōi dī) EN: willingly ; without trouble ; amicably ; peacefully FR:
การรักษาสันติภาพ[n. exp.] (kān raksā s) EN: peacekeeping FR:
การสร้างสันติภาพ[n. exp.] (kān sāng sa) EN: peacebuilding FR:

peace ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemütlichkeit {f}atmosphere of comfort, peace and acceptance
Landfriedensbruch {m} [jur.]breach of the peace
Friedenstaube {f}dove of peace
Friedenssymbol {n}emblem of peace
Befriedung {f}establishment of peace
Frieden {m} | Frieden schließenpeace | to make peace
Friedensnobelpreis {m}Nobel Peace Prize
Scheinfriede {m}hollow peace
Sonderfrieden {m}separate peace
Friedensdividende {f}peace dividend
Friede {m}peace
Friedensstärke {f} [mil.]peace establishment
Friedensstifter {m}peacemaker
Grabesruhe {f}peace of the grave
Friedensverhandlung {f}peace negotiation
Seelenfrieden {m}peace of mind
friedfertig; friedlich; versöhnlich; einlenkend {adj} | friedfertiger | am friedfertigstenpeaceable | more peaceable | most peaceable
einträchtig; friedlich {adj} | einträchtiger | am einträchtigstenpeaceful | more peaceful | most peaceful
geruhsam {adj} | geruhsamer | am geruhsamstenpeaceful | more peaceful | most peaceful
Kleiner (Friedlicher) Kampffisch {m} (Betta imbellis) [zool.]peaceful betta

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peace
Back to top