ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

congress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *congress*, -congress-

congress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
congress (n.) การพบปะกัน Syn. meeting, joining
congress (n.) การมีเพศสัมพันธ์
congressman (n.) นักการเมือง See also: ผู้เล่นการเมือง Syn. party man, partisan, demagogue
English-Thai: HOPE Dictionary
congress(คอง'เกรส) {congressed,congressing,congresses} n. รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,การชุมนุม,การสังวาส. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม, See also: congressional adj. ดูcongress congressionalist n. ดูcongress, Syn. council,assembly,concourse,
congressman(คอง'กริสเมิน) n. สมาชิก (ชาย) รัฐสภาอเมริกา (โดยเฉพาะของสภาผู้แทน) -pl. congressmen
English-Thai: Nontri Dictionary
congress(n) ที่ประชุม,รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,สภาคองเกรส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Congressรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
congressmanสมาชิกรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congress of Southeast Asian Librarians การประชุมบรรณารักษ์เอเชียอาคเนย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คองเกรส (n.) Congress Syn. พรรคคองเกรส
คองเกรส (n.) congress See also: council, parliament, caucus, senate Syn. รัฐสภา, สภานิติบัญญัติ
พรรคคองเกรส (n.) Congress
รัฐสภา (n.) congress See also: council, parliament, caucus, senate Syn. สภานิติบัญญัติ
MC (abbr.) คำย่อของ Master of Ceremonies/Medical Corps/Member of Congress
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Gandhi, I'd like you to meet Mr. Jinnah, our joint host member of congress and leader of the Muslim League.คุณคานธี ขอแนะนำให้รู้จัก คุณจินนาห์ ผู้ร่วมจัดงาน และผู้นำชาวมุสลิม
And our first act should be to convene a congress party convention and demand independence.งานชิ้นแรกของเราน่าจะเป็น จัดประชุมพรรคชาตินิยม และเรียกร้องการเป็นเอกราช
This congress tells the world it represents India.สภาแห่งนี้บอกโลกว่า เป็นตัวแทนของอินเดีย
I think if we all worked to publicize it all of congress every avenue we know....ถ้าเราช่วยกันกระจายข่าว สภาทั้งสภา ทุกๆ ทางที่เราใช้ได้.
Jinnah Patel all of congress has called for the end of noncooperation.จินนาห์ พาเต็ล และทุกพรรคตกลงยุติ การไม่ให้ความร่วมมือ
Nehru, Patel most congress officials are in jail. And their wives and children.และ จนท.พรรคอยู่ในคุกหมด รวมทั้งภรรยาและลูกๆ
Mr. Gandhi, the sole Indian Congress Party delegate is staying at Kingsley Hall in London's East End for the duration of the talks.คานธี ตัวแทนคนเดียว ของพรรคชาตินิยมอินเดีย จะพักที่คิงสลีย์ฮอลล์ในลอนดอน ระหว่างที่ร่วมประชุม
They're holding Gandhi and congress politicians there.ใช้เป็นที่กักขังคานธีและ ผู้นำทางการเมืองทั้งหมด
The president addressed Congress the other day.เซสชั่นร่วมกันของรัฐสภาเมื่อ วานนี้ เขาบอกว่าเขาไม่จะ
I don't know which was scarier, the speech or Congress cheering him on.ฉันไม่ทราบว่าเป็นที่น่ากลัว คำพูดหรือการมีเพศสัมพันธ์ก็ เชียร์
It doesn't matter what the World Congress says.สภาโลกจะว่ายังไงก็ไม่สำคัญหรอก
I knew a certain young man once... who actually engaged in sexual congress with an apple pie.ฉ้นรู้ว่าวัยรุ่นเซ็งเป็นยังไง เหมือนกับเหตุการณ์การเอากับพาย

congress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中共九大[zhōng gòng jiǔ dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄚˋ, 中共九大] Chinese Communist Party 9th congress in 1969
印度国大党[Yìn dù Guó dà dǎng, ˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄉㄤˇ, 印度国大党 / 印度國大黨] Indian Congress party
国大党[Guó dà dǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄉㄤˇ, 国大党 / 國大黨] Indian Congress party
全国人大会议[quán guó rén dà huì yì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 全国人大会议 / 全國人大會議] National People's Congress (NPC)
全国大会党[Quán guó Dà huì dǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄤˇ, 全国大会党 / 全國大會黨] National Congress Party (Sudan)
两会[Liǎng huì, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, 两会 / 兩會] National People's Congress and Chinese People's Political Consultative Congress
中国人大[Zhōng guó rén dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ, 中国人大 / 中國人大] China National People's Congress
人民代表[rén mín dài biǎo, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 人民代表] deputy to People's Congress
国会议员[guó huì yì yuán, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄩㄢˊ, 国会议员 / 國會議員] member of congress; congressman
全国人民代表大会[quán guó rén mín dài biǎo dà huì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 全国人民代表大会 / 全國人民代表大會] National People's Congress
国会[guó huì, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, 国会 / 國會] parliament; Congress; diet
常务委员会[cháng wù wěi yuán huì, ㄔㄤˊ ˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 常务委员会 / 常務委員會] standing committee (e.g. of National People's Congress)

congress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ連邦議会[アメリカれんぽうぎかい, amerika renpougikai] (n) US Congress
オリンピックコングレス;オリンピック・コングレス[, orinpikkukonguresu ; orinpikku . konguresu] (n) Olympic Congress
コングレス[, konguresu] (n) congress
コングレスブーツ[, konguresubu-tsu] (n) congress gaiters
国会図書館[こっかいとしょかん, kokkaitoshokan] (n) (See 国立国会図書館) National Diet Library; Library of Congress
国会議事堂[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] (n) national parliament or congress building (e.g. National Diet (Japan), Capitol Hill (US), Houses of Parliament (UK), etc.); (P)
議員[ぎいん, giin] (n) member of the Diet, congress or parliament; (P)
議院[ぎいん, giin] (n) congress or parliament; (P)
院外[いんがい, ingai] (n,adj-no) non-parliamentary; outside congress
アフリカ民族会議[アフリカみんぞくかいぎ, afurika minzokukaigi] (n) African National Congress; ANC
代議士[だいぎし, daigishi] (n) parliamentarian; member of a congress; (P)
会議[かいぎ, kaigi] (n,vs,adj-no) meeting; conference; session; assembly; council; convention; congress; (P)
議事[ぎじ, giji] (n) proceedings (e.g. parliament, congress); business (of the day); (P)
議会下院[ぎかいかいん, gikaikain] (n) (See 議会上院) lower house (parliament, congress, diet)
開院[かいいん, kaiin] (n,vs) opening congress; hospital opening

congress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมเป็นทางการ[n. exp.] (kān prachum) EN: congress FR:
การประชุมสภา[n. exp.] (kān prachum) EN: congress FR:
คณะมนตรี[n.] (khanamontrī) EN: council ; congress FR:
คณะมนตรีบริหาร[n. exp.] (khanamontrī) EN: executive congress FR:
คองเกรส[n.] (khøngkrēt) EN: Congress FR:
รัฐสภา[n.] (ratthasaphā) EN: parliament ; congress FR: parlement [m] ; congrès [m]
สมัยประชุม[n.] (samaiprachu) EN: session ; session of congress ; session of parliament FR: session [f] ; séance [f] ; session parlementaire [f]
สันนิบาต[n.] (sannibāt) EN: assembly ; league ; congress ; meeting FR: ligue [f] ; association [f]
สภา[n.] (saphā) EN: council ; assembly ; board ; chamber ; house ; parliament ; congress ; forum FR: conseil [m] ; assemblée [f] ; chambre [f] ; congrès [m] ; parlement [m] ; comité [m] ; forum [m]
ที่ประชุม[n.] (thī prachum) EN: conference ; meeting ; convention ; assembly ; congress ; convention ; colloquium ; council ; parley ; interchange FR: assemblée [f]
นักการเมือง[n.] (nakkānmeūan) EN: politician ; statesman ; congressman FR: homme politique [m] ; femme politique [f] ; politicien [m] ; politicienne [f] ; politique [m]
ผู้แทนราษฎร[n.] (phūthaēn rā) EN: assemblyman ; member of parliament ; congressman ; representative (of the people) ; elected representative FR: député [m]

congress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kirchentag {m}church congress
Kongressteilnehmer {m}member of a congress
Parteitag {m}party congress
Kongresshalle {f}congress hall

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า congress
Back to top