ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assume

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assume*, -assume-

assume ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assume (vt.) ทึกทักเอา See also: คิดว่าเป็นจริง Syn. suppose, presume, presuppose
assume (vt.) ยอมรับ See also: รับผิดชอบ
assume (vt.) รับ See also: รับเอา Syn. seize, take
assume (vt.) แสร้ง See also: เสแสร้งเป็น Syn. pretend, feign
assumed (adj.) ปลอม See also: เสแสร้ง Syn. pretended
assumed name (n.) ฉายา See also: สมญานาม Syn. pseudonym, pen name
English-Thai: HOPE Dictionary
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
assumed(อะซูมดฺ') adj. เสแสร้ง,ซึ่งสันนิษฐาน, Syn. fictitious,pretended,false)
English-Thai: Nontri Dictionary
assume(vt) สมมุติ,สันนิษฐาน,ทึกทัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assumeรับเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumed decimal pointจุดทศนิยมสมมุติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assumeคาดคะเน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะเอาว่า (v.) assume See also: suppose, approximate Syn. ประมาณว่า
คิดเอา (v.) assume See also: suppose Syn. สมมติ, สมมุติ, ถือเอา
ตีขลุม (v.) assume See also: take what one is not entitled to, take some thing as one´s own, claim another´s wealth, claim falsely Syn. ตู่, ทึกทัก, ตีคลุม, ถือเอา, เหมาเอา
ตีคลุม (v.) assume See also: take what one is not entitled to, take some thing as one´s own, claim another´s wealth, claim falsely Syn. ตู่, ทึกทัก, ถือเอา, เหมาเอา
ตีเสียว่า (v.) assume See also: suppose, approximate Syn. กะเอาว่า, ประมาณว่า
ตู่เอา (v.) assume See also: presume, claim, suppose Syn. ตู่, คาดเดา, เดา, โมเม
ถือเอา (v.) assume
ทึกทัก (v.) assume See also: presume, claim, suppose Syn. ตู่, คาดเดา, ตู่เอา, เดา, โมเม
นึกเห็น (v.) assume See also: suppose, guess, surmise, imagine
ประมาณว่า (v.) assume See also: suppose, approximate Syn. กะเอาว่า
สมมต (v.) assume See also: suppose Syn. สมมติ, สมมุติ, ถือเอา, คิดเอา
เหมาเอา (v.) assume See also: take what one is not entitled to, take some thing as one´s own, claim another´s wealth, claim falsely Syn. ตู่, ทึกทัก, ตีคลุม, ถือเอา
ทำปากทำคอ (v.) assume an attitude in speaking See also: speak in an affected way
ตีสีหน้า (v.) assume one´s face See also: assume one´s airs, make face Syn. ตีหน้า
วางหน้า (v.) assume one´s face See also: assume one´s airs, make face Syn. ตีหน้า, ตีสีหน้า
ตีหน้าตาย (v.) assume or make a deadpan face See also: keep a straight face Syn. ทำหน้าตาย Ops. ทำหน้าเป็น
ทำหน้าตาย (v.) assume or make a deadpan face See also: keep a straight face Ops. ทำหน้าเป็น
คั่วตำแหน่ง (v.) assume the position
ฉุยฉายเข้าวัง (n.) an attitude assumed by Thai actors or dancers
ถืออำนาจ (v.) arbitrarily assume See also: show one´s power/influence Syn. บ้าอำนาจ, วางอำนาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I assume you know the reasonฉันคาดว่าคุณทราบเหตุผลนั่น
I assume from your reaction that…ฉันสันนิษฐานเอาจากปฏิกิริยาของคุณว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Since you're old friends, I assume you also know he's head of the police here.ในเมื่อเป็นเพื่อนเก่ากัน ผมว่าคุณคงรู้แล้ว ว่าท่านเป็นสารวัตรตำรวจของที่นี่
Since the woman saw the killing through the last two cars, we can assume that the body hit the floor just as the train went by.ตั้งแต่ผู้หญิงที่เห็นการฆ่าผ่านสุดท้ายรถสองคัน เราสามารถสมมติว่าร่างกายกระแทกพื้นเช่นเดียวกับที่รถไฟผ่านไป
Let us assume that the boy really did commit the murder.ให้เราสมมติว่าเด็กจริงๆไม่ฆ่า
I think we can assume the boy ran out in a state of panic, having just killed his father.ผมคิดว่าเราสามารถสมมติเด็กวิ่งออกมาในสถานะของความหวาดกลัวที่มีเพียงแค่ฆ่าพ่อของเขา
It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed.It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed.
I hereby assume the duties...ผมขอเข้ารับหน้าที่...
Not one word of what I assume we all assume we heard.ที่เราทุกคนคิดว่าได้ยิน
In a moment, we'll ask you to assume crash positions.ในอีกสักครู่ เราจะขอให้ท่าน เตรียมตัวสำหรับเครื่องบินตก
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา
I assume you'd tell me you had a date. I'd like it if you had a date.ฉันก็นึกว่าหนูจะบอกฉันถ้าหนูมีนัด / หนูก็อยากบอกว่ามีนัด ถ้าคุณมีนัด
I assume my Jonathan is in there.ฉันเดาว่าโจนาธานต้องอยู่ในนี้แน่ ๆ ใช่ไหมยะ?
I can only assume he meant you.หม่อมฉันคิดว่า เขาหมายถึงท่าน

assume ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, 即] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near
打官腔[dǎ guān qiāng, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, 打官腔] to talk officiously; to assume the air of a functionary; to talk in official jargon
打官话[dǎ guān huà, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚˋ, 打官话 / 打官話] to talk officiously; to assume the air of a functionary; to talk in official jargon
摆架子[bǎi jià zǐ, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚˋ ㄗˇ, 摆架子 / 擺架子] put on airs; assume great airs
就任[jiù rèn, ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˋ, 就任] take office; assume a post
就职[jiù zhí, ㄐㄧㄡˋ ㄓˊ, 就职 / 就職] take office; assume a post
接管[jiē guǎn, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄢˇ, 接管] take over; assume control
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 僣] assume, usurp

assume ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs
としたら[, toshitara] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ...
とすると[, tosuruto] (conj) if we make ...; if we take ...; if we assume ...; (P)
とすれば[, tosureba] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ...; (P)
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority
任じる[にんじる, ninjiru] (v1,vi) to appoint; to nominate; to assume (responsibility); to pose as
任ずる[にんずる, ninzuru] (vz) to appoint; to nominate; to assume (responsibility); to pose as
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P)
取り澄ます;取澄ます[とりすます, torisumasu] (v5s,vi) to look unconcerned; to assume a composed look
学者振る[がくしゃぶる, gakushaburu] (exp,v5r) to be pedantic; to assume the air of a scholar
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp,v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude
座る(P);坐る;据わる;据る(io)[すわる, suwaru] (v5r,vi) (1) to sit; to squat; (2) to assume (a position); (3) (esp. 据わる, 据る) to hold steady; to hold still; (P)
拝む[おがむ, ogamu] (v5m,vt) (1) to assume the posture of praying; to press the palms and fingers of both hands together; to do reverence (e.g. before a statue of the Buddha); to pay one's respects; (2) to beg; to make a supplication; (3) (hum) (sometimes used sarcastically in modern Japanese) to see (something or someone of high status); (P)
採る[とる, toru] (v5r,vt) (1) to adopt (measure, proposal); (2) to pick (e.g. fruit); to catch (e.g. insects); to take (e.g. a sample); (3) to assume (attitude); (4) to take on (i.e. hire); to engage; (P)
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
覇を唱える[はをとなえる, hawotonaeru] (exp,v1) to reign supreme; to assume the leadership (hegemony); to dominate
見受ける(P);見うける[みうける, miukeru] (v1,vt) to catch sight of; to see; to suppose; to assume from appearances; (P)
見得を切る[みえをきる, miewokiru] (exp,v5r) to assume a posture; to pose; to make a defiant (proud) gesture
見識張る[けんしきばる, kenshikibaru] (v5r,vi) to assume an air of importance; to stand on one's dignity
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees
顔を曇らす[かおをくもらす, kaowokumorasu] (v5s,exp) (See 曇らす) to darken one's face; to assume a gloomy look
ガッツポーズ[, gattsupo-zu] (n) triumphant pose assumed by an athlete (wasei
ドゥーチェ[, dou-chie] (n) Duce; Il Duce (title assumed by Mussolini)
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n,adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P)
仮の名[かりのな, karinona] (n) alias; assumed name
仮親[かりおや, karioya] (n) adopted parents; temporarily assumed parents
偽名[ぎめい, gimei] (n,adj-no) alias (false name); assumed name
大きさ引継ぎ配列[おおきさひきつぎはいれつ, ookisahikitsugihairetsu] (n) {comp} assumed-size array
就く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (就く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (就く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (就く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P)
想定小数点[そうていしょうすうてん, souteishousuuten] (n) {comp} assumed decimal point
擬寸法集合体[ぎすんぽうしゅうごうたい, gisunpoushuugoutai] (n) {comp} assumed-size aggregate
替え名;代え名;替名[かえな, kaena] (n) (1) alternative name; alternate name; (2) assumed name of a customer in a brothel (for anonymity); (3) stage name
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
大きさ引継ぎ配列[おおきさひきつぎはいれつ, ookisahikitsugihairetsu] assumed-size array
想定した位取り[そうていしたいとり, souteishitaitori] assumed decimal scaling position
想定した小数点[そうていしたしょうすうてん, souteishitashousuuten] assumed decimal point
想定小数点[そうていしょうすうてん, souteishousuuten] assumed decimal point
擬寸法集合体[ぎすんぽうしゅうごうたい, gisunpoushuugoutai] assumed-size aggregate

assume ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกรับ[v. exp.] (baēk rap) EN: assume ; take on ; shoulder FR:
แบกรับค่าใช้จ่าย[v. exp.] (baēk rap kh) EN: assume the costs ; assume the expenses FR:
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
เก็งกำไร[v.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble FR: boursicoter ; spéculer
เข้ารับตำแหน่ง[v. exp.] (khao rap ta) EN: take up office ; take up a position ; take up a post ; assume a position FR: occuper le poste (de)
คิดว่าเป็นจริง[v. exp.] (khit wā pen) EN: assume FR:
คั่วตำแหน่ง[v. exp.] (khūa tamnae) EN: assume the position FR:
เหมา[v.] (mao) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot FR: assumer
นึกเอาเอง[v. exp.] (neuk ao ēng) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume FR: s'imaginer ; se figurer
นึกเห็น[v. exp.] (neuk hen) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; imagine FR:
นึกไว้[v. exp.] (neuk wai) EN: expect ; assume ; think ; suppose ; reckon ; imagine ; surmise FR:
รับภาระ[v. exp.] (rap phāra) EN: assume the responsibility ; assume ; bear ; shoulder FR:
สันนิษฐาน[v.] (sannitthān) EN: presume ; assume ; conjecture ; guess ; suppose ; surmise ; infer FR: présumer ; supposer ; conjecturer ; inférer (litt.)
สรุป[v.] (sarup) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer
สรูป[v.] (sarūp) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมุติ[v.] (sommut) EN: suppose ; assume FR: supposer ; imaginer
สวม[v.] (sūam = suam) EN: succeed ; substitute ; take the place of ; assume FR: succéder (à)
สวมตำแหน่ง[v. exp.] (suam tamnae) EN: assume the position ; take over the position FR:
สวมวิญญาณ[v. exp.] (suam winyān) EN: become ; assume the rôle (of) FR:
ตั้งชื่อ[v. exp.] (tang cheū) EN: name ; call ; assume a name ; choose a name ; denominate ; entitle FR: nommer ; appeler ; baptiser ; prénommer ; donner un nom ; intituler
ถือเอา[v. exp.] (theū ao) EN: assume FR:
ถือดี[v.] (theūdī) EN: assume too much ; be presumptuous ; think a lot of oneself ; have a high opinion of oneself FR: faire preuve d'arrogance ; être présomptueux
ทึกทัก[v.] (theukthak) EN: assume ; jump to a conclusion FR:
ทึกทักเอา[v. exp.] (theukthak a) EN: assume FR:
ถือว่า[v.] (theūwā) EN: regard ; consider ; assume FR: considérer ; regarder
เทอก ; เทิก[v.] (thoēk) EN: assume ; induce FR:
ตีขลุม[v.] (tīkhlum) EN: grab ; claim ; assume ; grab for oneself FR:
กินรินเลียบถ้ำ[n.] (kinnarinlīe) EN: [name of a Thai dance posture] ; attitudes assumed in Siamese theatricals FR:
กินนรเลียบถ้ำ[n.] (kinnønlīept) EN: [name of a Thai dance posture] ; attitudes assumed in Siamese theatricals FR:
กินนรรำ[n.] (kinnønram) EN: [name of a Thai dance posture] ; attitudes assumed in Siamese theatricals FR:
กล้าตัดสินใจ[v. exp.] (klā tatsinj) EN: be unafraid to make a decision ; be decisive FR: assumer sa décision
มัชฌิมสมมุติ[n. exp.] (matchimasom) EN: assumed mean FR:
นามแฝง[n.] (nāmfaēng) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)
รับผิดชอบ[v.] (rapphitchøp) EN: be responsible ; take responsibilities ; accept responsibility ; accept liability (for) ; be accountable for ; bear ; shoulder FR: assumer la responsabilité ; prendre ses responsabilités ; être responsable ; répondre de ; assumer
แสดงความรับผิดชอบ[v. exp.] (sadaēng khw) EN: take responsibility for FR: assumer ses responsabilités ; faire face à ses responsabilités

assume ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annahmewert {m}assumed value
Rechendezimalpunkt {m}assumed decimal point
Rechenzinsfuß {m}assumed rate of interest
Binärkomma {n} [comp.] | angenommenes Binärkommabinary point | assumed binary point
Dezimalkomma {n} | angenommenes Dezimalkommadecimal point | assumend decimal point

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assume
Back to top