ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hush

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hush*, -hush-

hush ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hush (n.) ความเงียบ
hush (int.) คำออกเสียงเพื่อขอให้เงียบ
hush (adj.) เงียบ
hush (vi.) ทำให้เงียบ
hush (vt.) ปกปิด See also: ปิดบัง
hush money (n.) ค่าปิดปาก
hush up (phrv.) ทำให้เงียบ See also: เงียบ
hush up (vt.) ปกปิด See also: ปิดบัง
hush-hush (adj.) ลับสุดยอด Syn. secret, restricted
hush-money (idm.) ค่าปิดปาก See also: เงินสินบน
hushed (adj.) เงียบ See also: สงบ
English-Thai: HOPE Dictionary
hush(ฮัช) {hushed,hushing,hushes} interj. คำอุทานขอให้เงียบ. vi.,adj. เงียบ,ปิดบัง,ทำให้สงบ,บรรเทา. -n. ความเงียบ., See also: hushedly adv. hushful adj. hushfully n., Syn. silence,quiet
hush moneyเงินปิดปาก,เงินค่าปิดปาก
English-Thai: Nontri Dictionary
hush(vi,vt) หยุดเงียบ,เงียบสงบ,ระงับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hush-moneyเงินค่าปิดปาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุปาก (v.) hush
ปิดข่าว (v.) hush news See also: suppress news
ปิดความ (v.) hush up See also: conceal a matter, keep secret, suppress Syn. ปิดบัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or just a passing folly that her friends can hush up and will in time be quite forgotten.หรืออาจจะเป็นเรื่องหลอกลวงโง่ๆ จากเพื่อนหล่อน ที่สร้างขึ้นก็ได้ เดี๋ยวถึงเวลาก็ลืมกันเอง
I suppose Dumbledore is trying to hush it all up.ฉันคิดว่า ดัมเบิลดอร์วิ่งเต้นปิดข่าวน่าดูชม
All y'all, hush up.พวกคุณทั้งหมด, เงียบขึ้น.
Darling, hush now, there's no need for this...เจ้าหนู ยังก่อน นี่มันไม่จำเป็นหรอก...
Sam, hush that dog up.แซม ทำให้มันเงียบหน่อยสิ
But in February, your personal lawyer came to Washington to start the raising of $219,000 of hush money to be paid to the burglars.แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ทนายส่วนตัวของท่านมาที่วอชิงตัน เพื่อระดมเงินจำนวน 219,000 เหรียญ เพื่อเป็นค่าปิดปากพวกโจรย่องเบานั่น
So hush and follow me.หยุดพูดได้แล้ว, ตามชั้นมา
I'm about to projectile express myself All over your hush puppies.ฉันกำลังจะแสดงตัวตน ลงบนรองเท้าของนาย
And a hush came over the water, and all the bugs stopped buzzing and it came to me.และความเงียบจะมาเหนือสายน้ำ และเหล่าแมลงทั้งหลายจะหยุดส่งเสียง และมันจะมาหาฉัน
I'm going to take my hush money and I'm going to mount the first-ever al l-white production of The Wiz.ฉันจะเอาเงินไปสร้าง ละครคนขาวล้วน เรื่องเดอะวิซ
I recommend the hush puppies.ผมแนะนำ ลูกชิ้นข้าวโพดปิ้ง
Pappy, about that water. There's something I gots to tell you. Hush up, now.ฉันจำต้องบอกแกบางอย่าง

hush ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琐罗亚斯德[Suǒ luó yà sī dé, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ ㄙ ㄉㄜˊ, 琐罗亚斯德 / 瑣羅亞斯德] Zoroaster, Zarathustra or Zarathushtra (c. 1200 BC), Persian prophet and founder of Zoroastrianism

hush ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
闇から闇に葬る[やみからやみにほうむる, yamikarayaminihoumuru] (exp,v5r) to cover up; to hush up; to shroud in darkness
鼻薬[はなぐすり, hanagusuri] (n) (1) nose medicine (e.g. nasal spray); (2) bribe; hush money; (3) soothing sweets (for a child)
オールドイングリッシュシープドッグ[, o-rudoingurisshushi-pudoggu] (n) Old English sheepdog
クラッシュシンドローム[, kurasshushindoro-mu] (n) crush syndrome
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus
シュシュ[, shushu] (n) (uk) scrunchie; hair tie covered in fabric
主唱(P);首唱(P)[しゅしょう, shushou] (n,vs) advocacy; promotion; (P)
主色[しゅしょく, shushoku] (n) predominant color; predominant colour
保守主義[ほしゅしゅぎ, hoshushugi] (n) conservatism
保守新党[ほしゅしんとう, hoshushintou] (n) New Conservative Party (defunct Japanese political party)
元首相[もとしゅしょう, motoshushou] (n) (See 元・もと) former Prime Minister; former Chancellor
取捨[しゅしゃ, shusha] (n,vs) choice; option; rejection or adoption; (P)
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] (n,vs,adj-no) selection; making a choice; sifting; decision to adopt or reject
守株[しゅしゅ, shushu] (n,vs) lack of innovation; stupidity
忠臣蔵[ちゅうしんぐら, chuushingura] (n) (See 浄瑠璃) performance or narrative based on the story of the Forty-seven Ronin (esp. the Kanadehon Chushingura, an epic puppet play first performed in 1748)
手抄[しゅしょう, shushou] (n,vs) excerption; manual copying; excerpt
手掌[しゅしょう, shushou] (adj-na,n,adj-no) palmar; palm
手燭[てしょく;しゅしょく, teshoku ; shushoku] (n) portable candlestick
新保守主義[しんほしゅしゅぎ, shinhoshushugi] (n) neoconservatism
朱唇皓歯[しゅしんこうし, shushinkoushi] (exp) red lips and pearly white teeth (said of beautiful women)
朱子学[しゅしがく, shushigaku] (n) (See 陽明学) neo-Confucianism (based on the teachings of Zhu Xi and his followers)
殊勝[しゅしょう, shushou] (adj-na,n) admirable; laudable; (P)
看守者[かんしゅしゃ, kanshusha] (n) jailer; gaoler
社会民主主義;社会民主々義[しゃかいみんしゅしゅぎ, shakaiminshushugi] (n) social democracy
自主指針[じしゅししん, jishushishin] (n) independent guideline
草の根民主主義[くさのねみんしゅしゅぎ, kusanoneminshushugi] (n) grass-roots democracy
議会制民主主義[ぎかいせいみんしゅしゅぎ, gikaiseiminshushugi] (n) parliamentary democracy
輸出[ゆしゅつ(P);しゅしゅつ, yushutsu (P); shushutsu] (n,vs,adj-no,adj-na) (1) export; (2) efferent (medical); (P)
連邦首相[れんぽうしゅしょう, renpoushushou] (n) federal chancellor
酒色[しゅしょく, shushoku] (n) wine and women; sensual pleasures; dissipation
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P)
静けさ[しずけさ, shizukesa] (n) stillness; silence; hush; calm; serenity; (P)
首唱者[しゅしょうしゃ, shushousha] (n) an advocate
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P)
首相公選制[しゅしょうこうせんせい, shushoukousensei] (n) system allowing for election of the prime minister by popular vote
首相兼外相[しゅしょうけんがいしょう, shushoukengaishou] (n) Prime Minister also serving as Foreign Minister
首相官邸[しゅしょうかんてい, shushoukantei] (n) prime minister's official residence
首相指名[しゅしょうしめい, shushoushimei] (n) nomination to become prime minister
首相指名選挙[しゅしょうしめいせんきょ, shushoushimeisenkyo] (exp,n) vote by the Diet to appoint the prime minister
Japanese-English: COMDICT Dictionary
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice

hush ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
จุปาก[v.] (jupāk) EN: hush FR:
ค่าปิดปาก[n. exp.] (khā pitpāk) EN: hush money FR: prix du silence [m]
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness FR:
จุ ; จุ ๆ[interj.] (ju ; ju-ju) EN: Shush! FR: Chut !
จุ๊[v.] (ju) EN: Shush ! FR:
จุ๊[interj.] (ju) EN: shush ; shoo FR: Chut !
จุ๊ ๆ = จุ๊ๆ[interj.] (ju-ju) EN: shush FR:
เงียบ ๆ หน่อย[interj.] (ngīep-ngīep) EN: hush! ; silence! FR: silence ! ; chut !
เงียบสงัด[adj.] (ngīep sa-ng) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed FR: silencieux ; tranquille
งุบงิบ[adv.] (ngup-ngip) EN: hush-hush ; on the sly ; in secret ; surreptituously FR: en cachette ; en secret

hush ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Totenstille {f}deathly silence; deathly hush
Schweigegeld {n}hush money

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hush
Back to top