ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

idle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *idle*, -idle-

idle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
idle (adj.) เกียจคร้าน See also: ขี้เกียจ, ซึ่งไม่ทำอะไร Syn. lazy, indolent, slothful
idle (adj.) ซึ่งไม่มีประโยชน์ See also: ซึ่งไร้สาระ Syn. frivolous, silly, trivial
idle (adj.) ซึ่งยังไม่ได้ใช้การ See also: ซึ่งยังไม่ทำงาน Syn. unoccupied
idle (vi.) ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ See also: อยู่ว่างๆ Syn. loaf, shirk, slack
idle (vt.) ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ Syn. loaf, shirk, slack
idle about (phrv.) ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า Syn. mess about
idle around (phrv.) ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า Syn. mess about
idle away (phrv.) สตาร์ทรถทิ้งไว้ Syn. fiddle away, fool away
idle chat (n.) การพูดเรื่องไร้สาระ Syn. unnecessary
idlenes (n.) ความขี้เกียจ See also: ความเกียจคร้าน, ความเฉื่อยชา Syn. laziness, slouch Ops. diligence, energy
idleness (n.) ความเกียจคร้าน See also: ความขี้เกียจ Syn. indolence, laziness
idler (n.) คนเกียจคร้าน See also: คนขี้เกียจ Syn. drone, loafer, lounger
English-Thai: HOPE Dictionary
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
idler(ไอ'ดฺเลอะ) n. คนเกียจคร้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
idle(adj) เกียจคร้าน,อยู่เฉยๆ,ไร้ผล,ไม่มีธุระ
idleness(n) ความเกียจคร้าน,การอยู่ว่างๆ,การผลาญเวลา
idler(n) คนเกียจคร้าน,คนเหลวไหล,คนเอื่อยเฉื่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
idleเดินเครื่องเปล่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
idler armแขนไอเดลอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idleเดินเบา, เดินเครื่องเปล่า [พลังงาน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยิบหย่ง (adj.) idle See also: frivolous Syn. หยิบโหย่ง, กรีดกราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A pity it should be idle all these years.เสียดาย มันถูกทิ้งไว้เปล่าประโยชน์ ทั้งหมดนานมาก
You're not going to be Missish now, and pretend to be affronted by an idle report?ลูกไม่ได้กำลังกลายเป็น "มิสซิส" ตอนนี้หรอก และไม่ต้องแกล้งว่าโดนสบประมาทด้วยจดหมายเหลวไหลนี้
Soldiers will fall prey to idle palace gossip.ทหารตกเป็นเหยื่อ... ของเรื่องซุบซิบในปราสาท
How is this idle news?ข่าวนี้เป็นข่าวไร้สาระได้อย่างไร?
And in the blue corner, our hero and man of justice who said no to being idle to Kang Taewook's unacceptable behavior, our very own Jjang!และมุมน้ำเงิน ฮีโรของเรา ผู้รักความยุติธรรม คนที่ปฎิเสธที่จะปล่อยให้... . พฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ของ คง เท วุก จาง ของเรา!
No idle chitchat.ไม่มีการคุยเล่นไร้สาระ
That we can't win, and you're content to just sit idle by Until figgins cancels the club.พวกเธอได้แต่นั่งเฉยๆ รอให้ ผอ.ปิดชมรม
I've been wondering how a Nobel finalist and recipient of the MacArthur prize spends his idle moments.ที่ผมกำลังสงสัยอยู่ว่า ผู้เข้ารอบสุดท้าย รางวัลโนเบล และคนได้รับ รางวัลแมคอาเธอร์ ใช้เวลายามว่าง
And that is nothing but idle gossip.และนั่นไม่เห็นมีอะไรนอกจากคำนินทา
When did teachers become privy to idle adolescent gossip?อาจารย์กลายเป็นสภาองคมนตรี ของกอซซิบวัยรุ่นไร้สาระตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
Now is not the hour for idle talk.นี่ไม่ใช่เวลามาคุยเรื่องไร้สาระกันนะ
And they don't make idle threats.และพวกเขาไม่ได้ขู่เฉยๆ

idle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, 唾余 / 唾餘] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks
飙口水[biāo kǒu shuǐ, ㄅㄧㄠ ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ, 飙口水 / 飆口水] gossip; idle chat
懒汉[lǎn hàn, ㄌㄢˇ ㄏㄢˋ, 懒汉 / 懶漢] idle fellow; lazybones
空喊[kōng hǎn, ㄎㄨㄥ ㄏㄢˇ, 空喊] idle clamor; to prattle
游手好闲[yóu shǒu hào xián, ㄧㄡˊ ㄕㄡˇ ㄏㄠˋ ㄒㄧㄢˊ, 游手好闲 / 遊手好閑] idle about
闲言碎语[xián yán suì yǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˋ ㄩˇ, 闲言碎语 / 閑言碎語] idle gossip; irrelevant nonsense; slanderous rumor
懒虫[lǎn chóng, ㄌㄢˇ ㄔㄨㄥˊ, 懒虫 / 懶蟲] lazy fellow (insult); idle slob
懒鬼[lǎn guǐ, ㄌㄢˇ ㄍㄨㄟˇ, 懒鬼 / 懶鬼] lazybones; idle bum
空谈[kōng tán, ㄎㄨㄥ ㄊㄢˊ, 空谈 / 空談] prattle; idle chit-chat
消磨[xiāo mó, ㄒㄧㄠ ㄇㄛˊ, 消磨] to wear down; to sap; to whittle away; to while away; to idle away
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
大爷[dà yé, ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, 大爷 / 大爺] arrogant idler; self-centred show-off
狂恣[kuáng zì, ㄎㄨㄤˊ ㄗˋ, 狂恣] arrogant and unbridled
[pèi, ㄆㄟˋ, 辔 / 轡] bridle; reins
[kòng, ㄎㄨㄥˋ, 鞚] bridle; reins
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 韁] bridle; reins
饱食终日无所用心[bǎo shí zhōng rì wú suǒ yòng xīn, ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄖˋ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 饱食终日无所用心 / 飽食終日無所用心] eat three square meals a day and do no work; be sated with food and remain idle
贪贿无艺[tān huì wú yì, ㄊㄢ ㄏㄨㄟˋ ˊ ㄧˋ, 贪贿无艺 / 貪賄無藝] greed for bribes knows no bounds (成语 saw); unbridled corruption
[yì, ㄧˋ, 佚] idle; surname Yi
[dài, ㄉㄞˋ, 怠] idle; lazy; negligent; careless
怠惰[dài duò, ㄉㄞˋ ㄉㄨㄛˋ, 怠惰] idleness
懒惰[lǎn duò, ㄌㄢˇ ㄉㄨㄛˋ, 懒惰 / 懶惰] idle; lazy
空暇[kòng xiá, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄚˊ, 空暇] idle; free time; leisure
空闲[kòng xián, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˊ, 空闲 / 空閑] idle; free time; leisure
逸豫[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, 逸豫] idleness and pleasure
休闲[xiū xián, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, 休闲 / 休閒] leisure; relaxation; not working; idle
[fén, ㄈㄣˊ, 幩] ornamental tassel on bridle
懈惰[xiè duò, ㄒㄧㄝˋ ㄉㄨㄛˋ, 懈惰] slack; idle
大肆[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, 大肆] wantonly; without restraint (of enemy or malefactor); unbridled
放肆[fàng sì, ㄈㄤˋ ㄙˋ, 放肆] wanton, unbridled
无业闲散[wú yè xián sǎn, ˊ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙㄢˇ, 无业闲散 / 無業閑散] unemployed and idle

idle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドルインタラプト[, aidoruintaraputo] (n) {comp} idle interrupt
アイドルギヤ;アイドルギア[, aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear
アイドルキャピタル[, aidorukyapitaru] (n) idle capital
アイドルコスト[, aidorukosuto] (n) idle cost
アイドルフラグ[, aidorufuragu] (n) {comp} idle flag
アイドルマネー[, aidorumane-] (n) idle money
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] (n) {comp} idle state; idle conditions
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P)
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P)
井戸端会議[いどばたかいぎ, idobatakaigi] (n) content-free chat; idle gossip
休錘[きゅうすい, kyuusui] (n) idle spindles
小人閑居[しょうじんかんきょ, shoujinkankyo] (exp) a small-minded person being idle (tends to do evil)
座視;坐視[ざし, zashi] (n,vs) remaining an idle spectator; looking on unconcernedly (doing nothing)
愚痴(P);愚癡(oK)[ぐち, guchi] (n) (1) idle complaint; grumble; (n,adj-na) (2) {Buddh} moha (ignorance, folly); (P)
油を売る[あぶらをうる, aburawouru] (exp,v5r) to loaf (particularly on the job); to idle one's time away; to dawdle
流連荒亡[りゅうれんこうぼう, ryuurenkoubou] (n) spending all one's time in idle amusement away from home; being absorbed in self-indulgent pleasures
無策無為[むさくむい, musakumui] (n) donothingism; do-nothing, plan-nothing (government, etc.); being an idle onlooker taking no steps to meet the situation
街談巷語[がいだんこうご, gaidankougo] (n) street gossips and idle rumors; hearsay
閑居[かんきょ, kankyo] (n,vs) quiet and secluded life; quiet retreat; idle life
雑念[ざつねん, zatsunen] (n) idle thoughts; worldly thoughts
アイドゥルネス;アイドルネス[, aidourunesu ; aidorunesu] (n) idleness
アイドル(P);アイドゥル[, aidoru (P); aidouru] (n) (1) idol; (2) (See アイドル状態) idle; (P)
うだうだ[, udauda] (adv) (on-mim) idle; long-winded and meaningless
ぐうたら;グータラ[, guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler
サボる[, sabo ru] (v5r,vi) (from サボタージュ) to be truant; to play hooky; to skip school; to skip out; to be idle; to sabotage by slowness; (P)
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
不動[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) immobility; firmness; fixed; steadfastness; motionless; idle; (P)
乱れ箱;乱箱(io)[みだればこ, midarebako] (n) lidless box for clothes
休眠[きゅうみん, kyuumin] (n,vs,adj-f) idle; dormant
制する[せいする, seisuru] (vs-s,vt) (1) to hold back (e.g. emotions); to rein in (e.g. a horse, unruly people); to bridle; (2) to get the better of; (3) to control; to command; (P)
坐食の徒[ざしょくのと, zashokunoto] (n) drone; idler
寝る(P);寐る[ねる, neru] (v1,vi) (1) to lie down; (2) to go to bed; to lie in bed; (3) (See 眠る) to sleep (lying down); (4) to sleep (with someone, i.e. have intercourse); (5) to lie idle; (P)
怠ける(P);懶ける[なまける, namakeru] (v1,vi) (1) to be idle; to slacken; (v1,vt) (2) (See 怠る) to neglect (e.g. one's work); (P)
怠け癖;怠けぐせ[なまけぐせ, namakeguse] (n) habit of idleness (laziness); indolence
怠惰(P);怠情(iK)[たいだ, taida] (adj-na,n) laziness; idleness; sloth; (P)
懶惰;嬾惰[らんだ;らいだ(懶惰)(ik), randa ; raida ( ran da )(ik)] (adj-na) (1) lazy; idle; (n) (2) indolence; laziness; sloth; idleness
手綱[たづな, taduna] (n,adj-no) bridle; reins; (P)
狡ける[ずるける, zurukeru] (v1,vi) (1) (uk) to shirk one's duties; to be idle; to play truant; (2) (uk) to come loose; to come undone; to get untied
穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰(io);ゴク潰し[ごくつぶし(穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰);ゴクつぶし(ゴク潰し), gokutsubushi ( koku tsubushi ; koku tsubushi ; goku tsubushi ; koku tsubusu ); goku] (n) good-for-nothing; parasite; deadbeat; loafer; drone; idler
躙り寄る;にじり寄る[にじりよる, nijiriyoru] (v5r,vi) to sidle up to
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アイドル[あいどる, aidoru] idle
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions
同期信号[どうきしんごう, doukishingou] synchronous idle (SYN)
遊休時間[ゆうきゅうじかん, yuukyuujikan] idle time

idle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก[adj.] (kē) EN: mischievous ; naughty ; idle FR: tordu (fam.)
ขี้เกียจ[adj.] (khī kīet) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
ขี้ปาก[n.] (khīpāk) EN: gossip ; idle talk ; rumour ; rumor (Am.) FR: commérages [mpl] ; rumeur [f]
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle FR: non fondé ; injustifié
เกียจ[adj.] (kīet) EN: lazy ; idle ; indolent FR: nonchalant ; indolent
เกียจคร้าน[v.] (kīetkhrān) EN: be lazy ; be indolent ; be idle ; be slothful ; be inert ; be inactive FR: fainéanter ; paresser ; glander (fam.) ; flemmarder (fam.) ; buller (fam.)
เกียจคร้าน[adj.] (kīetkhrān) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent ; slothful FR: paresseux ; fainéant ; oisif ; indolent
สำรวย[adj.] (samrūay) EN: foppish ; pleasure-loving ; luxurious ; extravagant ; idle FR:
สัญญาลอย ๆ[n. exp.] (sanyā løi-l) EN: idle promises FR: promesses en l'air [fpl] ; promesses gratuites [fpl] ; promesse de Gascon [f]
หยิบหย่ง[adj.] (yipyong) EN: idle ; frivolous FR:
บังเหียน[n.] (banghīen) EN: rein ; bridle FR: bride [f] ; rêne [f]
เฟินเขากวาง[n. exp.] (foēn khaokw) EN: Platycerium ridleyi FR: Platycerium ridleyi
คำปองแสด[n. exp.] (kham pøng s) EN: Ridleyandra flammea FR: Ridleyandra flammea
คนเกียจคร้าน[n. exp.] (khon kīetkh) EN: idler ; loafer FR: oisif [m] ; oisive [f]
ความเฉื่อยชา[n.] (khwām cheūa) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia ; inaction FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
ความเกียจคร้าน[n.] (khwām kīetk) EN: laziness ; inaction ; idleness FR: paresse [f] ; fainéantise [f]
กินนอน[v. exp.] (kin nøn) EN: do nothing except eat and sleep ; live a life of idleness FR: ne rien faire que manger et dormir
โกสัชชะ[n.] (kōsatcha) EN: idleness ; indolence ; sloth FR:
กระซิก[v.] (krasik) EN: edge (up to, over to) ; sidle up (to) ; snuggle up FR:
กุ๊ย[n.] (kui) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler FR: clochard [m] ; clodo [m] (fam.) ; mendiant [m] ; vagabond [m]
มะยมใบแข็ง[n. exp.] (mayom baikh) EN: Phyllanthus ridleyanus FR: Phyllanthus ridleyanus
งูปล้องฉนวนอินเดีย [n. exp.] (ngū plǿngch) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake FR:
งูปล้องฉนวนมลายู[n. exp.] (ngū plǿngch) EN: Malayan Bridle Snake FR:
งูปล้องฉนวนป่าต่ำ[n. exp.] (ngū plǿngch) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake FR:
งูปล้องฉนวนตับจาก [n. exp.] (ngū plǿngch) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake FR:
งูปล้องฉนวนตับคา [n. exp.] (ngū plǿngch) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake FR:
นกนางนวลแกลบคิ้วขาว[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Bridled Tern FR: Sterne bridée [f] ; Sterne à collier [f] ; Petite Sterne brune [f]
สะบั้นหั่นแหลก[adv.] (saban han l) EN: without restraint ; unbridled ; tremendously FR:
ส้มตรา[n. exp.] (som trā) EN: acidless orange FR:

idle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leerlaufanhebung {f}fast idle
stinkfaul {adj} | stinkfauler | am stinkfaulstenbonelazy; bone idle [coll.] | more bonelazy | most bonelazy
Synchronisierung {f}synchronous idle
Zaum {m} | im Zaum halten; zäumenbridle | to bridle
Draht-Stropp {n}bidle
Ausfallentgelt {n}idle time compensation
Blindleistung {f} [electr.]idle power; reactive power
Blindstrom {m} [electr.]idle current
Geschwätz {n}; unnützes Gerede; leeres Geredeidle talk
Laufrad {n}idler gear; rotor
Leerbefehl {m}idle
Semperbrillenvogel {m} [ornith.]Bridled White-eye
ungezügelt {adj}unbridled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า idle
Back to top