คำที่ขึ้นต้นด้วย "ย" จำนวน 829 คำ


ยก v raise
ยก v advance
ยก v carry
ยก v cite
ยก v forgive
ยก v contribute
ยก n folio
ยก clas round
ยกกระบัตร n a rank in the provincial Public prosecutors´ Department
ยกกลับ v cast
ยกกองทัพ v march in force
ยกกองทัพ v move the troops
ยกกองทัพ v move the troops
ยกกำลัง v square
ยกกำลัง v mobilize
ยกขบวน v come in crowds
ยกขึ้น v elevate
ยกขึ้นยกลง v lift
ยกครู v perform the ceremony of showing respects to teachers
ยกฐานะ v promote
ยกตนข่มท่าน v bluster
ยกตัว v self-glorification
ยกตัวอย่าง v exemplify
ยกตัวอย่างเช่น conj e.g.
ยกทรง n brassiere
ยกทัพ v move the troops
ยกธง v surrender
ยกธงขาว v surrender
ยกน้ำหนัก n weight lifting
ยกนิ้ว v accept the other´s superiority
ยกนิ้วให้ v accept the other´s superiority
ยกพล v advance the army
ยกพลขึ้นบก v land
ยกพวก v gather
ยกพื้น n platform
ยกพื้น v raise the ground
ยกฟ้อง v dismiss
ยกมา v take
ยกมาบางส่วน v extract
ยกมือ v agree
ยกมือ v raise
ยกยอ v flatter
ยกย่อง v esteem
ยกย่องชมเชย v praise
ยกย่องตัว v pose
ยกย่องนับถือ v praise
ยกย่องสรรเสริญ v praise
ยกยอด v carry sth. Forward
ยกยอด v raise up the top of a castle
ยกยอด v shelve
ยกยอปอปั้น v fawn upon/on
ยกยอปอปั้น v praise
ยกยอปอปั้น v flatter
ยกระดับ v improve
ยกลง v put something down
ยกสถานภาพ v improve
ยกสมอ v weigh an anchor
ยกหมัด v guard
ยกเครื่อง v overhaul
ยกเค้า v burgle
ยกเมฆ v trump up
ยกเลิก v cancel
ยกเว้น conj except
ยกเว้น v except
ยกแก้ว v give a toast
ยกโขยง v come in crowds
ยกโทษ v forgive
ยกโทษให้ v forgive
ยกให้ v give
ยกให้ v give
ยกให้ v transfer
ยกให้ v hand with both hands
ยกให้ v hand with both hands
ยกใหญ่ adv so much
ยกไว้ v stop
ยงยุทธ์ v fight courageously
ยงโย่ v squat
ยงโย่ยงหยก v squat
ยติภังค์ n hyphen
ยติภังค์ n hyphen
ยถากรรม n fate
ยธ n Ministry of Justice
ยธ. n Public Works Department
ย่น v shorten
ย่น v wrinkle
ย่น v wrinkle
ย่นคิ้ว v frown
ย่นย่อ v be discouraged
ย่นย่อ adv in short
ย่นย่อ v shorten
ย่นยู่ v wrinkle
ย่นเข้า v shrink
ย่นเวลา v reduce time
ยม v cry
ยม v self-control
ยม n the God of Death
ยม n twin
ยม n Meliaceae
ยม n Pluto
ยมก n the repeat symbol of Thai writing system represented by ๆ
ยมก n pair
ยมทัณฑ์ n the stick of absolute power of the god of the world of the dead
ยมทูต n messenger of death
ยมนา n Great river
ยมบาล n Prince of Devils
ยมราช n the God of Death
ยมล n pair
ยมโลก n the world of the God of Death
ยมโลก n hell
ยรรยง adj majestic
ยล v look
ยวง n a long sticky mass like mucus that runs from the nose or silver that drops when it is melted by the heat
ยวง n aril
ยวง n pure silver
ยวด adv extremely
ยวดยง adv skillfully
ยวดยาน n vehicle
ยวดยานพาหนะ n vehicle
ยวดยิ่ง adv excellently
ยวน v be provocative
ยวน n northern Thai people
ยวนยั่ว v seduce
ยวนยี v provoke
ยวบ v collapse
ยวบๆ adv shaking horizontally
ยวบยาบ adv sinking and rebounding
ย้วย v bias
ย้วย adj biassed
ยศ n rank
ยศถาบรรดาศักดิ์ n rank
ยศศักดิ์ n rank
ยศอย่าง n standing on one´s dignity
ย่อ v round
ย่อ adv briefly
ยอ n Morinda citrifolia Linn.
ยอ n square dip net
ยอ v praise
ย่อ v shorten
ย่อ v drop
ยอก v pierce
ยอก v strain
ยอกย้อน v retort
ยอกย้อน v be complicated
ย่อกาย v drop
ย็อกแย็ก adv playfully
ย็อกแย็กๆ adv playfully
ย่อขนาด v condense
ย่อความ v summarize
ย่อความ n summary
ย่อง v walk stealthily
ย้อง adj beautiful
ยอง adv squatly
ยอง n a kind of deer
ยอง n fiber
ยอง adj brightly
ยองๆ adv squatly
ย่องกริบ v tiptoe
ย่องเดิน v walk stealthily
ย่องเบา v burgle
ย่องแย่ง adv limpingly
ยองใย adv fine
ยองใย n fiber
ยอด n peak
ยอด n total
ยอดการขาย n total sales
ยอดขวัญ n honey
ยอดขวัญ n honey
ยอดขาย n circulation
ยอดข้าว n liquor
ยอดจั่ว n gable end
ยอดจำหน่าย n circulation
ยอดดวงใจ n sweetheart
ยอดด้วน n species of creeper(sarcostimma acidum)
ยอดดอย n peak
ยอดดี adj best
ยอดน้ำ n fountainhead
ยอดนิยม adj highly popular
ยอดรวม n total
ยอดรัก n sweetheart
ยอดสร้อย n beloved
ยอดสุทธิ n total
ยอดฮิต adj top hit
ยอดเขา n peak
ยอดเงิน n balance
ยอดเยี่ยม adj superb
ยอดเยี่ยม adv superbly
ยอดไม้ n treetop
ย่อตัว v drop
ย่อตัว v kneel
ยอตัว v kneel
ย่อท้อ v discourage
ย้อน v retort
ย้อน v turn back
ยอน v insert
ย้อนกลับ v turn back
ย้อนกลับมา v turn back
ย้อนกลับมา v retrace
ย้อนกลับไป v turn back
ย้อนขน adj reverse
ย้อนถาม v ask a question in return
ย้อนทาง v proceed against
ย้อนทาง adj confronting
ย้อนยอก v complicate
ย้อนยอก v beat about the bush
ย้อนรอย v retrace
ย้อนหลัง v retrospect
ย้อนอดีต v refer
ย้อนไป v retrospect
ยอบ v be depleted
ยอบ v stoop
ยอบ v be depleted
ยอบ v stoop
ยอบกาย v drop
ยอบตัว v crouch
ยอบแยบ v be insufficient
ย่อพล v to congregate troops ready to resist the approaching enemy
ย่อม adj quite small
ย่อม aux naturally
ยอม v give in
ยอม v allow
ยอม v agree
ย่อม adj small
ย่อม adj small
ย้อม v dye
ย่อม aux can
ย่อม adj small
ย่อม adj small
ย่อมๆ adj small
ยอมกัน v harmonize
ยอมความ v compromise
ยอมง่าย v give in
ยอมง่าย adj meek
ย่อมจะ aux naturally
ยอมจำนน v surrender
ยอมตาม v yield
ยอมยกธงขาว v surrender
ยอมรับ v agree
ยอมรับ v confess
ยอมรับผิด v confess
ยอมรับฟัง v listen to
ยอมรับว่า v be regarded as
ยอมรับได้ v accept
ยอมศิโรราบ v surrender to
ยอมสยบ v surrender to
ยอมสารภาพ v admit one´s mistake
ย้อมสี v dye
ยอมอ่อนน้อม v yield (to)
ย่อมุม v reduce the size of an angle or corner
ย่อมเยา v moderate
ย่อมเยา adj moderate
ยอมแพ้ v surrender
ย้อมแมวขาย v deceive
ย้อมใจ v encourage
ยอมให้ v yield
ย่อย v digest
ย่อย v divide
ย่อย adj minor
ย้อย v droop
ย้อย v drop
ย่อย่น v tired
ย่อย่น v shorten
ย่อยยับ v be totally destroyed
ย่อยยับ adv disastrously
ย่อลง v stoop
ย่อลง v stoop
ย่อส่วน v condense
ย่อหน้า v indent
ย่อหน้า n indentation
ย่อหย่อน v decrease
ย่อหย่อน v weaken
ย่อเข่า v kneel
ย่อเรื่อง v shorten
ย่อเรื่อง v summarize
ย่อแย่ v waddle
ยอแสง v shine duskily
ยอแสง v shine duskily
ย่อแหยง v fear
ย่อใจความ v sum up
ย่ะ end yes
ยะลา n Yala
ยะเยือก adv be cold
ยะเยือก v shiver
ยะโส adj proud
ยะโส v be conceited
ยัก v lift
ยัก v sting
ยัก v swing
ยัก v embezzle
ยัก aux even now
ยักกระสาย v change
ยักกระสาย v change
ยักขินี n giantess
ยักข์ n giant
ยักคิ้วหลิ่วตา v make eyes at
ยักท่า v trick
ยักน้ำกระสาย v change
ยักน้ำกระสาย v change
ยักยอก v embezzle
ยักย้าย v shift
ยักย้ายถ่ายเท v search for a remedy
ยักยิ้ม n dimple
ยักษิณี n giantess
ยักษ์ n devil
ยักษ์ n giant
ยักษ์ n demon
ยักษ์ n demon
ยักษ์ n water-demon
ยักษ์ n giant
ยักษ์ n giant
ยักษ์ n Daityas
ยักษ์ n giant
ยักหล่ม n the supra-clavicular fossa
ยักหล่มถ่มร้าย n the supra-clavicular fossa
ยักเยื้อง v change
ยักเยื้อง v change
ยักเยื้อง v evade
ยักเอาไว้ v hide
ยักแยก v embezzle
ยักแย่ยักยัน v stagger
ยักแย่ยักยัน adv awkwardly
ยักไหล่ v shrug one´s shoulder
ยัง adv also
ยั้ง v halt
ยัง adv still
ยัง prep to
ยั้ง v stop
ยังกะ conj as if
ยังกับ conj as if
ยังขาด v lack
ยังคง aux remain
ยั้งคิด v be discreet
ยังงั้น adv like that
ยังงี้ adv like this
ยังงี้เอง adv no wonder
ยังงี้เอง adv No wonder!
ยังชีพ v support life
ยังชีพ v support life
ยังผล v cause
ยังมีชีวิตอยู่ adj alive
ยั่งยืน v last
ยังอยู่ v remain
ยังเหลือ v remain
ยั้งใจ v restrain
ยังไง ques how
ยังไงๆ adv absolutely
ยังไม่ตาย adj alive
ยัญ n sacrifice
ยัญกรรม n sacrifice
ยัญพิธี n rite to the spirits of Brahmin
ยัด v stuff
ยัด v eat
ยัดห่า v eat
ยัดเยียด adv tightly
ยัดเยียด v crowd
ยัดเยียด v press
ยัดเยียดกัน adj crowded
ยัดเยียดเข้าไป v crowd
ยัดไส้ v stuff
ยัติภังค์ n hyphen
ยัน prep till
ยัน v insist
ยัน v prop up
ยัน v face
ยั่น v be afraid
ยันตรกรรม n mechanical engineering
ยันต์ n mystic symbol
ยันเต adv always
ยับ adv disastrously
ยับ v be crumpled
ยับ adv dazzlingly
ยับย่อย adv tally damaged
ยับยั้ง v restrain
ยับยั้งชั่งใจ v restrain
ยับยั้งศึก v try to stop people from quarreling
ยับยั้งใจ v restrain
ยับยั้งใจ v restrain
ยับยั้งใจ v restrain oneself
ยับยั้งใจ v restrain
ยับยู่ยี่ adj wrinkled
ยับเยิน v be damaged
ยั่ว v provoke
ยั่ว v seduce
ยั่วยวน v enrage
ยั่วยวน v tempt
ยั่วยวน v tempt
ยั่วยวน v enrage
ยั่วยวนกวนประสาท v anger
ยั่วยวนใจ v tempt
ยั่วยุ v incite
ยั่วเย้า v tease
ยั้วเยี้ย adv many
ยั้วเยี้ย adv many
ยั้วเยี้ย adv swarm
ยั่วเล่น v tease
ยั่วโมโห v anger
ยั่วใจ v tempt
ย่า n grandmother
ยา n medicine
ยา n drug
ยา v caulk
ยา v caulk
ยา n medicine
ยา n drug
ยาก v be hard
ยากจน v be poor
ยากจน adj poor
ยากจนข้นแค้น v be poor
ยากจนข้นแค้น adj poor
ยากจนข้นแค้น v be poor
ยากจนข้นแค้น adj poor
ยากจะแก้ไข v be difficult to fix
ยากนาน v be poor
ยากระตุ้น n stimulant
ยากระตุ้นประสาท n amphetamine
ยากล่อมประสาท n tranquillizer
ยากลางบ้าน n quack medicine
ยากลำบาก v be troubled by
ยากลำเค็ญ v be troubled by
ยากันบูด n preservative
ยากันยุง n mosquito-repellent
ยากำจัดวัชพืช n herbicide
ยากำจัดศัตรูพืช n herbicide
ยากำจัดแมลง n insecticide
ยากิน n oral drug
ยากเข็ญ v be difficult
ยากเข็ญ adj difficult
ยากเข็ญ adv in poverty
ยากเข็ญ adv in poverty
ยากเข็ญ v be difficult
ยากเข็ญ adj difficult
ยากเย็น v be very difficult
ยากเย็นแสนเข็ญ v be very difficult
ยากแค้น v be impoverish
ยากแค้น v be impoverish
ยากไร้ adj poor
ยากไร้ v be poor
ยาขม n bitter pill
ยาขยัน n amphetamine
ยาขัดรองเท้า n shoe polish
ยาควบคุมพิเศษ n controlled substance
ยาคุม n birth-control pill
ยาคุมกำเนิด n birth-control pill
ยาฆ่าเชื้อ n antibiotic
ยาฆ่าเชื้อโรค n anti-infective
ยาฆ่าแมลง n insecticide
ย่าง adj roasted
ย่าง v roast
ย่าง v enter
ยาง n resin
ยาง n tyre
ย่าง adj roasted
ย่าง v roast
ย่าง v enter
ยาง n tyre
ยาง n resin
ยาง n egret
ยาง n Dipterocarpus
ยาง n Hevea brasiliensis Muell. Arg.
ย่าง v step
ยางกราด n Dipterocarpus intricatus Dyer
ย่างก้าว n step
ย่างก้าว v step
ยางควาย n name of bird
ย่างตีน v step
ยางพารา n rubber tree
ยางมะตอย n asphalt
ยางระเบิด v blow out
ยางรัด n plastic band
ย่างเข้า v come
ย่างเท้า v walk
ย่างเท้า v step
ย่างเยื้อ v sail
ย่างเหยียบ v set foot on
ยางแตก v blow out
ยางใน n inner tube
ยาจก n beggar
ยาจก n beggar
ยาฉีด n intravenous drug
ยาชูกำลัง n tonic
ยาดม n smelling salt
ยาดับกลิ่น n deodorant
ยาต้านจุลชีพ n antibiotics
ยาทา n vanishing cream
ยาทาภายนอก n drug for external use
ยาทาเล็บ n nail varnish
ยาน n spaceship
ยาน v be flabby
ย่าน n area
ยานคาง v drawl
ยานทิพย์ n divine vehicle
ยานพาหนะ n vehicle
ยานพาหนะ n wheeled vehicle
ยานพาหนะ n vehicle
ยานอนหลับ n sleeping pill
ยานอวกาศ n spaceship
ยาน้ำ n potion
ยานเกราะ n armour
ยาบ้า n amphetamine
ยาบำรุง n tonic
ยาปฏิชีวนะ n antibiotic
ยาปฏิชีวนะ n antibiotics
ยาประจุ n purgative
ยาปราบวัชพืช n herbicide
ยาปราบศัตรูพืช n herbicide
ยาพิษ n poison
ย่าม n bag
ยาม n time
ยาม n security guard
ยาม n one of three periods into which the day was traditionally divided
ยามค่ำ n dusk
ยามค่ำคืน n night
ยามต้น n primary period
ยามฟ้าสาง adj very early
ยามรักษาการณ์ n security guard
ยามวิกาล n night
ยามอัสดง n twilight
ยาม้า n amphetamine
ยามเช้า n morning
ยามเช้ามืด adj very early
ยามเย็น n twilight
ยามแรก n primary period
ย่ามใจ v become conceited
ย่ามใจ v be foolhardy
ย้าย v move
ย้าย v sway
ยาย n grandmother
ย้ายถิ่น v migrate
ย้ายถิ่นที่อยู่ v migrate
ย้ายที่ v dislocate
ย้ายที่ v move
ย้ายที่อยู่ v migrate
ยาระงับประสาท n sedative
ยารักษาโรค n medicine
ยารักษาโรค n medicine
ยารับประทาน n oral drug
ยาลูกกลอน n bolus
ยาว adj long
ยาว v be long
ยาวนาน adv long
ยาวนาน adj endless
ยาวิเศษ n the best medicine
ยาวเหยียด adv straight
ยาวเหยียด v stretch
ยาวเหยียด adj stretching
ยาสมุนไพร n herbal medicine
ยาสีฟัน n toothpaste
ยาสูบ n tobacco
ยาหม่อง n balm
ยาอันตราย n poison
ยาเขียว n green medicine
ยาเขียว n Thunbergia laurifolia Linn.
ยาเบื่อ n poison
ยาเม็ด n pill
ยาเสน่ห์ n love potion
ยาเสพติด n addictive substance
ยาเสพติด n drug
ยาเสพติด n drug
ยาเสพย์ติด n narcotic
ยาแก้คัน n antipruritic
ยาแก้ปวด n painkiller (medicine)
ยาแก้เศร้า n antidepressant
ยาแก้โรค n medicine
ยาแก้ไอ n cough syrup
ยาแฝด n love potion
ยาใช้ภายนอก n drug for external use
ยาใช้ภายใน n oral drug
ยำ v mix
ยำ n Thai dressed salad
ยำ v criticize
ย่ำ v tread
ย่ำ v beat
ย้ำ v clinch
ย้ำ v repeat
ย่ำค่ำ n dusk
ย้ำคิดย้ำทำ v think or do repeatedly
ย้ำคิดย้ำทำ v think or do repeatedly
ยำทวาย n name of Thai dressed salad
ย่ำยาม v beat
ย่ำยี v ravage
ย่ำรุ่ง n dawn
ย่ำสนธยา n twilight
ยำเกรง v respect
ย่ำเดิน v walk
ย้ำเตือน v remind
ย้ำเตือน v stimulate
ย่ำเท้า v drag the feet
ย่ำเท้า v tramp
ยำเยง v respect
ยิกยัก v move
ยิ่ง adv extremely
ยิ่ง adv the more
ยิง v shoot
ยิ่ง adv more
ยิ่ง aux much
ยิงกระหน่ำ v rake
ยิงกราด v rake
ยิ่งกว่า adv more…than
ยิ่งกว่านั้น conj moreover
ยิ่งขึ้น adv more
ยิ่งขึ้นไป adv increasingly
ยิงคำถาม v ask a question
ยิ่งนัก adv exceedingly
ยิงประเด็น v get to the point
ยิงปืน v shoot
ยิ่งยวด adv extremely
ยิ่งยวด adv excellently
ยิงรัว v shoot continuously
ยิ่งหย่อน v be inferior to
ยิ่งใหญ่ adj great
ยิ่งใหญ่ v be great
ยิ่งไปกว่านั้น conj in addition
ยิ่งไปกว่านี้ conj besides
ยินดี v be proud of
ยินดี v be glad
ยินดี v be pleased
ยินดี n joy
ยินดี v be glad
ยินดี v congratulate
ยินดี v be pleased
ยินดี v be delighted
ยินดี adv joyfully
ยินดี v rejoice
ยินดี v content
ยินดี v be pleased
ยินดี v be glad
ยินดี v rejoice
ยินดี v be glad
ยินดีให้ v give
ยินยอม v consent
ยินยอมง่าย adj credulous
ยินยอมง่าย v be credulous
ยินยอมพร้อมใจ v agree
ยินยอมให้ v yield
ยิบ adv thoroughly
ยิบๆ adv dazzlingly
ยิบตา adv to the end
ยิปซั่ม n gypsum
ยิ้ม v smile
ยิ้มร่า v smile
ยิ้มแฉ่ง v smile
ยิ้มแป้น v smile
ยิ้มแย้ม v smile
ยิ้มแย้มแจ่มใส v be cheerful
ยิว n Jew
ยิว adj stingy
ยี้ int Damn!
ยี v crush
ยียวน v be provocative
ยียวน v provoke
ยีสต์ n yeast
ยี่สิบห้า adj twenty five (years old)
ยี่ห้อ n manner
ยี่ห้อ n brand name
ยี่ห้อสินค้า n trademark
ยี่เก n Thai traditional dramatic performance
ยี่เก n musical drama
ยึกยัก v avoid
ยึกยัก adv not smoothly
ยึกยือ adj crooked
ยึด v fix
ยึด v confiscate
ยึดกุม v occupy
ยึดครอง v occupy
ยึดคืน v confiscate
ยึดตัว v arrest
ยึดติด v adhere to
ยึดถือ v hold
ยึดทรัพย์ v seize property
ยึดทรัพย์สิน v forfeiture of property
ยึดทรัพย์สิน v seize property
ยึดมั่น v hold fast to
ยึดหลัก v hold to one´s principles
ยึดหลัก v hold to one´s principles
ยึดอำนาจ v seize the power
ยึดเหนี่ยว v trust (in)
ยึดเหนี่ยว v trust (in)
ยืด v stretch
ยืด v extend
ยืดยาด adv slowly
ยืดยาด adv slowly
ยืดยาด adv tardily
ยืดยาด adj tardy
ยืดยาด v hesitate
ยืดยาด v dawdle
ยืดยาด v be tardy
ยืดยาด adv leisurely
ยืดยาด adv hesitatingly
ยืดยาด adj slow
ยืดยาด v be slow
ยืดยาด adv awkwardly
ยืดยาด adv slowly
ยืดยาด adv slowly
ยืดยาด v be tardy
ยืดยาด adv slowly
ยืดยาว adv dramatically
ยืดยาว v last long
ยืดหยุ่น v stretch
ยืดหยุ่น v be flexible
ยืดอายุ v extend
ยืดเยื้อ v be prolonged
ยืดเวลา v prolong
ยืน v stand
ยืน adj long-lasting
ยืนกราน v persist
ยืนกราน v assert
ยืนขึ้น v stand up
ยืนขึ้น v stand
ยืนขึ้น v get up
ยื่นคำขาด v deliver an ultimatum
ยื่นคำร้อง v file a complaint
ยื่นซองขาว v dismiss
ยืนนาน adv for long
ยื่นมือ v interfere
ยื่นมือ v stretch out one´s hand
ยืนยง v last
ยืนยัน v assure
ยืนยาว v live long
ยืนหยัด v be steadfast
ยื่นเสนอ v submit
ยื่นให้ v grant
ยื่นให้ v give
ยื่นให้ v hand with both hands
ยื่นให้ v hand with both hands
ยืม v borrow
ยืม v borrow
ยื้อ v delay
ยื้อ v hold (someone) back
ยื้อ v hold back
ยื้อ v pull
ยื้อ v pull
ยื้อยุด v pull
ยุ v incite
ยุกกระบัตร n a rank in the provincial Public prosecutors´ Department
ยุค n age
ยุคกรีก n Greek time
ยุคกลาง n middle ages
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ n Prehistorical period
ยุคชั่ว n evil period
ยุคประวัติศาสตร์ n history period
ยุคปัจจุบัน n present age
ยุคมืด n dark age
ยุคสมัย n age
ยุคหลังสงคราม n post-war period
ยุคหิน n stone age
ยุคเก่า n older times
ยุคเก่า n older times
ยุคใหม่ adj Modern age
ยุง n mosquito
ยุงก้นปล่อง n malaria mosquito
ยุ้งข้าว n barn
ยุ้งฉาง n barn
ยุ่งยาก adj complicated
ยุ่งยาก v be complicated
ยุ่งยากใจ adv awkwardly
ยุ่งยิ่ง adv restlessly
ยุงลาย n common house mosquito
ยุ่งวุ่นวาย v jumble
ยุ่งวุ่นวาย v muddle
ยุ่งอยู่กับ v be absorbed in
ยุ่งเกี่ยว v associate with
ยุ่งเกี่ยว v be friendly
ยุ่งเกี่ยว v associate
ยุ่งเหยิง v be confused
ยุด v pull
ยุติ v end
ยุติธรรม adv fairly
ยุติธรรม adj neutral
ยุติปัญหา v cease the problem
ยุทธการ n battle
ยุทธวิธี n artifice
ยุทธศาสตร์ adj strategic
ยุทธศาสตร์ n strategy
ยุบ v go down
ยุบ v abolish
ยุบตัว v subside
ยุบยอบ v be depleted
ยุบยอบ v be depleted
ยุบยับ adv disastrously
ยุบลง v drop
ยุบลง v be depleted
ยุบลง v be depleted
ยุบสภา v dissolve the parliament
ยุ่มย่าม v bungle
ยุ้ย v stick out
ยุ้ย adj bulgy
ยุ่ย v rot
ยุ่ย v rot
ยุยง v incite
ยุยง v excite
ยุยง v instigate
ยุยง v instigate
ยุยง v instigate
ยุยง v instigate
ยุยง v instruct
ยุยง v vilify
ยุรยาตร v sail
ยุรยาตร v stroll
ยุรยาตร v stroll
ยุแยง v instigate
ยุแยงตะแคงรั่ว v instigate
ยุแยงตะแคงรั่ว v instigate
ยุแยงตะแคงรั่ว v instigate
ยุแหย่ v agitate
ยุแหย่ v instigate
ยุแหย่ v instigate
ยุโรป n Europe
ยุโรปตะวันตก n Western Europe
ยุโรปตะวันออก n East Europe
ยุให้รำตำให้รั่ว v instigate
ยุให้รำตำให้รั่ว v instigate
ยูง n peacock
ยูง n peacock
ยูนิฟอร์ม n uniform
ยูนิเซฟ n UNICEF
ยูพีเอส n UPS
ยู่ยี่ v be crumpled
ยู่ยี่ adj curly
ยู่ยี่ v wrinkle
ยูวี n UV
ยูเนสโก n UNESCO
ยูเอชที n UHT
ยูเอ็น n UN
ยูเอฟโอ n unidentified flying object
ยูโฟ n unidentified flying object
ยโส adj arrogant
ยโส v be arrogant
ยโสธร n Yasothon
ยโสโอหัง v put on airs
ยโสโอหัง v be self-important


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top