ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*success*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น success, -success-

*success* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
achieve success (vi.) ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ) See also: ถึง Syn. grow famous
be successful (vt.) บรรลุผลสำเร็จ See also: ประสบความสำเร็จ Syn. attain
lack of success (n.) ความล้มเหลว
make a success of (idm.) ประสบความสำเร็จ
success (n.) ความสำเร็จ See also: การประสบผลสำเร็จ Syn. achievement, prosperity, triumph
success (n.) ผู้ประสบผลสำเร็จ See also: ผู้ได้รับความสำเร็จ Syn. celebrity, star, winner Ops. failure, loser
successful (adj.) มีผลสำเร็จ See also: ประสบผลสำเร็จ, ประสบชัยชนะ Syn. flourishing, prosperous, thriving, victorious
successfully (adv.) อย่างประสบผลสำเร็จ See also: ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ Syn. favourably, prosperously, victoriously
succession (n.) การต่อเนื่องกัน See also: การตามกันมาติดๆ, ลักษณะที่ต่อเนื่องกัน Syn. chain, sequence, series
succession (n.) การรับช่วงต่อ See also: การสืบทอดต่อ Syn. accession, inheritance
succession (n.) การสืบสันตติวงศ์ See also: การสืบสกุล Syn. heirship, heredity
successional (adj.) เป็นการต่อเนื่อง Syn. following, sequential
successive (adj.) ต่อเนื่องกัน See also: ตามลำดับ, ต่อกันมา Syn. consecutive, following, serial
successor (n.) ผู้สืบตำแหน่ง See also: ผู้รับช่วงต่อ Syn. heir, follower, replacement
successors (n.) คนชั้นหลัง See also: คนรุ่นลูกรุ่นหลาน Syn. younger generation, lineage
triumphant success (n.) การขายหมดแล้ว See also: การขายหมดเกลี้ยง, การแสดงที่ตั๋วนั่งถูกจำหน่ายหมด Syn. smash hit
unsuccess (vi.) ล้มเหลว See also: ประสบความล้มเหลว, เพลี่ยงพล้ำ, ผิดพลาด, เหลว, ไม่ผ่านการพิจารณา, เจ๊ง, พัง, เสีย, ตก, ไม่ได้ผล
unsuccessful (adj.) ซึ่งไร้ผล See also: ซึ่งไม่สำเร็จ Syn. stillborn
unsuccessful (adj.) ไร้ประโยชน์ See also: ไร้ผล Syn. bootless, vain Ops. fruitful, successful
unsuccessful (adj.) ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ See also: ที่ไม่มีประโยชน์ Syn. unfruitful, useless Ops. fruitful, successful, useful
unsuccessfully (adv.) อย่างไร้ความหมาย See also: อย่างล้มเหลว, เปล่าๆ
unsuccessfully (adv.) อย่างเลว See also: อย่างไม่ดีพอ Syn. defectively
English-Thai: HOPE Dictionary
success(ซัคเซส') n. ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ,ชัยชนะ,สิ่งที่ประสบความสำเร็จ,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ., Syn. accomplishment,achievement ###A. loss
successful(ซัคเซส'ฟูล) adj. ประสบความสำเร็จ,เป็นผลสำเร็จ,มีชัยชนะ., See also: successfully adv. successfulness n., Syn. perfect,prosperous,thriving
succession(ซัคเซส'เชิน) n. การต่อเนื่อง,ลำดับ,การสืบมรดก,การรับช่วง,สิทธิการรับช่วง,สิทธิการสืบมรดก,ผู้สืบช่วงต่อ,ทายาท,ผู้สืบสันดาน,ผู้สืบตระกูล,ลักษณะต่อเนื่อง., See also: successional adj. successionally adv., Syn. cntinuatio
successive(ซัค'เซสซิฟว) adj. ต่อเนื่อง,เป็นลำดับ,ตามลำดับ,รับช่วง,ตามหลัง,ติด ๆ กัน., See also: successiveness n., Syn. consecutive,ensuing
successor(ซัค'เซสเซอะ) n. ผู้รับช่วง,ผู้สืบมรดก,ทายาท,ผู้สืบตระกูล,ผู้สืบสันดาน,สิ่งที่รับช่วง,สิ่งที่ต่อเนื่อง,ผู้ประสบความสำเร็จ., See also: successoral adj.
unsuccessful(อันซัคเซส'ฟูล) adj. ไม่ประสบความสำเร็จ,ล้มเหลว.
English-Thai: Nontri Dictionary
success(n) ชัยชนะ,ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ
successful(adj) มีชัยชนะ,สัมฤทธิ์ผล,เป็นผลสำเร็จ
succession(n) อันดับ,การสืบต่อ,ทายาท,การรับช่วง,ผู้สืบสันดาน
successive(adj) ตามหลัง,ตามลำดับ,ต่อเนื่อง
successor(n) ทายาท,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง,ผู้สืบตระกูล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
successionการสืบมรดก, การสืบต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
successive approximationการประมาณสืบเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
successorผู้สืบมรดก, ผู้สืบตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prediction of occupational successพยากรณ์ความสำเร็จในอาชีพ [TU Subject Heading]
Successความสำเร็จ [TU Subject Heading]
Successful peopleผู้ประสบความสำเร็จ [TU Subject Heading]
Successionการสืบทอดตำแหน่ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตก (v.) make a success of See also: get something done Syn. สำเร็จ
การบรรลุผล (n.) success See also: accomplishment, achievement, attainment Syn. ผลสัมฤทธิ์, ความสำเร็จ
การเกิดผล (n.) success See also: win, gain
คนสืบต่อ (n.) successor Syn. ผู้สืบทอด, ผู้สานต่อ, คนสืบทอด
คนสืบทอด (n.) successor Syn. ผู้สืบทอด, ผู้สานต่อ, คนสืบต่อ
ความสำเร็จ (n.) success See also: accomplishment, achievement, attainment Syn. ผลสัมฤทธิ์, การบรรลุผล
ความสำเร็จ (n.) success See also: achievement, accomplishment
ตัวตายตัวแทน (n.) successor Syn. ตัวแทน
บุญฤทธิ์ (n.) success made by power of merit See also: success by merit
ประสพ (n.) success See also: win, gain Syn. การเกิดผล
ประสิทธิ์ (n.) success See also: achievement, accomplishment Syn. ความสำเร็จ
ผลงาน (n.) success See also: accomplishment, achievement Syn. งาน
ผลสำเร็จ (n.) success See also: accomplishment, achievement, attainment Syn. ผลสัมฤทธิ์, การบรรลุผล, ความสำเร็จ
ผับ (adv.) rapidly in succession See also: staccato, in staccato
ผู้สานต่อ (n.) successor Syn. ผู้สืบทอด, คนสืบต่อ, คนสืบทอด
ผู้สืบต่อ (n.) successor Syn. ผู้สืบทอด, ผู้สานต่อ, คนสืบต่อ, คนสืบทอด
ผู้สืบทอด (n.) successor See also: successor, inheritor, next in line
พุทธังกูร (n.) Buddha´s successor
พุทธางกูร (n.) Buddha´s successor Syn. พุทธังกูร
มโนมัย (n.) success caused by the mind
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Great efforts ensure the success of our workความพยายามอย่างหนักเป็นหลักประกันความสำเร็จของพวกเรา
And he's a big successและเขาก็ได้ความสำเร็จยิ่งใหญ่
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
It's the secret to you successมันคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของคุณ
His previous attempt had been unsuccessfulความพยายามครั้งก่อนของเขาไม่ประสบผลสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Very successfully. How did you get in?ประสบผลสำเร็จมาก คุณเข้ามาได้อย่างไร
This sort of life is new to me and I do want to make a success of it, and make Mr. De Winter happy, so I know I can leave all the household arrangements to you.ฉันอยากจะทําให้สําเร็จ เเละทําให้คุณเดอ วินเทอร์มีความสุข ฉันจึงวางใจเรื่องงานในบ้านให้คุณจัดการ
Our marriage is a success, isn't it, a great success?ชีวิตสมรสเราประสบความสําเร็จมากใช่มั้ยคะ
Crawley didn't have much success with Rebecca, but he ought to have more luck this time.ครอว์ลี่ย์ชวดโอกาสกับรีเบคคา เเต่ครั้งนี้เขาน่าจะโชคดีกว่าเดิม
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก
I'm rapidly becoming a big underground success in this town.ฉันกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จลับ ๆ
Remember that only by following instructions can we hope to maintain a successful highway program.ว่ามีเพียงทำตามคำแนะนำที่เรา สามารถทำได้ หวังว่าจะรักษาโปรแกรมทาง หลวงที่ประสบความสำเร็จ
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ
Monsieur, let us toast our success in the desert.คุณ, เชิญดื่มเพื่อความสำเร็จของเรา ในทะเลทราย.
Mr. Gandhi, you look at Mr. Khan and you see a successful Muslim trader.คุณคานธี คุณข่านเป็น คนมุสลิมที่ร่ำรวย
He might have been impressed by a successful barrister who'd outmaneuvered General Smuts.เขาอาจจะทึ่ง กับเนติบัณฑิต ที่เหนือชั้นกว่านายพลสมัทนะ
Your GLG-20s have penetrated successfully and are awaiting the go-code.GLG-20s เข้ายึดฐานยิงได้สำเร็จ กำลังรอคำสั่งต่อไป

*success* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成就[chéng jiù, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, 成就] accomplishment; success; attain a result; achievement
哈里发[Hā lǐ fā, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ, 哈里发 / 哈里發] Khalīfah or Caliph (Arabic: successor), head of state in Caliphate
急于求成[jí yú qiú chéng, ㄐㄧˊ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 急于求成 / 急於求成] anxious for quick results (成语 saw); to demand instant success; impatient for result; impetuous
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 清史列传 / 清史列傳] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls
连声[lián shēng, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄥ, 连声 / 連聲] coherent; successive voices agree with one another; to echo
小刀会[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, 小刀会 / 小刀會] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, 多尔衮 / 多爾袞] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝
历朝通俗演义[lì cháo tōng sú yǎn yì, ㄌㄧˋ ㄔㄠˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 历朝通俗演义 / 歷朝通俗演義] Dramatized history of successive dynasties (from Han to Republican China) by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
先后[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, 先后 / 先後] early or late; priority; in succession; one after another
功到自然成[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, 功到自然成] effort will undoubtedly lead to success (成语 saw)
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ, 踌躇满志 / 躊躇滿志] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent
失败是成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, 失败是成功之母 / 失敗是成功之母] Failure is the mother of success (proverb)
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 功败垂成 / 功敗垂成] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
春风得意[chūn fēng dé yì, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 春风得意 / 春風得意] flushed with success; proud of one's success (in exams, promotion etc); as pleased as punch
噶拉・多杰・仁波切[Gá lā, ㄍㄚˊ ㄌㄚ· Duo1 jie2 · Ren2 bo1 qie4, 噶拉・多杰・仁波切 / 噶拉・多傑・仁波切] Garab Dorje Rinpoche, succession of Buthanese religious leaders
世袭之争[shì xí zhī zhēng, ㄕˋ ㄒㄧˊ ㄓ ㄓㄥ, 世袭之争 / 世襲之爭] succession struggle; dispute over inheritance
进士[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, 进士 / 進士] successful candidate in the highest imperial civil service examination; palace graduate
稳操胜券[wěn cāo shèng quàn, ㄨㄣˇ ㄘㄠ ㄕㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, 稳操胜券 / 穩操勝券] grasp it and victory is assured (成语 saw); to have success within one's grasp; to beat comfortably
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 鸡犬升天 / 雞犬升天] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
飞升[fēi shēng, ㄈㄟ ㄕㄥ, 飞升 / 飛升] to levitate heavenwards (a Daoist success); to take off; to soar (of prices)
飞升[fēi shēng, ㄈㄟ ㄕㄥ, 飞升 / 飛昇] to levitate heavenwards (a Daoist success); to take off; to soar (of prices)
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
一连[yī lián, ㄧ ㄌㄧㄢˊ, 一连 / 一連] in a row; in succession; running
陆续[lù xù, ㄌㄨˋ ㄒㄩˋ, 陆续 / 陸續] in turn; successively; one after the other; bit by bit
马到成功[mǎ dào chéng gōng, ㄇㄚˇ ㄉㄠˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, 马到成功 / 馬到成功] instant success; beginner's luck
层出不穷[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, 层出不穷 / 層出不窮] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies
兵连祸结[bīng lián huò jié, ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 兵连祸结 / 兵連禍結] ravaged by successive wars; war-torn; war-ridden
报捷[bào jié, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄝˊ, 报捷 / 報捷] report a success; announce a victory
捷报[jié bào, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄠˋ, 捷报 / 捷報] report of success; report of a victory
世袭[shì xí, ㄕˋ ㄒㄧˊ, 世袭 / 世襲] succession; inheritance; hereditary
[sì, ㄙˋ, 嗣] succession (to a title); to inherit; continuing (a tradition); posterity
大功告成[dà gōng gào chéng, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ ㄔㄥˊ, 大功告成] successfully accomplished (project or goal); to be highly successful
女强人[nǚ qiáng rén, ㄋㄩˇ ㄑㄧㄤˊ ㄖㄣˊ, 女强人 / 女強人] successful career woman; able woman
成功[chéng gōng, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, 成功] success; to succeed
成败[chéng bài, ㄔㄥˊ ㄅㄞˋ, 成败 / 成敗] success or failure

*success* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーストリア継承戦争[オーストリアけいしょうせんそう, o-sutoria keishousensou] (n) War of the Austrian Succession (1740-1748)
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei
スペイン継承戦争[スペインけいしょうせんそう, supein keishousensou] (n) War of the Spanish Succession (1701-1714)
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption
ぞろぞろ[, zorozoro] (adv,n) (on-mim) in groups; in succession; (P)
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers
バトンを渡す[バトンをわたす, baton wowatasu] (exp,v5s) (1) to pass the baton (e.g. in a relay race); (2) to pass the torch (to one's successor); (3) {comp} to pass the '(musical) baton' (e.g. a set of questions) to the next people
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work
一発逆転[いっぱつぎゃくてん, ippatsugyakuten] (n,vs) turning things around with a home run; turning the tables with a single successful attack (move)
万年候補[まんねんこうほ, mannenkouho] (n) ever unsuccessful candidate; persistent candidate
上手くいかない;うまく行かない;上手く行かない;旨く行かない;旨くいかない[うまくいかない, umakuikanai] (exp,adj-i) (See 上手くいく) unsuccessful; going badly
不合格者[ふごうかくしゃ, fugoukakusha] (n) unsuccessful candidate; rejected person
不善感[ふぜんかん, fuzenkan] (n) negative reaction; unsuccessful vaccination
九仞の功[きゅうじんのこう, kyuujinnokou] (n) spectacular success
九仞の功を一簣に虧く[きゅうじんのこうをいっきにかく, kyuujinnokouwoikkinikaku] (exp) (id) to fail one step short of great success; to fall at the last hurdle
交々;交交;交;相;更[こもごも, komogomo] (adv) (uk) alternately; in succession
今一歩;いま一歩[いまいっぽ, imaippo] (n,adv) (1) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; (2) close run; just falling short of success
付け出し;付出し[つけだし, tsukedashi] (n) (1) bill; account; (2) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P)
代わり映え;変わり映え;変わり栄え;代わり栄え;代り栄え[かわりばえ, kawaribae] (n,vs) (1) successful substitution (vs usu. in the negative); (2) change for the better
佳良[かりょう, karyou] (adj-na,n) good; favourable; favorable; successful
凱旋公演[がいせんこうえん, gaisenkouen] (n) performance given after a successful tour abroad
出世[しゅっせ, shusse] (n,vs) success in life; getting ahead; successful career; promotion; climbing the corporate ladder; eminence; (P)
出世頭[しゅっせがしら, shussegashira] (n) most successful (of one's relatives, classmates, etc.)
出来栄え;出来映え;出来ばえ[できばえ, dekibae] (n) (1) result; effect; performance; success; (2) workmanship; execution; shape and quality of (an article); finishing touches
[こう, kou] (n) (1) merit; success; meritorious deed; (2) achievement; accumulated experience
[こう, kou] (n) efficacy; benefit; efficiency; effect; result; success
勝利(P);捷利[しょうり, shouri] (n,vs) victory; triumph; conquest; success; win; (P)
及第者[きゅうだいしゃ, kyuudaisha] (n) successful examinee
合格[ごうかく, goukaku] (n,vs) success; passing (e.g. exam); eligibility; (P)
合格率[ごうかくりつ, goukakuritsu] (n) ratio of successful applicants; (examination) pass rate
合格者[ごうかくしゃ, goukakusha] (n) successful applicant
大出来[おおでき, oodeki] (n) well-made; well-done; great success
大成[たいせい, taisei] (n,vs) completion; accomplishment; attainment of greatness or success; (P)
奏功[そうこう, soukou] (n,vs) success; achievement; fruition; (P)
好評嘖々;好評嘖嘖[こうひょうさくさく, kouhyousakusaku] (adj-t,adv-to) enjoying great popularity; receiving widespread high praise; being a great success with the public
Japanese-English: COMDICT Dictionary
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] Thai: ความสำเร็จ English: success
相次ぐ[あいつぐ, aitsugu] Thai: ตามมาเป็นลำดับ English: to follow in succession

*success* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody FR: soutenir ; encourager
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt ph) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful FR: porter ses fruits
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; attain ; be successful ; be effective FR: réussir
บรรลุผล[adj.] (banluphon) EN: successful ; accomplished FR: fructueux ; profitable
บุญฤทธิ์[n.] (bunyarit) EN: success made by power of merit FR:
ชัย[n.] (chai) EN: victory ; triumph ; win ; success FR: victoire [f] ; triomphe [m] ; succès [m]
ชัยชนะ[n.] (chaichana) EN: victory ; triumph ; win ; success FR: victoire [f] ; succès [m]
ได้ดี[v.] (dāi dī) EN: do well ; be successful ; attain prominence ; meet the success FR: réussir
ได้ดิบได้ดี[v. exp.] (dāi dip dāi) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success FR:
ได้การ[v.] (dāikān) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully FR:
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ได้ผลสำเร็จ[v. exp.] (dāi phonsam) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful FR:
ได้เรื่อง[v.] (dāi reūang) EN: work ; succeed ; be successful ; be effective FR:
ได้เรื่องได้ราว[v. exp.] (dāi reūang ) EN: make it ; improve ; make good ; become successful FR:
ดำรงตำแหน่งต่อ[n. exp.] (damrong tam) EN: successor FR:
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success FR: être ambitieux
ฝากหน้าที่[v. exp.] (fāk nāthī) EN: appoint one's successor FR:
ฝันค้าง[v. exp.] (fan khāng) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end FR:
อิทธิ[n.] (itthi) EN: prosperity ; success ; achievement ; progress FR: succès [m]
อิทธิบาท[n. exp.] (itthi bāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
จำเริญ[v.] (jamroēn) EN: prosper ; thrive ; flourish ; be successful FR: prospérer ; croître ; se développer
จับแพะชนแกะ[v.] (japphaechon) EN: use alternative means to achieve success ; do whatever is necessary FR:
จินดามัย[X] (jindāmai) EN: success achieved through thought FR:
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
การบรรลุผล[n.] (kān banluph) EN: success FR:
การเกิดผล[n. exp.] (kān koēt ph) EN: success FR:
การประมาณสืบเนื่อง[n. exp.] (kān pramān ) EN: successive approximation FR:
ขอให้ประสบความสำเร็จใน...[X] (khø hai pra) EN: every success in … FR:
ขอให้ประสบความสำเร็จในการสอบ[X] (khø hai pra) EN: every success in your exams ; wishing you every success in your exams FR:
ความสำเร็จ[n.] (khwām samre) EN: success ; accomplishment ; achievement ; victory FR: succès [m] ; achèvement [m] ; accomplissement [m]
ความสำเร็จทั่วประเทศ[n. exp.] (khwām samre) EN: nationwide success FR:
คว้าน้ำเหลว[v. (loc.)] (khwānāmlēo) EN: do something in vain ; be unsuccessful FR: faire chou blanc
กฎหมายมรดก[n. exp.] (kotmāi møra) EN: law of succession FR: loi de succession [f]
ลำดับ[n.] (lamdap) EN: order ; priority ; succession ; sequence ; arrangement ; step FR: ordre [m] ; distribution [f] ; séquence [f] ; suite [f] ; classement [m]
ลูกหลาน[n.] (lūklān) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; parentage ; clan ; progeny ; posterity ; succession FR: descendant [m] ; héritier [m]
ไม่ได้ผล[adj.] (mai dāi pho) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless FR: vain
ไม่ได้เรื่อง[adv.] (mai dāi reū) EN: ineffectual ; unsuccessful ; unhelpful ; punk FR:
มโนมัย[n.] (manōmai) EN: success caused by the mind FR:
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success FR: sympathie [f]
เป็นลำดับ[adv.] (pen lamdap) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually FR: progressivement ; graduellement

*success* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streben {n} | Streben nach Erfolgaspiration | aspiration for success
Triumphgefühl {n}flush of success
Anfangserfolg {m}initial success
Erbrecht {n}law of succession
Teilerfolg {m}partial success
erfolgreich {adj} | erfolgreicher | am erfolgreichsten | erfolgreich verlaufen; erfolgreich seinsuccessful | more successful | most successful | to be successful
erfolglos {adj} | erfolgloser | am erfolglosestenunsuccessful | more unsuccessful | most unsuccessful
Riesenerfolg {m}vast success
Anwendungserfolg {m}success in application
Erfolgskontrolle {f}success control
Erfolgskriterien {pl}success metrics
Erfolgsmeldung {f}success message
Erfolgsquote {f}success rate
Erfolgsrate {f}success rate
Thronfolge {f}succession to the throne

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *success*
Back to top