ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

victoriously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *victoriously*, -victoriously-

victoriously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
victoriously (adv.) อย่างมีชัยชนะ Syn. successfully

victoriously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
siegreich {adv}victoriously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า victoriously
Back to top