ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sequential

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sequential*, -sequential-

sequential ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sequential (adj.) ซึ่งต่อเนื่องกัน See also: ติดต่อกัน, ซึ่งเป็นผลตามมา Syn. subsequent, later, steady, persistent
sequentially (adv.) อย่างเป็นลำดับ See also: อย่างติดต่อกัน Syn. consecutively, respectively
English-Thai: HOPE Dictionary
sequential(ซีเควน'เชิส) adj. ต่อเนื่องกัน,ติดต่อกัน,ที่ตามมา,เป็นผลลัพธ์,เป็นผลที่สุด, See also: sequentiality n.
sequential access methodวิธีเข้าถึงโดยลำดับใช้ตัวย่อว่า SAM (อ่านว่า แซม) หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานานดู random access เปรียบเทียบ
sequential fileแฟ้มลำดับหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่จะเข้าถึงได้ไปตามลำดับ (sequential) สื่อตัวอย่างที่เห็นง่ายก็คือ แถบบันทึกเพลง (tape) กว่าจะเข้าไปถึงเพลงลำดับท้าย ๆ ก็ต้องหมุนผ่านเพลงแรก ๆ ไป ก่อน ต้องรอจนกว่าจะถึงเพลงที่ต้องการ (ตรงข้ามกับ จานเสียงหรือซีดี (CD) ที่เราสามารถเลือกฟังเพลงที่ต้องการได้ทันที)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sequential accessการเข้าถึงโดยลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential access method (SAM)วิธีเข้าถึงโดยลำดับ (แซม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential fileแฟ้มลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential processing; serial processingการประมวลผลแบบลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sequential structureโครงสร้างแบบลำดับ, โครงสร้างการทำงานแบบเป็นขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาจะทำงานตามคำสั่งที่เขียนไว้ตามลำดับ ตั้งแต่คำสั่งแรก ไปจนถึงคำสั่งสุดท้าย โดยที่คำสั่งในที่นี้อาจเป็นคำสั่งเดี่ยวๆ หรือเป็นคำสั่งเชิงซ้อนที่มีหลายคำสั่งย่อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวหลักหัวตอ (n.) inconsequential person See also: unimportant person, nobody
หัวหลักหัวตอ (n.) inconsequential person See also: unimportant person, nobody
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The interesting thing is he's coming in through Hong Kong, Korea and Malaysia but he's trying sequential account numbers....เข้ากำลังเข้ามาจาก ฮ่องกง, เกาหลี และ มาเลเซีย... ...แต่เข้ากำลังไล่เรียงหมายเลขบัญชี ที่เค้าได้มันมาทั้งหมด
750lbs. of torque with sequential module port fuel injection.แรงบิด700ปอนด์ พร้อมระบบหัวฉีดอิสระ
My services are inconsequential to them.การบริการของฉัน ไม่สำคัญต่อ พวกมันหรอก.
You see, things aren't sequential.แกเห็นสิ่งที่มันไม่ต่อเนื่องกัน
What the heck's a chin-wag? A light, inconsequential conversation.จะเรียกไอ้ด่างกันตอนไหน? ก็เป็นคำเรียกเบาๆ ไม่ค่อยทางการอะไรนักหรอก
But it can also be a small thing... That seems so inconsequential in the moment, that turns out to be the turning point for your entire life.แต่กระนั้นมันก็สามารถเป็นเพียง เรื่องเล็กๆ ได้เช่นกัน... ซึ่งมันก็ดูไม่ใช่เรื่อง ที่มีความสำคัญอะไร ในช่วงเวลาเช่นนั้น
That was inconsequential fluff,Ms.Iwanaga.มันเป็นความเกี่ยวเนื่องที่ไม่ถูกนะ คุณอิวานากะ
Nonsequential serial numbers?หมายเลขแบบไม่เรียงลำดับด้วย
Clean, non-sequential.ห้ามเรียงเลข ทำเครื่องหมาย_BAR_
Well, whether or not he completed the trial is inconsequential.เอาล่ะ ถึงเขาจะอยู่ไม่จบโปรแกรม แต่มันก็ไม่สำคัญหรอก
Let's just assume for right now that the vegetables are inconsequential.ตอนนี้ให้คิดซะว่า เรื่องผักนี่มันไม่เกี่ยวข้องกัน
Time is what keeps everything from happening all at once, and so time is that part of the world that orders events in a certain way so they happen sequentially, from beginning to end.เวลาเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทุกอย่างจากสิ่ง ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในครั้งเดียว และเพื่อให้เวลาเป็นส่วนหนึ่งของ โลกที่ ว่าเหตุการณ์การสั่งซื้อในวิธีการ บางอย่าง

sequential ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连续译码阶段[lián xù yì mǎ jiē duàn, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄧˋ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 连续译码阶段 / 連續譯碼階段] sequential decoding stage

sequential ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーケンシャル[, shi-kensharu] (adj-na,n) sequential
シーケンシャルアクセス[, shi-kensharuakusesu] (n) {comp} sequential access
シーケンシャルファイル[, shi-kensharufairu] (n) {comp} sequential file
割付け順番[わりつけじゅんばん, waritsukejunban] (n) {comp} sequential layout order
反復演算[はんぷくえんざん, hanpukuenzan] (n) {comp} iterative operation; automatic sequential operation
多重索引順編成法[たじゅうさくいんじゅんへんせいほう, tajuusakuinjunhenseihou] (n) {comp} MISAM; Multikey Indexed Sequential Access Method
索引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] (n) {comp} Indexed Sequential Access Method; ISAM
索引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] (n) {comp} Indexed Sequential Access Method; ISAM
索引順編成データセット[さくいんじゅんへんせいデータセット, sakuinjunhensei de-tasetto] (n) {comp} indexed sequential data set
索引順編成ファイル[さくいんじゅんへんせいファイル, sakuinjunhensei fairu] (n) {comp} Indexed Sequential Access Method file; ISAM file
自動設定繰返し演算[じどうせっていくりかえしえんざん, jidousetteikurikaeshienzan] (n) {comp} iterative operation; automatic sequential operation
連画[れんが, renga] (n) (abbr) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue)
連続画像[れんぞくがぞう, renzokugazou] (n) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue)
順ファイル[じゅんファイル, jun fairu] (n) {comp} sequential file
順編成[じゅんへんせい, junhensei] (n) {comp} sequential organization
順編成ファイル[じゅんへんせいファイル, junhensei fairu] (n) {comp} sequential file
順編成法[じゅんへんせいほう, junhenseihou] (n) {comp} BSAM; Basic Sequential Access Method
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P)
時系列[じけいれつ, jikeiretsu] (n) chronological order (time sequential)
逐次[ちくじ, chikuji] (adv,adj-no) successively; one after another; sequentially; (P)
雑魚キャラクター[ざこキャラクター, zako kyarakuta-] (n) inconsequential character in a game, anime, drama or manga; worthless character; mook
順次[じゅんじ, junji] (adv) in order; sequential; seriatim; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
割付け順番[わりつけじゅんばん, waritsukejunban] sequential layout order
反復演算[はんぷくえんざん, hanpukuenzan] iterative operation, automatic sequential operation
多重索引順編成法[たじゅうさくいんじゅんへんせいほう, tajuusakuinjunhenseihou] MISAM, Multikey Indexed Sequential Access Method
索引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM
索引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM
索引順編成データセット[さくいんじゅんへんせいデータセット, sakuinjunhensei de-tasetto] indexed sequential data set
自動設定繰返し演算[じどうせっていくりかえしえんざん, jidousetteikurikaeshienzan] iterative operation, automatic sequential operation
逐次実行[ちくじじっこう, chikujijikkou] sequential execution
順ファイル[じゅんファイル, jun fairu] sequential file
順呼出し[じゅんよびだし, junyobidashi] sequential access
順序回路[じゅんじょかいろ, junjokairo] sequential circuit
順次[じゅんじ, junji] sequential
順次アクセス[じゅんじアクセス, junji akusesu] sequential access, serial access
順編成[じゅんへんせいほう, junhenseihou] BSAM, Basic Sequential Access Method
順編成[じゅんへんせいほう, junhenseihou] sequential organization
順編成ファイル[じゅんへんせいファイル, junhensei fairu] sequential file

sequential ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยลำดับ[adj.] (dōi lamdap) EN: sequential FR:
การทดสอบโดยลำดับ[n. exp.] (kān thotsøp) EN: sequential test FR:
การวิเคราะห์โดยลำดับ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: sequential analysis FR:
สืบเนื่อง[X] (seūpneūang) EN: as a consequence of ; because of ; consequential FR:

sequential ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folgeschaltung {f}sequence control; sequential control
irrelevant; beziehungslos {adj}inconsequential
Ablaufsprache {f}sequential function chart
Ablaufsteuerung {f}sequential control; sequence control system
Schaltwerk {n}sequential logic system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sequential
Back to top