ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attainment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attainment*, -attainment-

attainment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attainment (n.) การบรรลุผลสำเร็จ See also: การสำเร็จลุล่วง, ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ Syn. accomplishment, fulfillment
attainment (n.) การได้มา Syn. acquirement, acquiring
attainment (n.) งานใช้ความสามารถ Syn. accomplishment
English-Thai: HOPE Dictionary
attainment(อะเทน'เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ (acquisition, accomplishment)
English-Thai: Nontri Dictionary
attainment(n) การถึง,การบรรลุ,การได้มา,ความสำเร็จ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อรหัตผล (n.) attainment of Arhatship

attainment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
即身成仏[そくしんじょうぶつ, sokushinjoubutsu] (n,vs) attainment of Buddhahood during life
大成[たいせい, taisei] (n,vs) completion; accomplishment; attainment of greatness or success; (P)
念願成就[ねんがんじょうじゅ, nenganjouju] (n,vs) attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered
本懐成就[ほんかいじょうじゅ, honkaijouju] (n,vs) realization of a great ambition; attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered
博識多才[はくしきたさい, hakushikitasai] (n,adj-na) wide knowledge and versatile talents; profound learning and varied attainments
学識[がくしき, gakushiki] (n) scholarship; scientific attainments; (P)
素養[そよう, soyou] (n) groundings in; accomplishments; training; elementary attainments
芸能[げいのう, geinou] (n) public entertainment; accomplishments; attainments; (P)
造詣[ぞうけい, zoukei] (n) deep knowledge; attainments; scholarship

attainment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรหัตผล[n.] (arahattapho) EN: attainment of Arhatship ; enlightenment FR:
คุณพิเศษ ; คุณวิเศษ[n.] (khunnaphisē) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
คุณวิเศษ ; คุณพิเศษ[n.] (khunnawisēt) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
นิวรณ์[n.] (niwøn) EN: hindrances ; obstacles to the attainment of goodness FR:
อรหัตผล[n.] (ørahattapho) EN: attainment of Arhatship ; enlightenment FR:
ผลสำเร็จ[n. exp.] (phon samret) EN: success ; accomplishment ; achievement ; attainment FR: succès [m] ; réussite [f]
ภูมิปัญญา[n.] (phūmpanyā) EN: wisdom ; intellect ; knowledge ; ability ; attainment ; learning ; intelligence FR: sagesse [f] ; bon sens [m]
ประสิทธิ์[n.] (prasit) EN: success ; achievement ; attainment ; accomplishment ; effectiveness ; fruitfulness FR: succès [m]
สมาบัติ[n.] (samābat) EN: meditative attainment ; ecstatic meditation ; attainment of pure exaltation through deep meditation FR:

attainment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Istleistung {f}actual attainment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attainment
Back to top