ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consecutive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consecutive*, -consecutive-

consecutive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consecutive (adj.) ที่ต่อเนื่องตามลำดับ Syn. in order, in sequence
consecutively (adv.) อย่างค่อยๆ ไปทีละน้อย See also: อย่างค่อยๆ คืบหน้า Syn. gradually
consecutively (adv.) อย่างเป็นลำดับ See also: อย่างติดต่อกัน Syn. respectively
consecutively (adv.) เป็นอนุกรม See also: เป็นลำดับ, ต่อเนื่องกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
consecutive(คันเซค'คิวทิฟว) adj. ซึ่งต่อเนื่องกัน,ซึ่งตามกันมา,เป็นลำดับ, See also: consecutiveness n. ดูconsecutive, Syn. sequential ###A. interrupted
English-Thai: Nontri Dictionary
consecutive(adj) เป็นลำดับ,ติดต่อกัน,ซึ่งต่อเนื่องมา,ซึ่งตามกันมา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consecutive numberจำนวนถัดไป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียงรัน (v.) arrange in consecutive order See also: put something in order, arrange in order
ติดต่อกัน (adv.) consecutively See also: continually Syn. ต่อเนื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, well, technically, if an employee's been here for three consecutive years, he or, indeed, she, is qualified to apply.Technically, if an employee's been here for three consecutive years... ...he or, indeed, she, is qualified to apply.
Not two consecutive summers, 'cause there was a summer in between...ช่วงที่ไปเรียนซัมเมอร์ 2 ครั้ง ซึ่งไม่ต่อเนื่องมา 2 ซัมเมอร์ เพราะในช่วงซัมเมอร์มี... .
The first guy to give up walk-off home runs on consecutive days since 1998.คนแรอกออกไปแล้ว เดินกลับฐาน ต่อเนื่องตั้งแต่ 1998
Husky Hall of Fame, three consecutive Pro Bowls.หอเกียรติยศทีมฮัสกี้ เล่นโพรโบว์ 3 ทีม
Three consecutive flips before he dismounts.เหวี่ยงตัวสามรอบก่อนดีดตัวลงมา
With 32 consecutive wins 25 contestants seriously injured (?สู้ชนะต่อเนื่องกัน 32 ครั้ง 25ครั้งที่ผู้ท้าชิงบาดเจ็บสาหัส
This past summer in the American West, there were a lot of cities that broke all-time records for high temperatures and number of consecutive days with a 100-degree temperature or more.ฤดูร้อนที่แล้วนี้เองในแถบตะวันตกของอเมริกา มีเมืองจำนวนมากที่ทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกาล และจำนวนวันต่อเนื่องกันที่มีอุณหภูมิ เท่ากับ 100 องศาหรือมากกว่า
Phillip Brooks was pastor of this church for 22 consecutive years.ฟิลลิปบรูคส์เป็นบาทหลวงของ โบสถ์นี้สำหรับ 22 ปีติดต่อกัน
This is the third consecutive year...นี่เป็นสามปีติดต่อกัน
The man is a master. clinical psychopath. Three time consecutive life sentences.แม่งโปร, นักฆ่าโรคจิต
You just gotten Kable through his 10th consecutive session alive.นายพาเกเบิ้ลรอดตายมาได้ 10 เกมต่อเนื่องเลย
Residents in Tembisa rioted for the third consecutive night in an attempt to remove all the aliens from their township.สามคืนต่อเนื่องแห่งความวุ่นวายในเมือง tembisa ในความพยายามที่จะกำจัดพวกต่างเผ่าพันธ์ออกจากเมืองไป

consecutive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连败[lián bài, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄞˋ, 连败 / 連敗] consecutive defeats; to lose several times in a row
汇映[huì yìng, ㄏㄨㄟˋ ˋ, 汇映 / 彙映] joint screening; consecutive screening of collection of movies

consecutive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
年子[としご, toshigo] (n) child born within a year of another; children born in consecutive years
歴任[れきにん, rekinin] (n,vs) successive jobs; consecutive jobs; (P)
立て[だて, date] (pref) (1) central; main; head; chief; (suf) (2) (uk) just (done); freshly (baked); indicates activity only just occurred; (ctr) (3) counter for consecutive losses
逐次通訳[ちくじつうやく, chikujitsuuyaku] (n) consecutive interpretation; consecutive interpreting
通し番号[とおしばんごう, tooshibangou] (n) serial number; consecutive number
通巻[つうかん, tsuukan] (n) consecutive number of (or total) volumes
連休[れんきゅう, renkyuu] (n) consecutive holidays; (P)
連休明け[れんきゅうあけ, renkyuuake] (n) end of consecutive holidays
連写[れんしゃ, rensha] (n,vs) continuous shooting (photography); consecutive shooting; rapid shooting
勝ちっ放す[かちっぱなす, kachippanasu] (v5s) to win consecutive; to have a long winning streak
Japanese-English: COMDICT Dictionary
連続[れんぞく, renzoku] consecutive
連続関係[れんぞくかんけい, renzokukankei] consecutive relation

consecutive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนวนถัดไป[n. exp.] (jamnūan tha) EN: consecutive numbers FR:
ปีซ้อน (… ปีซ้อน)[X] (... pī søn) EN: … consecutive years FR: … années consécutives [fpl] ; … années de suite [fpl]
เรียงรัน[v.] (rīengran) EN: arrange in consecutive order ; put something in order ; arrange in order FR:
ถัดไป[adj.] (that pai) EN: next ; succeeding ; consecutive FR: suivant
ติดต่อกัน[adj.] (tittø kan) EN: succesive ; consecutive ; adjacent FR: successif ; consécutif ; d'affilée ; de rang
รวด[adv.] (rūat) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois
ตามลำดับ[adv.] (tām lamdap) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively FR: dans l'ordre
ติด ๆ กัน ; ติดๆกัน[adv.] (tit-tit kan) EN: closely ; frequently ; consecutively ; successively ; back-to-back FR: de suite ; coup sur coup
อย่างต่อเนื่อง[adv.] (yāng tø neū) EN: constantly ; continuously ; consecutively ; regularly ; consistently ; in succession ; in a row ; back-to-back FR: constamment ; continuellement ; de manière continue ; irrémédiablement

consecutive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folgesatz {m}consecutive clause
fortlaufende Nummerierung {f}consecutive numbering
springende Zählung {f}non-consecutive numbers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consecutive
Back to top