ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

failure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *failure*, -failure-

failure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
failure (n.) ความล้มเหลว Syn. lack of success
failure (n.) ผู้ที่ล้มเหลว
English-Thai: HOPE Dictionary
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว,การสอบตก,การได้ต่ำกว่าที่กำหนด,การขาดแคลน,ความเสื่อมถอย,ภาวะล้มละลาย,ผู้ที่ล้มเหลว,สิ่งที่ล้มเหลว
English-Thai: Nontri Dictionary
failure(n) ความล้มเหลว,การล้มละลาย,การสอบตก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
failureความขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Failureความล้มเหลว,ตก,ความล้มเหลว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความล้มเหลว (n.) failure See also: miscarriage Syn. ความผิดพลาด Ops. ความสำเร็จ
หัวใจวาย (n.) heart failure
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I resign myself to failureฉันยอมให้ตนเองล้มเหลว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your cause is doomed to failure because it is built on the stupid persecution of innocent people.เพราะมันสร้าง จากการฆ่าคนบริสุทธิ์
And then I must eat the bonito so I will not have a failure of strength.แล้วฉันต้องกิน โบนีโท ดังนั้นฉันจะไม่ได้มีความ ล้มเหลวของความแข็งแรง
An eternal failure is putting together the most magnificent displays in town.มันเริ่มจากแผนการบ่อนทำลายที่แยบยล แล้วก็จะค่อย ๆ โตขึ้นจนทำลายได้หมดทั้งห้าง
It was an arrogant presumption, based on a failure to recognise your true feelings and Miss Bennet's.มันเป็นข้อสันนิษฐานที่อวดดีและความเหลวไหล ที่นึกว่ารู้ความรู้สึกแท้จริงของนายและมิสเบนเน็ต
I won't see you make him feel like a failure too! - He won't be a failure!แล้วก็อย่าทำให้เขารู้สึกล้มเหลวด้วย
Since I failed miserably with an Austrian wife... an exotic failure with a Tibetan wife seems misguided.ตั้งแต่ที่ผิดหวังปางตาย กับภรรยาชาวออสเตรีย จะมาผิดหวังต่างแดนกับ ภรรยาชาวทิเบตอีกก็คงไม่ไหวล่ะ
It has human form, therefore you read mechanical failure as eccentricity and anthropomorphise it.มันมีลักษณะของมนุษย์ คุณจึงมองข้อผิดพลาดของเครื่องจักร แปลกออกไปและเห็นมันเป็นมนุษย์
I owe it to you that I saw what real education could be like to laugh with the colleagues to cry, to get mad, to be moved sometimes experiencing failure and using it to grow in life both students and teacher evolving together I saw that type of teachingฉันเป็นหนี้คุณ คุณทำให้ฉันเห็นว่าการศึกษาที่แท้จริงอาจจะเป็นแบบนี้ การที่จะได้หัวเราะ ร้องไห้ และโกรธ ร่วมกับเพื่อนๆ
But it could turn into a failure if he doesn't want to go.แต่มันอาจจะผิดพลาดก็ได้ ถ้าเค้าไม่ต้องการที่จะไป
Failure to do so, of course, will mean failure as a Ninja... and you will be banished.ถ้าทำผิดพลาด,แน่นอนว่า ในอนาคต เจ้าจะไม่ใช่นินจา... และจะถูกเนรเทศ
Warrick Tennyson is dying from kidney failure and heart disease.วอร์ริค เทนนิซันกำลังจะตาย ด้วยโรไตและหัวใจล้มเหลว
Mr. Von Doom, would you like to comment on the recent failure of your IPO?คุณ วอน ดูม, มีอะไรจะแถลงเรื่องความล้มเหลว ที่จะเอาหุ้นเข้าตลาดไม๊ครับ?

failure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失责[shī zé, ㄕ ㄗㄜˊ, 失责 / 失責] breach of responsibility; failure to carry out one's duty
失仪[shī yí, ㄕ ㄧˊ, 失仪 / 失儀] discourteous; failure of etiquette
失败是成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, 失败是成功之母 / 失敗是成功之母] Failure is the mother of success (proverb)
失迎[shī yíng, ㄕ ˊ, 失迎] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally
衰竭[shuāi jié, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄝˊ, 衰竭] failure (e.g. kidney failure)
渎职[dú zhí, ㄉㄨˊ ㄓˊ, 渎职 / 瀆職] wrongdoing; failure to do one's duty
绝产[jué chǎn, ㄐㄩㄝˊ ㄔㄢˇ, 绝产 / 絕產] crop failure; property left with no-one to inherit; sterilization
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 功败垂成 / 功敗垂成] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
左倾机会主义[zuǒ qīng jī huì zhǔ yì, ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 左倾机会主义 / 左傾機會主義] leftist opportunism (blamed for failures of Chinese communists from 1927)
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, 故障] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software)
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶] ominous; inauspicious; famine; crop failure
成败[chéng bài, ㄔㄥˊ ㄅㄞˋ, 成败 / 成敗] success or failure
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不成蚀把米 / 偷雞不成蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不着蚀把米 / 偷雞不著蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure

failure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス失敗率[アクセスしっぱいりつ, akusesu shippairitsu] (n) {comp} failure rate
エンジン故障[エンジンこしょう, enjin koshou] (n) engine failure
しくじり[, shikujiri] (n) failure
ショック死[ショックし, shokku shi] (n,vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes)
せん断破壊;剪断破壊[せんだんはかい, sendanhakai] (n) shear failure
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure
フェイリュア[, feiryua] (n) failure
リンク故障[リンクこしょう, rinku koshou] (n) {comp} link failure
停電[ていでん, teiden] (n,vs) power outage; electricity outage; blackout; failure of electricity supply; (P)
急性腎不全[きゅうせいじんふぜん, kyuuseijinfuzen] (n) acute renal failure
挫折感[ざせつかん, zasetsukan] (n) feeling of frustration; sense of failure
欠礼[けつれい, ketsurei] (n,vs) failure to pay one's compliments; omission of courtesy
税金滞納[ぜいきんたいのう, zeikintainou] (n) tax arrears; failure to pay tax
肝不全[かんふぜん, kanfuzen] (n) liver failure
落伍者;落後者[らくごしゃ, rakugosha] (n) dropout; straggler; outcast; failure
血行不良[けっこうふりょう, kekkoufuryou] (n) blood circulation failure
衝心[しょうしん, shoushin] (n,vs) (beriberi-caused) heart failure
誤作動[ごさどう, gosadou] (n,vs) malfunction; failure
遠慮近憂[えんりょきんゆう, enryokinyuu] (n) Failure to think of the long term leads to grief in the short term
黒円;黒丸[くろまる, kuromaru] (n) black spot; black dot; bull's-eye; failure
黒星[くろぼし, kuroboshi] (n) (1) black spot; black dot; bull's-eye; (2) failure mark (sumo); (P)
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF
ミス[, misu] (n,vs) (1) (abbr. of the English "mistake") (See エラー) mistake; error; failure; (n) (2) Miss; (3) myth; (P)
七転び八起き;七転八起;七顛八起[ななころびやおき(七転び八起き;七転八起);しちてんはっき(七転八起;七顛八起), nanakorobiyaoki ( shichi korobi yaoki ki ; shichi ten yaoki ); shichitenhakki ( shi] (n) the vicissitudes of life; ups and downs in life; always rising after a fall or repeated failures
不具合[ふぐあい, fuguai] (adj-na,n) (1) flaw; defect; bug; malfunction; failure; discrepancy; (2) inconvenient
不合格[ふごうかく, fugoukaku] (n) (examination) failure; rejection; disqualification; (P)
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P)
不当たり;不当り[ふあたり, fuatari] (n) failure; unpopularity
不成功[ふせいこう, fuseikou] (adj-na,n,adj-no) failure; abortive (attempt, action)
不良[ふりょう, furyou] (adj-na,adj-no,n) badness; inferiority; delinquency; failure; defect; blemish; (P)
不首尾[ふしゅび, fushubi] (adj-na,n) failure; fizzle; disgrace; disfavour; disfavor
二の舞[にのまい, ninomai] (n) ... all over again (repeating the same failure)
倒産[とうさん, tousan] (n,vs) (corporate) bankruptcy; insolvency; commercial failure; failed business; (P)
出来損ない;出来損い;でき損い[できそこない, dekisokonai] (n) failure; dead loss; washout; badly done; good-for-nothing
喧嘩の尻[けんかのしり, kenkanoshiri] (n) aftermath of a quarrel (failure)
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P)
大失敗[だいしっぱい, daishippai] (n,vs) massive failure; debacle
失態(P);失体[しったい, shittai] (n) mismanagement; fault; error; failure; disgrace; discredit; (P)
心不全[しんふぜん, shinfuzen] (n) heart failure; (P)
惨敗[さんぱい(P);ざんぱい(P), sanpai (P); zanpai (P)] (n,vs) ignominious defeat; crushing failure; utterly beaten; overwhelming defeat; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リンク故障[リンクこしょう, rinku koshou] link failure
初期不良[しょきふりょう, shokifuryou] early failure
劣化故障[れっかこしょう, rekkakoshou] degradation failure
故障[こしょう, koshou] failure (vs), fault (vs)
軽い故障[かるいこしょう, karuikoshou] soft failure
重い故障[おもいこしょう, omoikoshou] hard failure
平均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.)

failure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟดับ[n. exp.] (fai dap) EN: power failure ; blackout ; outage FR: panne de courant [f] ; coupure de courant [f]
หัวใจล้มเหลว[n. exp.] (hūajai loml) EN: heart failure ; cardiac arrest FR: arrêt cardiaque [m]
หัวใจวาย[n. exp.] (hūajai wāi) EN: heart attack ; heart failure FR: crise cardiaque [f] ; attaque cardiaque [f]
การล้มละลาย[n.] (kān lomlalā) EN: bankruptcy ; failure FR: faillite [f]
ความล้มเหลว[n.] (khwām lomlē) EN: failure ; miscarriage FR: échec [m] ; fiasco [m] ; faillite [f]
ความล้มเหลวของตลาด[n. exp.] (khwām lomlē) EN: market failure FR:
ความผิดพลาด[n.] (khwām phit ) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness ; mistake ; failure FR: erreur [f]
ปราชัย[n.] (parāchai) EN: defeat ; failure ; rout FR: défaite [f]
โรคหัวใจล้มเหลว[n. exp.] (rōk hūajai ) EN: heart failure ; cardiac arrest FR: arrêt cardiaque [m]
โรคหัวใจวาย[n. exp.] (rōk hūajai ) EN: heart failure ; cardiac arrest FR: arrêt cardiaque [m]

failure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gruppenstörungsmelder {m} [techn.]aggregate failure indicator; group fault indicator
Analogausfall {m}analog failure
Geräteausfall {m} | möglicher Geräteausfalldevice failure | potential device failure
Frühausfall {m}early failure
Störmeldung {f}failure signal; failure notice
Schwingungsbruch {m}fatigue failure
Ermüdungsdefekt {m}fatigue failure
Ausfallsatz {m}fraction failure
Hardware-Fehler {m} [comp.]hardware failure
Produktionsausfall {m}loss of production; production failure
Phasenausfallrelais {n} [techn.]phase failure relay
Nierenversagen {n} [med.]renal failure
Ausfallabstand {m} | mittlerer Ausfallabstandtime between failure (TBF) | mean time between failure (MTBF)
Defekt {m}failure
Ausfallrate {f}failure rate
Ausfallsicherung {f}failure protection
Ausfallstatistik {f}failure statistics
Fehlerbehandlung {f}failure handling; error handling
Nichteinhaltung {f} seiner Verpflichtungenfailure to meet one's obligations
Nichteinhaltung {f} seines Versprechensfailure to keep one's promise
Nichteinhaltung {f} einer Bedingungfailure to comply with a condition
Schadensanalyse {f}failure analysis
Störanfälligkeit {f}vulnerability to failures

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า failure
Back to top