ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

staccato

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *staccato*, -staccato-

staccato ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
staccato (adj.) ซึ่งขาดตอน
English-Thai: HOPE Dictionary
staccato(ลทะคา'โท) adj.,adv.,n. (ดนตรี) เป็นห้วง ๆ ,ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,สิ่งที่ไม่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่ขาดตอน,ลักษณะที่ขาดตอน pl.staccatos,staccati
English-Thai: Nontri Dictionary
staccato(adj) ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สัมพันธ์กัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
staccatoตะกุกตะกัก (พูด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then the rise with those round horns, the oboes into the allegro staccato strings.จากนั้นแทรกเสียงแตร กับ โอโบ... ...ตามด้วยเครื่องสายที่เร็วขึ้น
And folks, the staccato in section 7-6.แล้วก็ทุกคน ตอนห้อง 6-7 /N ให้เล่น Staccato ด้วยล่ะ
The first phrase, the entire section, must be played staccato.ตรงท่อนแรก ทั้งชุดน่ะ ต้องเล่นเป็นช่วง ไม่ต่อเนื่อง

staccato ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタッカート[, sutakka-to] (n) staccato (ita
歯切れの良い;歯切れのよい;歯切れのいい[はぎれのよい(歯切れの良い;歯切れのよい);はぎれのいい(歯切れの良い;歯切れのいい), hagirenoyoi ( hagire no yoi ; hagire noyoi ); hagirenoii ( hagire no yoi ; hagire n] (exp,adj-i) crisp; staccato; piquant; clear
歯切れよい;歯切れいい;歯切れ良い[はぎれよい(歯切れよい;歯切れ良い);はぎれいい(歯切れいい;歯切れ良い), hagireyoi ( hagire yoi ; hagire yoi ); hagireii ( hagire ii ; hagire yoi )] (exp,adj-i) crisp; staccato; piquant; clear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า staccato
Back to top