ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sequence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sequence*, -sequence-

sequence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sequence (n.) การต่อเนื่องกัน See also: การเรียงลำดับ, ตอนหนึ่งหรือฉากหนึ่งซึ่งแสดงติดต่อกันไป Syn. order, continuity, continuance
sequence (n.) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับ
sequence (n.) ลำดับ See also: อนุกรม, อันดับ Syn. chain, string, series
sequence (vt.) จัดลำดับ See also: จัดอนุกรม, จัดอันดับ
English-Thai: HOPE Dictionary
sequence(ซี'เควินซฺ) n. การต่อเนื่องกัน,ตอนที่ต่อเนื่องกัน,ลำดับเหตุการณ์,ลำ ดับ,ขั้นตอน,การเรียงลำดับ,ไพ่ที่เรียงแต้มกัน,เพลงสวดที่ต่อเนื่องกัน. vt. เรียงตามลำดับ, Syn. order ###A. discontinuity
English-Thai: Nontri Dictionary
sequence(n) ลำดับเหตุการณ์,อันดับ,ขั้นตอน,การต่อเนื่อง,การเรียงลำดับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sequenceลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sequenceลำดับ, จำนวนที่เรียงลำดับภายใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ลำดับ 1, 1/2, 1/3, ...,1/10 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อนุกรม (n.) sequence See also: order, series Syn. อันดับ
ควันหลง (n.) consequence See also: aftermath, aftereffect Syn. ผลพวง
ความวิบาก (n.) consequence of one´s action See also: result, fruit, retribution
ผลพวง (n.) consequence See also: aftermath, aftereffect
ผลสืบเนื่อง (n.) consequence
วิบาก (n.) consequence of one´s action See also: result, fruit, retribution Syn. ความวิบาก
อโหสิกรรม (n.) non-existence of the consequences for sins See also: cancellation of penalties for all sins
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have no idea of consequences of your actions, do you?นี่เธอไม่รู้เลยหรือว่าผลการกระทำของเธอจะออกมาเป็นอย่างไร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Final sequence beginning.ลำดับสุดท้ายเริ่มต้น
Send them the go-code. "go with numbered sequence 7-4... "dash 7-4...ส่งรหัสยิงได้ "เริ่มจาก 74
When we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง
Ok. start sending the launch sequence in reverse order. yes, sir.เราจะสลับวงจรการบิน ป้อนวงจรการบินย้อนกลับ Fitz-Hume ถือสายนี้ไว้ ให้สายต่อกันตลอด
Controllers stand by to initiate drop sequence on my mark.ยืนยัน 40% ควบคุมการยืนตาม ลำดับที่จะเริ่มต้นลดลง เครื่องหมายของฉัน
Commencing launch sequence in six hours.Commencing launch sequence in six hours.
Launch sequence activated.ขั้นตอนการปล่อยเริ่มทำงาน
Self-destruct sequence activated.ลำดับที่ทำลายตัวเอง เปิดใช้งาน
Claire, this sequence of transmissions, it's the best indication of life we've seen in six months.แคลล์ จากที่ค้นหามาหลายเดือน สัญญาณนี้เป็นตัวชี้ดีที่สุดถึงผู้มีชีวิต
The last crater was formed in Greenland so the next in the sequence should be latitude 51 degrees, 30 minutes north longitude zero degrees, seven minutes west.ปล่องภูเขาไฟล่าสุดอยู่ที่กรีนแลนด์ ...ดังนั้นที่ต่อไปก็คือ ...แลตติจูด 51องศา \ 30 นาที เหนือ
We'll change "places in my mind" if I can keep the chord sequence into the bridge.ถ้าผมเปลี่ยนคอร์ดต่อเนื่องเข้าท่อนเชื่อมได้นะ
He's subconsciously counting off the fibonacci sequence in his head over and over again.จิตใตสำนึกของเขานับลำดับเลขฟีโบนัชชีซ้ำไปซ้ำมาโดยที่เขาไม่รู้ตัว

sequence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流程[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 流程] course; stream; sequence of processes; work flow in manufacturing
航次[háng cì, ㄏㄤˊ ㄘˋ, 航次] flight number; number of scheduled sailing; sequence of air or sea voyages
套路[tào lù, ㄊㄠˋ ㄌㄨˋ, 套路] a sequence of movements in martial arts
主序星[zhǔ xù xīng, ㄓㄨˇ ㄒㄩˋ ㄒㄧㄥ, 主序星] star in the main sequence (astron.)
天津条约[Tiān jīn tiáo yuē, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 天津条约 / 天津條約] Treaty of Tianjin of 1858, a sequence of unequal treaties 不平等條約|不平等条约 between Russia, USA, England, France and Qing China
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 孽] consequence of sin
后果[hòu guǒ, ㄏㄡˋ ㄍㄨㄛˇ, 后果 / 後果] consequences; aftermath
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
帧检验序列[zhèng jiǎn yàn xù liè, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄒㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, 帧检验序列 / 幀檢驗序列] frame check sequence; FCS
严重后果[yán zhòng hòu guǒ, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄡˋ ㄍㄨㄛˇ, 严重后果 / 嚴重後果] grave consequence; serious repercussion
顺次[shùn cì, ㄕㄨㄣˋ ㄘˋ, 顺次 / 順次] in order; in proper sequence
[āi, ㄞ, 挨] lean to; in order; in sequence
位次[wèi cì, ㄨㄟˋ ㄘˋ, 位次] place (in numbered sequence); degree on employment scale
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, 出尔反尔 / 出爾反爾] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent
[xù, ㄒㄩˋ, 序] order; sequence; preface
良性[liáng xìng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, 良性] positive (in its effect); leading to good consequences; virtuous; benign (e.g. tumor)
字母顺序概率[zì mǔ shùn xù gài lǜ, ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ, 字母顺序概率 / 字母順序概率] probability of letter sequences
程序[chéng xù, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, 程序] procedures; sequence; order
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, 不管三七二十一] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast
序列[xù liè, ㄒㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, 序列] sequence
次序[cì xù, ㄘˋ ㄒㄩˋ, 次序] sequence; order
顺序[shùn xù, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, 顺序 / 順序] sequence; order
自找[zì zhǎo, ㄗˋ ㄓㄠˇ, 自找] to suffer as a consequence of one's own actions; you asked for it; to bring it on oneself (sth unpleasant)
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, 转嫁 / 轉嫁] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck

sequence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, i] (n) 1st in a sequence denoted by the iroha system; 1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
エスケープシークェンス[, esuke-pushi-kuensu] (n) {comp} escape sequence
エスケープシーケンス[, esuke-pushi-kensu] (n) {comp} escape sequence
コマンドシーケンス[, komandoshi-kensu] (n) {comp} command sequence
シークェンス;シークエンス;シーケンス[, shi-kuensu ; shi-kuensu ; shi-kensu] (n) sequence
シーケンスソフト[, shi-kensusofuto] (n) {comp} sequence soft
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi-kensu bangou] (n) {comp} sequence number
[, to] (n) 7th in a sequence denoted by the iroha system; 7th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, ni] (n) 4th in a sequence denoted by the iroha system; 4th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, ha] (n) 3rd in a sequence denoted by the iroha system; 3rd note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, he] (n) 6th in a sequence denoted by the iroha system; 6th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, ho] (n) 5th in a sequence denoted by the iroha system; 5th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
メッセージ順序完全性[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] (n) {comp} message sequence integrity
実行順序[じっこうじゅんじょ, jikkoujunjo] (n) {comp} execution order; execution sequence
数列[すうれつ, suuretsu] (n) progression; sequence
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P)
計算順序[けいさんじゅんじょ, keisanjunjo] (n) {comp} computation sequence
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] (n) {comp} KSDS; Key-Sequenced Data Set
シーケンサ;シーケンサー[, shi-kensa ; shi-kensa-] (n) sequencer
スキャントーク[, sukyanto-ku] (n) Scan Talk (brand name for a barcode system for recording and playing back brief sequences of sound)
一連(P);一嗹[いちれん, ichiren] (n,adj-no) (1) (一連 only) series; chain; sequence; (n) (2) two reams (i.e. 1000 sheets of paper); (3) (一連 only) verse; stanza; (P)
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n,vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf,n) (7) around; about; approximately; nearly; (P)
因果関係[いんがかんけい, ingakankei] (n,adj-no) consequence; causal relationship; nexus
岩石系列[がんせきけいれつ, gansekikeiretsu] (n) rock series; lithosequence
帰結[きけつ, kiketsu] (n,vs) consequence; result; conclusion
年次[ねんじ, nenji] (n) (1) annual; (2) fiscal year; school year; (suf) (3) year (in some sequence); (P)
後先[あとさき, atosaki] (n) front and rear; before and after; both ends; beginning and end; order; consequences; context
後先考えず[あとさきかんがえず, atosakikangaezu] (exp,adv) without thinking of the consequences
後腹[あとばら, atobara] (n) afterpains; repercussions; consequences
後難[こうなん, kounan] (n) future problems; consequences
最後[さいご, saigo] (n,adj-no) (1) last; end; conclusion; latest; most recent; (exp) (2) (after -tara form or -ta form followed by "ga") no sooner than; right after (often having negative consequences); (3) (arch) (See 最期) one's final moments; (P)
[つぎ, tsugi] (pref) (1) next; (2) (See 次亜) hypo- (i.e. containing an element with low valence); (ctr) (3) order; sequence; time; times
次第に[しだいに, shidaini] (adv) (1) gradually (progress into a state); (2) in sequence; in order; in turn; (P)
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P)
直交系列[ちょっこうけいれつ, chokkoukeiretsu] (n) {comp} orthogonal sequences
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P)
結果[けっか, kekka] (n-adv,n-t) (1) result; consequence; outcome; effect; (n,vs) (2) coming to fruition; bearing fruit; (P)
結果責任[けっかせきにん, kekkasekinin] (n) responsibility for the consequences; absolute liability; moral responsibility; answerability
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] (exp,adj-na,n,adj-no) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow
身から出た錆[みからでたさび, mikaradetasabi] (exp) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エスケープシークェンス[えすけーぷしーくえんす, esuke-pushi-kuensu] escape sequence
エスケープシーケンス[えすけーぷしーけんす, esuke-pushi-kensu] escape sequence
コマンドシーケンス[こまんどしーけんす, komandoshi-kensu] command sequence
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi-kensu bangou] sequence number
トラバーサル順序[トラバーサルじゅんじょ, toraba-saru junjo] traversal sequence
フラグシーケンス[ふらぐしーけんす, furagushi-kensu] flag sequence
フレームシーケンス[ふれーむしーけんす, fure-mushi-kensu] frame sequence
メッセージ順序完全性[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] message sequence integrity
一連[いちれん, ichiren] sequence
公開文指示シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence
呼出し列[よびだしれつ, yobidashiretsu] calling sequence
固有の大小順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] native collating sequence
大小順序[だいしょうじゅんじょ, daishoujunjo] collating sequence
実行順序[じっこうじゅんじょ, jikkoujunjo] execution order, execution sequence
擬似乱数列[ぎじらんすうれつ, gijiransuuretsu] pseudo-random number sequence
放棄シーケンス[ほうきシーケンス, houki shi-kensu] abort sequence
文字の大小順序[もじのだいしょうじゅんじょ, mojinodaishoujunjo] collating sequence
文脈列[ぶんみゃくれつ, bunmyakuretsu] contextual sequence
照合順序[しょうごうじゅんじょ, shougoujunjo] collating sequence
照合順番[しょうごうじゅんばん, shougoujunban] collating sequence
空白列[くうはくれつ, kuuhakuretsu] blank sequence
計算順序[けいさんじゅんじょ, keisanjunjo] computation sequence
近似雑音系列[きんじざつおんけいれつ, kinjizatsuonkeiretsu] pseudonoise sequence, pn sequence
非連鎖シーケンス[ひれんさシーケンス, hirensa shi-kensu] unchained sequence
順番付ける[じゅんばんづける, junbandukeru] to sequence
順番検査[じゅんばんけんさ, junbankensa] sequence check
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set
シーケンサ[しーけんさ, shi-kensa] sequencer
子順序番号[こじゅんじょばんごう, kojunjobangou] child-sequence-number
直交系列[ちょっこうけいれつ, chokkoukeiretsu] orthogonal sequences
親順序番号[おやじゅんじょばんごう, oyajunjobangou] parent-sequence-number
順序番号[じゅんじょばんごう, junjobangou] sequence-number

sequence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: sequence ; series ; order FR: série [f]
ลำดับ[n.] (lamdap) EN: order ; priority ; succession ; sequence ; arrangement ; step FR: ordre [m] ; distribution [f] ; séquence [f] ; suite [f] ; classement [m]
ลำดับ[v.] (lamdap) EN: arrange ; trace ; put in order ; correlate ; organize ; line up ; position ; plan ; step ; sequence FR: ordonner ; séquencer
ลำดับอนันต์[n. exp.] (lamdap anan) EN: infinite sequence FR:
ลำดับเชิงเส้น[n. exp.] (lamdap choē) EN: linear sequence FR:
ลำดับไดเวอร์เจนต์[n. exp.] (lamdap daiw) EN: divergent sequence FR:
ลำดับฟีโบนักชี[n. exp.] (lamdap Fībō) EN: Fibonacci sequence FR: suite de Fibonacci [f]
ลำดับฮาร์มอนิก[n. exp.] (lamdap hāmø) EN: harmonic sequence FR:
ลำดับจำกัด[n. exp.] (lamdap jamk) EN: finite sequence FR:
ลำดับกำลังสอง[n. exp.] (lamdap kaml) EN: quadratic sequence FR:
ลำดับการเช็คอิน[n. exp.] (lamdap kān ) EN: check-in sequence number FR:
ลำดับโคชี[n. exp.] (lamdap Khōc) EN: Cauchy sequence FR:
ลำดับคอนเวกซ์[n. exp.] (lamdap khøn) EN: convex sequence FR:
ลำดับคอนเวอร์เจนต์[n. exp.] (lamdap khøn) EN: convergent sequence FR:
ลำดับแกว่งกวัด[n. exp.] (lamdap kwae) EN: oscillating sequence FR:
ลำดับเลขคณิต [n. exp.] (lamdap lēkk) EN: arithmetic progression ; arithmetic sequence FR: progression arithmétique [f]
ลำดับเลข-เรขาคณิต[n. exp.] (lamdap lēk-) EN: arithmetico-geometric sequence FR:
ลำดับลด[n. exp.] (lamdap lot) EN: decreasing sequence FR:
ลำดับลู่เข้า[n. exp.] (lamdap lū k) EN: convergent sequence FR: séquence convergente [f]
ลำดับลู่เข้าศูนย์[n. exp.] (lamdap lū k) EN: null sequence FR:
ลำดับลู่ออก[n. exp.] (lamdap lū ø) EN: divergent sequence FR:
ลำดับไม่มีขอบเขต[n. exp.] (lamdap mai ) EN: unbounded sequence FR:
ลำดับมีขอบเขต[n. exp.] (lamdap mī k) EN: bounded sequence FR:
ลำดับมีขอบเขตบน[n. exp.] (lamdap mī k) EN: bounded above sequence FR:
ลำดับมีขอบเขตล่าง[n. exp.] (lamdap mī k) EN: bounded below sequence FR:
ลำดับเพิ่ม[n. exp.] (lamdap phoē) EN: increasing sequence FR: série croissante [f]
ลำดับเรขาคณิต[n. exp.] (lamdap rēkh) EN: geometric progression ; geometric sequence FR: progression géométrique [f]
ลำดับศูนย์ [n. exp.] (lamdap sūn) EN: zero sequence FR:
ลำดับทางเดียว[n. exp.] (lamdap thān) EN: monotone sequence FR:
ลิมิตของลำดับ[n. exp.] (limit khøng) EN: limit of a sequence FR:
ลิมิตของลำดับอนันต์[n. exp.] (limit khøng) EN: limit of infinite sequence FR:
พจน์[n.] (phot) EN: term of a polynomial ; term of a sequence ; term FR: terme d'un polynôme [m] ; terme [m]
พจน์ของลำดับ[n. exp.] (phot khøng ) EN: term of a sequence FR:
เรียงลำดับ[adv.] (rīeng lamda) EN: in order ; in sequence FR:
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin FR: pardon [m]
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: alors ; dans ce cas ; donc ; en conséquence ; par conséquent
ได้รับผลกระทบ[v. exp.] (dāi rap pho) EN: FR: subir les conséquences ; payer les conséquences
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant
โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมา[X] (dōi mai kha) EN: regardless of the consequences FR:

sequence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbrennungsablauf {m}combustion sequence
Ablaufsteuerung {f}sequential control; sequence control system
Sortierfolge {f}sort sequence
Schrittfolge {f}step sequence
Prüffolge {f}test sequence
Ablaufkette {f}sequence cascade
Ablaufschaltwerk {n}sequence processor
Folgekontrolle {f}sequence check
Folgeschaltung {f}sequence control; sequential control
Programmsteuerung {f}sequence control system (SCS)
Verkettungsadresse {f}sequence address

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sequence
Back to top