ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heir

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heir*, -heir-

heir ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heir (n.) ทายาท See also: ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน Syn. beneficiary, inheritor, successor
heir presumptive (n.) ผู้เป็นทายาทโดยสันนิษฐาน
heirdom (n.) การเป็นทายาท See also: การสืบทอด, การสืบทอดมรดก Syn. heirship
heiress (n.) ทายาทที่เป็นหญิง See also: หญิงผู้รับมรดก Syn. inheritress
heirloom (n.) มรดกตกทอด
heirship (n.) ความเป็นทายาท See also: สิทธิ์ของทายาท, สิทธิการสืบทอดมรดก Syn. heirdom
English-Thai: HOPE Dictionary
heir(แอร์) n. ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้สืบมรดก
heir apparentทายาทที่แท้จริง, See also: heir apparency n.
heir at lawทายาทโดยธรรม,ทายาทผู้สืบทอดมรดกตามกฎหมาย
heir presumptiveผู้เป็นทายาทโดยสันนิษฐาน
heirdom(แอร์'ดัม) n. การเป็นทายาท,การสืบทอดมรดก
heiress(แอ'เรส) n. ทายาทหญิง,ผู้สืบทอด
heirloom(แอร์'ลูม) n. มรดกสืบทอด
heirshipn. ความ (สิทธิ) เป็นทายาท,สิทธิของทายาท, Syn. inheritance
English-Thai: Nontri Dictionary
heir(n) รัชทายาท,ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง
HEIR heir apparent(n) ทายาทที่แท้จริง,รัชทายาท
heiress(n) ทายาทหญิง
heirloom(n) มรดก,ของตกทอด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heirทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Heir Apparentรัชทายาท [ดู heir to the throne] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
heir at lawทายาทโดยธรรม [ดู legal heir] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir presumptiveทายาทโดยสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heirloomsทรัพย์มรดกที่มีค่าทางจิตใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heirshipการเป็นทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heir apparentทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทายาท (n.) heir See also: heiress Syn. ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, สายเลือด, สายโลหิต, เลือดเนื้อเชื้อไข
ผู้รับช่วง (n.) heir See also: inheritor, inheritress, successor Syn. ผู้รับช่วงต่อ
ผู้รับช่วงต่อ (n.) heir See also: inheritor, inheritress, successor
ผู้รับพินัยกรรม (n.) heir See also: heiress Syn. ผู้รับมรดก
ผู้สืบทอด (n.) heir See also: beneficiary, successor, inheritor, next in line Syn. ทายาท, ผู้สืบสันดาน, ผู้สืบสกุล
รัชทายาท (n.) heir See also: heir to the throne
ผู้สืบสายเลือด (n.) heir/heiress See also: inheritor, successor, beneficiary Syn. ทายาท
ผู้สืบสายโลหิต (n.) heir/heiress See also: inheritor, successor, beneficiary Syn. ผู้สืบสายเลือด, ทายาท
wallflower (n.) พืชสวนประเภท Cheiranthus cheiri See also: ดอกมีกลิ่นหอมและบานในฤดูใบไม้ผลิ
ทายาทโดยธรรม (n.) statutory heir See also: heir at law
มุทิตา (n.) rejoicing with others in their happiness or prosperity See also: kindliness, sympathetic joy, feelings of pleasure, gladness of another´s success
สืบตระกูล (v.) be the heir See also: succeed Syn. สืบสกุล, สืบเชื้อสาย, สืบสาย
เรียงหมอน (n.) name of lunar day which is believed that it is the good day for a man and a woman to start their married life
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
Their main job is…งานหลักของพวกเขาคือ
I'm afraid they are on their way to Bangkokฉันเกรงว่าพวกเขาอยู่ระหว่างทางไปกรุงเทพฯ
So many of their alumni get into the top Universityศิษย์เก่าจำนวนมากของพวกเขาสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้
They took turns in watching their sick sonพวกเขาผลัดกันเฝ้าลูกชายที่ป่วย
He ushered the guests to their seatsเขานำแขกไปยังที่นั่ง
They have to work hard to support their familyพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
Many people has desperate about their liveหลายๆ คนหมดหวังกับชีวิต
Because of boring of their workเพราะความเบื่อหน่ายการงาน
I want you to gain their trustฉันอยากให้คุณได้รับความไว้วางใจจากพวกเขา
The best idea right now is to stay in their homesความคิดที่ดีที่สุดในตอนนี้คือให้พวกเขาอยู่กับบ้าน
I don't want you poisoned their brains with this nonsenseฉันไม่อยากให้คุณล้างสมองพวกเขาด้วยเรื่องไร้สาระนี่
They love me like their own childพวกเขารักฉันเหมือนลูกตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have found the heir to the Russian throne.เราพบทายาทของราชบัลลังก์รัสเซียแล้ว
Presenting original pupil and heir apparent.ฉันจะพาไปพบนักเรียนคนแรกของเธอ
And each one heir to throne.And each one heir to throne.
And heir to the throne of Gondor.เเละทายาทบัลลังค์เเห่งกอนดอร์
Though, shortly before departing, he sealed it until that time when his own true Heir returned to the school.ไม่นานก่อนที่เขาจะจากไป เขาปิดมันไว้ จนกว่าทายาทที่แท้จริงจะมาที่นี่
The Heir alone would be able to open the Chamber and unleash the horror within, and by so doing purge the school of all those who in Slytherin's view, were unworthy to study magic.ทายาทเท่านั้น ที่จะสามารถเปิดห้องลับออกได้ และปลดปล่อยความน่ากลัวออกมา และเมื่อทำเช่นนั้น
The Chamber is said to be home to something that only the Heir of Slytherin can control.เชื่อกันว่าห้องนั้นเป็นที่ซ่อนของสิ่งที่ ทายาทของสลิธีรินเท่านั้น สามารถควบคุมได้
The Heir of Slytherin has returned to Hogwarts. The question is, who is it?ทายาทแห่งสลิธีรินกลับมาฮอกวอตส์แล้ว คำถามคือ เขาเป็นใคร
I heard him. But Malfoy, the Heir of Slytherin?ฉันได้ยิน แต่มัลฟอย ทายาทแห่งสลิธีริน
But, Hermione, if Malfoy is the Heir of Slytherin he could attack half the Muggle-borns in the school by then.เฮอร์ไมโอนี่ ถ้ามัลฟอยเป็นทายาทแห่งสลิธีริน เขาอาจทำร้ายลูกมักเกิ้ล ไปได้ครึ่งโรงเรียนแล้ว
And people actually think that he's the Heir of Slytherin?และผู้คนมักจะคิดว่า มันเป็นทายาทสลิธีริน
As you can see, the Heir of Slytherin has left another message.อย่างที่คุณเห็น ทายาทใหม่ของสลิธีริน ทิ้งข้อความใหม่ไว้อีก

heir ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王储[wáng chǔ, ㄨㄤˊ ㄔㄨˇ, 王储 / 王儲] Crown Prince; heir to throne
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
牲口[shēng kou, ㄕㄥ ㄎㄡ˙, 牲口] animals used for their physical strength (mules, oxen etc); beast of burden
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, 好事不出门,恶事传千里 / 好事不出門,惡事傳千里] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones.
人尽其才[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, 人尽其才 / 人盡其才] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best
人尽其材[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, 人尽其材 / 人盡其材] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best; also written 人盡其才|人尽其才
民穷财尽[mín qióng cái jìn, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ, 民穷财尽 / 民窮財盡] the people are empoverished, their means exhausted (成语 saw); to drive the nation to bankcrupcy
井水不犯河水[jǐng shuǐ bù fàn hé shuǐ, ㄐㄧㄥˇ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄈㄢˋ ㄏㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, 井水不犯河水] everyone minds their own business
各抒己见[gè shū jǐ jiàn, ㄍㄜˋ ㄕㄨ ㄐㄧˇ ㄐㄧㄢˋ, 各抒己见 / 各抒己見] everyone gives their own view
爭相[zhēng xiāng, ㄓㄥ ㄒㄧㄤ, 爭相] to fall over each other in their eagerness to...
传家宝[chuán jiā bǎo, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄅㄠˇ, 传家宝 / 傳家寶] family heirloom
包袱底儿[bāo fu dǐ r, ㄅㄠ ㄈㄨ˙ ㄉㄧˇ ㄖ˙, 包袱底儿 / 包袱底兒] family heirloom; most precious family possession; person's secrets; one's best performance
枪手[qiāng shǒu, ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, 枪手 / 槍手] gunman; sharpshooter; sb who takes an exam for sb else; sb who produces a piece of work for sb else to pass off as their own
传世[chuán shì, ㄔㄨㄢˊ ㄕˋ, 传世 / 傳世] handed down from ancient times; family heirloom
嗣子[sì zǐ, ㄙˋ ㄗˇ, 嗣子] heir; adopted son
[méi, ㄇㄟˊ, 禖] heir-requesting sacrifice
继承人[jì chéng rén, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ, 继承人 / 繼承人] heir; successor
[yìn, ˋ, 胤] heir; inherit
[qí, ㄑㄧˊ, 亓] his; her; its; their; surname Qi
[qí, ㄑㄧˊ, 其] his; her; its; theirs; that; such; it (refers to sth preceding it)
顺其自然[shùn qí zì rán, ㄕㄨㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 顺其自然 / 順其自然] leave it to nature (成语 saw); let things take their own course
绒螯蟹[róng áo xiè, ㄖㄨㄥˊ ㄠˊ ㄒㄧㄝˋ, 绒螯蟹 / 絨螯蟹] mitten crab (Eriocheir sinensis)
有心人[yǒu xīn rén, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄖㄣˊ, 有心人] resolute person; person with aspirations; people who feel; people who use their heads
功德圆满[gōng dé yuán mǎn, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, 功德圆满 / 功德圓滿] virtuous achievements come to their successful conclusion (成语 saw)
大东亚共荣圈[Dà Dōng Yà gòng róng quān, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄩㄢ, 大东亚共荣圈 / 大東亞共榮圈] Great East Asia co-prosperity sphere, Japanese wartime slogan for their short-lived Pacific Empire, first enunciated by Prime Minister Prince KONOE Fumimaro 近衛文麿|近卫文麿 in 1938

heir ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
皇嗣[こうし, koushi] (n) Crown Prince; Imperial Heir
継ぎ手;継手[つぎて, tsugite] (n) a coupler; a splice; a successor; an heir
西の丸[にしのまる, nishinomaru] (n) (See 江戸城) western citadel; west wing of the Edo castle (where the heir apparent or retired shogun would live)
養嗣子[ようしし, youshishi] (n) adoptive heir
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter)
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era
カージナルテトラ;カージナル・テトラ[, ka-jinarutetora ; ka-jinaru . tetora] (n) cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi)
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
クオリア[, kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior)
グリーンネオンテトラ;グリーン・ネオン・テトラ[, guri-nneontetora ; guri-n . neon . tetora] (n) green neon tetra (Paracheirodon simulans)
コミケット[, komiketto] (n) (abbr) comic market; convention where amateur manga artists sell their work
シロホシネコザメ[, shirohoshinekozame] (n) whitespotted bullhead shark (Heterodontus ramalheira, found in the Western Indian Ocean)
ゼッケン[, zekken] (n) cloth bib with number or logo worn by athletes, etc. (e.g. over their shirts) (ger
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
とらの子;虎の子[とらのこ, toranoko] (n) (1) tiger cub; (2) treasure (as it is said that tigers treasure their young)
ナヌカザメ属[ナヌカザメぞく, nanukazame zoku] (n) Cephaloscyllium (genus of catshark known as swellsharks in the family Scyliorhinidae capable of inflating their body)
ニューシングル;ニュー・シングル[, nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head)
ハミパン;はみパン[, hamipan ; hami pan] (n) (abbr) (sl) having part of one's underwear exposed from their shorts
ヒッキー[, hikki-] (n) (derog) (sl) (See 引きこもり・1) someone who withdraws from society (e.g. hides in their room); hikikomori
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray)
ペットロス[, pettorosu] (n) emotional effect on pet owners from losing their pet (wasei
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing")
ローレライ[, ro-rerai] (n) (1) Lorelei (Loreley); Rhine maiden who lured sailors to their doom; (2) rock in the Rhine
一子[いっし, isshi] (n) (1) a child; one child; (2) one of several children, especially the son and heir; (3) (See 一目・いちもく) one stone (in Go)
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu)
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands)
並列[へいれつ, heiretsu] (n,vs,adj-no) arrangement; parallel; abreast; (P)
並立(P);併立[へいりつ, heiritsu] (n,vs) standing abreast; (P)
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
伝家[でんか, denka] (n) heirloom; trump card; last resort; family tradition
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians)
儲位[ちょい, choi] (n) heirship
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P)
内股;内腿[うちまた(内股);うちもも, uchimata ( uchimata ); uchimomo] (n) (1) inner thigh; (n,vs) (2) (うちまた only) (walking) pigeon-toed; one's toes turned inward; (3) (うちまた only) uchimata (judo); throwing an opponent by putting one's leg between their legs
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting
分国法[ぶんこくほう, bunkokuhou] (n) (See 戦国大名) laws established by daimyo applicable only in their own domain (during the Warring States period)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
並列[へいれつ, heiretsu] parallel
並列伝送[へいれつでんそう, heiretsudensou] parallel transmission
並列処理[へいれつしょり, heiretsushori] parallel processing, array processing
並列加算[へいれつかさん, heiretsukasan] parallel addition
並列加算器[へいれつかさんき, heiretsukasanki] parallel adder
並列運転[へいれつうんてん, heiretsuunten] parallel run
直並列変換器[ちょくへいれつへんかんき, chokuheiretsuhenkanki] staticizer, serial-parallel converter
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] massively parallel computer
超高速並列インターフェース[ちょうこうそくへいれつインターフェース, choukousokuheiretsu inta-fe-su] HIPPI, High Performance Parallel Interface

heir ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้รับช่วง[n. exp.] (phū rap chū) EN: heir ; inheritor ; inheritress ; successor FR:
ผู้รับมรดก[n. exp.] (phū rap mør) EN: heir ; heiress ; inheritor FR: héritier [m] ; légataire [m]
ผู้รับพินัยกรรม[n. exp.] (phū rap phi) EN: heir ; heiress ; legatee FR: héritier [m] ; légataire [m]
ผู้สืบสกุล[n. exp.] (phū seūp sa) EN: heir FR:
ผู้สืบทอด[n. exp.] (phū seūpthø) EN: successor ; inheritor ; next in line ; heir ; beneficiary FR: successeur [m] ; héritier [m]
รัชทายาท[n.] (ratchathāyā) EN: heir to the throne ; royal heir FR: héritier du trône [m]
สืบทอด[v.] (seūpthøt) EN: inherit ; succeed to ; carry on ; carry forward ; perpetuate ; fall heir to ; come into FR: perpétuer
ทายาท[n.] (thāyāt) EN: heir ; heiress ; descendant ; successor FR: héritier [m] ; héritière [f] ; légataire [m] ; successeur [m] ; bénéficiaire [m]
ทายาทโดยสิทธิ[n. exp.] (thāyāt dōi ) EN: legitimate heir ; legitimate heiress ; rightful heir ; rightful heiress FR: héritier légitime [m]
ทายาทโดยธรรม[n.] (thāyātdōith) EN: legal heir ; statutory heir ; heir at law ; natural heir FR: héritier légal [m]
บัวแฉกใบเล็ก[n. exp.] (būa chaēk b) EN: Cheiropleuria bicuspis FR: Cheiropleuria bicuspis
ช่อศิลา[n. exp.] (chø silā) EN: Phtheirospermum parishii FR: Phtheirospermum parishii
เอื้องดินปากพาย[n. exp.] (eūang din p) EN: Cheirostylis griffithii FR: Cheirostylis griffithii
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chon) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads FR:
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
ของเขา[adj.] (khøng khao) EN: his ; her ; hers ; their ; theirs FR: son ; sa ; ses
ของพวกเขา[adj.] (khøng phūak) EN: their FR: leur ; leurs
คชลักษณ์[n.] (khotchalak) EN: [manual describing qualities of elephants as indicated by their appearance] FR:
กลับผิดเป็นถูก[v. exp.] (klap phit p) EN: stand facts on their heads FR:
กลับถูกเป็นผิด[v. exp.] (klap thūk p) EN: stand facts on their heads FR:
กลองเพล[n.] (kløngphēn) EN: large drum in a Buddhist temple for calling monks to take their midday meal FR:
เลยตามเลย[X] (loēitāmloēi) EN: let things take their own course; let bygones be bygones FR:
ณ อยุธยา[n. prop.] (na Ayutthay) EN: na Ayudhya ; [non-titled descendants of the Chakri Dynasty and their spouses] FR:
นิมมานรดี[n.] (nimmānaradī) EN: the realm of the gods who rejoice in (their own) creations ; [name of the fifth heavenly abode of which Sunimmita is the king] FR:
นินทาลับหลัง[v. exp.] (ninthā lapl) EN: talk about someone behind their back FR: parler dans le dos de quelqu'un
เป็นเป้าหมาย[v. exp.] (pen paomāi) EN: setting their sights on ; having as a goal FR: avoir pour but
เพล[n.] (phēn) EN: lunchtime for monks (11 a.m.) ; [hour between eleven and noon, when Buddhist monks have their last meal of the day] FR:
ปลาคาร์ดินัล[n. exp.] (plā khādina) EN: Cardinal ; Red neon ; Paracheirodon axelrodi FR: Paracheirodon axelrodi
ปลาคาร์ดินัลเตตร้า[n. exp.] (plā khādina) EN: Cardinal ; Red neon ; Paracheirodon axelrodi FR: Paracheirodon axelrodi
ปลานีออน[n. exp.] (plā nī-øn) EN: Neon ; Neon tetra ; Paracheirodon innesi FR: Paracheirodon innesi
ปลานีออนเตตร้า[n. exp.] (plā nī-øn t) EN: Neon ; Neon tetra ; Paracheirodon innesi FR: Paracheirodon innesi
ปล่อยไปตามยถากรรม[v. exp.] (plǿi pai tā) EN: leave to one's fate ; let things take their course FR:
รำมวย [n. exp.] (ram mūay) EN: [a sort of dance that boxers do on both sides of the ring to demonstrate their control and style] FR:
รัตนสิงหาสน์[n.] (rattanasing) EN: balcony where royalty make their public appearance FR:
โรคกลัวชื่อ[n. exp.] (rōk klūa ch) EN: nomatophobia ; onomatophobia ; fear of names (or other words because of their meaning) FR:
ตามประสา[adv.] (tām prasā) EN: as they do ; in their own way ; as in their wont FR: comme à leur habitude
แยกย้าย[v.] (yaēkyāi) EN: move to different places ; go their several ways ; go separate ways FR:

heir ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haupterbe {m}principal heir
Verpflichtung {f} | ihren jeweiligen Verpflichtungen nachkommenduty | to perform their respective duties
Ehe {f}; Heirat
Thronanwärter {m}heir apparent
Wiederverheiratung {f} | Wiederverheiratungen
Frau {f}; Fr. (allg. Anrede in Schriftform, auch für Unverheiratete) | (verheiratete) Frau
Neonsalmler {m} (Paracheirodon innesi) [zool.]neon tetra
Roter Neon {m} (Paracheirodon axelrodi) [zool.]red neon tetra

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heir
Back to top