ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flourishing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flourishing*, -flourishing-

flourishing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flourishing (adj.) ซึ่งเจริญรุ่งเรือง See also: เฟื่องฟู, มั่งคั่ง Syn. thriving, prospering
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your truth and love found here to keep... the future flourishing with joy and freedom.สัจธรรมและความรัก เธอหาได้จากที่นี่ เพื่อทำให้อนาคตเจริญรุ่งเรืองด้วยความปลื้มปิติ และเสรีภาพ โรงเรียนมันเซของพวกเรา ฉันว่า ฉันแย่เกินกว่าจะทำให้เด็กพวกนั้นโด่งดังได้
We're all flourishing really, all except mr. muggles.พวกเรากำลังดีขึ้น จริงไม๊, ทุกคนเลย ยกเว้น คุณมักเกิลส์
You're just flourishing your stick too much, try like thisฉันไม่มีหวังเลย นายต้องแกว่งไม้กายสิทธิ์ให้มากขึ้น ลองแบบนี้นะ
Arts, culture and science are flourishing under the guidance of inspired minds.ศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ล้วนเฟื่องฟูดัวยแรงบันดาลใจ
Halley perfected the diving bell and used his invention to start a flourishing commercial salvage operation.แหลี สมบูรณ์ระฆังดำน้ำ และใช้สิ่งประดิษฐ์ของเขาที่จะเริ่มต้น การดำเนินการกอบกู้ค้าที่เจริญรุ่งเรือง
It's when you take a business... say, a flourishing double glazing firm, you siphon off all the cash and at the same time, you run up crippling debts until it gets wound up.มันคือการที่นายเอาธุรกิจหนึ่ง สมมติว่าเป็นบริษัท หน้าต่างสองชั้นที่กำลังรุ่ง นายดูดเอาเงินสดทั้งหมด
Your school records are flourishing.ประวัติการเรียนนายนี่ผาดโผนจริงๆ
You can only afford to spout off at the mouth when you're flourishing! That's why I'm better.ฉันเป็นคนมีความสามารถจริงๆ
And--and now with her gone, how they're flourishing.แล้ว แล้วตอนนี้เธอหายไป แล้วเธอกลับมาเฟื่องฟูได้ยังไง
Yeah, or fake flourishing.ใช่ หรือเฟื่องฟูแบบปลอมๆ
It's about flourishing.มันเป็นเรื่องของการเติบโตขึ้น

flourishing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
繁茂[fán mào, ㄈㄢˊ ㄇㄠˋ, 繁茂] exuberant; luxuriant; lush and flourishing (vegetation); rank growth
盛誉[shèng yù, ㄕㄥˋ ㄩˋ, 盛誉 / 盛譽] flourishing reputation
繁花[fán huā, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚ, 繁花] flourishing blossom; a mass of flowers; luxuriant flowers
盛季[shèng jì, ㄕㄥˋ ㄐㄧˋ, 盛季] peak season; a flourishing period
[hòng, ㄏㄨㄥˋ, 蕻] budding; flourishing
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, 方兴未艾 / 方興未艾] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong
发达[fā dá, ㄈㄚ ㄉㄚˊ, 发达 / 發達] developed (country etc); flourishing; to develop
全盛[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, 全盛] flourishing; at the peak; in full bloom
[bó, ㄅㄛˊ, 勃] flourishing; prosperous; suddenly; abruptly
[shèng, ㄕㄥˋ, 盛] flourishing; vigorous; magnificent; extensively; surname Sheng
繁华[fán huá, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, 繁华 / 繁華] flourishing; bustling
[fán, ㄈㄢˊ, 蕃] flourishing; to reproduce
鼎盛[dǐng shèng, ㄉㄧㄥˇ ㄕㄥˋ, 鼎盛] flourishing; at its peak; a golden age
[wàng, ㄨㄤˋ, 旺] prosperous; flourishing; to prosper; to flourish
兴隆[xīng lóng, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, 兴隆 / 興隆] prosperous; thriving; flourishing
茁壯[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ, 茁壯] sturdy; thriving; vigorous; robust; flourishing
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, 如火如荼] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent
蓬勃[péng bó, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, 蓬勃] vigorous; flourishing; full of vitality

flourishing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
昭和元禄[しょうわげんろく, shouwagenroku] (n) the flourishing mid-Showa period (1960s and early 1970s) of peace, rapid economic growth, and life of ease
栄落[えいらく, eiraku] (n) flourishing and declining
弥栄;彌榮(oK)[いやさか;やさか, iyasaka ; yasaka] (n) (1) prosperity; prospering; flourishing; (int) (2) (See 万歳・ばんざい・6) best of luck; all the best; hurray; hoorah
繁栄[はんえい, han'ei] (n,vs) prospering; prosperity; thriving; flourishing; (P)
繁盛(P);繁昌[はんじょう, hanjou] (n,vs) prosperity; flourishing; thriving; (P)
郁郁;郁々[いくいく, ikuiku] (adj-t,adv-to) flourishing; teeming with culture; aromatic; emitting an aroma
隆々;隆隆[りゅうりゅう, ryuuryuu] (adj-t,adv-to) prosperous; flourishing; thriving; muscular; brawny

flourishing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟื่องฟู[adj.] (feuangfū) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing FR: prospère ; florissant
ฟูเฟื่อง[adj.] (fūfeuang) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing FR: prospère ; florissant
เจริญก้าวหน้า[adj.] (jaroēn kāon) EN: prospering ; flourishing ; progressing FR:
รุจา ; รุจ[adj.] (rujā ; rut) EN: flourishing ; bright FR:
รุจิระ ; รุจิรา[adj.] (rujira ; ru) EN: bright ; flourishing ; beautiful FR:
รุ่งเรือง[adj.] (rungreūang) EN: brilliant ; glorious ; prosperous ; flourishing ; thriving FR: prospère ; glorieux ; glorieuse [f] ; florissant
รุจ ; รุจา[adj.] (rut ; rujā) EN: flourishing ; bright FR:
ไสว[adj.] (sawai) EN: prosperous ; flourishing ; thriving ; luxuriant ; plentiful FR: florissant ; prospère
วิโรฒ[adj.] (wirōt) EN: flourishing FR:
วิรุฬห์[adj.] (wirun) EN: flourishing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flourishing
Back to top