ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heredity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heredity*, -heredity-

heredity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heredity (n.) การถ่ายทอดทางพันธุกรรม Syn. atavism, inheritance
English-Thai: HOPE Dictionary
heredity(ฮิเรด'ดิที) n. พันธุกรรม,ลักษณะกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอด
English-Thai: Nontri Dictionary
heredity(n) กรรมพันธุ์,การสืบทอด,มรดก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heredityพันธุกรรม, กรรมพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heredityพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรมพันธุ์ (n.) heredity See also: inheritance, congenital Syn. พันธุกรรม
พันธุกรรม (n.) heredity Syn. กรรมพันธุ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If our greater intelligence is the hallmark of our species, then we should use it, as all other beings use their distinctive advantages-- to help ensure that their offspring prosper, and their heredity is passed on,หากหน่วยสืบราชการลับที่ยิ่งใหญ่ ของเราคือจุดเด่นของสายพันธุ์ของเรา แล้วเราควรใช้มัน เป็นสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งหมดใช้ข้อ ได้เปรียบที่โดดเด่นของพวกเขา
Is it heredity?เป็นนิสัยที่ถ่ายทอดมารึไง?

heredity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遗传[yí chuán, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ, 遗传 / 遺傳] heredity; inheritance; to transmit

heredity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
劣性遺伝[れっせいいでん, resseiiden] (n) recessive heredity
細胞質遺伝[さいぼうしついでん, saiboushitsuiden] (n) cytoplasmic heredity
遺伝学[いでんがく, idengaku] (n) genetics; study of heredity
遺伝法[いでんほう, idenhou] (n) laws of heredity
世襲[せしゅう, seshuu] (n,vs,adj-no) heredity; heritage; (P)
感応遺伝[かんのういでん, kannouiden] (n) telegony; influence of a previous sire on the offspring of a female with a later sire (discredited theory of heredity)
遺伝[いでん, iden] (adj-na,n,vs,adj-no) heredity; inherent; (P)

heredity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมพันธุ์[n.] (kammaphan) EN: heredity ; inheritance ; hereditary characteristic FR:
พันธุกรรม[n.] (phanthukam) EN: heredity ; inheritance FR: hérédité [f]
วงศ์ตระกูล[n. exp.] (wong trakūn) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; nationality ; family ; genealogy ; heredity ; parentage ; ancestry FR: ascendance [f] ; ancêtres [mpl] ; aïeux [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heredity
Back to top