ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accession

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accession*, -accession-

accession ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accession (n.) สิ่งที่เพิ่มเติม Syn. addition, appendix
accession (n.) การเห็นพ้อง See also: การเห็นด้วย, การเห็นชอบร่วมกัน, การยอมรับร่วมกัน Syn. complying, agreeing Ops. disagreeing, disrupting
accession (n.) การรับไว้ Syn. acceptance
accession (n.) การรับช่วงต่อ See also: การสืบทอดต่อ Syn. inheritance
English-Thai: HOPE Dictionary
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
English-Thai: Nontri Dictionary
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accessionการเริ่มปรากฏ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
accessionภาคยานุวัติ

accession ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
入職率[にゅうしょくりつ, nyuushokuritsu] (n) (See 離職率) hiring rate; accession rate
更位[こうい, koui] (n) second accession of the same emperor
登極[とうきょく, toukyoku] (n,vs) (Imperial) accession
践祚[せんそ, senso] (n) accession (to the throne)
重祚[じゅうそ;ちょうそ, juuso ; chouso] (n,vs) second accession to the throne
受入れ;受入[うけいれ, ukeire] (n) accept; acceptance; accessioning
承継[しょうけい, shoukei] (n,vs) succession; accession; inheritance
登録[とうろく, touroku] (n,vs) registration; accession; register; entry; record; (P)
継承[けいしょう, keishou] (n,vs) inheritance; succession; accession; (P)
逐次刊行物の受入れ[ちくじかんこうぶつのうけいれ, chikujikankoubutsunoukeire] (n) {comp} accessioning of serials
Japanese-English: COMDICT Dictionary
受入れ[うけいれ, ukeire] accept, accessioning
登録[とうろく, touroku] accession, registration
逐次刊行物の受入れ[ちくじかんこうぶつのうけいれ, chikujikankoubutsunoukeire] accessioning of serials

accession ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขึ้นครองราชย์[n. exp.] (kān kheun k) EN: accession to the throne FR: accession au trône [f]

accession ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beitrittsurkunde {f}instrument of accession
Akzessionsjournal {n}accession book
Beitritt {m} (zu einem Vertrag)accession (to an agreement)
Beitrittsklausel {f}accession clause
Beitrittsverhandlungen {pl}accession talks
Einstellungsquote {f}accession rate
Regierungsantritt {m}accession to power

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accession
Back to top