ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

series

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *series*, -series-

series ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
series (n.) อนุกรม See also: ลำดับ, สิ่งที่ต่อเนื่องกัน Syn. file, line, row
series (n.) ชุดของสิ่งของ See also: กลุ่มของสิ่งของ Syn. set, list
series (n.) ลำดับในวิชาคณิตศาสตร์ See also: อนุกรมเลขหมาย
series (n.) สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ
English-Thai: HOPE Dictionary
series(เซีย'รีซ) n.,adj. (ซึ่งเป็น) อนุกรม,ลำดับ,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน,ชุด,อนุกรมเลขหมาย.
English-Thai: Nontri Dictionary
series(n) ชุด,ตอน,ลำดับ,อนุกรม,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seriesอนุกรม, ชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seriesอนุกรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาถาพัน (n.) the deliverance of the series of 1000 chapters of Wetsondon in Pali
ตับเพลง (n.) series of Thai classical song See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs Syn. ตับเพลงโหมโรง
ตับเพลง (n.) series of Thai classical song See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs Syn. ตับเพลงโหมโรง
ตับเพลงโหมโรง (n.) series of Thai classical song See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs
ตับเพลงโหมโรง (n.) series of Thai classical song See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs
เถา (n.) series of traditional Thai songs Syn. เพลงเถา
เพลงเถา (n.) series of traditional Thai songs
ละครจอแก้ว (n.) series on TV See also: soap opera Syn. ละครโทรทัศน์
ละครทีวี (n.) series on TV See also: soap opera Syn. ละครโทรทัศน์, ละครจอแก้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The 9,000 Series uses holographic memories so chronological erasures would not work.9000 ชุดใช้ความทรงจำโฮโล แกรม เพื่อให้ตัวหนังสือตามลำดับจะ ไม่ทำงาน
Creative freedom, practically my own boss, maybe some World Series tickets.เราจะไปเที่ยวกัน ไปพักร้อน บางทีเราจะไปดูการแข่งชิงแชมป์โลกสัก 4-5 รายการ
The pilot for a weekly series called Open Audition.เป็นตัวอย่างรายการประจำชื่อ "การคัดเลือกแบบเปิด"
If he threw it, how do you explain he hit .375 for the Series and committed no errors?ถ้าเขาล้มบอลจริง คนจะอธิบายได้ยังไง ว่าเขาตีเฉลี่ย .375 และไม่เล่นพลาดแม้แต่ครั้งเดียว
Much more than just a series of small, isolated incidents it's now apparent that an organized criminal element is at work.มากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของเล็ก ๆ เหตุการณ์ที่แยก ... ... ก็ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบทางอาญาจัดเป็นที่ทำงาน
These are much more than just a series of random isolated incidents.เหล่านี้มีมากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของการเกิดอุบัติเหตุที่แยกสุ่ม
There are two series of charges here, ladies and gentlemen.มีสองชุดของค่าใช้จ่ายที่นี่ บุรุษและสตรี
My intuition says the DNA check on the semen will show it's the same guy... so it's a series and ending up in your court.ฉันสังหรณ์ว่าถ้าเช็คน้ำกาม คงเป็นฆาตกรคนเดิม ตกเป็นหน้าที่ผู้หมวดอีกเป็นแน่
We found a series of markers on the top of each frame. - Are you ready?เราพบชุดของเครื่องหมาย ที่ด้านบนของแต่ละเฟรม
#He is wanted in several states for a series of brutal murders.#ซึ่งมีคดีฐานฆ่าคนอย่างทารุณ
That's like that series you find in nature?เหมือนกับที่พบในธรรมชาติ
There's a whole series of these.พูดว่า"พ่อ, แล้วไงต่อ?" เค้าก้บอก" หางานทำซะ"

series ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
等差级数[děng chā jí shù, ㄉㄥˇ ㄔㄚ ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ, 等差级数 / 等差級數] arithmetic series (such as 2+4+6+8+...)
算术级数[suàn shù jí shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ, 算术级数 / 算術級數] arithmetic series (such as 2+4+6+8+...)
科迪勒拉[Kē dí lè lā, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ, 科迪勒拉] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
科迪勒拉山系[Kē dí lè lā shān xì, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, 科迪勒拉山系] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
死亡笔记[sǐ wáng bǐ jì, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 死亡笔记 / 死亡筆記] Death note (Japanese: デスノート), translation of cult manga series by author OHBA Tsugumi 大場·鶇|大场·鸫 (pen-name) and illustrator OBATA Takeshi 小畑·健|小畑·健
死神[Sǐ shén, ㄙˇ ㄕㄣˊ, 死神] Death personified; Azrael (Angel of Death of Jewish and Islamic mythology); the Grim Reaper; Bleach (Japanese cartoon series by KUBO Taitō 久保帶人|久保带人)
等比级数[děng bǐ jí shù, ㄉㄥˇ ㄅㄧˇ ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ, 等比级数 / 等比級數] geometric series (such as 1+2+4+8+...)
大场・鸫[Dà chǎng, ㄉㄚˋ ㄔㄤˇ· Dong1, 大场・鸫 / 大場・鶇] OHBA Tsugumi (pen-name), author of cult series Death Note 死亡筆記|死亡笔记
幂级数[mì jí shù, ㄇㄧˋ ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ, 幂级数 / 冪級數] power series (math.)
连串[lián chuàn, ㄌㄧㄢˊ ㄔㄨㄢˋ, 连串 / 連串] repeated; a series of (accidents)
续集[xù jí, ㄒㄩˋ ㄐㄧˊ, 续集 / 續集] sequel; next episode (of TV series etc)
灾害链[zāi hài liàn, ㄗㄞ ㄏㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, 灾害链 / 災害鏈] series of calamities; disaster following on disaster
系列放大器[xì liè fàng dà qì, ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, 系列放大器] series amplifier
巡回演出[xún huí yǎn chū, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄢˇ ㄔㄨ, 巡回演出] theatrical tour; series of performance by a visiting troupe
锕系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 锕系元素 / 錒系元素] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|锕, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄|
芭菲[bā fēi, ㄅㄚ ㄈㄟ, 芭菲] Buffy (the vampire slayer), star of TV series
宇宙号[Yǔ zhòu hào, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄏㄠˋ, 宇宙号 / 宇宙號] Cosmos, Russian spacecraft series
分册[fēn cè, ㄈㄣ ㄘㄜˋ, 分册 / 分冊] volume (one of a series); fascicule
系列片[xì liè piān, ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ ㄆㄧㄢ, 系列片] film series
谐音列[xié yīn liè, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ, 谐音列 / 諧音列] harmonic series
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 列] to arrange; to line up; row; file; series
镧系元素[lán xì yuán sù, ㄌㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 镧系元素] lanthanoid (rare earth series), namely: lanthanum La57 鑭|镧, cerium Ce58 鈰|铈, praseodymium Pr59 鐠|镨, neodymium Nd60 釹|钕, promethium Pm61 鉕|钷, samarium Sm62 釤|钐, europium Eu63 銪|铕, gadolinium Gd64 釓|钆, terbium Tb65 鋱|铽, dysprosium Dy66 鏑|镝, holmium Ho67 鈥|钬
连续剧[lián xù jù, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄩˋ, 连续剧 / 連續劇] serialized drama; dramatic series; show in parts
系列[xì liè, ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ, 系列] series
联盟号[Lián méng hào, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ ㄏㄠˋ, 联盟号 / 聯盟號] Soyuz (union), Russian spacecraft series
连贯[lián guàn, ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄢˋ, 连贯 / 連貫] strung together as a series
连续集[lián xù jí, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧˊ, 连续集 / 連續集] TV series

series ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラン系列[ウランけいれつ, uran keiretsu] (n) uranium series
サブウェーシリーズ[, sabuue-shiri-zu] (n) Subway Series
シーリーズ[, shi-ri-zu] (n) series
シリーズレギュレータ[, shiri-zuregyure-ta] (n) {comp} series regulator
スペクトル系列[スペクトルけいれつ, supekutoru keiretsu] (n) spectral series
ツークール[, tsu-ku-ru] (n) (See クール) two runs of a television series (wasei
フロンドの乱[フロンドのらん, furondo noran] (n) Fronde; series of French civil wars (1648-1653)
ワンクール[, wanku-ru] (n) (See クール) one run of a television series (wasei
冪級数;羃級数[べききゅうすう, bekikyuusuu] (n) power series
収束級数[しゅうそくきゅうすう, shuusokukyuusuu] (n) {math} convergent series
四月テーゼ;4月テーゼ[しがつテーゼ, shigatsu te-ze] (n) April Theses; series of directives issued by Lenin after his return from exile
大河ドラマ[たいがドラマ, taiga dorama] (n) (See 大河小説) long-running historical drama series on NHK TV
幾何級数[きかきゅうすう, kikakyuusuu] (n) geometric series or progression
沖積統[ちゅうせきとう, chuusekitou] (n) alluvial series
渡り奉公[わたりぼうこう, watariboukou] (n) working as a servant for a series of masters
現代新書[げんだいしんしょ, gendaishinsho] (n) a series of paperbacks published since 1964 by Kodansha
発散級数[はっさんきゅうすう, hassankyuusuu] (n) {math} divergent series
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P)
等比級数[とうひきゅうすう, touhikyuusuu] (n) geometric series
絵コンテ;画コンテ[えコンテ, e konte] (n) (abbr) (See コンティニュイティ) storyboard (film, television); design for a series of movie scenes
脇(P);腋;掖[わき, waki] (n) (1) armpit; under one's arm; side; flank; (2) (also written as 傍, 側) beside; close to; near; by; (3) aside; to the side; away; out of the way; (4) off-track; off-topic; (5) (usu. written ワキ in Noh) deuteragonist; supporting role; (6) (abbr) (See 脇句) second verse (in a linked series of poems); (P)
連続放火[れんぞくほうか, renzokuhouka] (n) a series of arson cases
遠征[えんせい, ensei] (n,vs,adj-no) (1) expedition; campaign; (performer's) tour; (2) away series (baseball); (P)
錣;錏[しころ, shikoro] (n) (See 兜) series of articulated plates attached to the back and sides of a Japanese helmet
開講[かいこう, kaikou] (n,vs) (1) holding a course (of lectures); offering a course; (2) beginning a series of one's lectures; starting a new course
集中講義[しゅうちゅうこうぎ, shuuchuukougi] (n) closely-packed series of lectures; intensive course
飛び石連休;飛石連休[とびいしれんきゅう, tobiishirenkyuu] (n) series of holidays with one or two workdays in between
アクチニウム系列[アクチニウムけいれつ, akuchiniumu keiretsu] (n) actinium series; Actinides
クィディッチ[, kuideicchi] (n) quidditch (fictional sport from Harry Potter series)
シスプリ[, shisupuri] (n) (abbr) Sister Princess (manga, game, TV series)
シリーズ[, shiri-zu] (n,n-suf) series; (P)
デジタルモンスター[, dejitarumonsuta-] (n) digital monster (internationally popular cartoon and comic series)
デジモン[, dejimon] (n) (abbr) (See デジタルモンスター) digital monster (internationally popular cartoon and comic series)
パグウォッシュ会議[パグウォッシュかいぎ, paguuosshu kaigi] (n) Pugwash conferences (series of international conferences promoting the peaceful application of science)
ポケットモンスター[, pokettomonsuta-] (n) (See ポケモン) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game)
ポケモン[, pokemon] (n) (abbr) (See ポケットモンスター) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game)
ワールドシリーズ[, wa-rudoshiri-zu] (n) World Series; (P)
一連(P);一嗹[いちれん, ichiren] (n,adj-no) (1) (一連 only) series; chain; sequence; (n) (2) two reams (i.e. 1000 sheets of paper); (3) (一連 only) verse; stanza; (P)
完結編[かんけつへん, kanketsuhen] (n) concluding episode of a series; concluding volume (part) (e.g. of novel)
寛政の改革[かんせいのかいかく, kanseinokaikaku] (n) Kansei Reforms (series of conservative government measures, 1787-1793 CE)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シリーズ[しりーず, shiri-zu] series
フィボネッチ数列[フィボネッチすうれつ, fibonecchi suuretsu] Fibonacci series
時系列分析[じけいれつぶんせき, jikeiretsubunseki] time series analysis
無限級数[むげんきゅうすう, mugenkyuusuu] infinite series
級数[きゅうすう, kyuusuu] series

series ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: sequence ; series ; order FR: série [f]
อนุกรมอนันต์[n. exp.] (anukrom ana) EN: infinite series FR:
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom dai) EN: divergent series FR:
อนุกรมฟูเรียร์ = อนุกรมฟูริเยร์[n. exp.] (anukrom Fūr) EN: Fourier series FR:
อนุกรมไฮเพอร์จีออเมตริก[n. exp.] (anukrom hai) EN: hypergeometric series FR:
อนุกรมจำกัด[n. exp.] (anukrom jam) EN: finite series FR:
อนุกรมกำลัง[n. exp.] (anukrom kam) EN: power series FR:
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom khø) EN: convergent series FR:
อนุกรมแกว่งกวัด[n. exp.] (anukrom kwa) EN: oscillating series FR:
อนุกรมเลขชี้กำลัง[n. exp.] (anukrom lēk) EN: exponential series FR:
อนุกรมเลขคณิต[n. exp.] (anukrom lēk) EN: arithmetic series ; arithmetical series FR: série arithmétique [f]
อนุกรมลด[n. exp.] (anukrom lot) EN: descending series FR:
อนุกรมลู่เข้า[n. exp.] (anukrom lū ) EN: convergent series FR: série convergente [f]
อนุกรมลู่เข้ามีเงื่อนไข[n. exp.] (anukrom lū ) EN: conditionally convergent series FR:
อนุกรมลู่เข้าสัมบูรณ์[n. exp.] (anukrom lū ) EN: absolute convergent series FR:
อนุกรมลู่ออก[n. exp.] (anukrom lū ) EN: divergent series FR: série divergente [f]
อนุกรมแมคลอริน[n. exp.] (anukrom Maē) EN: Maclaurin series FR:
อนุกรมเพิ่ม[n. exp.] (anukrom pho) EN: ascending series FR:
อนุกรมเรขาคณิต[n. exp.] (anukrom rēk) EN: geometric series FR:
อนุกรมสลับ[n. exp.] (anukrom sal) EN: alternating series FR:
อนุกรมเวลา[n. exp.] (anukrom wēl) EN: time series FR:
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]
กันดัม[n. prop.] (Kandam ) EN: Gundam ; Gundam Series FR:
การกระจายอนุกรม[n. exp.] (kān krajāi ) EN: series expansion FR:
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: time series analysis FR:
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row ; array FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขนัด[n.] (khanat) EN: group ; portion ; series ; row ; line FR:
คาถาพัน[n.] (khāthāphan) EN: Jataka verses ; [the deliverance of the series of 1000 chapters of Wetsondon in Pali] FR:
ข้อมูลอนุกรมเวลา[n. exp.] (khømūn anuk) EN: time series data FR:
เลเวล อี[n. exp.] (Lēwēn Ī) EN: Level E (science fiction manga series by Yoshihiro Togashi) FR:
ผลบวกของอนุกรมอนันต์[n. exp.] (phonbūak kh) EN: sum of an infinite series FR:
ผลบวกย่อยของอนุกรมอนันต์[n. exp.] (phonbūak yǿ) EN: partial sum of an infinite series FR:
รายการทางโทรทัศน์[n. exp.] (rāikān thān) EN: television series FR: série télévisée [f]
ซีรี่ส์[n.] (sīrī) EN: series FR: série télévisée [f]
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
ตับเพลง[n.] (tapphlēng) EN: series of Thai classical song FR:
ตับเพลงโหมโรง[n. exp.] (tapphlēng h) EN: series of Thai classical song FR:
เถา[n.] (thao) EN: graded series FR: série [f] ; jeu [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classif.: pieces of items (dentures …), pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables …), pieces of cloths] FR: [classif. : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande), prothèses dentaires ...]

series ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Serienfertigung {f}batch production; series production
Binomische Reihe {f} [math.]binomial series
Exponentialreihe {f} [math.]exponential series
Fourierreihe {f} [math.]Fourier series
geometrische Reihe {f} [math.]geometric series
harmonische Reihe {f} [math.]harmonic series
Zahlenreihe {f}numerical series
Potenzreihe {f} [math.]power series
Fertigungsserie {f}production series
Reihenklemme {f}rail mounted terminal; series terminal
Messreihe {f}series of measurements; test series
Stücktitel {m}title of a single item of a series
Sendereihe {f} (TV; Radio)series
Kettenreaktion {f}series of reactions
Serienreife {f}series maturity
Vorwiderstand {m}series resistance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า series
Back to top