ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inheritor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inheritor*, -inheritor-

inheritor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inheritor (n.) ผู้รับมรดก (กฎหมาย) See also: ผู้สืบทอด, ผู้รับช่วง Syn. recipient, heir, receiver
English-Thai: HOPE Dictionary
inheritor(อินเฮด'ริเทอ) n. ผู้รับมรดก,ทายาท
English-Thai: Nontri Dictionary
inheritor(n) ทายาท,ผู้สืบทอด,รัชทายาท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้รับมรดก (n.) inheritor Syn. ผู้รับพินัยกรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After our father died, I became the sole inheritor of his estate, including all six houses and the decommissioned submarine.หลังจากที่พ่อของเราตาย ผมกลายเป็นผู้รับมรดกในที่ดิน แต่เพียงผู้เดียวของเขา ซึ่งรวมบ้าน 6 หลังและเรือดำน้ำที่ปลดประจำการแล้ว

inheritor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
相続人[そうぞくにん, souzokunin] (n) heir; heiress; inheritor
遺産相続人[いさんそうぞくにん, isansouzokunin] (n) heir; heiress; inheritor
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company
跡取り[あととり, atotori] (n) heir; heiress; inheritor; successor

inheritor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้รับช่วง[n. exp.] (phū rap chū) EN: heir ; inheritor ; inheritress ; successor FR:
ผู้รับมรดก[n. exp.] (phū rap mør) EN: heir ; heiress ; inheritor FR: héritier [m] ; légataire [m]
ผู้สืบทอด[n. exp.] (phū seūpthø) EN: successor ; inheritor ; next in line ; heir ; beneficiary FR: successeur [m] ; héritier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inheritor
Back to top