ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

star

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *star*, -star-

star ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
star (n.) ดวงดาว See also: ดาว
star cluster (n.) กลุ่มดาวกาแล็กซี Syn. cosmic system
star in (phrv.) แสดงนำ
Star Wars (n.) ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด
star-crossed (adj.) ซึ่งโชคไม่ดี See also: ซึ่งมีชะตาตก
starboard (n.) กราบขวา
starch (n.) แป้ง
starch up (phrv.) ลงแป้งให้แข็ง
starchy (adj.) เกี่ยวกับแป้ง
stardom (n.) ความเป็นดารา See also: ความมีชื่อเสียง Syn. fame, celebrity
stardust (n.) จินตนาการ See also: ภาพลวงตา
stare (vi.) จ้องมอง See also: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง
stare (vt.) จ้องมอง See also: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง
stare after (phrv.) จ้องตาม
stare at (phrv.) จ้องมอง See also: จ้อง Syn. gape at, gawk at, goggle at
stare down (phrv.) จ้อง (คนอื่น) จนหลบตา
stare in (phrv.) มองเห็นง่าย
stare in (phrv.) เข้าใจง่าย
stare out (phrv.) จ้องออกไปข้างนอก (เป็นเวลานาน)
stare out (phrv.) จ้องจนหลบตา Syn. stare down
stare someone in the face (idm.) จ้องหน้า
stare someone in the face (idm.) มองเห็นง่าย
stare someone in the face (idm.) เข้าใจง่าย
stare with open mouth (vt.) ประหลาดใจมาก See also: ตกตะลึงกับ
starfish (n.) ปลาดาว
stargaze (vi.) จ้องมองดาว
stargazer (n.) ผู้ดูดาว
stark (adj.) ตายตัว See also: สิ้นเชิง
starlet (n.) ผู้มาใหม่ See also: ดาราใหม่
starlight (n.) แสงดาว
starlike (adj.) ที่มีลักษณะเหมือนดาว
starling (n.) นกเล็กชนิดหนึ่ง
starlit (adj.) ซึ่งส่องแสงจากดวงดาว
starry (adj.) เต็มไปด้วยดาว
starry-eyed (adj.) เพ้อฝัน See also: ซึ่งมองโลกในแง่ดีเกินไป Syn. idealistic, dreamy
start (vi.) เริ่ม See also: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด
start (vt.) เริ่ม See also: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด
start as (phrv.) เริ่มงานเป็น See also: เริ่มทำงานเป็น Syn. begin as
start away (phrv.) วิ่งหนี
start back (phrv.) กระโดดกลับ (ด้วยความตกใจ) See also: ถอยกลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
star(สทาร์) n. ดาว,ดวงดาว,ดาวฤกษ์,ดวงชะตา,โชค,วาสนา,ดอกจัน,อินทรธนู,ดารา,ดาวกระจาย,แวววับของเพชรพลอย adj. ดัง,โด่งดัง,เป็นดารา,เกี่ยวกับดาว,ยอดเยี่ยม vt. ติดดาวประดับ,ทำให้เป็นดารา,แสดงเป็นตัวเอก,ทำเครื่องหมายดอกจัน. vi. แจ่มจรัสเหมือนดาว,เป็นดารา,นำแสดง
star driftn. ดาวตก
star dustn. ละอองดาว,จินตนาการ,ภาพลวงตา
star networkข่ายงานแบบดาวเป็นรูปแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องปลายทาง (terminal) จะสื่อสารติดต่อกัน โดยผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางเรียกว่า เครื่องบริการ ดู ring network เปรียบเทียบ
star-dot-starดอกจันจุดดอกจันหมายถึงเครื่องหมาย *.* (ในภาษาอังกฤษเรียกสัญลักษณ์ * นี้ว่า "star") ในระบบดอส หมายถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้ม เช่น "Copy A:*.* C:" แปลว่าให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มใน A: ไปไว้ใน C: ดู wildcard ประกอบ
star-spangled bannern. ธงชาติอเมริกัน,เพลงชาติอเมริกัน
starboard(สทาร์'บอร์ด) n.,adj.,adv. กราบขวา (ของเรือหรือเครื่องบิน) .vt.,vi. หันไปทางกราบขวา
starch(สทาร์ช) n. แป้ง starches อาหารแป้ง,พลังงาน,กำลัง,ความแข็งแรง vt. ลงแป้ง,ลงแป้งให้แข็ง., See also: starchedly adv. อย่างตายตัว,อย่างแข็งตัว
stardom(สทาร์'เดิม) n. โลกดารา,การเป็นดารา
stare(สแทรฺ) vi.,vt.,n. (การ) จ้องมอง,จ้อง,จ้องเขม็ง,ถลึงตา,เด่นชัด,เตะตา,โต้ง ๆ , (ขน) ตั้งชัน. stare down จ้องให้กลัว -Phr. (stare one in the face รีบด่วน,ฉุกเฉิน) ., Syn. glare,gaze,eye
starfishn. ปลาดาว
stargaze(สทาร์'เกซ) vi. จ้องมอง,ดูดาว,ฝันกลางวัน,ใจลอย
stark(สทาร์ค) adj.,adv. ตายตัว,โทนโท,สิ้นเชิง,เคร่งครัด,เต็มตัว,ที่สุด,แข็ง,แข็งทื่อ,แข็ง (ตาย), See also: starkly adv. starkness n., Syn. bleak
stark-naked(สทาร์ค'เนคิด) adj. เปลือยเปล่า
starlet(สทาร์'ลิท) n. ดาราหน้าใหม่,ดาราหญิงหน้าใหม่
starlight(สทาร์'ไลทฺ) adj. เกี่ยวกับดาว,เป็นรูปดาว,แจ่มจรัส,เป็นแสงดาว. n. แสงดาว.
starling(สทาร์'ลิง) n. นกเล็กในตระกูล Sturnidae
starlit(สทาร์'ลิท) adj. มีแสงสว่างจากดวงดาว, Syn. starlight
starred(สทาร์ดฺ) adj. ประดับด้วยดาว,ใช้เครื่องหมายดาว,ถูกดวงชะตาครอบงำ,แสดงเป็นตัวเอก
starry(สทาร์'รี) adj. เต็มไปด้วยดาว,สว่างไปด้วยแสงดวงดาว,แจ่มจรัส,ประกอบด้วยดาว,คล้ายดาว,เป็นรูปดาว, See also: starriness n.
starry-eyed(สทา'รีไอดฺ) adj. เพ้อฝัน,มองโลกในแง่ดีเกินไป
stars and stripesn. ธงชาติอเมริกัน., Syn. Old Glory,The Star-Spangled Banner
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น
start buttonปุ่มเริ่มต้นในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ปุ่มเริ่มต้นจะอยู่บนแถบงาน (task bar) ที่ด้านล่างซ้ายสุดของจอภาพ จะมองเห็นได้ทันทีที่คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบวินโดว์เรียบร้อยแล้ว ถ้ากดเมาส์ที่ปุ่มนี้ จะมีเมนูให้เลือกสั่งงานได้หลายอย่างดู Start menu ประกอบ
start menuเมนูเริ่มแรกในระบบวินโดว์ 95 และ 98 เมนูเริ่มแรกนี้จะมองเห็นได้ทันทีที่กดเมาส์ที่ปุ่ม Start มีคำสั่งให้เลือกใช้ดังนี้ Programs, Documents, Settings, Find , Help, Run และ Shut downดู Start button ประกอบ
start-up diskจานบันทึกสำหรับเริ่มเครื่องหมายถึง จานบันทึกจะเป็นจานแข็งหรือจานอ่อนก็ได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะอ่านในทันทีที่เปิดเครื่องเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไป ในจานนี้จะมีคำสั่งต่าง ๆ ที่ต้องทำทันทีที่เริ่มเปิดเครื่อง
startle(สทาร์'เทิล) vi.,vt. (ทำให้) สะดุ้งตกใจ. n. สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,สิ่งรบกวน., See also: startlingly adv.
starvation(สทาร์เว'เชิน) n. การอดอาหารตาย,การอดอยาก,ความหิวโหย,ความกระหาย. adj. ทำให้อดอาหาร
starve(สทาร์ฟว) vi.,vt. (ทำให้) อดอาหารตาย,อดอยาก,กระหาย,หิวโหย,หนาวตาย., See also: starvedly adv. starver n., Syn. wither,waste away,die
English-Thai: Nontri Dictionary
star(adj) เป็นดารา,ประดับด้วยดาว,ช่วงโชติ,เป็นตัวเอก,โด่งดัง
starboard(n) กราบขวาเรือ
starch(n) แป้งซักผ้า,แป้ง
starchy(adj) เป็นแป้ง
stare(n) การจ้องเขม็ง,การถลึงตา,การจ้องมอง
stark(adj) ทั้งหมด,แข็งทื่อ,สิ้นเชิง
starlight(adj) แจ่มจรัส,สว่างด้วยแสงดาว
starry(adj) เป็นรูปดาว,เต็มไปด้วยดาว,คล้ายดาว,แจ่มจรัส
start(n) การเริ่มต้น,อาการสะดุ้ง,จุดเริ่มต้น,โอกาส,การออกวิ่ง
starter(n) ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ตั้งต้น,ผู้เริ่มต้น
startle(n) สิ่งรบกวน,ความสะดุ้ง,ความตกใจ
starvation(n) ความกระหาย,ความอดอาหาร,ความหิวโหย,ความอดอยาก
starve(vi) กระหาย,อดอาหาร,หิวโหย,อดอยาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
star networkข่ายงานแบบดาว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
start bitบิตเริ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
starter motor; cranking motor; starter; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starvationการอดอยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
starดาวฤกษ์, ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเป็นกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่และร้อนจัด เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวเหนือ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
starchแป้ง, สารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็นจำนวนมาก มีสูตรทางเคมีทั่วไปคือ (C6H10O5)n เมื่อย่อยสลายโดยเอนไซม์หรือต้มกับสารละลายกรดจะได้กลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
starterสตาร์ตเตอร์, อุปกรณ์ใช้ในวงจรหลอดเรืองแสง ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดแผ่นโลหะคู่บรรจุในหลอดแก้วซึ่งมีแก๊สนีออนบรรจุอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Starvationความอดอยาก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
คราวมงคล (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวดี, โอกาสดี
ศุภเคราะห์ (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, คราวดี, โอกาสดี
ดวงดารา (n.) star Syn. ดาว, ดารา
ดวงดาว (n.) star Syn. ดวงดารา, ดาว, ดารา
ดารา (n.) star Syn. ดาว, ดวงดาว
ดาว (n.) star Syn. ดารา, ดวงดาว
ดาวเด่น (n.) star See also: mega star Syn. ตัวเด่น, ตัวนำ, ตัวเอก
ตัวเด่น (n.) star See also: mega star Syn. ตัวนำ, ตัวเอก
นักขัตร (n.) star See also: fixed star Syn. ดาว, ดาวฤกษ์, นักษัตร
นำแสดง (v.) star See also: enact, perform, render Syn. แสดงนำ
มะเฟือง (n.) star apple
ต้นมะยม (n.) star gooseberry See also: Phyllanthus acidus Skeels Syn. ผลมะยม
ผลมะยม (n.) star gooseberry See also: Phyllanthus acidus Skeels Syn. ต้นมะยม
มะยม (n.) star gooseberry See also: Phyllanthus acidus Skeels Syn. ต้นมะยม, ผลมะยม
กุลา (n.) star-shaped kite Syn. จุฬา, ว่าวกุลา, ว่าวจุฬา
จุฬา (n.) star-shaped kite See also: bird-shaped kite Syn. ว่าวจุฬา, ว่าวกุลา, ว่าวปักเป้า
ว่าวกุลา (n.) star-shaped kite Syn. จุฬา, ว่าวจุฬา
ว่าวกุลา (n.) star-shaped kite See also: bird-shaped kite Syn. ว่าวจุฬา, ว่าวปักเป้า
ว่าวจุฬา (n.) star-shaped kite Syn. จุฬา, ว่าวกุลา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I started school at the age of 6ฉันเข้าโรงเรียนตอนอายุ 6 ขวบ
It is a good job to start withมันเป็นงานที่ดีที่เหมาะจะเริ่มต้น
You're starting early todayวันนี้คุณเริ่มต้นแต่เช้าเลยนะ
I think I would probably starveฉันคิดว่าฉันอาจจะอดตายได้
We got on the train just as it was startingพวกเราขึ้นรถไฟพอดีกับที่รถไฟกำลังออกเลย
We get on the bus just as it was startingพวกเราขึ้นรถบัสพอดีกับที่รถเริ่มออกเดินทาง
The feast will be starting in five minutesงานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นในอีก 5 นาที
If you will excuse me, I need to get startedขอตัวด้วย ฉันจำเป็นต้องเริ่มต้นแล้ว
You have to start thinking about your futureเธอต้องเริ่มต้นคิดเกี่ยวกับอนาคตของตนแล้วนะ
When do I start working?ฉันจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่?
It's rude to stare at other peopleการจ้องมองคนอื่นนั้นไม่สุภาพ
I'm tired and you'd better start back homeฉันเหนื่อยและคุณก็ควรจะกลับบ้านไปได้แล้ว
But I don’t know where to startแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
Don't start this again!อย่าได้เริ่มเรื่องนี้อีก
Let's get startedมาเริ่มต้นกันเถอะ
I'm starting to doubt your resolve!ฉันกำลังสงสัยถึงวิธีแก้ปัญหาของคุณ
Here's a little something to help you get startedนี่คือสิ่งเล็กๆ น้อยๆ บางสิ่งที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
You're starting to make me nervousคุณกำลังเริ่มทำให้ฉันหงุดหงิดแล้วนะ
I will finish what you startedฉันจะทำสิ่งที่คุณเริ่มต้นไว้ให้เสร็จ
I'm starting to get angry nowฉันเริ่มจะโกรธแล้วตอนนี้
You're late, we were waiting for you to start dinnerเธอมาสาย พวกเราคอยที่จะเริ่มทานอาหารเย็นกันอยู่
She stared at me like I am a weird guyเธอจ้องมองที่ฉันอย่างกับฉันเป็นตัวประหลาด
Stop staring at me!เลิกจ้องมองฉันได้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Star light, star bright, first star I see tonight;แสงดาว, ดาวสดใส ดาวแรกที่ฉันเห็นคืนนี้;
"Nova"? What's that? Some star or galaxy?โนวารึ คืออะไรดวงดาวหรือเเกเเล็กซี่
Well, you see, if someday, any day, you want to see your own small, sparkling star again,สักวันนึง เธออยากเห็นดวงดาวเล็ก ๆ แสงระยิบระยับของเธออีกครั้ง
My star is so small I can't show you where it is.ดวงดาวของผมเล็กมาก ผมชี้ให้คุณดูไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหน
It will be like a bell that's hanging from every star in the sky.มันจะเหมือนระฆัง ที่ห้อยไว้กับดาวทุกดวงในท้องฟ้า
Now, ladies and gentlemen, it is the distinct pleasure of the management... to present to you the evening's star attraction.ตอนนี้สุภาพบุรุษและสตรีกับมีความปิติยินดีกับการจัดการ ให้มีการแสดงที่พิเศษ
Logan's star pupil.-นักเรียนดีเด่นของโลแกน
What was the cost of this star wars system?โครงการ Star Wars ใช้งบไปเท่าไหร่?
# On the same bright star #ต่อดวงดาวดวงเดียวกัน
We, each of us, have a star to follow.เรา, แต่ละคน, มีดวงดาวที่จะให้ตามเสมอ.
I've had him on this stage month after month because I knew one day his star was going to shine.ผมให้เขาพูดที่นี่ เดือนแล้วเดือนเล่าเพราะผมรู้ว่า... ...เขาจะเป็นดาวจรัสแสง
That's right. The source is the star of the show.ที่เหมาะสม มาเป็นดาวของการแสดง

star ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八角[bā jiǎo, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ, 八角] anise; star anise; aniseed; octagonal
芭菲[bā fēi, ㄅㄚ ㄈㄟ, 芭菲] Buffy (the vampire slayer), star of TV series
杨桃[yáng táo, ㄧㄤˊ ㄊㄠˊ, 杨桃 / 楊桃] carambola tree; star fruit tree
计都[jì dū, ㄐㄧˋ ㄉㄨ, 计都 / 計都] concept from Vedic astronomy (Sanskrit Ketu), the opposite point to Rahu 羅睺|罗喉; imaginary star presaging disaster
鹰嘴星云[Yīng zuǐ xīng yún, ㄗㄨㄟˇ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 鹰嘴星云 / 鷹嘴星雲] Eagle or Star Queen Nebula M16
埃德加・斯诺[Āi dé jiā, ㄞ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄚ· Si1 nuo4, 埃德加・斯诺 / 埃德加・斯諾] Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China
王菲[Wáng Fēi, ㄨㄤˊ ㄈㄟ, 王菲] Faye Wong (1969-), Hong Kong pop star and actress
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, 教主] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans
虚星[xū xīng, ㄒㄩ ㄒㄧㄥ, 虚星 / 虛星] imaginary star (in astrology)
福星高照[fú xīng gāo zhào, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄥ ㄍㄠ ㄓㄠˋ, 福星高照] lucky star in the ascendant (成语 saw); a lucky sign
马克思[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, 马克思 / 馬克思] Marx (name); Groucho Marx (the star of Duck Soup, 1933); Karl Marx (1818-1883), German socialist philosopher, political activist and founder of Marxism
天狼星[Tiān láng xīng, ㄊㄧㄢ ㄌㄤˊ ㄒㄧㄥ, 天狼星] Sirius, a double star in constellation Canis Major 大犬座
斯诺[Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ, 斯诺 / 斯諾] Snow (name); Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China
主序星[zhǔ xù xīng, ㄓㄨˇ ㄒㄩˋ ㄒㄧㄥ, 主序星] star in the main sequence (astron.)
列星[liè xīng, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄥ, 列星] star alignment (in astrology)
星星[xīng xing, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙, 星星] star in the sky
星型网[Xīng xíng wǎng, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄤˇ, 星型网 / 星型網] Star network
蒭藁增二[chú gǎo zēng èr, ㄔㄨˊ ㄍㄠˇ ㄗㄥ ㄦˋ, 蒭藁增二] same as 米拉, Mira (red giant star, Omicron Ceti), variable star with period of 330 days
三合星[sān hé xīng, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥ, 三合星] triple star system
星象恶曜[xīng xiàng è yào, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄜˋ ㄧㄠˋ, 星象恶曜 / 星象惡曜] unlucky star (evil portent in astrology)
倒春寒[dào chūn hán, ㄉㄠˋ ㄔㄨㄣ ㄏㄢˊ, 倒春寒] abnormal cold after the start of spring
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
牵牛[Qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, 牵牛 / 牽牛] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
牵牛星[Qiān niú xīng, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, 牵牛星 / 牽牛星] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
淀粉[diàn fěn, ㄉㄧㄢˋ ㄈㄣˇ, 淀粉 / 澱粉] starch; amylum C6H10O5
从头[cóng tóu, ㄘㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, 从头 / 從頭] anew; from the start
[hài, ㄏㄞˋ, 骇 / 駭] astonish; startle
注目[zhù mù, ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, 注目] attention; to stare at; to fix attention on sth
坏家伙[huài jiā huǒ, ㄏㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ, 坏家伙 / 壞傢伙] bad guy; scoundrel; dirty bastard
伴星[bàn xīng, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄥ, 伴星] companion (star)
标底[biāo dǐ, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˇ, 标底 / 標底] base number (of a tender); starting price (for auction)
坏东西[huài dōng xi, ㄏㄨㄞˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 坏东西 / 壞東西] bastard; scoundrel; rogue
屁眼儿[pì yǎn r, ㄆㄧˋ ㄧㄢˇ ㄖ˙, 屁眼儿 / 屁眼兒] bastard; slob; asshole
庶子[shù zǐ, ㄕㄨˋ ㄗˇ, 庶子] bastard; commoner son of royalty
王八蛋[wáng bā dàn, ㄨㄤˊ ㄅㄚ ㄉㄢˋ, 王八蛋] bastard (insult); son of a bitch
[jì, ㄐㄧˋ, 鲫 / 鯽] bastard carp; sand perch
粉丝[fěn sī, ㄈㄣˇ ㄙ, 粉丝 / 粉絲] bean vermicelli; mung bean starch noodles; Chinese vermicelli; cellophane noodles; fans (loan); enthusiast for sb or sth
[è, ㄜˋ, 咢] beat a drum; startle
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 创 / 創] begin; initiate; inaugurate; start; create
生不逢时[shēng bù féng shí, ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄈㄥˊ ㄕˊ, 生不逢时 / 生不逢時] born at the wrong time (成语 saw); unlucky (esp. to complain about one's fate); born under an unlucky star; ahead of his time

star ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star
おっかけ[, okkake] (n) person who chases after idol, showbiz star
カリスマ美容師[カリスマびようし, karisuma biyoushi] (n) star beautician; famous beautician
スターアニス[, suta-anisu] (n) star anise (spice)
スターサファイア[, suta-safaia] (n) star sapphire
スターネットワーク[, suta-nettowa-ku] (n) {comp} star network
スター型;スター形[スターがた, suta-gata] (n) {comp} star configuration
スター型ネットワーク[スターがたネットワーク, suta-gata nettowa-ku] (n) {comp} star network
スター状[スターじょう, suta-jou] (n) {comp} star configuration
スター選手[スターせんしゅ, suta-senshu] (n) star player; star athlete
ダビデの星;ダヴィデの星[ダビデのほし(ダビデの星);ダヴィデのほし(ダヴィデの星), dabide nohoshi ( dabide no hoshi ); davide nohoshi ( davide no hoshi )] (n) Star of David; Magen David
タレント[, tarento] (n) star (esp. television) (from talent); personality; (P)
デネボラ[, denebora] (n) Denebola ("Lion's tail" star in Leonis)
ハリウッドスター[, hariuddosuta-] (n) (col) Hollywood star
プレアデス星団[プレアデスせいだん, pureadesu seidan] (n) (See 昴) Pleiades star cluster
フレア星[フレアせい, furea sei] (n) flare star
一つ星[ひとつぼし, hitotsuboshi] (n) evening star; morning star
一番星[いちばんぼし, ichibanboshi] (n) the first star to appear in the evening
一等星;1等星[いっとうせい, ittousei] (n) first-magnitude star
七夕(P);棚機;棚幡;織女(iK)[たなばた(P);しちせき(七夕), tanabata (P); shichiseki ( tanabata )] (n) (See 五節句) Festival of the Weaver (July 7th); Star Festival (one of the five annual festivals); (P)
三等星;3等星[さんとうせい, santousei] (n) third magnitude star
九星家[きゅうせいか, kyuuseika] (n) astrology; star reader
二枚看板[にまいかんばん, nimaikanban] (n) the two leading actors (in a play); the two star players; the two distinctive features; the two main items (attractions)
二重丸;◎[にじゅうまる, nijuumaru] (n) double circle; 'good work' (equiv. of silver star awarded to children at school)
伴星[ばんせい, bansei] (n) companion star
何座[なんざ, nanza] (exp) what star sign? (astrology); what constellation?
俳優崩れ[はいゆうくずれ, haiyuukuzure] (n) down-and-out ex-film star
八角[はっかく, hakkaku] (n) (1) octagon; (2) star anise (spice); (3) (See 特鰭) sailfin poacher (Podothecus sachi)
千両役者[せんりょうやくしゃ, senryouyakusha] (n) star (actor); prima donna; leading figure
夜這星;夜這い星;婚星[よばいぼし, yobaiboshi] (n) meteor; shooting star
天体崇拝[てんたいすうはい, tentaisuuhai] (n) star worship; astrolatry
妙見菩薩[みょうけんぼさつ, myoukenbosatsu] (n) {Buddh} Myoken (bodhisattva; deification of the North Star or the Big Dipper)
平家星[へいけぼし, heikeboshi] (n) (See ベテルギウス) Betelgeuse; Alpha Orionis; Alpha Ori; Heike star
恒星[こうせい, kousei] (n,adj-no) (fixed) star (i.e. not a planet, meteorite, etc.); (P)
恒星表[こうせいひょう, kouseihyou] (n) (obsc) (See 星表) star catalog; star catalogue
惑星系[わくせいけい, wakuseikei] (n) (See 恒星系) planetary system; star system
手蔓藻蔓;手蔓縺[てづるもづる;テヅルモヅル;テズルモズル, tedurumoduru ; tedurumoduru ; tezurumozuru] (n) (uk) (See 蜘蛛海星) basket star (any brittlestar of family Euryalina); basket fish
旭日重光章[きょくじつじゅうこうしょう, kyokujitsujuukoushou] (n) Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star
明星[みょうじょう, myoujou] (n) (1) (See 金星・きんせい) morning star; Venus; (2) Lucifer; (3) preeminent person (within their own field); star (of the stage, silver screen, etc.); (P)
星状ネットワーク[ほしじょうネットワーク, hoshijou nettowa-ku] (n) {comp} star network
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スターネットワーク[すたーねっとわーく, suta-nettowa-ku] star network
スター型[スターがた, suta-gata] star configuration
スター形[スターがた, suta-gata] star configuration
スター状[スターじょう, suta-jou] star configuration
星状ネットワーク[ほしじょうネットワーク, hoshijou nettowa-ku] star network
星状網[ほしじょうもう, hoshijoumou] star network
コールドスタート[こーるどすたーと, ko-rudosuta-to] cold start
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] system initialization, system start up
スタートアップディスク[すたーとあっぷでいすく, suta-toappudeisuku] startup disk
スタートビット[すたーとびっと, suta-tobitto] start bit
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95)
スタート信号[スタートしんごう, suta-to shingou] start signal
スター形配線リングネットワーク[スターけいはいせんリングネットワーク, suta-keihaisen ringunettowa-ku] star, ring network
テキスト開始[テキストかいし, tekisuto kaishi] start of text (STX)
トラベルスター[とらべるすたー, toraberusuta-] Travelstar
ヘッディング開始[ヘッディングかいし, heddeingu kaishi] start of heading (SOH)
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start
ワードスター[わーどすたー, wa-dosuta-] WardStar
再スタート[さいスタート, sai suta-to] restart
再始動[さいしどう, saishidou] restart (vs)
再開[さいかい, saikai] restart
再開フェス[さいかいフェス, saikai fesu] restart phase
原点[げんてん, genten] origin (coordinates), starting point
大文字名前開始文字[おおもじなまえかいしもじ, oomojinamaekaishimoji] upper-case name start characters
始端[したん, shitan] start edge
小文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters
星印[ほしじるし, hoshijirushi] "star" symbol "*", "splat"
枯渇[こかつ, kokatsu] starvation
立ち上げる[たちあげる, tachiageru] to boot (a computer), to start (a computer)
立上がり[たちあがり, tachiagari] leading edge, start, stand up
調歩同期[ちょうほどうき, chouhodouki] start-stop synchronization
調歩式伝送[ちょうほしきでんそう, chouhoshikidensou] start-stop transmission
起動[きどう, kidou] startup (vs), launch, starting (e.g. engine, computer)
起動画面[きどうがめん, kidougamen] startup screen
起点[きてん, kiten] origin, starting point
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] start-tag
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag
開始変数[かいしへんすう, kaishihensuu] starting variable (SV)
頭そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] start-aligned
飢え[うえ, ue] starvation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
先ず[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่มต้น English: to start (vt)
立ち上がる[たちあがる, tachiagaru] Thai: เริ่มดำเนินการ English: start
開始[かいし, kaishi] Thai: เริ่ม English: start

star ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลอร์สตาร์[n. prop.] (Alø Satā ) EN: Alor Setar ; Alor Star FR:
แบล็คสตาร์[adj.] (blaek satā) EN: black star FR:
บัวเผื่อน[n.] (būa pheūoen) EN: Nymphaea nouchali ; red and blue water lily ; blue star water lily ; star lotus ; Nymphaea stellata FR: Nymphaea nouchali
แฉก[n.] (chaēk) EN: ray of a star FR: branche d'une étoile [f]
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: pink bignonia ; desert rose ; Sabi star ; kudu ; mock azalea ; impala lily ; Adenium obesum FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; jasmin trompette [m] ; rose du désert [f] ; Adenium obesum
ชวนชมไทย[n. exp.] (chūanchom T) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star FR:
ดาว[n.] (dāo) EN: star ; celestial body FR: étoile [f] ; corps céleste [m] ; astre [m]
ดาวเด่น[n. exp.] (dāo den) EN: star FR: vedette [f]
ดาวห้าแฉก[n. exp.] (dāo hā chaē) EN: five-pointed star FR: étoile à cinq branches [f]
ดาวคู่[n. exp.] (dāo khū) EN: binary star ; double star FR: étoile double [f]
ดาวคู่จริง[n. exp.] (dāo khū jin) EN: binary double star ; physical double souble FR:
ดาวคู่ปลอม[n. exp.] (dāo khū plø) EN: optical double star FR:
ดาวเหนือ[n.] (dāoneūa) EN: North Star FR: étoile du Nord [f]
ดาวนิวตรอน[n. exp.] (dāo niūtrøn) EN: neutron star FR: étoile à neutrons [f]
ดาวแปรแสง[n. exp.] (dāo praē sa) EN: variable star FR: étoile variable [f]
ดาวประจำเมือง[n.] (dāoprajamme) EN: evening star ; Venus FR: étoile du soir [f] ; Venus [f]
ดาวประกายพรึก[n.] (dāoprakāiph) EN: morning star ; Venus FR: étoile du matin [f] ; Venus
ดาวฤกษ์[n.] (dāoroēk) EN: fixed star ; luminous star ; portentous star ; nakshatra FR:
ดาวรุ่ง[n.] (dāorung) EN: morning star ; Venus FR: étoile du matin [m] ; Vénus
ดาว 14 แฉก[n. exp.] (dāo sip-sī ) EN: 14-pointed star FR: étoile à 14 branches [f]
ดาวทะเล[n.] (dāothalē) EN: starfish ; sea star FR: étoile de mer [f] ; astérie [f]
ดาวทะเลปุ่มแดง[n. exp.] (dāothalē pu) EN: Red-knobbed starfish ; Red spine star ; African sea star ; African red knob sea star ; Linck's starfish ; Protoreaster lincki FR: Protoreaster lincki
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor ; meteorite FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ดาวยักษ์[n. exp.] (dāo yak) EN: giant star FR: étoile géante [f] ; géante [f]
ดาวยักษ์แดง[n. exp.] (dāo yak daē) EN: Red giant star FR: géante rouge [f]
ดาวยักษ์สีแดง[n. exp.] (dāo yak sī ) EN: Red giant star FR: géante rouge [f]
ดาวยักษ์ใหญ่[n. exp.] (dāo yak yai) EN: supergiant star FR:
ดาวยักษ์ใหญ่แดง[n. exp.] (dāo yak yai) EN: Red supergiant star FR:
ดาวยักษ์ใหญ่สีแดง[n. exp.] (dāo yak yai) EN: Red supergiant star FR:
ดารา[n.] (dārā) EN: star FR: étoile [f]
ดารา[n.] (dārā) EN: star ; film star ; movie star ; celebrity ; celeb (inf.) FR: star [f] ; célébrité [f] ; vedette [f] ; étoile [f]
ดาราจอเงิน[n. exp.] (dārā jø ngo) EN: movie star FR:
ดารกะ[n.] (dāraka) EN: star FR: étoile [f]
นักแสดง[n. exp.] (dārā naksad) EN: film star ; movie star FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราหนัง[n. exp.] (dārā nang) EN: film star ; movie star FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราภาพยนตร์[n. exp.] (dārā phāpph) EN: movie star ; film star ; film celebrity FR: vedette de cinéma [f] ; star (de cinéma) [f] ; étoile (du cinéma) [f]
ดารารับเชิญ[n. exp.] (dārā rapcho) EN: guest star FR:
ดาราทีวี[n. exp.] (dārā thīwī) EN: t.v. star FR: vedette de la télévision [f]
ดอกจัน[n.] (døkjan) EN: asterisk ; star FR: astérisque [m] ; étoile [f]
ดวงดาว[n. exp.] (dūang dāo) EN: star FR: étoile [f]

star ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fröbelstern {m}; gefalteter AdventssternAdvent Star; Moravian star
Schlangenstern {m} (Ophidiasteridae) [zool.]brittle star
Sternkarte {f}celestial chart; star map; stellar chart
Abendstern {m}evening star
Riesenstern {m} [astron.]giant star
Glücksstern {m}lucky star
Morgenstern {m}morning star
Neutronenstern {m} [astron.]neutron star
Schlangenstern {m} (Ophidiasteridae) [zool.]serpent star
Sternchen {n}starlet; little star
Unstern {m}unlucky star
Abbottstar {m} [ornith.]Abbott's Starling
abnorm {adv}bastardly
Anlaufzeit {f}; Startzeit
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
Alaschanrotschwanz {m} [ornith.]Przewalski's Redstart
Entwarnung {f}; Startfreigabe
Amethystkolibri {m} [ornith.]Amethyst Woodstar
Amethystglanzstar {m} [ornith.]Violet Starling
Andenkolibri {m} [ornith.]Andean Hillstar
Anfängerrohr {n}starter pipe
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Arabertrappe {f} [ornith.]Arabian Bustard
Blaukopf-Torpedobarsch {m}; Starcks Torpedobarsch
Starcks Demoiselle {f} (Chrysiptera starcki) [zool.]Starck's damsel
Bereichsanfang {m}area start
Grauglanzstar {m} [ornith.]Ashy Starling
Elsterstar {m} [ornith.]Asian Pied Starling
Atollstar {m} [ornith.]Fead Is Starling
Auroramusketier {n} [ornith.]Rainbow Starfrontlet
Anlassspartransformator {m} [electr.]autotransformer starter
Schmutztitel {m}bastard title
Regen {m} | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [Am.]; to be rained off [Br.]
BIOS {n}; Startprogramm für Computer [comp.]BIOS
Burmastar {m} [ornith.]Jerdon's Starling
Carolinenstar {m} [ornith.]Micronesian Starling
Starrkrampf {m}; Starrsucht
Charakter {m}; Charakterstärke
Fixpunktwiederanlauf {m} [comp.]checkpoint restart
Chemosis {f}; Ödem der Bindehaut; starke Bindehautentzündung [med.]chemosis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า star
Back to top