ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

triumph

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *triumph*, -triumph-

triumph ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
triumph (n.) ชัยชนะ
triumph (n.) การฉลองชัยชนะ
triumph (n.) ความยินดีจากชัยชนะ
triumph (vi.) ได้รับชัยชนะ
triumph (vi.) ประสบความสำเร็จ
triumph (vi.) ฉลองชัยชนะ
triumph (vi.) ยินดีจากชัยชนะ
triumph over (phrv.) สามารถต้านได้ See also: ต่อต้านสำเร็จ Syn. prevail against
triumphal (adj.) เกี่ยวกับชัยชนะ
triumphal (adj.) ยินดี
triumphal arch (n.) ประตูชัย
triumphant (adj.) ที่รู้สึกภาคภูมิจากชัยชนะ
triumphant success (n.) การขายหมดแล้ว See also: การขายหมดเกลี้ยง, การแสดงที่ตั๋วนั่งถูกจำหน่ายหมด Syn. smash hit
English-Thai: HOPE Dictionary
triumph(ไทร'อัมฟฺ) vi.,n. (การ) ได้รับชัยชนะ,ประสบชัยชนะ,ยินดีเนื่องจากความสำเร็จ,ฉลองชัยชนะ., See also: triumpher n., Syn. conquest,victory,outdo,rejoice,exult
triumphal(ไทรอัม'เฟิล) adj. เกี่ยวกับการมีชัย, Syn. triumphant
triumphal archn. ประตูชัย
triumphant(ไทรอัม'เฟินทฺ) adj. มีชัยชนะ,ประสบความสำเร็จ,อิ่มอกอิ่มใจ,ดีเลิศ., See also: triumphantly adv., Syn. proud,exultant,victorious,winning
English-Thai: Nontri Dictionary
triumph(n) ชัยชนะ,การฉลองชัย
triumphal(adj) ฉลองชัยชนะ,มีชัย
triumphant(adj) ฉลองชัยชนะ,มีชัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประตูชัย (n.) triumphal arch See also: arch of victory, arc de triomphe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why is this such a personal triumph for you, this one vote?Why is this such a personal triumph for you, this one vote?
Let her triumph over us at a distance and be satisfied!ปล่อยให้หล่อนชนะเหนือพวกเราและมีความสุขไปเถอะ
We'll see if brains triumph over brawn tonight. Now, won't we?เรามาดูกันว่า คืนนี้สมองจะเอาชนะกำลัง เริ่มกันเลยไม๊?
A triumph equaled only by its monumental failure.หารู้ไม่ว่านั่นแหละคือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
"You are the triumph of my love"คุณคือชัยชนะแห่งความรักของฉัน
Can you triumph without powers?คุณจะมีชัยชนะได้อย่างไรโดยไม่มีพลัง
She said that my breasts were a triumph oferman engineering.ยัยนั่นบอกว่าหน้าอกที่ชั้นทำมามันไม่เท่ากัน
To triumph over the Liu's army we need to break their spiritเพื่อให้ชนะกองทัพของเล่าปี่ เราต้องทำลายขวัญพวกเขา
Well, I guess it wasn't a triumph or anything, was it?ดีฉันคิดว่ามันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือสิ่งที่ได้รับมันได้หรือไม่
... wheretheplacementofasingle molecule can make the difference between triumph and catastrophe.ซึ่งการดำรงอยู่ของอนูเดียวเล็กๆ ทำให้เกิดความแตกต่าง ระหว่างชัยชนะกับหายนะ
"and in their triumph die, like fire and powder,และในนาทีสุดท้ายชีวิต,ไกปืนและดินปืน,
I would have considered it a personal triumph had you consented to return to Hogwarts.ช่างน่าเสียดาย มันคงเป็นความสำเร็จส่วนตัวของผม ถ้าทำให้คุณยอมกลับไปที่ฮอกวอร์ตได้

triumph ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战无不胜,攻无不克[zhàn wú bù shèng, ㄓㄢˋ ˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, gong1 wu2 bu4 ke4, 战无不胜,攻无不克 / 戰無不勝,攻無不克] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do
攻无不克,战无不胜[gōng wú bù kè, ㄍㄨㄥ ˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ, zhan4 wu2 bu4 sheng4, 攻无不克,战无不胜 / 攻無不克,戰無不勝] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do
凯旋[kǎi xuán, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ, 凯旋 / 凱旋] return triumphant
[kǎi, ㄎㄞˇ, 凯 / 凱] triumphant; victorious; chi (Greek letter Χχ)
凯旋门[kǎi xuán mén, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ ㄇㄣˊ, 凯旋门 / 凱旋門] triumphal arch
凯歌[kǎi gē, ㄎㄞˇ ㄍㄜ, 凯歌 / 凱歌] triumphal hymn; victory song; paean
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 捷] victory; triumph; quick; nimble; prompt; abbr. for 捷克 Czech (Republic)
获胜[huò shèng, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄥˋ, 获胜 / 獲勝] victorious; to win; to triumph

triumph ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見返す[みかえす, mikaesu] (v5s,vt) to look (stare) back at; to triumph over; (P)
ガッツポーズ[, gattsupo-zu] (n) triumphant pose assumed by an athlete (wasei
したり顔[したりがお, shitarigao] (n,adj-no) self-satisfied look; triumphant expression
どや顔[どやがお, doyagao] (n) self-satisfied look; triumphant look
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion
勝利(P);捷利[しょうり, shouri] (n,vs) victory; triumph; conquest; success; win; (P)
得々(P);得得[とくとく, tokutoku] (adv-to,adj-t) triumphantly; proudly; (P)
得意[とくい, tokui] (n,adj-no,adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P)
得意げ[とくいげ, tokuige] (adv,adj-na) triumphant; exalted
意気揚揚;意気揚々[いきようよう(uK), ikiyouyou (uK)] (adj-t,adv-to) (See 揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits
揚揚;揚々[ようよう, youyou] (adj-t,adv-to) (See 意気揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits
旗鼓堂々;旗鼓堂堂[きこどうどう, kikodoudou] (adj-t,adv-to) with colors flying and band playing; triumphantly; in splendid array
見返し;見返[みかえし, mikaeshi] (n) (1) endpaper; end paper (of a book); (2) facing (extra layer of material used to make a garment); (3) looking back; triumphing over (a rival)
誇らしげ[ほこらしげ, hokorashige] (adv) proudly; triumphantly
鼻高々;鼻高高[はなたかだか, hanatakadaka] (adj-na,n) proudly; triumphantly

triumph ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat ; prevail ; outdo FR: vaincre ; battre ; remporter la victoire ; défaire ; surmonter
อปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win FR: victoire [f] ; triomphe [m]
อัปราชัย[n.] (apparāchai) EN: victory ; triumph FR:
ชัย[n.] (chai) EN: victory ; triumph ; win ; success FR: victoire [f] ; triomphe [m] ; succès [m]
ชัยชนะ[n.] (chaichana) EN: victory ; triumph ; win ; success FR: victoire [f] ; succès [m]
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory FR: gagner ; vaincre ; battre ; remporter ; éliminer ; défaire (litt.)
ประตูชัย[n.] (pratūchai) EN: arch of triumph ; victory arch FR: arc de triomphe [m]

triumph ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Siegessäule {f}triumphal column
Triumphator {m}triumphator
Triumphbogen {m} [arch.]triumphal arch
Triumphzug {m}triumph; triumphal procession
triumphal; triumphierend {adj} | triumphaler | am triumphalstentriumphant | more triumphant | most triumphant
triumphierend {adv}triumphantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า triumph
Back to top