ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inheritance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inheritance*, -inheritance-

inheritance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inheritance (n.) การรับมรดก See also: มรดก, สมบัติ Syn. legacy, heritage, bequest, patrimony
inheritance tax (n.) ภาษีมรดก
English-Thai: HOPE Dictionary
inheritance(อินเฮอ'ริเทินซฺ) n. สิ่งที่รับช่วงมา,สิ่งที่สืบทอดมา,การรับช่วง,การสืบทอด,สิทธิในการรับมรดก,สิทธิในการรับช่วง, Syn. heritage,legacy, การสืบทอด เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ (object-oriented language) เป็นคำสั่งให้ทำการคัดลอกกลุ่มรหัสคำสั่งได้ นักเขียนโปรแกรมจะชอบเพราะไม่ต้องพิมพ์กลุ่มคำสั่งนั้นซ้ำ แล้วซ้ำอีกบ่อย ๆ
inheritance taxภาษีมรดก
English-Thai: Nontri Dictionary
inheritance(n) มรดก,การสืบทอด,การสืบสกุล,การรับช่วง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inheritanceทายกรรม [อ่านว่า ทายะกำ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritance taxภาษีการรับมรดก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inheritanceการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การรับช่วง (n.) inheritance See also: continuance, continuation Syn. การสืบเนื่อง
การสืบสาน (n.) inheritance See also: continuance, continuation Syn. การสืบเนื่อง, การรับช่วง
การสืบเนื่อง (n.) inheritance See also: continuance, continuation Syn. การรับช่วง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you do, you'll receive 0.1% of the inheritance in cash.ถ้าคุณตกลง คุณจะได้รับส่วนแบ่งมรดก 0.1%
But this girl is more important than 99.9% of my inheritance that I'm throwing away.แต่เธอคนนี้สำคัญกว่า มรดก 99.9% ฉันทิ้งมันได้
The inheritance is yours as of today.มรดกทั้งหมดเป็นของคุณตั้งแต่วันนี้
Maybe an inheritance issue.บางทีอาจเป็นการสืบทอดทางพันธุกรรม
Uh, you came by my office a couple of Days ago looking for a guy who had an inheritance coming to him.เอ่อ, คุณมาที่อ๊อฟฟิตของฉันเมื่อสองวันก่อน มาหาชายผู้ซึ่งได้รับมรดก
The problem with inheritance isปัญหาเดียวที่เกิดกับการเป็นผู้รับมรดกคือ
Because of Grandma's inheritance and Jung, shouldn't he hate me to the core?เพราะมรดกของคุณย่ากับเรื่องของจอง,\ เขาไม่ควรโกรธฉันเข้าไส้เลยหรือคะ?
Even if Grandma were to write a will to hand her entire inheritance to you, after Grandma passes away, her family can still use the law to appeal for part of the inheritance.แม้ว่าคุณย่าเขียนพินัยกรรม ยกสมบัติทั้งหมดให้เธอ. หลังจากคุณย่าจากไป, ครอบครัวของท่านก็คงใช้กฎหมาย มาร้องขอส่วนแบ่งในมรดก.
Use my inheritance to open a candle shop.รับมรดกร้านขายเทียนไข
If I meet that woman for three more months, it's not like anything's going to happen to my inheritance right away.ถ้าฉันพบผู้หญิงคนนั้นสามเดือน มันก็จะเหมือนว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกับมรดกของฉัน
So you received an inheritance and became wealthy.เขาได้รับมรดกและก็ร่ำรวยขึ้นมา
That girl's inheritance is over 40 billion won.มรดกของผู้หญิงคนนั้นน่าจะมากกว่า 40 ล้านล้าน วอน

inheritance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世袭之争[shì xí zhī zhēng, ㄕˋ ㄒㄧˊ ㄓ ㄓㄥ, 世袭之争 / 世襲之爭] succession struggle; dispute over inheritance
遗传[yí chuán, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ, 遗传 / 遺傳] heredity; inheritance; to transmit
继承权[jì chéng quán, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢˊ, 继承权 / 繼承權] inheritance
世袭[shì xí, ㄕˋ ㄒㄧˊ, 世袭 / 世襲] succession; inheritance; hereditary

inheritance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance
家督[かとく, katoku] (n) family headship; inheritance
承継[しょうけい, shoukei] (n,vs) succession; accession; inheritance
母性遺伝[ぼせいいでん, boseiiden] (n) maternal inheritance
相続分[そうぞくぶん, souzokubun] (n) share in inheritance; inheritance share; portion of inheritance
相続権[そうぞくけん, souzokuken] (n) heirship; (claim) the (right of) succession; one's inheritance rights
相続税[そうぞくぜい, souzokuzei] (n) inheritance tax; death duty; (P)
遺産税[いさんぜい, isanzei] (n) inheritance tax; estate duty
遺財[いざい, izai] (n) bequest; inheritance
メンデルの法則[メンデルのほうそく, menderu nohousoku] (n) Mendel's laws (of genetic inheritance)
勘当[かんどう, kandou] (n,vs) disinheritance
勘気[かんき, kanki] (n) disfavor; disfavour; disinheritance
家督相続[かとくそうぞく, katokusouzoku] (n) inheritance; succession to family headship
廃嫡[はいちゃく, haichaku] (n,vs) disinheritance
相続財産[そうぞくざいさん, souzokuzaisan] (n) inheritance; inherited property; heritage
継承[けいしょう, keishou] (n,vs) inheritance; succession; accession; (P)
遺産[いさん, isan] (n) inheritance; bequest; legacy; heritage; (P)
部屋住み[へやずみ, heyazumi] (n) an adult-age eldest son who has yet to come into his inheritance; (a young adult still) living at home; a dependent
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インヘリタンス[いんへりたんす, inheritansu] inheritance
継承[けいしょう, keishou] inheritance

inheritance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากรรับมรดก[n. exp.] (ākøn rapmør) EN: inheritance tax FR:
กรรมพันธุ์[n.] (kammaphan) EN: heredity ; inheritance ; hereditary characteristic FR:
การรับมรดก[n. exp.] (kān rap mør) EN: inheritance ; legacy ; heritage FR: héritage [m]
การสืบทอด[n.] (kān seūpthø) EN: inheritance FR:
มฤดก[n.] (mareudok) EN: inheritance FR: héritage [m]
มรดก[n.] (møradok) EN: inheritance ; legacy ; legacy ; bequest ; estate FR: héritage [m] ; legs [m] ; alleu [m]
พันธุกรรม[n.] (phanthukam) EN: heredity ; inheritance FR: hérédité [f]
ภาษีการรับมรดก[n. exp.] (phāsī kān r) EN: inheritance tax ; capital transfer tax FR: droits de succession [mpl]
สละมรดก[v. exp.] (sala mørado) EN: disclaim an inheritance FR:
ส่วนแบ่งมรดก[n. exp.] (suanbaeng m) EN: share of the inheritance FR: part d'héritage [f]
การตัดมิให้รับมรดก[n. exp.] (kān tat mi ) EN: disinheritance FR: privation de son héritage [f]

inheritance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vererbungssystem {n}inheritance system; inheritance net
Enterbung {f}disinheritance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inheritance
Back to top