ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prosperous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prosperous*, -prosperous-

prosperous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prosperous (adj.) ซึ่งประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง See also: ซึ่งเจริญรุ่งเรือง, มั่งคั่ง Syn. flourishing, wealthy Ops. needy, poor
prosperously (adv.) โดยประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง Syn. successfully
English-Thai: HOPE Dictionary
prosperous(พรอส'เพอเริส) adj. เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู,ประสบความสำเร็จ,มีผลดี., See also: prosperousness n., Syn. successful,thriving
English-Thai: Nontri Dictionary
prosperous(adj) เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,ร่ำรวย,เฟื่องฟู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟุ้งเฟื่อง (adj.) prosperous Syn. เฟื่องฟุ้ง
รงรอง (adj.) prosperous Syn. รังรอง, รุ่งเรือง
รังรอง (adj.) prosperous Syn. รุ่งเรือง
รุจี (adj.) prosperous Syn. รุ่งเรือง
รูจี (adj.) prosperous Syn. รุจี, รุ่งเรือง
ดาวรุ่ง (n.) prosperous person See also: person who rises in one´s circle Syn. ดาวเด่น
พิเชฐ (adj.) most prosperous See also: most excellent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Made in Havana, Cuba. Looking forward to a long and mutually prosperous association.เราจะร่วมงานกันด้วยดี
Looking prosperous there.ดูเจริญอาหารจังนะครับ
Let's talk about the rich and prosperous Mr. Butch.ขอพูดคุยเกี่ยวกับความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองนายบุทช์
If the High Priest was pure, he would emerge moments later and we'd have a prosperous year.ถ้าองค์มหาสมณะบริสุทธิ์ไร้ราคี ไม่นานเขาจะกลับออกมา และพวกเราก็จะมีปีที่รุ่งเรืองเฟื่องฟู
To a long and prosperous marriage... of our two companies.สำหรับการสมรสที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง ระหว่าง 2 บริษัท
To a long and prosperous marriage...สำหรับการสมรสที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง...
Is blowing yourself up part of the prosperous future that god wants?การระเบิดตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ อนาคตที่รุ่งเรืองที่พระเจ้าต้องการงั้นรึ?
Once on the ground, they will be afforded all America has to offer in return for what everyone hopes will be a prosperous exchange... there is no way that we had time to do a proper threat assessment.ในเรื่องพื้นฐานเรื่องหนึ่ง พวกเขาเสนอจะให้ความช่วยเหลือ แก่ชาวอเมริกาทุกคน เพื่อให้กลับคืนในสิ่งที่ทุกคน ได้ตั้งหวังเอาไว้ นั่นก็คือ การแลกเปลี่ยนความเจริญไพบูลย์... ไม่มีทางเสียหรอก เรายังพอมีเวลาประเมิน ภัยคุกคามได้ก่อน
You eight are the most prosperous street dealers in Gotham.พวกแกทั้งแปด ซึ่งเป็นหัวเรือหลักของวงการยาเสพติดในก็อทแฮม
Up top had grown rich and prosperous while here, down below, we stole inverse-metal from up top to heat our homes and to survive risking everything, even our own lives.โลกด้านบนเต็มไปด้วย ความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง และเรา คนจากโลกข้างล่าง ต้องคอยขโมยจากพวกเขา เพื่อให้บ้านอบอุ่น และเพื่อความอยู่รอด
To a prosperous 2003.สำหรับปี 2003 ที่รุ่งเรือง
And yes... for a united, prosperous Korea.-เธญเธตเธ 5 เธ™เธฒเธ—เธตเธˆเธฐเธญเธญเธเธกเธฒเธ„เธฃเธฑเธšเธ—เนˆเธฒเธ™ เนเธ•เนˆ.. -เนเธ•เนˆเธญเธฐเน„เธฃ?

prosperous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒸蒸日上[zhēng zhēng rì shàng, ㄓㄥ ㄓㄥ ㄖˋ ㄕㄤˋ, 蒸蒸日上] becoming more prosperous with each passing day
享福[xiǎng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, 享福] to live comfortably; happy and prosperous life
国泰民安[guó tài mín ān, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄣˊ ㄢ, 国泰民安 / 國泰民安] The country is prosperous and the people live in peace
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, 恭喜发财 / 恭喜發財] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!
生意兴隆[shēng yì xīng lóng, ㄕㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, 生意兴隆 / 生意興隆] thriving and prosperous business or trade
肥头大耳[féi tóu dà ěr, ㄈㄟˊ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄦˇ, 肥头大耳 / 肥頭大耳] robust and prosperous (a compliment in former times); fat person (modern)
丰年[fēng nián, ㄈㄥ ㄋㄧㄢˊ, 丰年 / 豐年] prosperous year; year with bumper harvest
[bó, ㄅㄛˊ, 勃] flourishing; prosperous; suddenly; abruptly
[hēng, ㄏㄥ, 亨] prosperous
富裕[fù yù, ㄈㄨˋ ㄩˋ, 富裕] prosperous; well-to-do; well-off
[wàng, ㄨㄤˋ, 旺] prosperous; flourishing; to prosper; to flourish
[chāng, ㄔㄤ, 昌] prosperous; flourish; surname Chang
昌盛[chāng shèng, ㄔㄤ ㄕㄥˋ, 昌盛] prosperous
[xī, ㄒㄧ, 熙] prosperous; splendid
皇皇[huáng huáng, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, 皇皇] prosperous; exuberant
繁荣[fán róng, ㄈㄢˊ ㄖㄨㄥˊ, 繁荣 / 繁榮] prosperous; booming (economy)
繁盛[fán shèng, ㄈㄢˊ ㄕㄥˋ, 繁盛] prosperous
兴旺[xīng wàng, ㄒㄧㄥ ㄨㄤˋ, 兴旺 / 興旺] prosperous; thriving; to prosper; to flourish
兴隆[xīng lóng, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, 兴隆 / 興隆] prosperous; thriving; flourishing
丰美[fēng měi, ㄈㄥ ㄇㄟˇ, 丰美 / 豐美] abundant and prosperous
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 隆] grand; intense; prosperous; start (a fire)
隆重[lóng zhòng, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, 隆重] grand; prosperous; ceremonious; solemn

prosperous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亨通[こうつう, koutsuu] (n) doing well; prosperous
好況[こうきょう, koukyou] (n) prosperous conditions; healthy economy; (P)
旺然[おうぜん, ouzen] (adv-to,adj-t) (arch) prosperous
末広がり[すえひろがり, suehirogari] (n) spreading out like an open fan; becoming prosperous
栄えた時代[さかえたじだい, sakaetajidai] (n) prosperous age
盛事[せいじ, seiji] (n) prosperous undertaking
盛代[せいだい, seidai] (n) prosperous era
盛期[せいき, seiki] (n) prosperous period
盛業[せいぎょう, seigyou] (n) prosperous enterprise
盛者[しょうじゃ;じょうしゃ;しょうしゃ;せいしゃ;せいじゃ, shouja ; jousha ; shousha ; seisha ; seija] (n) prosperous person; powerful person
盛者必衰[しょうしゃひっすい;しょうじゃひっすい;じょうしゃひっすい;せいじゃひっすい, shoushahissui ; shoujahissui ; joushahissui ; seijahissui] (exp) The prosperous must decay
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp,adj-i) (See 羽振り,羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well
興国[こうこく, koukoku] (n,vs) (1) making a country prosperous; prosperous country; (2) Koukoku era (of the Southern Court) (1340.4.28-1346.12.8)
門前市をなす;門前市を成す[もんぜんいちをなす, monzen'ichiwonasu] (exp,v5s) to have many visitors (of a home); to be prosperous (of a shop)
商売繁盛[しょうばいはんじょう, shoubaihanjou] (n,vs) thriving (prosperous) business; rush of business
時めく[ときめく, tokimeku] (v5k,vi) to be prosperous; to prosper; to flourish; to enjoy great prosperity
浩然[こうぜん, kouzen] (n,adj-t,adv-to) (1) broadminded; magnanimous; (2) great and prosperous; vast
盛ん[さかん, sakan] (adj-na) (1) popular; (2) prosperous; (3) enthusiastic; (4) (also written as 壮) energetic; vigorous; (P)
盛大[せいだい, seidai] (adj-na,n) grand; prosperous; magnificent; (P)
福徳円満[ふくとくえんまん, fukutokuenman] (n) being perfectly happy and prosperous; wealth and happiness
羽振りのいい;羽振りの良い[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 羽振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular
豊潤[ほうじゅん, houjun] (adj-na,n) rich and prosperous; luxurious; abundant
賑わす[にぎわす, nigiwasu] (v5s,vt) to make prosperous; to enliven
隆々;隆隆[りゅうりゅう, ryuuryuu] (adj-t,adv-to) prosperous; flourishing; thriving; muscular; brawny

prosperous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟื่องฟู[adj.] (feuangfū) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing FR: prospère ; florissant
ฟูเฟื่อง[adj.] (fūfeuang) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing FR: prospère ; florissant
ฟุ้งเฟื่อง[adj.] (fungfeūang) EN: prosperous FR:
มีอันจะกิน[adj.] (mī-anjakin) EN: well-to-do ; well-off ; prosperous ; well-heeled FR:
ภัทระ[adj.] (phatthra) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious FR: bon ; beau ; charmant
ภัทร-[pref.] (phatthra-) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious FR: bon ; beau ; charmant
พิเชฐ[adv.] (phichēt) EN: most prosperous FR:
รังรอง[adj.] (rangrøng) EN: prosperous ; splenderous FR:
รงรอง[adj.] (rongrøng) EN: prosperous ; beautiful FR:
รุ่งเรือง[v.] (rungreūang) EN: shine ; prosper ; thrive ; become a success ; flourish ; progress ; be prosperous FR: prospérer ; être florissant
รุ่งเรือง[adj.] (rungreūang) EN: brilliant ; glorious ; prosperous ; flourishing ; thriving FR: prospère ; glorieux ; glorieuse [f] ; florissant
ไสว[adj.] (sawai) EN: prosperous ; flourishing ; thriving ; luxuriant ; plentiful FR: florissant ; prospère
เสี่ย[n.] (sīa) EN: Sia ; wealthy Chinese ; prosperous man FR:
ฐานะดี[adj.] (thāna dī) EN: well-to-do ; well-off ; prosperous FR:
อุดมสมบูรณ์[adj.] (udom sombūn) EN: abundant ; plentiful ; rich ; prosperous FR: fertile ; abondant

prosperous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfolg {m}prosperousness
erfolgreich {adj}prosperous
erfolgreich {adv}prosperously
glücklich {adv}prosperously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prosperous
Back to top