ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

following

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *following*, -following-

following ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
following (adj.) ถัดไป See also: ต่อมา, ที่ตามมาทีหลัง, ถัดมา, เป็นอันดับต่อมา Syn. next, later, subsequent
following (adj.) ที่จะกล่าวต่อไป
following (n.) ผู้สนับสนุน Syn. supporters, entourage
following this (conj.) จากนั้น See also: แล้วก็ Syn. then
English-Thai: HOPE Dictionary
following(ฟอล'โลอิง) n. กลุ่มผู้ติดตาม,กลุ่มผู้สนับสนุน,-the following สิ่งที่ตามมา. adj. ซึ่งตามมา
English-Thai: Nontri Dictionary
following(adj) ที่ติดไป,ที่ตามมา,ที่สนับสนุน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอย (end.) a particle following a word to show it is an example Syn. เอ่ย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why are you following me?คุณตามฉันมาทำไม
Why do you keep following me?ทำไมถึงได้ตามฉันมาอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're following us. Shall we run?พวกเขาเข้ามาใกล้ เกียร์หมาเลยไหม
But he seems calm and following his plan, but what is his plan?แต่ดูเหมือนว่าเขาจะสงบและ ตามแผนของเขา แต่สิ่งที่เป็นแผนของเขา? เหมืองคืออะไร?
I present the following document for the committee's edification.{\cHFFFFFF}ผมนำเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ สำหรับการสั่งสอนของคณะกรรมการ
Sitting before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez has been found guilty by the Third District Circuit Court of the following crimes:นั่งตรงหน้าเรา... ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... ...มีความผิด โดยการพิจารณาของศาลเขตสาม
Well, we were following Taylor's trajectory.ระหว่างเราติดตามมาช่วยเทย์เลอร์
Remember that only by following instructions can we hope to maintain a successful highway program.ว่ามีเพียงทำตามคำแนะนำที่เรา สามารถทำได้ หวังว่าจะรักษาโปรแกรมทาง หลวงที่ประสบความสำเร็จ
MFP personnel may sign on with the following sector captains.บุคลากร เอมปีเอฟ อาจลงนาม กับ แม่ทัพภาคต่อไปนี้
Okay, look, I was following you guys.โอเคฟังนะ ฉันแอบตามพี่มา
My dignity comes from following my husband.เกียรติของฉันอยู่ที่การเดินตามสามี
For three and a half years I've been following my soldiers.เป็นเวลาสามปีครึ่งที่ฉันติดตามมา ทหารของฉัน
You'll lose your life following that big pervert.เจ้าได้ตายแน่ถ้าอยู่กับโจรราคะใหญ่นั่น.
And following that, his heir.และต่อไปนี้ที่ทายาทของเขา

following ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沿[yán, ㄧㄢˊ, 沿] along; following (a line)
沿例[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, 沿例] following the model; according to precedent
款伏[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款伏] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
款服[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款服] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
随即[suí jí, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ, 随即 / 隨即] immediately; presently; following which
从善如流[cóng shàn rú liú, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄢˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 从善如流 / 從善如流] readily following good advice (成语 saw); willing to accept other people's views
次生灾害[cì shēng zāi hài, ㄘˋ ㄕㄥ ㄗㄞ ㄏㄞˋ, 次生灾害 / 次生災害] secondary disaster (e.g. epidemic following floods)
灾害链[zāi hài liàn, ㄗㄞ ㄏㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, 灾害链 / 災害鏈] series of calamities; disaster following on disaster
[de, ㄉㄜ˙, 得] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc
三国[Sān guó, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ, 三国 / 三國] Three Kingdoms period following the break-up of the Han (220-280); several Three Kingdoms periods in Korean history, esp. from 1st century AD to unification under Silla 新羅|新罗 in 658
[yuán, ㄩㄢˊ, 爰] thus; thereupon; following on from that; hence; where?; to change (into); ancient unit of weight and money; surname Yuan
明朝[míng zháo, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄠˊ, 明朝] tomorrow morning; the following morning
按图索骥[àn tú suǒ jì, ㄢˋ ㄊㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 按图索骥 / 按圖索驥] try to locate sth by following up a clue
之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, 之后 / 之後] afterwards; following; later; after
以后[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, 以后 / 以後] after; later; afterwards; following; later on; in the future
随着[suí zhe, ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙, 随着 / 隨著] along with; in the wake of; following
下面[xià mian, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢ˙, 下面] below; next; the following; under; below
以下[yǐ xià, ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, 以下] below; under; following
下列[xià liè, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄝˋ, 下列] following
追随者[zhuī suí zhě, ㄓㄨㄟ ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜˇ, 追随者 / 追隨者] follower; adherent; following
定鼎[dìng dǐng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄥˇ, 定鼎] lit. to set up the sacred tripods (following Yu the Great); to fix the capital; to found a dynasty; used in advertising

following ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イズム(P);ズム[, izumu (P); zumu] (n) (1) (イズム only) ism; (suf) (2) (ズム used when following き, し, り, etc.) -ism; (P)
てな[, tena] (prt) a sort of thing like; used after a phrase to modify the following noun
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami
に影響されて[にえいきょうされて, nieikyousarete] (exp) influenced by; in response to; in the wake of; triggered by; following
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ...
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P)
不惑[ふわく, fuwaku] (n) past forty; following right course
付和[ふわ, fuwa] (n,vs) blindly following others
付和雷同;附和雷同[ふわらいどう, fuwaraidou] (n,vs) following blindly; following suit without reflection
共連れ;伴連れ[ともづれ, tomodure] (n) following someone through a locked door, thus obtaining unauthorized access
初七日[しょなのか;しょなぬか, shonanoka ; shonanuka] (n) {Buddh} memorial service held on the seventh day following a person's death
大勢順応[たいせいじゅんのう, taiseijunnou] (n) conformism; following the crowd; swimming with the tide; me-tooism
宵積み[よいづみ, yoidumi] (n) goods loaded in the afternoon for delivery the following morning
庵点[いおりてん, ioriten] (n) part alternation mark (symbol indicating the following words are taken from a song or that the person saying the words is singing); Unicode U+303D symbol
延長線上[えんちょうせんじょう, enchousenjou] (n) extension of a straight line; (conclusion) following as an extension of (an argument)
後追い心中;跡追い心中[あとおいしんじゅう;あとおいしんぢゅう, atooishinjuu ; atooishindyuu] (n) suicide immediately after the death of one's spouse or lover; following one's lover (husband, wife) into death
従事[じゅうじ, juuji] (n,vs) (See 携わる) engaging; pursuing; following (e.g. profession or occupation); (P)
悪行三昧[あくぎょうざんまい, akugyouzanmai] (n) committing every evil; being given to evil ways; following the path of evil
横並び[よこならび, yokonarabi] (n,vs) (1) going along with something; following the crowd; (2) treating something in an equal or egalitarian manner
次のように[つぎのように, tsuginoyouni] (adv) in the following manner; as follows
次章[じしょう, jishou] (n) following chapter
殉死[じゅんし, junshi] (n,vs) dying a martyr; following someone in suicide
残暑[ざんしょ, zansho] (n) (refers to heat following 立秋, approx. Aug. 8) (See 立秋) late summer heat; lingering summer heat; (P)
襲用[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) adoption; following
蹈襲;踏襲[とうしゅう, toushuu] (n,vs) following (e.g. suit, in someone's footsteps, etc.); emulation
追い腹;追腹[おいばら, oibara] (n) (See 切腹) following one's master into death by committing ritual suicide (seppuku)
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n,vs) following (e.g. someone's opinion); being servile to; adherence; compliance; emulation; mimicking; servility
通り[どおり, doori] (n-suf) (1) in accordance with ...; following ...; (2) roughly; about; (3) .. Street; .. Avenue; (P)
遺功[いこう, ikou] (n) works following the deceased
随従[ずいじゅう, zuijuu] (n,vs) following the lead of; playing second fiddle to; follower
随順[ずいじゅん, zuijun] (n,vs) obeying meekly; faithfully following (one's master)
鞄持ち;鞄持;かばん持ち[かばんもち, kabanmochi] (n) (1) private secretary; (2) (derog) flunky; someone who is always following around someone of high rank; (3) someone who carries a bag for someone; luggage carrier; carrying a bag
韻尾[いんび, inbi] (n) yunwei (secondary vowel or consonant following the primary vowel of a Chinese character)
[たか(P);だか, taka (P); daka] (suf) (1) (abbr) (See 高等学校) High (abbreviation of "High School" following a school's name); (pref) (2) (See 高レベル) high-
黒い雨[くろいあめ, kuroiame] (n) heavily polluted, radioactive rain sometimes following an atmospheric nuclear explosion (esp. that of Hiroshima)
いようが[, iyouga] (exp) (from いるようが) (See ようが) (following te-form verb) regardless of; whether (or not)
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P)
ようにする[, younisuru] (exp,vs-i) (following a verb) to be sure to; to do (something) so that ...; to make sure to; to try to; (P)
仏足石歌体[ぶっそくせきかたい, bussokusekikatai] (n) form of poetry found on the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara (following a 5-7-5-7-7-7 moraic pattern)
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following

following ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดังต่อไปนี้[adv.] (dang tøpain) EN: as follows ; the following FR: comme suit ; suivants ; les suivants ; comme ci-après ; comme ci-dessous
คนขึ้น[v. exp.] (khon kheun) EN: have a big following FR:
หน้า[adj.] (nā) EN: next ; following FR: suivant ; prochain
ภายหลัง[adv.] (phāilang) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; subsequently ; next ; following days ; in later days FR: à la suite de ; par la suite
รุ่งขึ้น[n. exp.] (rung kheun) EN: next day ; tomorrow ; following today FR: lendemain [m[ ; jour d'après [m]
รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง[X] (rung kheun ) EN: the following day ; next day FR:
ส่งท้าย[X] (songthāi) EN: following FR: selon
ตาม[prep.] (tām) EN: according to ; following ; accordingly ; in accordance with ; in conformity with ; in the light of FR: selon ; d'après ; en vertu de ; compte tenu de ; de façon ; en fonction de ; à la lumière de
ตามขั้นตอน[X] (tām khantøn) EN: following the procedures ; step by step ; in regular stages FR: selon les procédures ; étape par étape
ถัด[X] (that) EN: next ; close to ; next to ; following ; succeeding FR: après ; à côté ; à la suite
ถัดมา[adj.] (that mā) EN: following FR: suivant
ต่อไปนี้[adj.] (tø pai nī =) EN: next ; following FR: suivant
ตรงตาม[prep.] (trong tām) EN: following FR: selon ; en phase avec
วันหลัง[n. exp.] (wan lang) EN: future ; following day ; later ; another day ; next time FR: un de ces jours ; un autre jour

following ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.]
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason
Folgezeit {f}period following
Anlehnung {f} (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after
Rückenwind {m}following wind

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า following
Back to top